Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè ở vùng Đông Bắc Bắc bộ theo hướng phát triển bền vững

209 155 0
  • Loading ...
1/209 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:08

0 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN TẠ THỊ THANH HUYỀN NGHIÊN CỨU CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ SẢN XUẤT CHÈ Ở VÙNG ðÔNG BẮC BẮC BỘ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Chuyên ngành: Phân bố lực lượng sản xuất Phân vùng kinh tế Mã số: 62.34.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THẾ CHINH PGS.TS TRẦN CHÍ THIỆN HÀ NỘI - 2011 iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng .viii Danh mục biểu ñồ ix Danh mục sơ ñồ ix Danh mục ñồ ix MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết luận án Mục tiêu nghiên cứu 3 ðối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 ðối tượng nghiên cứu ñề tài 3.2 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Những ñóng góp luận án 4.1 Những ñóng góp mặt học thuật, lý luận 4.2 Những kết luận, ñề xuất rút từ kết nghiên cứu 5 Cấu trúc luận án Chương MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ SẢN XUẤT CHÈ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 1.1 Cơ sở lý luận hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè theo hướng phát triển bền vững 1.1.1 Quan niệm phát triển bền vững hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè 1.1.2 Vai trò nghiên cứu hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè theo hướng phát triển bền vững 12 iv 1.1.3 Nội dung nghiên cứu hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè theo hướng phát triển bền vững 13 1.1.4 Kết hiệu hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè 19 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè theo hướng PTBV 20 1.2 Kinh nghiệm phát triển hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè theo hướng phát triển bền vững thể giới Việt Nam 25 1.2.1 Các hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè số nước giới 25 1.2.2 Các hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè Việt Nam 33 1.2.3 Bài học kinh nghiệm từ nghiên cứu hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè 37 Tiểu kết chương 38 Chương ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 ðặc ñiểm vùng ñông Bắc Bắc 40 2.1.1 ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên 40 2.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội Vùng 44 2.1.3 Tình hình phát triển sản xuất chè vùng ðông Bắc Bắc 50 2.1.4 ðánh giá ñiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội vùng ðông Bắc Bắc 53 2.2 Phương pháp nghiên cứu 55 2.2.1 Phương pháp tiếp cận khung phân tích 55 2.2.2 Chọn ñiểm nghiên cứu 60 2.2.3 Thu thập tài liệu 62 2.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 63 2.2.5 Tổng hợp, phân tích thông tin 65 Tiểu kết chương 67 v Chương THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ SẢN XUẤT CHÈ VÙNG ðÔNG BẮC BẮC BỘ 68 3.1 Hiện trạng phát triển hình thức chức lãnh thổ sản xuất chè vùng ðông bắc Bắc 68 3.1.1 Các hình thức tổ chức lãnh thổ theo chiều ngang 68 3.1.2 Hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè theo chiều dọc 81 3.1.3 Kết hiệu hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè vùng ðông Bắc Bắc 95 3.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng ñến tổ chức hình thức sản xuất chè theo lãnh thổ vùng ðBBB 109 3.2.1 Ảnh hưởng ñiều kiện tự nhiên 109 3.2.2 Kiến thức kinh nghiệm sản xuất 113 3.2.3 Kỹ thuật công nghệ sản xuất chế biến 115 3.2.4 ðầu tư công, dịch vụ công góp phần tạo vùng sản xuất chè 120 3.2.5 Thị trường tiêu thụ sản phẩm 122 3.2.6 Cơ chế sách ñối với phát triển ngành chè 124 3.3 Một số vấn ñề ñặt ñối với hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè vùng ðBBB 126 3.3.1 Những vấn ñề kinh tế, xã hội môi trường 126 3.3.2 Những vấn ñề ñặt ñối với hình thức tổ chức sản xuất chè vùng ðBBB 130 Tiểu kết chương 132 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ SẢN XUẤT CHÈ Ở VÙNG ðÔNG BẮC BẮC BỘ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 136 4.1 Quan ñiểm phát triển hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất vùng ðBBB theo hướng bền vững 136 vi 4.1.1 Phát triển sản xuất chè bám sát nhu cầu thị trường 136 4.1.2 Quan ñiểm dựa vào lợi so sánh vùng 137 4.1.3 Coi trọng công tác ñầu tư công Chính phủ 138 4.1.4 Quan ñiểm phát triển bền vững 138 4.2 Phương hướng phát triển hoàn thiện hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè vùng ðBBB 139 4.2.1 ðịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng ðBBB 139 4.2.2 Phương hướng quy hoạch, phát triển bền vững hình thức tổ chức sản xuất chè vùng ðBBB 140 4.3 Một số giải pháp nhằm phát triển hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè vùng ñông bắc bắc theo hướng phát triển bền vững 143 4.3.1 Giải pháp phát triển hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè theo chiều ngang 144 4.3.2 Giải pháp phát triển hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè theo chiều dọc 153 4.3.3 Hoàn thiện số sách kinh tế vĩ mô nhằm phát triển bên vững hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè 158 4.3.4 Hoàn thiện sách ñầu tư công, dịch vụ công ñể góp phần tạo vùng sản xuất chè 164 4.3.5 Nâng cao lực cho hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè vùng 166 Tiểu kết chương 167 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 170 Kết luận 170 Kiến nghị 172 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 176 TÀI LIỆU THAM KHẢO 177 PHẦN PHỤ LỤC 185 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Chữ viết tắt BVTV DNNN ðBBB HTX KTCB KHKT PTBV TNHH UBND VietGAP Vinatea VSATTP XDCB Viết ñầy ñủ tiếng Việt Bảo vệ thực vật Doanh nghiệp nhà nước Vùng ðông Bắc Bắc Hợp tác xã Kiến thiết Khoa học kỹ thuật Phát triển bền vững Công ty trách nhiệm hữu hạn Uỷ ban nhân dân Quy trình thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Việt Nam Tổng công ty chè Việt Nam Vệ sinh an toàn thực phẩm Xây dựng TIẾNG ANH Chữ viết tắt Viết ñầy ñủ tiếng Anh FAO Food and Agriculture Organization GAP Good Agricultural Practices GM Gross Margin GO Gross Output HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points IC Intermediate Cost IPM Integrated pest management ISO International Standardization Organization NGOs Non-governmental organization OTD Orthodox tea PRA Participatory Rural Appraisal WTO World trade organization Viết ñầy ñủ tiếng Việt Tổ chức Nông Lương quốc tế Thực hành nông nghiệp tốt Lãi gộp Giá trị sản xuất Tiêu chuẩn phân tích mối nguy ñiểm kiểm soát tới hạn Chi phí trung gian Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Tổ chức phi phủ Chè ñen truyền thống Phương pháp ñánh giá nông thôn có tham gia người dân Tổ chức thương mại quốc tế viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tăng trưởng diện tích, suất, sản lượng chè Việt Nam 34 Bảng 2.1: Hiện trạng sử dụng ñất vùng ðông Bắc Bắc 42 Bảng 2.2: Phân bố diện tích chè Việt Nam năm 2009 50 Bảng 2.3: Tình hình sản xuất, xuất chè vùng ðông Bắc Bắc 52 Bảng 3.1: Diện tích, suất, sản lượng chè vùng ðBBB qua năm 69 Bảng 3.2: Tổng hợp nguồn vốn hỗ trợ, khuyến khích sản xuất chè vùng 78 Bảng 3.3: So sánh số tiêu theo 96 Bảng 3.4: Hiệu sản xuất chè tỉnh vùng ðông Bắc Bắc 98 Bảng 3.5: Tổng hợp ñặc ñiểm chung nhóm hộ trồng chè 100 Bảng 3.6: Cơ cấu diện tích ñất trồng chè loại hộ 101 Bảng 3.7: Diện tích, suất, sản lượng chè nhóm hộ 101 Bảng 3.8: Hiệu sản xuất chè nhóm hộ ñiều tra 103 Bảng 3.9: ðịnh mức ñầu tư mức ñầu tư cho chè 105 Bảng 3.10: Diện tích ñất thích hợp trồng chè Việt Nam 111 Bảng 3.11: Tổng hợp việc áp dụng công nghệ kỹ thuật sản xuất chè vùng ðBBB 116 Bảng 3.12: Áp dụng sản xuất chè an toàn, chè hữu vùng 121 Bảng 3.13: Tổng hợp chế ñộ chăm sóc chè vùng ðBBB 129 Bảng 4.1: Phương hướng quy hoạch sản xuất chè vùng ðBBB ñến năm 2020 .142 Bảng 4.2: Phương hướng quy hoạch sản xuất chè cho tỉnh vùng ðBBB ñến năm 2020 143 ix DANH MỤC BIỂU ðỒ Biểu ñồ 2.1: Dân số nước vùng ðông Bắc Bắc 45 Biểu ñồ 2.2: Cơ cấu dân tộc vùng ðông Bắc Bắc 46 Biểu ñồ 2.3: Hiện trạng ñất trồng chè vùng ðông Bắc Bắc 51 Biểu ñồ 2.4: Cơ cấu sản lượng giá trị chè xuất Vùng 53 Biểu ñồ 3.1: Tổng hợp sở chế biến chè vùng ðBBB năm 2009 107 Biểu ñồ 3.2: Giá trị tăng thêm từ chuỗi giá trị chè vùng ðBBB 108 Biểu ñồ 3.3: Cơ cấu giống chè số tỉnh vùng ðông Bắc Bắc 118 Biểu ñồ 3.4: Diện tích chè trồng vùng ðông Bắc Bắc 119 DANH MỤC SƠ ðỒ Sơ ñồ 1.1: Sự tham gia tác nhân vào chuỗi giá trị ngành chè 16 Sơ ñồ 1.2: Cơ cấu tổ chức quản lý ngành chè Việt Nam 35 Sơ ñồ 2.1: Khung phân tích hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè vùng ðBBB 59 Sơ ñồ 3.1: Khối lượng dòng sản phẩm chuỗi giá trị chè vùng ðBBB 86 Sơ ñồ 3.2: Kênh tiêu thụ sản phẩm hình thức HTX 87 Sơ ñồ 3.3: Kênh tiêu thụ sản phẩm hình thức DNNN 88 Sơ ñồ 3.4: Kênh tiêu thụ sản phẩm hình thức hộ gia ñình 89 Sơ ñồ 3.5: Kênh tiêu thụ sản phẩm hình thức trang trại 90 DANH MỤC BẢN ðỒ Bản ñồ 2.1: Bản ñồ hành vùng ðông Bắc Bắc 40b Bản ñồ 2.2: Các nguồn lực chủ yếu cho sản xuất chè vùng ðBBB 42b Bản ñồ 3.1: Hiện trạng hình thức tổ chức sản xuất chè vùng ðBBB 82b Bản ñồ 3.2 Kết hiệu phát triển hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè vùng ðBBB 97b Bản ñồ 4.1: Phương hướng quy hoạch, phát triển bền vững hình thức tổ chức sản xuất chè vùng ðBBB 142b MỞ ðẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA LUẬN ÁN Vùng ðông Bắc Bắc có vai trò quan trọng chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam ðây vùng có nhiều tiềm năng, ñó bật tiềm rừng, khoáng sản ñất trồng công nghiệp Trong tập ñoàn công nghiệp vùng, chè chiếm vị trí hàng ñầu với tổng diện tích chè 76.574 ha, chiếm 58,85% so với tổng diện tích chè nước Bởi vậy, sản xuất chè vùng ðông Bắc Bắc có ý nghĩa ñịnh ñối với chiến lược phát triển sản xuất chè nước ðể phát triển sản xuất chè nhanh bền vững, tương xướng với tiềm vùng ñạt hiệu cao, ñòi hỏi phải giải nhiều vấn ñề lý luận thực tiễn, ñó, vấn ñề có ý nghĩa quan trọng ñó nghiên cứu phát triển hoàn thiện hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè vùng Quá trình phát triển hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè vùng ðông Bắc Bắc ñã trải qua nhiều giai ñoạn Trong năm gần ñây, Chính phủ ñã ban hành nhiều chủ trương biện pháp thúc ñẩy phát triển sản xuất chè Vùng ñã hình thành nhiều vùng chè tập trung quan trọng thuộc tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Nhưng thực tế việc tổ chức lãnh thổ hình thức sản xuất chè vùng chè nhiều vấn ñề phải bàn cần ñược giải quyết: sản xuất phân tán; hiệu sản xuất chưa cao; chưa kiểm soát ñược chất lượng sản phẩm; giá trị gia tăng khâu sản xuất chè nguyên liệu chiếm tỷ lệ thấp toàn chuỗi giá trị; cân ñối sản xuất chè nguyên liệu sở chế biến; chưa giải ñược mối quan hệ gắn kết vùng chè tập trung với khu vực ñiểm trồng chè phân tán Hay vấn ñề lựa chọn vùng ưu tiên phát triển sản xuất chè ñể vừa khai thác hiệu vùng ñất dốc, phủ xanh ñất trống ñồi núi trọc góp phần cải tạo môi trường sinh thái vừa ñạt hiệu kinh tế - xã hội cao ðối với chè, ñã có nhiều nghiên cứu ñề cập ñến khía cạnh sản xuất, chế biến, tiêu thụ quản lý ngành chè, cụ thể luận án tiến sĩ Nguyễn Kim Trọng, (1992) [48] ñề cập ñến vấn ñề xây dựng sở vật chất kỹ thuật ngành chè Việt Nam ñến năm 2010, Nguyễn Hữu Tài, (1993) [30], bàn vấn ñề giao ñất tư liệu sản xuất cho hộ gia ñình trồng chè, hay giải pháp tăng cường mối quan hệ hợp tác sản xuất tiêu thụ chè vùng chè trọng ñiểm tỉnh Thái Nguyên Trần Quang Huy, (2010) [13]; Những vấn ñề kinh tế phát triển chè Thái Nguyên Phạm Thị Lý, (2001) [18], nhiều dự án hỗ trợ, công trình nghiên cứu sản xuất kinh doanh chè, tổ chức phi phủ số nước như: Hà Lan, Thuỵ ðiển, Nhật Bản, Tây Ban Nha, ñã ñang thực ñịa bàn vùng ðông Bắc Bắc Tuy nhiên cho ñến nay, việc nghiên cứu vấn ñề tổ chức sản xuất, phân bố sản xuất chè phạm vi nước, vùng ðông Bắc Bắc Bộ chưa ñược ñề cập cách thoả ñáng Các công trình nghiên cứu lĩnh vực ñề cập ñến khía cạnh vấn ñề, chưa có nghiên cứu ñề cập tới vấn ñề phát triển hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè theo hướng phát triển bền vững vùng ðông Bắc Bắc ðứng trước tình hình này, số câu hỏi ñặt cần nghiên cứu là: • Dựa khoa học ñể phát triển bền vững hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè? • Sự phát triển hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè vùng ðông Bắc Bắc nào? 181 41 Thủ tướng Chính phủ (2004), Quyết ñịnh số 153/2004/Qð- TTg ngày 17 tháng năm 2004, ðịnh hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam (Chương trình nghị 21 Việt Nam), Hà Nội 42 Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết ñịnh số 256/2003/Qð-TTg, ngày tháng 12 năm 2003, Chiến lược quốc gia bảo vệ môi trường ñến năm 2010 ñịnh hướng ñến năm 2020, Hà Nội 43 Thủ tướng Chính phủ (2002), Quyết ñịnh số: 80/2002/Qð-TTg, ngày 24/6/2002, việc khuyến khích doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế ký kết hợp ñồng tiêu thụ nông sản hàng hóa với người sản xuất, Hà Nội 44 Thủ tướng Chính phủ (1999), Quyết ñịnh số 43/1999/Qð - TTg ngày 10/3/1999 Kế hoạch sản xuất chè năm 1999 - 2000 ñịnh hướng phát triển chè ñến năm 2005 - 2010, Hà Nội 45 Nguyễn Văn Toàn (2007), Hướng dẫn thực hành sản xuất chè theo GAP (Good Agricultural Practice), Viện khoa học Kỹ thuận Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Phú Thọ 46 ðoàn Hùng Tiến, ðỗ Văn Ngọc (1998), Tuyển tập công trình nghiên cứu chè (1988 - 1997), Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội 47 Nguyễn Xuân Trình (2006), Tác ñộng hội nhập kinh tế quốc tế ñến sản xuất, chế biến tiêu thụ số nông sản Việt Nam: qua nghiên cứu trường hợp chè, cà phê ñiều, Nhà xuất lý luận trị, Hà Nội 48 Nguyễn Kim Trọng (1992), Xây dựng sở vật chất kỹ thuật ngành chè Việt nam ñến năm 2010, Luận án Tiến sĩ, Trường ðại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 49 Trung tâm nghiên cứu Phát triển CNCB chè (2009), Dự án ñiều tra trạng sản xuất chế biến chè ñề xuất giải pháp phát triển 2011 - 2020 ñịnh hướng 2030, Hà Nội 50 Hoàng ðình Tuấn (2003), Lý thuyết mô hình toán kinh tế, Trường ðại học Kinh tế Quốc dân, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật 182 51 Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông (2004), Giáo trình, Kinh tế - Xã hội ñại cương, Nhà xuất ðại học Sư Phạm Hà Nội, Hà Nội 52 Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, (2009), Báo cáo tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2009, kế hoạch giải pháp thực năm 2010 53 ðàm Xuân Vận (2008), Hệ thống thông tin ñịa lý, Nhà xuất ðại học Thái Nguyên, Thái Nguyên 54 Văn kiện ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ XI (2011), Nhà xuất trị Quốc gia thât Hà Nội 55 Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp &PTNN, (2009), Nghiên cứu ñánh giá tài nguyên ñất gò ñồi vùng ðông Bắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, ðề tài KC 08/06-10/01, Hà Nội 56 Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp &PTNT, (2009), Dự án ñiều tra, ñánh giá thoái hóa ñất vùng Miền núi trung du Bắc phục vụ quản lý sử dụng ñất bền vững, Hà Nội 57 Viện Chiến lược Phát triển - Ban Vùng Lãnh thổ (2003), Cơ sở khoa học phân vùng kinh tế Việt nam phục vụ phát triển CNH - HðH ñất nước, ðề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Hà Nội 58 Viện Nghiên cứu Con người, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (2004), Bảo vệ môi trường - Luận khoa học xây dựng tiêu chí xã hội nhân văn bảo vệ môi trường hệ thống tiêu ñánh giá phát triển bền vững Việt Nam, Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ cấp Bộ, Hà Nội 59 Ngô Doãn Vịnh (2003), Nghiên cứu chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam- Học hỏi sáng tạo, Nhà Xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 183 60 Ngô Doãn Vịnh (2006), Hướng tới phát triển ñất nước, số vấn ñề lý thuyết ứng dụng, Nhà Xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 61 Trần ðức Vui (2007), Tiếp tục ñổi chế quản lý ngành chè Viêt Nam, Luận án Tiến sĩ, Viện Kinh tế Việt Nam, Hà Nội II TÀI LIỆU DỊCH 62 Richard R Harwood (1990), Lịch sử nông nghiệp bền vững- Hệ thống nông nghiệp bền vững, St, Lucie Press 63 THADDEUSC.TRZYNA (2005), Thế giới bền vững ñịnh nghĩa trắc lượng Phát triển bền vững, Viện nghiên cứu chiến lược sách khoa học công nghệ, Hà Nội III TÀI LIỆU TIẾNG ANH 64 FAO (1976), A framework for land evaluation, Soils Bulletin 32, Rome, Italy 65 FAO (1992), Land evaluation and farming systems analysis for land use planning, working document, Rome, Italy 66 Joy Hecht, Bui Trinh, Vu Xuan Nguyet Hong, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Thi Thuy Duong (2004): Scoping the Potential for Environmental Accounting in Vietnam, Draft Report on a MONRE - UNDP Mission, October - November, Hanoi, Vietnam 67 Le Anh Son, Vice President of Development Strategy Institute, MPI, Vietnam (2006): Structural Reforms and Sustainable Development in APEC region: Emerging Issues, APEC-EC Symposium on Structural Reforms and Sustainable Development in APEC region: Emerging Issues, 30 August, Hanoi, Vietnam IV CÁC TRANG Web 68 http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=430&idmid=3, Số liệu thống kê nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản, Tổng cục Thống kê năm 2009 184 69 http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=427&idmid=3, Số liệu thống kế dân số lao ñộng, Tổng cục Thống kê năm 2009 70 http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=426&idmid=3, Số liệu thống kê ñơn vị hành chính, ñất ñai, khí hậu, Tổng cục Thống kê năm 2009 71 http://niengiamnongnghiep.vn/index.php?self=article&id=10250, trang niên giám nông nghiệp thực phẩm, “kỹ thuật trồng chè”, ngày 15/4/2010 72 http://www.vssc.com.vn/News/2010/2/10/112449.aspx, Công ty cổ phần chứng khoán việt, “Kim ngạch xuất chè Việt Nam năm 2009 tăng lượng trị giá”, Nguồn: Vinanet - Ngày: 10/02/2010 15:52 73.http://dddn.com.vn/20100210104712963cat91/xuat-khau-che-nam2009-tang-284-ve-luong-so-voi-cung-ky.htm, Diễn ñàn doanh nghiệp, “Xuất chè năm 2009 tăng 28,4% lượng so với kỳ”, Thứ Bảy, 13/02/2010, 04:28 74.http://www.vietrade.gov.vn/che/1192-th-trng-che-th-gii-nm-2009va-d-bao-2010.html, Cục xúc tiến thương mại, “Thị trường chè giới năm 2009 dự báo 2010”, Thứ tư, 20 Tháng 010/2 13:22 75.http://agritrade.com.vn/ViewArticle.aspx?ID=308&AspxAutoDetect CookieSupport=1, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn - Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp, “Ngành chè ñẩy mạnh xúc tiến thương mại”, 13/10/2009 76.http://nhapkhauvietnam.com/tin-tc-thng-mi-vit-nam/tin-tc-tnghp/3659 ci-tin-cong-ngh-nang-cao-cht-lng-che-xut-khu-.html, “cải tiến công nghệ nâng cao chất lượng chè xuất khẩu”, Thứ tư, 08 Tháng /2010, 10:31 185 PHẦN PHỤ LỤC PHIẾU ðIỀU TRA HỘ NÔNG DÂN SẢN XUẤT CHÈ Chúng ñến từ trường ðại học Kinh tế QTKD Thái Nguyên ñang thực nghiên cứu hình thức tổ chức sản xuất chè theo hướng phát triển bền vững Mong ông (bà) giúp ñỡ thông qua việc bớt chút thời gian ñể trả lời số câu hỏi phần ñây Thông tin ông (bà) cung cấp ñược bảo mật ñể phục vụ cho mục ñích nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn! Họ tên ñiều tra viên:………………………………………………… Tại: Tỉnh huyện ………… …; xã:…… ………; thôn:…………… Ngày vấn: ……/………/ 2009 - THÔNG TIN CHUNG VỀ CHỦ HỘ STT Câu hỏi Trả lời Ông/bà có phải chủ hộ không? [ ] Có [ ] Không Nếu không, ông bà có quan hệ [ ] Chồng vợ [ ] Ông, bà với chủ hộ? [ ] Cha, mẹ [ ] Con Tình trạng hôn nhân chủ hộ [ ] ðộc thân [ ] Kết hôn [ ] Ly hôn Chủ hộ sinh năm nào? Năm: ….… Giới tính chủ hộ [ ] Nam [ ] Nữ Trình ñộ chủ hộ? [ ] Cấp [ ] Trung học [ ] Cấp [ ] Cao ñẳng [ ] Cấp [ ] ðại học [ ] Không biết chữ Trình ñộ vợ chồng chủ hộ? [ ] Cấp [ ] Trung học [ ] Cấp [ ] Cao ñẳng [ ] Cấp [ ] ðại học [ ] Không biết chữ Chủ hộ thuộc dân tộc gì? [ ] Kinh [ ] Tày [ ] Nùng [ ] Sán rìu [ ] Khác (ghi rõ):………………… Tổng số nhân hộ bao Số người: ………… nhiêu người? 10 Loại nhà gia ñình ông (bà)? [ ] Mái [ ] Mái ngúi [ ] Mái tranh 11 Là hộ chuyên sản xuất chè hay [ ] Chuyên chè [ ] Kiêm chè kiêm công việc khác ? 12 Những công việc khác hộ gì? [ ] Nông nghiệp [ ] Dịch vụ [ ] Làm công ăn lương [ ] Làm nghề tự [ ] Khác (ghi rõ):………………… 13 Nguồn nước tưới cho sản xuất chè [ ] Nước máy gia ñình? [ ] Nước giếng ñào 186 14 Gia ñình ông (bà) trồng giống chè gì? 15 Gia ñình ông (bà) trồng bằng? 16 Gia ñình ông (bà) mua giống chè ñâu? 17 Ông/bà ñánh ñiều kiện gia ñình mình? TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ðẤT ðÂI CỦA HỘ Loại ñất ðất sở hữu (m2) ðất thổ cư ðất nông nghiệp ðất trồng chè ðất thoải ( 150) Trong ñó: Chè trồng Chè kinh doanh ðất lâm nghiệp Diện tích ao, hồ ðất chưa sử dụng [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Nước sông, suối Nước mưa Trung du [ ] LDP1 TPI 777 [ ] Bát Tiên Kim Tuyền [ ] Ô long Phúc Vân Tiên Khác (ghi rõ):………………… Chè hạt Chè cành Trạm giống trồng huyện ðại lý tư nhân Gia ñình tự ñể giống Nguồn khác (ghi rõ)…………… Giàu [ ] Khá Trung bình [ ] Nghèo ðất ñi thuê (m2) ðất cho thuê (m2) TÌNH HÌNH VAY VÀ SỬ DỤNG VỐN CHO SẢN XUẤT CHÈ CỦA HỘ Chỉ tiêu Số lượng Lãi suất Năm vay Thời hạn (1000ñ) (theo tháng) (tháng) Vốn tự có Vốn vay - Nhân hàng NN&PTNT - Ngân hàng sách - Ngân hàng khác - Dự án Xoá ñói giảm nghèo Vay ưu ñãi - Vay tư nhân 187 CÔNG CỤ SẢN XUẤT CHỦ YẾU VÀ PHƯƠNG TIỆN SINH HOẠT CỦA HỘ Tài sản I- Máy móc thiết bị 1- Máy bơm nước 2- Máy vò chè 3- Máy chè 4- Bình bơm thuốc sâu 5- Máy xay sát 6- Máy tuốt lúa 7- Xe công nông 8- Cày, bừa, cuốc, xẻng II- Gia súc, gia cầm 1- Trâu, bò cày kéo 2- Trâu, bò sinh sản 3- Lợn nái sinh sản , Lợn thịt 4- Gia cầm III - Phương tiện sinh hoạt 1- Xe gắn máy 2- Ti vi 3- Tủ lạnh 4- Xe ñạp Tổng giá trị Số lượng Giá trị (1000ñ) CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA HỘ Lưu ý: - Hỏi rõ diện tích ñang vấn năm thứ - khoanh tròn vào số năm - Căn vào giống chè (chè cành hay chố hạt), loại ñất (ñất dốc hay ñất thoải), ñể lựa chọn hỏi cỏc mục ñây 5.1 Chí phí cho chè trồng cành a/ Chi phí sản xuất cho chè cành thời kỳ kiến thiết /1 sào Năm Chỉ tiêu ðVT 1- Làm ñất Công 2- Cây giống Cây 3- Trồng, chăm sóc Công Phân bón - Phân hữu Tạ - Phân NPK Kg - ðạm Kg - Lân Kg - Kali Kg 5- Thuốc BVTV 1000ñ 6- Thuốc kính thích 1000ñ 7- Tưới tiêu 1000ñ 8- Lao ñộng thuê Công 9- Chi phí khác 1000ñ Tổng chi phí 188 b/ Chi phí sản xuất cho chè cành thời kỳ kinh doanh /1sào Năm Chỉ tiêu ðVT 1- Chăm sóc Công 2- Phân bón - Phân hữu Tạ - Phân NPK Kg - ðạm Kg - Lân Kg - Kali Kg 3- Thuốc BVTV 1000ñ 4- Tưới tiêu 1000ñ 5- Thuốc kính thích 1000ñ 6- Lao ñộng thuê Công 7- Chi than, củi… 1000ñ 8- Khấu hao TSCð 1000ñ 9- Chi phí khác 1000ñ Tổng chi phí 10 5.2 Chi phí cho chè trồng hạt a/ Chi phí sản xuất cho chè trồng hạt thời kỳ kiến thiết /1 sào Năm Chỉ tiêu ðVT 1- Làm ñất Công 2- Cây giống Cây 3- Trồng, chăm sóc Công 4- Phân bón - Phân hữu Tạ - Phân NPK Kg - ðạm Kg - Lân Kg - Kali Kg 5- Thuốc BVTV 1000ñ 6- Thuốc kính thích 1000ñ 7- Tưới tiêu 1000ñ 8- Lao ñộng thuê Công 9- Chi phí khác 1000ñ Tổng chi phí 189 b/ Chi phí sản xuất cho chè trồng hạt thời kỳ kinh doanh /1sào Năm Chỉ tiêu ðVT 10 1- Chăm sóc Công 2- Phân bón - Phân hữu Tạ - Phân NPK Kg - ðạm Kg - Lân Kg - Kali Kg 3- Thuốc BVTV 1000ñ 4- Tưới tiêu 1000ñ 5- Thuốc kính thích 1000ñ 6- Lao ñộng thuê Cụng 7- Chi than, củi… 1000ñ 8- Khấu hao TSCð 1000ñ 9- Chi phí khác 1000ñ Tổng chi phí KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA HỘ 6.1 Kết sản xuất từ trồng chè/ 1sào Chỉ tiêu ðất thoải Số lứa hái/tháng Sản lượng/lứa hái Số tháng ñược thu hoạch/năm Giá bán Kết SX - ðất dốc Số lứa hái/tháng Sản lượng /lứa hái Số tháng ñược thu hoạch/năm Giá bán Kết SX Tổng thu nhập từ chè ðVT Chè trồng hạt Chè trồng cành Lứa Kg Số tháng 1000ñ 1000ñ Lứa Kg Số tháng 1000ñ 1000ñ Ghi chú: Giá bán chè tươi hộ không chế biến: ………ñ/kg Giá bán chè khô hộ chế biến :……….ñ/kg Kết SX = Số lứa hái/tháng * số tháng ñược thu hoạch/năm * sản lượng /lứa hái * giá bán Tổng thu nhập từ chè = Kết sản xuất/sào* diện tích (số sào) 190 6.2 Thu từ hoạt ñộng sản xuất khác Nguồn thu từ Sản lượng (kg) Giá bán (1000ñ) Thành tiền (1000ñ) I- Trồng trọt 1- Từ ñất ruộng - Thóc - Ngô - Khoai - Sắn - Rau 2- Từ vườn nhà - Cây ăn - Cây dược liệu II- Lâm nghiệp - Gỗ - Cây dược liệu - Củi III- Từ chăn nuôi - Trâu, Bò - Lợn - Gia cầm Tổng thu 6.3 Thu nhập từ hoạt ñộng dịch vụ STT Các hoạt ñộng Cung ứng vật tư nông nghiệp Xay xát Dịch vụ khác … Tổng thu 6.4 Thu nhập khác STT Trợ cấp Lương Biết tặng Làm thuê Thu khác Nguồn thu Tổng thu Tổng doanh thu/tháng (1000ñ) Số tiền/tháng (1000ñ) 191 TIÊU DÙNG CỦA HỘ STT Chi tiêu tiền hộ Ăn uống Chữa bệnh Học hành ði lại May mặc Hiếu hỷ Chi khác Tổng chi tiêu Số tiền/ tháng (1000ñ) HÌNH THỨC CHẾ BIẾN STT Câu hỏi Hộ sử dụng phương tiện chế biến Việc chế biến từ chè tươi chè khô hộ ñược quy ñổi nào? Tổng sản lượng chè khô /năm hộ? Hộ phân loại chè nào? Trả lời [ ] Máy chè tay quay [ ] Máy vò chè mini [ ] Máy chè cải tiến [ ] Làm thủ công tay [ ] Cách khác: (ghi rõ):……………… Bao nhiêu ……kg chè tươi = 1kg chè khô Là: ……… …kg Bao nhiêu………….kg chè ñặc biệt Bao nhiêu …………kg chè ngon; Bao nhiêu …………kg chè trung bình; Bao nhiêu …………kg chè chất lượng HÌNH THỨC TIÊU THỤ CHÈ CỦA HỘ STT Câu hỏi Sản phẩm chè hộ ñược bán cho ai? Sản phẩm chè hộ ñược bán ñâu? Giá bán chè cao bao nhiêu? Giá bán chè thấp bao nhiêu? Trả lời [ ] Bán cho tư thương [ ] Bán trực tiếp cho người tiêu dùng [ ] Bán chè tươi cho doanh nghiệp [ ] Bán chè qua sơ chế cho DN [ ] Cách khác: (ghi rõ):……………… [ ] Bán nhà [ ] Bán Chợ [ ] Mang tới cho DN [ ] Các DN tới nhà thu mua [ ] Cách khác: (ghi rõ):……………… Chè tươi là:………… 1000ñ Chè khô :………… 1000ñ Chè tươi là:………… 1000ñ Chè khô :………… 1000ñ 192 10 NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI GẶP PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH SX TIÊU THỤ CHÈ CỦA HỘ Câu hỏi Trả lời STT Những người Lð gia [ ] Có [ ] Không ñình có ñủ việc làm không? Nếu thiếu việc làm thiếu [ ] Tháng [ ] Tháng tháng nào? [ ] Tháng [ ] Tháng [ ] Tháng [ ] Tháng [ ] Tháng [ ] Tháng 10 [ ] Tháng [ ] Tháng 11 [ ] Tháng [ ] Tháng 12 Có người phải lo làm ăn xa Số người: …… kiếm sống? Gia ñình gặp khó [ ] Thiếu ñất sản xuất khăn sản xuất kinh doanh [ ] ðất xấu sản phẩm chè? [ ] Thiếu nước tưới [ ] Thiếu vốn [ ] Thiếu lao ñộng [ ] Thiếu máy móc, công cụ sản xuất [ ] Khó khăn tiêu thụ sản phẩm [ ] Không ñược hướng dẫn kỹ thuật [ ] Giá không ổn ñịnh [ ] Bị tư thương ép giá [ ] Những khó khăn khác:…………… Gia ñình có dự ñịnh trồng [ ] Có [ ] Không cải tạo lại DT chè ñang có không? Nếu có: DT chè trồng …………Sào (m2) DT chè cải tạo …………Sào (m2) Nguyện vọng ông (bà) [ ] ðược hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm [ ] ðược vay vốn ưu ñãi sách Nhà nước ? [ ] ðược hỗ trợ dịch vụ giống trồng [ ] ðược tập huấn KT trồng chăm sóc chè [ ] ðược ñào tạo kiến thức quản lý kinh tế [ ] ðược cấp thêm ñất ñể sản xuất KD [ ] ðược trợ giá sản phẩm ñầu vào SX [ ] ðược hợp ñồng, hợp tác tiêu thụ SP [ ] Nguyện vọng khác:…………………… ……………………………………………… Gia ñình có dự ñịnh ñể phát triển sản xuất chè nhằm tăng thu ……………………………………………… ……………………………………………… nhập? ðể thực dự ñịnh cần có giải ……………………………………………… ……………………………………………… pháp gì? ………………………………………………… Xác nhận chủ hộ ðiều tra viên (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) 193 PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP (HTX) SẢN XUẤT KINH DOANH CHÈ Chúng ñến từ trường ðại học Kinh tế QTKD Thái Nguyên ñang thực nghiên cứu nghiên cứu hình thức tổ chức sản xuất chè theo hướng phát triển bền vững Mong qúy doanh nghiệp (HTX) vui lòng trả lời câu hỏi ñây Chúng cam kết không tiết lộ thông tin doanh nghiệp (HTX) ñã cung cấp Xin chân trọng cảm ơn hợp tác quý doanh nghiệp (HTX)! I THÔNG TIN CHING VỀ DOANH NGHIỆP (HTX) Tên doanh nghiệp (HTX): …………………………………………………………… ðịa chỉ:……………………………………………………………………………… Số ñiện thoại: ………………………………………………………………………… Năm thành lập: ……………………………………………………………………… Ngành nghề kinh doanh chính: ………………… ………………………………… Vốn ñiều lệ: …………………………………………….…………………………… Tổng vốn kinh doanh: ………………………………………………….…………… II MỐI QUAN HỆ GIỮA DN VỚI HỘ NÔNG DÂN SX CHÈ NGUYÊN LIỆU Tình hình thực hợp ñồng DN với hộ sản xuất chè nguyên liệu STT Câu hỏi Trả lời Doanh nghiệp thực dạng [ ] ðầu tư ứng trước hợp ñồng với hộ? [ ] Hướng dẫn kỹ thuật [ ] Hợp ñồng thu mua chè nguyên liệu [ ] Hợp ñồng tiêu thụ sản phẩm chè khô Các ñiều kiệu ñể hộ sản xuất chè ñược …………………………………………… nhận ñầu tư ứng trước ? …………………………………………… Các cam kết DN hộ nhận ñầu tư …………………………………………… ứng trước? …………………………………………… Giữa doanh nghiệp hộ SX chè có [ ] Có [ ] Không sảy tượng phát vỡ hợp ñồng? Nếu có nguyên nhân gì? …………………………………………… …………………………………………… Giải pháp nhằm giải tranh …………………………………………… chấp hợp ñồng gì? …………………………………………… …………………………………………… DN có thu mua chè búp khô không? [ ] Có [ ] Không Nếu có, mục ñích thu mua chè khô [ ] ðể chế biến DN gì? [ ] ðể bán cho DN khác [ ] Bán cho trung gian xuất [ ] Mục ñích khác (ghi rõ):…………… …………………………………………… Tình hình ñầu tư ứng trước DN ñối với hộ sản xuất chè Hộ nhận Giá trị vật tư Hộ trả Hộ trả Hộ nợ kéo dài Năm ñầu tư ứng ứng trước ñúng thời thời hạn Hð không thu hồi trước (hộ) (1000ñ) hạn (hộ) (hộ) ñược (hộ) 2005 2006 194 2007 2008 2009 III TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DN Tình hình sản xuất doanh nghiệp Năm Công suất chế biến Nhu cầu chè Sản lượng chè thành (tấn/năm) nguyên liệu phẩm (tấn) 2005 2006 2007 2008 2009 Hợp ñồng thu mua chè búp tươi với hộ nông dân Năm Số hộ ký Số hộ bán Giá mua (1000/kg) Số lượng Giá trị Hð (hộ) cho DN (hộ) (kg) (1000ñ) Cao Thấp 2005 2006 2007 2008 2009 Cộng Hợp ñồng thu mua chè khô với hộ nông dân Giá mua (1000/kg) Năm Số hộ ký Số hộ bán Số lượng Giá trị Hð (hộ) cho DN (hộ) (kg) (1000ñ) Cao Thấp 2005 2006 2007 2008 2009 Cộng Kết hoạt ñộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Năm 2005 2006 2007 2008 2009 Sản phẩm Giá bán (1000ñ/kg) Doanh thu (tr ñồng) Lợi nhuận (tr.ñồng) Giá bán (1000ñ/kg) Doanh thu (tr ñồng) Lợi nhuận (tr.ñồng) Giá bán (1000ñ/kg) Doanh thu (tr ñồng) Lợi nhuận (tr.ñồng) Xác nhận doanh nghiệp ðiều tra viên (ký, ghi rõ họ tên) 195 So sánh diện tích chè tỉnh vùng ðBBB với Quyết ñịnh 43/1999/Qð-TTg TT Các tỉnh vùng ðBBB DT chè ñến năm 2010 theo Quyết ñịnh 43/1999/QðTTg (ha) DT chè năm 2009 (ha) So sánh DT năm 2009 với kế hoạch Qð 43 ± (ha) (%) 12.500 17.241 4.741 137,93 Thái Nguyên 9.800 16.732 6.932 170,73 Hà Giang 9.700 14.966 5.266 154,29 Phú Thọ 8.400 12.639 4.239 150,46 Yên Bái 6.700 7.531 831 112,40 Tuyên Quang 1.750 3.483 1.733 199,03 Lào Cai 1.200 1.860 660 155,00 Bắc Cạn 950 1.054 104 110,95 Lạng Sơn 500 588 88 117,60 Bắc Giang 500 480 (20) 96,00 Cao Bằng Vùng ðBBB 52.000 76.574 24.574 147,26 Nguồn: Số liệu từ Sở NN&PTNT tỉnh, theo Quyết ñịnh 43/1999/Qð-TTg 10 11 Những khó khăn mà hộ gặp phải trình sản xuất chè STT 10 Nội dung Thiếu vốn Thiếu nước tưới Giá không ổn ñịnh Thiếu ñất sản xuất Thiếu máy móc, công cụ sản xuất ðất xấu Bị tư thương ép giá Không ñược hướng dẫn kỹ thuật Thiếu lao ñộng Khó khăn tiêu thụ sản phẩm Tỷ lệ (%) 54,0 45,4 42,2 32,5 30,0 22,0 20,0 18,4 15,0 8,5 Nguồn: tính toán từ kết ñiều tra Nguyện vọng hộ trồng chè sách nhà nước STT Nội dung ðược trợ giá vật tư ñầu vào SX ðược tập huấn KT trồng chăm sóc chè ðược vay vốn ưu ñãi Hỗ trợ dịch vụ giống trồng Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm ðược hợp ñồng, hợp tác tiêu thụ SP ðược ñào tạo kiến thức quản lý kinh tế ðược cấp thêm ñất ñể sản xuất KD Tỷ lệ (%) 52,2 48,8 45,5 41,2 27,6 25,2 15,5 14,2 Nguồn: tính toán từ kết ñiều tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè ở vùng Đông Bắc Bắc bộ theo hướng phát triển bền vững, Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè ở vùng Đông Bắc Bắc bộ theo hướng phát triển bền vững, Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè ở vùng Đông Bắc Bắc bộ theo hướng phát triển bền vững

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay