Phát huy vai trò của Nhà nước trong phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

197 133 0
  • Loading ...
1/197 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - LÊ QUANG MẠNH PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ Hà Nội - 2011 TRANG PHỤ BÌA BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - LÊ QUANG MẠNH PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế học Mã số: 62.31.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 1: PGS TS VŨ KIM DŨNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 2: PGS TS PHẠM VĂN MINH Hà Nội - 2011 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA .1 LỜI CAM ðOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ðẦU CHƯƠNG 19 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 19 1.1 LÝ THUYẾT VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 19 1.1.1 Quá trình tiến hoá lý thuyết vai trò Nhà nước kinh tế 19 1.1.2 Các mô hình can thiệp Nhà nước kinh tế thị trường 22 1.2 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 25 1.2.1 ðịnh nghĩa doanh nghiệp nhỏ vừa 25 1.2.2 Sự tồn khách quan khu vực DNNVV kinh tế 29 1.2.3 Vai trò ñặc ñiểm DNNVV 34 1.3 VAI TRÒ CƠ BẢN CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 39 1.3.1 Phát triển môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp 39 1.3.2 Thực tốt chức ñiều chỉnh cấu, tạo nhiều hội kinh doanh, ñộng lực ñầu tư cho DNNVV 44 1.3.3 Hỗ trợ DNNVV vượt qua khó khăn nội doanh nghiệp 47 1.4 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA .51 1.4.1 Môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp 51 1.4.2 Hành lang pháp lý riêng cho DNNVV 53 1.4.3 Các chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV 56 1.4.4 Hệ thống tổ chức hỗ trợ DNNVV nước 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG .67 CHƯƠNG 68 THỰC TRẠNG VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM .68 2.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM 68 2.1.1 Quá trình phát triển khu vực DNNVV Việt Nam 68 2.1.2 ðặc ñiểm, cấu khu vực DNNVV 72 2.1.3 Vai trò khu vực DNNVV kinh tế 76 2.2 NHỮNG YẾU TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ðẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM – TIỀN ðỀ CHO SỰ CAN THIỆP CỦA NHÀ NƯỚC 81 2.2.1 Những khó khăn nội DNNVV 81 2.2.2 Các yếu tố ngoại sinh ảnh hưởng ñến phát triển DNNVV 87 2.3 VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA: NHỮNG THÀNH TỰU ðẠT ðƯỢC 90 2.3.1 Tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp 91 2.3.2 Thực thi sách ñiều chỉnh cấu tạo cho DNNVV nhiều hội kinh doanh tăng ñộng lực ñầu tư 96 2.3.3 Hỗ trợ DNNVV vượt qua khó khăn nội ñể phát triển 100 2.4 VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA: NHỮNG TỒN TẠI VÀ HẠN CHẾ 108 2.4.1 Quan hệ Nhà nước thị trường 108 2.4.2 Môi trường kinh doanh 113 2.4.3 Các chương trình hỗ trợ trực tiếp cho DNNVV 117 KẾT LUẬN CHƯƠNG 120 CHƯƠNG 121 PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ TÁC ðỘNG ðẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 121 3.1 MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ðỘNG ðẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 121 3.1.1 Các yếu tố nội sinh 122 3.1.2 Các yếu tố ngoại sinh 122 3.2 MÔ TẢ SỐ LIỆU SỬ DỤNG CHO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH 123 3.2.1 ðiều tra Dự án Hỗ trợ Chương trình phát triển kinh doanh (BSPS) 123 3.2.2 Mô tả chi tiết kỹ thuật thu thập số liệu 124 3.3 MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA .126 3.3.1 Phương pháp phân tích 126 3.3.2 Sự lựa chọn mô hình 127 3.3.3 ðo tăng trưởng doanh nghiệp yếu tố tác ñộng 132 3.3.4 Phương pháp ước lượng phần mềm sử dụng 140 3.3.5 Kết ước lượng 141 KẾT LUẬN CHƯƠNG 145 CHƯƠNG 146 KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ NHÀ NƯỚC TA TRONG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA .146 4.1 SỰ LỰA CHỌN TỐI ƯU MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 146 4.1.1 Trường phái phát triển DNNVV theo ñịnh hướng trị 146 4.1.2 Mô hình xúc tiến phát triển DNNVV cách có lựa chọn (Selective SME promotion) 148 4.1.3 Trường phái thị trường tự (Laissez-faire approach) 150 4.1.4 Mô hình “tạo ñiều kiện thuận lợi ñể DNNVV phát triển” (Facilitation) 150 4.2 QUAN ðIỂM XÁC ðỊNH VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM 151 4.2.1 Nhà nước phải ñạt ñược quán sách phát triển DNNVV 152 4.2.2 Nhà nước nên ñóng vai trò người tạo ñiều kiện (facilitator) 152 4.2.3 Phát triển kinh tế nhiều thành phần theo chiều sâu, ñảm bảo bình ñẳng cho DNNVV 153 4.2.4 Nhà nước can thiệp gián tiếp vào thị trường 154 4.2.5 Nguyên tắc trì cạnh tranh cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 155 4.3 GIẢI PHÁP CỤ THỂ ðỂ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM .155 4.3.1 Cải thiện mối quan hệ Nhà nước với thị trường 155 4.3.2 Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi cho DNNVV 157 4.3.3 Cải cách phương thức nội dung hỗ trợ DNNVV 160 4.3.4 Hoàn thiện máy quản lý Nhà nước phát triển DNNVV 168 KẾT LUẬN 171 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ðà CÔNG BỐ LIÊN QUAN ðẾN LUẬN ÁN .173 TÀI LIỆU THAM KHẢO 174 PHỤ LỤC 179 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: ðịnh nghĩa doanh nghiệp nhỏ vừa số nước .26 Bảng 1.2: Các tiêu chí ñịnh nghĩa DNNVV kinh tế APEC 27 Bảng 1.3: ðịnh nghĩa DNNVV Việt nam 28 Bảng 1.4: ðóng góp khu vực DNNVV tổng sản phẩm công nghiệp 35 Bảng 1.5: Phân loại sách hỗ trợ DNNVV 54 Bảng 1.6: Chính sách DNNVV kinh tế APEC 54 Bảng 1.7: Ngân sách hỗ trợ DNNVV trung bình cho doanh nghiệp số quốc gia 57 Bảng 2.1: Số lượng DNNVV theo hình thức sở hữu ñến ngày 31/12/1999 .70 Bảng 2.2: Một số số trung bình doanh nghiệp Việt nam .71 Bảng 2.3: Cơ cấu sở hữu DNNVV theo quy mô lao ñộng .73 Bảng 2.4: Cơ cấu sở hữu DNNVV theo quy mô vốn ñăng ký 73 Bảng 2.5: Số lượng DNNVV theo loại hình doanh nghiệp 75 Bảng 2.6: Số lượng doanh nghiệp theo ngành, nghề kinh doanh .76 Bảng 2.7: Các mốc quan trọng hội nhập kinh tế quốc tế Việt nam 98 Bảng 2.8: Tỷ lệ DNNVV nhận ñược hỗ trợ từ chương trình Nhà nước 103 Bảng 2.9: Một số chương trình, dự án ODA cho khu vực DNNVV 105 Bảng 3.1: ðánh giá chất lượng thủ tục ñăng ký kinh doanh 133 Bảng 3.2: Mức ñộ tiếp cận nguồn vốn doanh nghiệp 134 Bảng 3.3: Khó khăn doanh nghiệp gặp phải vay tiền từ tổ chức tín dụng 135 Bảng 3.4: Kết ước lượng 141 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: ðường học tập (Learning curve) 30 Hình 1.2: Quy mô tối ưu ñể sản xuất sản phầm 32 Hình 2.1: Tác ñộng biện pháp hỗ trợ Chính phủ ñối với DNNVV .106 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT APEC Diễn ñàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Asian Pacific Economic Conferrence Dương BDS Dịch vụ phát triển kinh doanh Business Development Service BSPS Dự án hỗ trợ chương trình phát triển Business Sector Program Support khu vực doanh nghiệp CNH, HðH Công nghiệp hóa, ñại hóa Industrialization, Modernization DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa Small and Medium Enterprise DNNN Doanh nghiệp nhà nước State-owned Enterprise DNTN Doanh nghiệp tư nhân Private Enterprise GDP Tổng sản phẩm quốc nội General Domestic Product ILO Tổ chức Lao ñộng Quốc tế International Labor Organization KTTT Kinh tế thị trường Market Economy OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Organization for Economic Cooperation and Development PCI Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Provincial Competition Index R&D Nghiên cứu Phát triển Research&Development UBND Ủy ban nhân dân People Committee Chương trình phát triển Liên Hiệp United Nations Development Quốc Program UNDP UNIDO Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên United Nations Industrial Hiệp Quốc Development Organization VAT Thuế giá trị gia tăng Value Added Tax VNCI Dự án nâng cao lực cạnh tranh Vietnam Competitiveness Initiatives Việt Nam XHCN Xã hội chủ nghĩa Socialist Republic WTO Tổ chức Thương mại Thế giới World Trade Organization LỜI MỞ ðẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI Ở quốc gia giai ñoạn lịch sử, Nhà nước ñóng vai trò khác nhau, song vai trò Nhà nước thường bao gồm: cung cấp hàng hoá công; trì trật tự xã hội; hoạch ñịnh khung khổ thể chế ñiều tiết kinh tế; khắc phục bất cập thị trường; phân phối lại thu nhập ñảm bảo công xã hội; ñại diện hợp pháp cho quốc gia trường quốc tế; khuyến khích bảo tồn quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên Trong nhiều trường hợp, Nhà nước ñóng vai trò ñịnh việc thúc ñẩy phát triển kinh tế xã hội, nhưng, nhiều trường hợp khác Nhà nước gây tác hại lớn cho xã hội xuất phát từ hạn chế ñặt sách sai lầm; gây tình trạng ổn ñịnh; can thiệp sâu vào hoạt ñộng kinh tế; dễ bị tổn thương trước sóng toàn cầu hoá; máy cồng kềnh dẫn tới hiệu hoạt ñộng kém; làm sói mòn lực cá nhân; tư tưởng vị kỷ, cục ñội ngũ quan chức Trong lĩnh vực phát triển DNNVV, can thiệp Nhà nước vào kinh tế ñể thúc ñẩy, hỗ trợ phát triển DNNVV xảy phổ biến nước ñang phát triển nước phát triển Ở nước ñang phát triển, kể từ năm 1950 kỷ trước, sách hỗ trợ DNNVV ñã ñược nhiều nước áp dụng nhằm giải công ăn việc làm cho người lao ñộng, góp phần xóa ñói giảm nghèo cho vùng khó khăn Trong năm gần ñây, chuyển ñổi loạt quốc gia từ chế kế hoạch hóa tập trung sang chế thị trường với ñịnh hướng phát triển kinh tế nhiều thành phần Trung Quốc, Việt Nam, ñã tạo hội to lớn cho phát triển khu vực DNNVV quốc gia Ở nước phát triển Hoa Kỳ, Nhật Bản (nơi tập trung nhiều tập ñoàn kinh tế lớn, tiếng giới), Nhà nước xác ñịnh vai trò quan trọng, lâu dài DNNVV kinh tế, phận cấu thành thiếu ñược kinh tế, có mối quan hệ tương hỗ tách rời với tập ñoàn kinh tế, ñặc biệt việc tạo dựng ngành công nghiệp bổ trợ mạng lưới phân phối sản phẩm Bên cạnh ñó, với tính ñộng cao, DNNVV trường học khởi nghiệp cho doanh nhân môi trường tạo mối liên kết, tích tụ vốn ñể bước hình thành phát triển doanh nghiệp lớn Thực tế nước, ñặc biệt kinh tế phát triển, doanh nghiệp lớn, kể tập ñoàn xuyên quốc gia ñều hình thành từ DNNVV cách ñây 30, 40 năm Mặc dù vậy, ñặc ñiểm chung DNNVV thiếu vốn, công nghệ kỹ quản lý khiến họ khó có khả cạnh tranh hiệu thị trường nước quốc tế Chính vậy, phần lớn nước ñều xác ñịnh việc Nhà nước hỗ trợ DNNVV sách tạm thời mà can thiệp lâu dài, toàn diện Tuy nhiên hỗ trợ DNNVV nào, vai trò Nhà nước phát triển DNNVV nào, kinh nghiệm từ nước học khác Ở số quốc gia, Nhà nước chủ ñộng can thiệp sâu chương trình phát triển DNNVV, trực tiếp cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho DNNVV Ở số nước khác, Nhà nước lại giữ vai trò tối thiểu, trì môi trường kinh doanh tốt chung cho doanh nghiệp Các học giả giới dễ dàng việc thống vai trò quan trọng khu vực DNNVV ñối với phát triển kinh tế song lại khác biệt quan ñiểm vai trò hợp lý Nhà nước phát triển DNNVV Ở Việt Nam, với lớn mạnh ñất nước, DNNVV giữ vai trò ngày quan trọng Do vậy, việc cải cách tổ chức phương thức tác ñộng Nhà nước ñể nâng cao hiệu hoạt ñộng ñẩy mạnh trình phát triển khu vực DNNVV việc làm cấp thiết quan trọng Với lý nêu trên, chủ ñề “Phát huy vai trò Nhà nước phát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam” ñược chọn làm ñề tài nghiên cứu cho Luận án với hy vọng góp phần ñó vào việc giải vấn ñề ñặt MỤC ðÍCH, PHẠM VI, GIỚI HẠN CỦA ðỀ TÀI NGHIÊN CỨU Mục ñích nghiên cứu ñề tài gồm: Một là, hệ thống hóa, bổ sung sở lý luận thực tiễn cho việc phát triển DNNVV; Hai là, từ việc nghiên cứu học kinh nghiệm nước phân tích thực trạng vai trò Nhà nước phát triển DNNVV Việt Nam, Luận án ñưa ñịnh hướng biện pháp chủ yếu qua ñó Nhà nước phát huy tốt vai trò ñể phát triển khu vực DNNVV ñóng góp vào nghiệp phát triển kinh tế ñất nước 10 ðối tượng nghiên cứu luận án khu vực DNNVV Việt Nam vai trò Nhà nước việc phát triển khu vực doanh nghiệp thể qua việc xây dựng thực thi sách tạo dựng môi trường kinh doanh, sách ñiều chỉnh cấu kinh tế, chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV biện pháp hoàn thiện máy quản lý nhà nước hỗ trợ, phát triển DNNVV DNNVV ñược xác ñịnh theo ñịnh nghĩa nêu quy ñịnh ðiều Nghị ñịnh số 56/2009/Nð-CP ngày 30/6/2009 Chính phủ quy ñịnh sách trợ giúp quản lý Nhà nước trợ giúp phát triển DNNVV (Nghị ñịnh 56/2009/Nð-CP) Phạm vi nghiên cứu: Trong trình xây dựng kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN ñẩy mạnh công nghiệp hóa, ñại hóa ñất nước ta nay, vai trò Nhà nước rộng, bao trùm nhiều khía cạnh, lĩnh vực ñời sống kinh tế, xã hội từ việc ñiều tiết vĩ mô, bảo ñảm giữ vững cân ñối khách quan kinh tế, chăm lo ñiều tiết phân phối tư liệu sản xuất, phân phối thu nhập bảo ñảm phúc lợi xã hội… Luận án giới hạn việc nghiên cứu tác ñộng việc thực thi vai trò Nhà nước phát triển DNNVV Việt Nam từ ñổi kinh tế (năm 1986) cho ñến nay, từ ñó ñề ñịnh hướng, giải pháp cho thời gian tới TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TỚI ðỀ TÀI LUẬN ÁN Nhìn lại lịch sử, tranh luận vai trò Nhà nước phát triển kinh tế ñã diễn hàng kỷ Theo lý thuyết kinh tế học cổ ñiển thị trường-“bàn tay vô hình” theo ngôn ngữ Adam Smith phương thức hữu hiệu xã hội loài người ñiều tiết hoạt ñộng kinh tế Cũng nhà kinh tế học cổ ñiển, nhà kinh tế “tân cổ ñiển” cho thị trường nên chiếm vị trí trung tâm nhà nước nên ñóng vai trò tối thiểu hoạt ñộng kinh tế Sau ñại suy thoái kinh tế giới 1929-1933, học thuyết kinh tế Keynes ñã ñặt tảng lý luận can thiệp Nhà nước kinh tế Mô hình “can thiệp” ñã ñược nhiều quốc gia, ñặc biệt kinh tế ðông Á Nhật Bản, Hàn quốc, ðài Loan,… áp dụng thành công Trong báo cáo Ngân hàng Thế giới năm 1991 có ñề cập ñến quan ñiểm thứ ba có tên gọi “thân thiện với thị trường” Vị trí quan ñiểm nằm hai quan ñiểm tân cổ 183 _ 1.5 Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty cổ phần Hợp tác xã Khác: (ñề nghị nêu rõ) _ 1.6 Các sản phẩm/dịch vụ kinh doanh công ty: _ _ _ 1.7 Tổng giá trị tài sản công ty thời ñiểm triệu ñồng 1.8 Tổng số lao ñộng công ty thời ñiểm _ người 1.9 Doanh thu năm 2005 công ty _ triệu ñồng NHẬN ðỊNH CỦA CÔNG TY VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CHUNG CỦA TỈNH 2.10 Mức ñộ tiếp cận Ông/ Bà ñối với thông tin văn quy ñịnh pháp luật, thủ tục hành có liên quan ñến hoạt ñộng kinh doanh công ty (Thông qua cách tiếp cận trực tiếp ñối với quan chức có liên quan ðề nghị ñánh dấu X vào ô tương ứng với nhận ñịnh Ông/Bà) Các loại văn bản, thủ tục, giấy phép liên quan ðăng ký kinh doanh ðất ñai mặt kinh doanh Xây dựng quản lý xây dựng Xuất nhập Thuế, phí lệ phí ðiều kiện sử dụng lao ñộng Sở hữu trí tuệ (Bản quyền sở hữu công nghiệp) Quản lý thị trường, cạnh tranh, quảng cáo khuyếch trương Tài nguyên, môi trường (Ví dụ, quản lý chất thải công nghiệp,…) 10 Vệ sinh an toàn thực phẩm Không thể Khó Có thể Tương ñối dễ dàng Rất dễ dàng Tự tìm kiếm 184 11 An toàn phòng cháy chữa cháy 12 Các lĩnh vực khác: (ðề nghị nêu cụ thể) _ _ _ 2.11 Mức ñộ tiếp cận Ông/ Bà ñối với thông tin kế hoạch, sách tỉnh có liên quan ñến hoạt ñộng kinh doanh công ty (Thông qua cách tiếp cận trực tiếp ñối với quan chức có liên quan ðề nghị ñánh dấu X vào ô tương ứng với nhận ñịnh Ông/Bà) Không thể Thông tin Khó Có thể Tương ñối dễ dàng Rất dễ dàng Tự tìm kiếm Kế hoạch sử dụng ngân sách Tỉnh Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm Tỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm Tỉnh Kế hoạch hàng năm Tỉnh Kế hoạch hành ñộng phát triển khu vực kinh tế tư nhân Tỉnh Các ñịnh, thị UBND Tỉnh Kế hoạch phát triển sở hạ tầng Tỉnh Qui hoạch, kế hoạch sử dụng ñất Tỉnh Các quy ñịnh, sách ưu ñãi ñầu tư Tỉnh Những thay ñổi liên quan ñến lệ phí, sách thuế Tỉnh 2.12 ðể tiếp cận ñược thông tin sách, quy ñịnh thủ tục hành nêu trên, theo Ông/Bà, việc phải có mối quan hệ cá nhân với công chức quan chức tỉnh là: Rất quan trọng Quan trọng Khá quan trọng ðôi không quan trọng Không cần thiết 185 2.13 Trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, công ty Ông/Bà chịu tác ñộng qui ñịnh quản lý, sách quyền quan quản lý chuyên ngành tỉnh theo bảng liệt kê ñây (ðề nghị ñánh dấu X vào ô tương ứng với nhận ñịnh Ông/Bà) Các qui ñịnh, thủ tục hành Không có tác ñộng Hầu tác ñộng Tác ñộng Tác ñộng ñáng kể Tác ñộng mạnh Các qui ñịnh, sách thay ñổi thường xuyên Mất nhiều thời gian ñể làm việc với quan quản lý nhà nước Các qui ñịnh quản lý chồng chéo, mâu thuẫn Các qui ñịnh quản lý phức tạp không khả thi Các qui ñịnh không tiên liệu ñược phụ thuộc vào cách hành xử cán thừa hành Thiếu qui ñịnh rõ ràng số lĩnh vực sách thủ tục hành Mất nhiều thời gian chi phí ñể thực qui ñịnh, yêu cầu quan quản lý Quyền lực quản lý nhà nước bị lạm dụng ñể can thiệp vào hoạt ñộng công ty Tham nhũng thực hành vi không phù hợp với quy ñịnh pháp luật 2.14 Ông/Bà ñánh quan ñiểm thái ñộ phục vụ quyền, quan quản lý chuyên ngành tỉnh ñối với khu vực kinh tế tư nhân (ðề nghị ñánh dấu X vào ô tương ứng với nhận ñịnh Ông/Bà) Chính quyền, quan quản lý chuyên ngành UNBD Tỉnh UNBD Huyện, Thị xã Sở Tài Sở Kế hoạch ðầu tư Sở Thương mại Sở Du lịch Rất phiền nhiễu Phiền nhiễu Bình thường Thân thiện Rất thân thiện 186 Sở Xây dựng Sở Công nghiệp Sở Tài nguyên Môi trường Sở Giao thông Vận tải Sở Lao ñộng Thương binh Xã hội Sở Khoa học - Công nghệ Sở NN & PTNT Sở Văn hoá - Thông tin Sở Bưu - Viễn thông Ngân hàng nhà nước tỉnh Cục Thuế Cục Hải quan 2.15 Ông/Bà ñánh chất lượng hiệu hoạt ñộng quyền, quan quản lý chuyên ngành tỉnh ñây (ðề nghị ñánh dấu X vào ô tương ứng với nhận ñịnh Ông/Bà) Chính quyền, quan quản lý chuyên ngành UNBD Tỉnh UNBD Huyện, Thị xã Sở Tài Sở Kế hoạch ðầu tư Sở Thương mại Sở Du lịch Sở Xây dựng Sở Công nghiệp Sở Tài nguyên Môi trường Sở Giao thông Vận tải Sở Lao ñộng Thương binh Xã hội Sở Khoa học - Công nghệ Sở NN & PTNT Sở Văn hoá - Thông tin Sở Bưu - Viễn thông Ngân hàng nhà nước tỉnh Cục thuế Cục Hải quan Rất Kém Trung bình Tốt Rất tốt 187 2.16 Trong quan chức tỉnh, hoạt ñộng quan có tính chất hỗ trợ ñến hoạt ñộng phát triển công ty lý sao? Tên quan chức năng: Nêu hoạt ñộng có tính chất hỗ trợ: 2.17 Trong quan chức tỉnh, hoạt ñộng quan có tính chất gây cản trở ñến hoạt ñộng phát triển công ty lý sao? Tên quan chức năng: Nêu hoạt ñộng gây trở ngại: 2.18 Công ty Ông/Bà làm việc với ñoàn tra/kiểm tra tỉnh lần năm 2005? lần 2.19 Công ty Ông/Bà thời gian làm việc với ñoàn tra/kiểm tra tỉnh năm 2005? _ngày 20 Ông/Bà cho thời gian ñó là: Không ñáng kể Chấp nhận ñược Mất nhiều 21 Trung bình công ty Ông/Bà làm việc với quan chức tỉnh liên quan ñến quy ñịnh việc cung cấp thông tin, nộp báo cáo… ngày năm 2005? _ngày 22 Ông/Bà cho thời gian ñó là: Không ñáng kể Chấp nhận ñược Mất nhiều 2.23 Trung bình công ty Ông/Bà ngày ñể xin nhận ñược tất giấy phép liên quan cho phép tiến hành hoạt ñộng kinh doanh năm 2005? _ ngày 24 Ông/Bà cho thời gian ñó là: Không ñáng kể Chấp nhận ñược Mất nhiều 188 25 Trung bình công ty Ông/Bà ñã chi phí không thức cho tất hoạt ñộng liên quan ñến quan chức tỉnh năm 2005 bao nhiêu? triệu ñồng; Các chi phí ñó chiếm phần trăm tổng doanh thu? _% tổng doanh thu công ty 26 Ông/Bà cho chi phí ñó là: Không ñáng kể Chấp nhận ñược Mất nhiều 27 ðề nghị Ông/Bà ñánh giá chất lượng ñiều kiện sở hạ tầng/dịch vụ công cộng ñịa bàn tỉnh ñây việc ñáp ứng yêu cầu kinh doanh công ty (ðề nghị ñánh dấu X vào ô tương ứng với nhận ñịnh Ông/Bà) Nhóm yếu tố Rất Kém Bình thường Tốt Rất tốt Không liên quan Rất Kém Bình thường Tốt Rất tốt Không liên quan Rất Kém Bình thường Tốt Rất tốt Không liên quan Cơ sở hạ tầng Hệ thống giao thông ñường Hệ thống giao thông ñường thuỷ Hệ thống phục vụ kho, cảng, bến bãi ðất ñai mặt sản xuất kinh doanh Các dịch vụ công Hệ thống cung cấp ñiện Hệ thống cấp/thoát nước Hệ thống xử lý chất thải rắn Hệ thống thông tin liên lạc An ninh trật tự Công tác phòng cháy, chữa cháy Hệ thống qui hoạch/kế hoạch ñịa phương Các yếu tố khác Hệ thống giáo dục ñào tạo nghề Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Tiếp cận thông tin thị trường 189 Hệ thống y tế, chăm sóc sức khoẻ Hệ thống khách sạn Hệ thống trang thiết bị hội thảo Hệ thống vui chơi giải trí Yếu tố khác: (ðề nghị nêu cụ thể) 2.28 ðề nghị Ông/Bà ñánh giá hoạt ñộng hệ thống ngân hàng quan chức có liên quan việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng Tiếp cận tín dụng Thông tin quy trình thủ tục vay vốn rõ ràng công khai Không có phân biệt ñối xử doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp tư nhân ðiều kiện cho vay ngân hàng ñối với DNNVV phù hợp Các yêu cầu hồ sơ xin vay vốn không qua phức tạp ñối với công ty Công ty trả chi phí không thức ñể ñược vay vốn Quy trình ñánh giá hồ sơ xin vay vốn hợp lý khoa học Thủ tục chấp tài sản ñể ñược vay vốn thuận tiện không phức tạp Thủ tục chấp ñất ñai ñể ñược vay vốn thuận tiện không phức tạp Thời gian từ nộp hồ sơ cho ñến giải ngân ñược nguồn vốn vay ngắn Các chi phí thủ tục liên quan ñể có ñược vốn vay không ñáng kể Hạn mức cho vay ñáp ứng tốt yêu cầu công ty Rất không ñồng ý Không ñồng ý Không ý kiến ðồng ý Rất ñồng ý 190 Thời hạn cho vay ñáp ứng tốt yêu cầu công ty 2.29 Ông/Bà ñánh hiệu triển khai sáng kiến cải cách hành liên quan ñến môi trường kinh doanh ñịa bàn tỉnh theo liệt kê ñây (ðề nghị ñánh dấu X vào ô tương ứng với nhận ñịnh Ông/Bà.) Sáng kiến cải cách ði xuống Không thay ñổi Có cải thiện (nhưng không ñánh kể) Cải thiệt ñáng kể Cơ chế “một cửa” ðơn giản hoá thủ tục Năng lực cán thừa hành công việc ñược nâng cao Thông tin kịp thời ñầy ñủ trình tự, thủ tục hành Thành lập quan ñầu mối tiếp nhận giải thủ tục hành Tinh gọn máy quản lý, tăng cường phân cấp Khuyến khích tham gia bên vào trình xây dựng sách pháp luật Thiết lập kênh thông tin (ví dụ, trang Web, ,…) Thiết lập ñường dây “nóng” tới cán lãnh ñạo, quan có chức Sáng kiến khác (ðề nghị nêu cụ thể có ñánh giá) ðÁNH GIÁ VÀ ðỀ XUẤT CỦA CÔNG TY VỀ NHỮNG QUY ðỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 3.30 Thời gian thực thủ tục pháp lý cho việc thành lập doanh nghiệp chi phí thực thủ tục ñó? Loại hoạt ñộng Số lượng năm 2005 (lần) (1) Thời gian trung bình cho lần làm thủ tục (giờ) (2) Chi phí không thức cho lần (VND) Tổng thời gian (=1x2) Tổng chi phí (=1x3) (3) (4) (5) 191 ðăng ký kinh doanh Khắc dấu ðăng ký mã số thuế Mua hoá ñơn VAT 3.31 Ông/Bà cho thời gian thực thủ tục ñó (ðề nghị ñánh dấu X vào ô tương ứng với nhận ñịnh Ông/Bà) Loại hoạt ñộng ðăng ký kinh doanh Không ñáng kể Chấp nhận ñược Mất nhiều Khắc dấu ðăng ký mã số thuế Mua hoá ñơn VAT 3.32 Ông/Bà cho tổng chi phí không thức cho việc thực thủ tục ñó (ðề nghị ñánh dấu X vào ô tương ứng với nhận ñịnh Ông/Bà) Loại hoạt ñộng ðăng ký kinh doanh Không ñáng kể Chấp nhận ñược Mất nhiều Khắc dấu ðăng ký mã số thuế Mua hoá ñơn VAT 3.33 Ông/Bà có gặp trở ngại việc xin giấy phép cần thiết ñể tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp không? Có Không Nếu có gặp trở ngại xin Ông/Bà cho biết chi tiết: Trở ngại: Lý trở ngại 3.34 Ông/Bà cho biết ý kiến ñánh giá văn pháp luật số khía cạnh hoạt ñộng quan chức tỉnh liên quan ñến thủ tục Thành lập doanh nghiệp (ðề nghị ñánh dấu X vào ô tương ứng với nhận ñịnh Ông/Bà) a) ðăng ký kinh doanh giấy phép có liên quan: 192 Các quy ñịnh, thủ tục liên quan ñến ðKKD giấp phép khác Rất không ñồng ý Không ñồng ý Bình thường ðồng ý Rất ñồng ý Rất không ñồng ý Không ñồng ý Bình thường ðồng ý Rất ñồng ý Rất không ñồng ý Không ñồng ý Bình thường ðồng ý Rất ñồng ý Rất không ñồng ý Không ñồng ý Bình thường Các văn pháp luật nhà nước liên quan ñến ðKKD ñầy ñủ rõ ràng Các quy ñịnh hướng dẫn thực thủ tục cấp chứng nhận ðKKD tỉnh rõ ràng công khai Các quy ñịnh, thủ tục xin giấy phép liên quan tỉnh rõ ràng minh bạch Qui ñịnh khác (ðề nghị nêu cụ thể): Tiếp cận thông tin Tiếp cận thông tin văn pháp luật nhà nước ðKKD dẽ dàng thuận tiện Tiếp cận thông tin quy ñịnh hướng dẫn thực thủ tục cấp ðKKD tỉnh rõ ràng thuận tiện Khác (ðề nghị nêu cụ thể): Cán thực thi công vụ Trình ñộ chuyên môn cán thực thi nhiệm vụ chuyên nghiệp Mức ñộ tuân thủ quy ñịnh pháp luật cán thực thi nhiệm vụ cao Tinh thần trách nhiệm, thái ñộ làm việc cán thực thi công vụ thân thiện Các khía cạnh khác (ðề nghị nêu cụ thể): b) Khắc dấu: Các quy ñịnh, thủ tục liên quan ñến khắc dấu Các văn pháp luật nhà nước liên quan ñến khắc dấu ñầy ñủ rõ ràng Các quy ñịnh hướng dẫn thực ðồng ý Rất ñồng ý 193 thủ tục khắc dấu tỉnh rõ ràng công khai Các quy ñịnh, thủ tục xin giấy phép liên quan tỉnh rõ ràng công khai Qui ñịnh khác(ðề nghị nêu cụ thể): Rất không ñồng ý Không ñồng ý Bình thường ðồng ý Rất ñồng ý Rất không ñồng ý Không ñồng ý Bình thường ðồng ý Rất ñồng ý Rất không Các quy ñịnh, thủ tục liên quan ñồng ý ñến ñăng ký mã số thuế Các văn pháp luật nhà nước liên quan ñến ñăng ký mã số thuế ñầy ñủ rõ ràng Các quy ñịnh hướng dẫn thực thủ tục ñăng ký mã số thuế tỉnh rõ ràng công khai Các quy ñịnh, thủ tục xin giấy phép liên quan tỉnh rõ ràng công khai Không ñồng ý Bình thường ðồng ý Rất ñồng ý Tiếp cận thông tin Tiếp cận thông tin văn pháp luật nhà nước khắc dấu dẽ dàng thuận tiện Tiếp cận thông tin quy ñịnh hướng dẫn thực thủ tục khắc dấu tỉnh rõ ràng thuận tiện Khác (ðề nghị nêu cụ thể): Cán thực thi công vụ Trình ñộ chuyên môn cán thực thi nhiệm vụ chuyên nghiệp Mức ñộ tuân thủ quy ñịnh pháp luật cán thực thi nhiệm vụ cao Tinh thần trách nhiệm, thái ñộ làm việc cán thực thi công vụ thân thiện Các khía cạnh khác (ðề nghị nêu cụ thể): c) ðăng ký mã số thuế: 194 Qui ñịnh khác (ðề nghị nêu cụ thể): Tiếp cận thông tin Rất không ñồng ý Không ñồng ý Bình thường ðồng ý Rất ñồng ý Rất không ñồng ý Không ñồng ý Bình thường ðồng ý Rất ñồng ý Rất không ñồng ý Không ñồng ý Bình thường ðồng Rất ý ñồng ý Rất không ñồng ý Không ñồng ý Bình thường ðồng Rất ý ñồng ý Tiếp cận thông tin văn pháp luật ñăng ký mã số thuế dẽ dàng thuận tiện Tiếp cận thông tin quy ñịnh hướng dẫn thực thủ tục ñăng ký mã số thuế tỉnh dễ dàng thuận tiện Qui ñịnh khác( ðề nghị nêu cụ thể): Cán thực thi công vụ Trình ñộ chuyên môn cán thực thi nhiệm vụ chuyên nghiệp Mức ñộ tuân thủ quy ñịnh pháp luật cán thực thi nhiệm vụ cao Tinh thần trách nhiệm, thái ñộ làm việc cán thực thi công vụ thân thiện Các khía cạnh khác (ðề nghị nêu cụ thể): d) Mua hoá ñơn VAT: Các quy ñịnh, thủ tục liên quan ñến mua hoá ñơn VAT Các văn pháp luật liên quan ñến mua hoá ñơn VAT Các quy ñịnh hướng dẫn thực thủ tục mua hoá ñơn VAT Các quy ñịnh, thủ tục xin giấy phép liên quan Qui ñịnh khác (ðề nghị nêu cụ thể): Tiếp cận thông tin Tiếp cận thông tin văn pháp luật qui ñịnh mua hoá ñơn 195 VAT Tiếp cận thông tin quy ñịnh hướng dẫn thực thủ tục mua hoá ñơn VAT Qui ñịnh khác: (ðề nghị nêu cụ thể) Cán thực thi công vụ Rất không ñồng ý Không ñồng ý Bình thường ðồng Rất ý ñồng ý Trình ñộ chuyên môn cán thực thi nhiệm vụ Mức ñộ tuân thủ quy ñịnh pháp luật cán thực thi nhiệm vụ Tinh thần trách nhiệm, thái ñộ làm việc cán thực thi công vụ Các khía cạnh khác (ðề nghị nêu cụ thể): 3.35 Khi thành lập, công ty Ông/Bà có bị giới hạn lĩnh vực/ ngành nghề ñăng ký kinh doanh không theo quy ñịnh riêng Tỉnh nhà? Nếu có, xin nêu cụ thể 3.36 ðề xuất công ty việc giảm thiểu trở ngại hành liên quan ñến thành lập doanh nghiệp (ðề nghị Ông/Bà rõ quy ñịnh cần phải ñơn giản hoá, thủ tục cần phải cửa, chế ñối thoại công- tư hiệu quả,,…) Liệt kê tên quy ñịnh thành lập doanh nghiệp cần phải tiếp tục ñược ñơn giản hoá: _ _ _ _ _ Liệt kê giấy phép, thủ tục hành lĩnh vực thành lập doanh nghiệp cần phải rút ngắn thời gian (Mỗi ñề xuất liệt kê theo hoạt ñộng: ðKKD; khắc dấu; Mã số thuế; mua hoá ñơn VAT,…): _ _ 196 _ _ _ Liệt kê giấy phép, thủ tục hành thành lập doanh nghiệp nên áp dụng chế cửa: _ _ _ _ _ ðề xuất công ty chế hình thức ñối thoại công – tư việc thành lập doanh nghiệp ? _ _ _ _ _ Những ñề xuất khác: _ _ _ _ _ Nghệ An, ngày ,…tháng,…năm 2006 ðiều tra viên (Ký ghi rõ họ tên) Người trả lời (Ký ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát huy vai trò của Nhà nước trong phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, Phát huy vai trò của Nhà nước trong phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, Phát huy vai trò của Nhà nước trong phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay