Trắc nghiệm sinh lý học

140 231 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:07

Chương nội tiết Câu 1: Các hormon giải phóng vùng đồi A ACTH, ADH, oxytocin, GH B CRH, GnRH, TRH, PRH, MRH, GRH C FRH, CRH, ADH, GH, GRH D ADH, oxytocin, PRL, CRH E GH, ACTH, PRL, TSH Câu 2: Các hormon ức chế vùng đồi A CRH, TRH, PRH B GRH, PIH, MIH C GIH, PIH, MIH D GRH, TRH, PIH E MIH, TRH, PRH Câu 3: Các hormon hướng sinh dục thuỳ trước tuyến yên A PRL, FSH, LH B FSH, ACTH, TSH C ACTH, FSH, GH D PRL, ACTH, TSH E FSH, LH, ACTH Câu 4: Các hormon có tác dụng chuyển hoá thùy trước tuyến yên A FSH, ACTH, TSH, GH B ACTH, TSH, PRL, GH C MSH, TSH, ACTH, PRL D ACTH, TSH, MSH, GH E PRL, ACTH, FSH, LH Câu 5: Các hormon làm giảm đường máu A Thyroxin, GH, insulin B insulin C insulin, glucagon, glucocorticoid D Glucocorticoid, adrenalin, noradrenalin E insulin, GH, adrenalin Câu 6: Các hormon làm tăng đường máu A insulin, glucagon, ACTH, FSH, MSH B C D E Glucagon, noradrenalin, TSH, LH, MSH Glucagon, adrenalin, GH, Thyroxin, glucocorticoid ACTH, TSH, FSH, LH, MSH PRL, estrogen, progesteron Câu 7: Hormon tuyến cận giáp có tác dụng A Tăng Ca++ máu, Ca++ nước tiểu, phosphat nước tiểu làm giảm phosphat máu B Tăng Ca++ máu, phosphat máu, tăng Ca++ nước tiểu, phosphat nước tiểu C Giảm Ca++, phosphat máu; tăng Ca++ , phosphat nước tiểu D Giảm Ca++, phosphat máu; Giảm Ca++, phosphat nước tiểu E Tăng Ca++, phosphat máu; giảm Ca++, phosphat nước tiểu Câu 8: Các hormon tuyến vỏ thượng thận A Adrenalin, noradrenalin, glucocorticoid B Mineralocorticoid, adrenalin, noradrenalin C ACTH, Mineralocorticoid, glucocorticoid D Glucocorticoid, Mineralocorticoid, Androgen E ACTH, andrpgen, adrenalin Câu 9: Các hormon thai A HCG, TSH, STH B HCG, estrogen, Progesteron, HCS, Relaxin C HCG, ACTH, Renin D HCG, GH, Renin, estrogen E HCG, Progesteron, GH, Renin Câu 10: Các hormon có tác dụng lên chu kỳ kinh nguyệt A estrogen, Progesteron, PRL B Progesteron, Androgen, PRL C LH, FSH, Androgen D GnRH, FSH, Androgen E FRH, LRH, FSH, LH, Estrogen, Progesteron Câu 11: Các hormon tuyến yên trước A LRH, FRH, ACTH, TSH, PRL, ADH B ADH, Oxytocin, TSH, CRH, TRH C ADH, Vasopresin, PRL D ACTH, TSH, MSH, GH, FSH, LH, PRL E TSH, ACTH, CRH, PRL, GH Câu 12: Các hormon tuyến yên sau A ADH, Oxytocin B ADH, Vasopresin C Oxytocin, MSH D ADH, MSH E ACTH, MSH A B C D E Câu 13 Phân loại hormon theo chất hoá học Steroid, lipoprotein, dẫn chất tyrosin Glycoprotein, polypeptid, dẫn chất tyrosin Peptid, protein, steroid, dẫn chất corticoid Peptid protein, steoroid, dẫn chất tyrosin Acid amin, polypeptid, glycoprotein, steroid Câu 14 Cơ chế tác dụng hormon a Tăng tính thấm màng tế bào, tăng tổng hợp protein b Thông qua chất truyền tin thứ hai, gắn vào receptor đặc hiệu màng tế bào c Thông qua chất truyền tin thứ hai, thông qua hoạt hoá hệ gen d Thông qua hoạt hoá hệ gen, gắn vào receptor đặc hiệu bào tương e Hoạt hoá hệ thống enzym nội bào theo kiểu dây chuyền Câu 15 Điều hoà hệ thống nội tiết theo chế thể dịch a Theo chế điều hoà ngược vòng dài, ngắn cực ngắn b Theo chế điều hoà ngược ấm tính dương tính c Theo chế thần kinh thần kinh thể dịch d Theo chế điều hoà ngược vòng dài, ngắn cực ngắn Theo chế điều hoà ngược âm tính dương tính e Theo chế điều hoà tuyến điều khiển tuyến bị điều khiển theo chế điều hoà ngược Câu 16 Tác dụng phát triển thể GH a Tăng trình chuyển hoá làm thể lớn lên tăng trọng b Tăng số lượng kích thước tế bào tất mô thể, chậm cốt hoá sụn liên hợp, dày màng xương c Tăng số lượng kích thước tế bào tất mô thể, tăng trình cốt hoá sụn liên hợp, làm dày màng xương d Tăng trình đồng hoá protein, glucid, lipid; tăng lắng đọng calci, tăng cốt hoá sụn liên hợp →cơ thể lớn lên tăng trọng e Giảm số lượng kích thước tế bào thể, tăng số lượng kích thước tế bào xương →cơ thể lớn lên tăng trọng Câu 17 .Tác dụng chuyển hoá GH a.Tăng thoái biến protein, lipid, tăng glucose máu ức chế hexokinase b Tăng thoái biến protein, lipid glucid c Tăng thoái biến glucid lipid, tăng tổng hợp protein d Tăng tổng hợp protein, tăng thoái biến lipid, tăng glucose máu ức chế hexokinase e Tăng tổng hợp protein, lipid protid Câu 18 Tác dụng ACTH a Kích thích tuyến vỏ thượng thận phát triển, hoạt động tiết chủ yếu corticoid khoáng, có ảnh hưởng lên hành vi trí nhớ b Kích thích chuyển hoá làm phát triển tuyến vỏ thượng thận, tiết chủ yếu androgen Có tác dụng lên hệ thần kinh trung ương c Tăng cường trình chuyển hoá protein, lipid glucid thể Có tác dụng lên hành vi trí nhớ d Tăng cường chuyển hoá protein, lipid glucid thể, tăng cường chuyển hoá sắc tố da e Kích thích tuyến vỏ thượng thân phát triển, hoạt động tiết corticoid, chủ yếu corticoid đường Tăng cường chuyển hoá sắc tố da Có ảnh hưởng lên hệ thần kinh trung ương, tăng trí nhớ, học tập Câu 19 Tác dụng TSH a Kích thích tuyến giáp phát triển hoạt động tiết T3, T4 Có thể gây lồi mắt b Giảm chuyển hoá sở, tăng dự trữ lượng, gây lồi mắt c Kích thích phát triển tuyến giáp, tuyến cận giáp, gây lồi mắt d Kích thích tuyến giáp phát triển, hoạt động tiết tyrosin, gây lồi mắt e Kích thích tuyến cận giáp phát triển hoạt động tiết PTH, gây lồi mắt Câu 20 Tác dụng ADH a Tăng tái hấp thu nước ống lượn gần, gây co mạch, có ảnh hưởng lên hành vi trí nhớ b Tăng tái hấp thu nước ống lượn xa ống góp, tăng hấp thu nước hồi tràng, gây co mạch, có ảnh hưởng lên hành vi trí nhớ c Tăng tái hấp thu nước ống lượn xa, tăng tái hấp thu Na+ quai Henle, gây co mạch, có ảnh hưởng lên hành vi trí nhớ d Tăng tái hấp thu Na+ ống lượn xa ống góp, gây co mạch, có ảnh hưởng lên hành vi trí nhớ e Tăng tái hấp thu nước ống thận, gây co mạch, tăng huyết áp Câu 21 Tác dụng oxytocin a Tăng tổng hợp sữa, khởi phát thúc đẩy sổ thai, có ảnh hưởng lên hành vi trí nhớ b Tăng co bóp tử cung mang thai, có tác dụng lên hệ thần kinh trung ương c Tăng tổng hợp tiết sữa, tăng co bóp tử cung mang thai, thúc đẻ d Chuyển sữa từ nang tuyến vào ống tuyến, tăng xuất sữa, khởi phát thúc đẩy trình sổ thai, có ảnh hưởng tốt cho trình học tập, trí nhớ hoàn thiện kỹ lao động e Kích thích tuyến sữa phát triển, tăng tổng hợp sữa, khởi phát thúc đẩy trình sổ thai, có ảnh hưởng lên hành vi trí nhớ Câu 22 Tác dụng chuyển hoá lượng T3, T4 a Tăng chuyển hoá tế bào (trừ gan, lách, não, phổi), tăng tốc độ phản ứng hoá sinh, tăng sử dụng oxy, tăng CHCS, ảnh hưởng lên ty lạp thể b Tăng chuyển hoá tế bào (trừ gan, lách, não, phổi), giảm tốc độ phản ứng hoá sinh, tăng sử dụng oxy, tăng CHCS, có ảnh hưởng lên ty lạp thể c Tăng chuyển hoá tế bào, tăng tốc độ phản ứng hoá sinh, tăng sử dụng oxy, tăng CHCS, giảm hoạt động ty lạp thể d Tăng chuyển hoá tế bào, giảm kích thước hoạt động ty lạp thể, tăng dự trữ ATP, giảm sử dụng oxy, giảm CHCS e Tăng chuyển hoá tế bào (trừ võng mạc, lách, não, phổi), tăng tốc độ phản ứng hoá sinh, tăng sử dụng oxy, tăng CHCS, tăng kích thước hoạt động ty lạp thể Câu 23 Tác dụng corticoid khoáng a Chống viêm, chống dị ứng, chống phù, ức chế miễn dịch b Chống viêm, chống dị ứng, tăng chuyển hoá lipid, glucid protid c Chống viêm, chống dị ứng, tăng tái hấp thu Na+ thận, giữ nước, tăng huyết áp d Tăng tái hấp thu Na+ thải K+ thận; chống viêm, chống dị ứng e Tăng tái hấp thu Na+ thải K+ ống lượn xa, tuyến mồ hôi Câu 24 Các hormon ảnh hưởng tới phát triển tinh trùng a Testosteron, inhibin, TSH, ACTH b GH, GnRH, testosteron, ACTH, corticoid c GH, GnRH, FSH, LH, testosteron, inhibin d GnRH, FSH, LH, testosteron, corticoid khoáng e FSH, LH, testosteron, inhibin, ACTH Câu 25 Hormon estrogen progesteron có vai trò giai đoạn chu kỳ kinh nguyệt (CKKN)? a Progesteron có vai trò giai đoạn đầu, estrogen có vai trò giai đoạn sau CKKN b estrogen progesteron có vai trò hai giai đoạn CKKN c estrogen có tác dụng giai đoạn đầu , progesteron có tác dụng lên rụng trứng CKKN d estrogen có tác dụng giai đoạn đầu , progesteron có tác dụng giai đoạn sau CKKN e estrogen progesteron tăng cao cuối giai đoạn sau CKKN, gây chảy máu Câu 26 Tác dụng glucagon a ức chế phân giải glycogen →glucose, Tăng phân giải lipid mô mỡ dự trữ, tăng tân tạo đường từ acid amin b Tăng phân giải glycogen thành glucose, tăng tân tạo đường từ acid amin làm tăng đường máu, giảm phân giải lipid mô mỡ dự trữ c Giảm tân tạo đường từ acid amin, tăng phân giải glycogen thành glucose, tăng phân giải lipid mô mỡ dự trữ d Tăng tổng hợp protein, giảm tân tạo đường từ acid amin, tăng phân giải lipid mô mỡ dự trữ, tăng phân giải glycogen thành glucose, làm tăng đường máu e Tăng phân giải lipid mô mỡ dự trữ, tăng phân giải glycogen thành glucose, tăng tân tạo đường từ acid amin, làm tăng đường máu Câu 27: Đánh dấu Đ/S vào mệnh đề sau Đ A Bản chất hóa học T3, T4 Tyrosin+iod B Dạng dự trữ hormon giáp thyroglobulin tế bào cận giáp C Dạng vận chuyển hormon giáp TBPA, TBG D TSH hormon có vai trò quan trọng tổng hợp, dự trữ chuyển hormon giáp vào máu E T3 có hoạt tính sinh học mạnh Câu 28: Đánh dấu Đ/S vào mệnh đề sau A Corticoid, hydrocortison, corticosteron hormon thuộc nhóm glucorticoid B Aldosteron, DOC hormon không thuộc nhóm mineralocorticoid C Androgen nhóm hormon tuyến vỏ thượng thận có tác dụng nội tiết tố sinh dục nam D Các hormon nhóm mineralocorticoid có tác dụng chống viêm, chống dị ứng E Glucocorticoid có tác dụng chống viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch S Đ S Chương sinh lý hệ thần kinh TƯ Câu 1: Chức hệ thần kinh trung ương? A Điều hoà dinh dưỡng quan nội tạng B Làm thể thích nghi với ngoại cảnh C Phối hợp hoạt động quan nội tạng D Điều hoà dinh dưỡng quan thể làm thể hoạt động thống với môi trường E Điều hoà hoạt động quan thể, làm thể hoạt động thống thống với môi trường Câu 2: Những nguyên tắc hoạt động hệ TKTƯ? A Nguyên tắc hưng phấn ức chế B Nguyên tắc ưu đường chung cuối C Nguyên tắc phản xạ hưng phấn D Nguyên tắc phản xạ, ưu đường chung cuối E Nguyên tắc hưng phấn, ức chế ưu Câu 3: Các trình hoạt động hệ TKTƯ? A Quá trình hưng phấn ức chế B Quá trình hình thành phản xạ C Quá trình thành lập đường liên hệ tạm thời D Quá trình hình thành đường chung cuối E Quá trình hưng phấn lan toả tập trung Câu 4: Phản xạ gì? A Phản xạ đáp ứng thể kích thích B Phản xạ đường xung động thần kinh từ quan nhận cảm vào trung khu thần kinh c-Phản xạ đáp ứng thể kích thích bên bên thể thông qua hệ TKTƯ D Phản xạ đáp ứng thể kích thích thông qua dây thần kinh ly tâm E Phản xạ huy TKTƯ quan đáp ứng Câu5: Những nguyên tắc dẫn truyền xung TK sợi trục? A Dẫn truyền nhờ chất trung gian hoá học B Dẫn truyền hai chiều điện giảm dần xa thân nơron C Dẫn truyền chiều điện giảm dần dọc theo sợi trục D Dẫn truyền hai chiều điện không hao hụt E Dẫn truyền chiều điện không hao hụt Câu 6: Cấu trúc xinap hóa học a.Các tận thần kinh, màng sau xinap khe xinap b.Các túi nhỏ chứa chất TGHH thụ cảm thể nhận cảm với chất c Màng trước xinap, khe xinap màng sau xinap d Các tận thần kinh, túi xinap khe xinap e Tận thần kinh, túi xinap màng sau xinap Câu 7: Sự dẫn truyền dây thần kinh qua khe xinap a Dẫn truyền dây thần kinh qua khe xinap nhờ chất TGHH b Dẫn truyền dây thần kinh qua khe xinap dẫn truyền hai chiều nhờ chất TGHH c Trên dây thần kinh dẫn truyền hai chiều, dẫn truyền qua xinap chiều nhờ chất TGHH d Dẫn truyền qua xinap chiều, dây thần kinh-hai chiều, nhờ chất TGHH e Trên dây thần kinh qua xinap dẫn truyền không hao hụt Câu 8: Cơ quan phân tích có chức : a Hoạt hoá vỏ não thông qua thể lưới thân não nhân thalamus b Thông báo lên trung khu cấp I, cấp II hoạt hoá toàn vỏ não thông qua thể lưới c Thông báo hoạt hoá vỏ não thông qua nhân đặc hiệu thalamus d Thông báo lên trung khu cấp I, cấp II qua nhân đặc hiệu cuả thalamus hoạt hoá vỏ não qua thể lưới e Chuyển tín hiệu kích thích khác thành dạng xung động thần kinh lên vỏ não Câu 9: Cảm giác sâu không ý thức có ý nghĩa? a Dẫn truyền xung động từ thụ cảm thể thể tuỷ sống để điều hoà trương lực b Dẫn truyền xung động từ thụ cảm thể trung khu vỏ để điều hoà trương lực thăng thể c Xung động từ thụ cảm thể thể theo hai bó Flechsig Gower truyền tiểu não để điều hoà trương lực giữ thăng thể d Xung động theo bó Flechsig Gower hành naõ để điều hoà trương lực e Xung động theo bó Flechsig Gower vỏ não để điều tiết trương lực Câu 10: Cảm giác nóng, lạnh, đau có thụ cảm thể (TCT) đường dẫn truyền nào? a TCT nóng: Ruffini, lạnh: Krause, đau: không đặc hiệu; dẫn truyền theo bó cung trước (bó Dejesin trước) b TCT nóng: Ruffini, lạnh: Krause, đau: không đặc hiệu; dẫn truyền theo bó cung sau (bó Dejesin sau) c TCT nóng: Krause, lạnh: Ruffini , đau: không đặc hiệu; dẫn truyền theo bó cung sau (bó Dejesin sau) d TCT nóng: Ruffini, lạnh: Krause, đau: tận thần kinh, dẫn truyền theo bó cung trước (bó Dejesin trước) e TCT nóng: Ruffini, lạnh: Krause, đau: không đặc hiệu; dẫn truyền theo bó Goll Burdach Câu 11: Khả nhận cảm tế bào nón, tế bào gậy? a Tế bào nón: ánh sáng ban ngày Tế bào gậy: ánh sáng màu, ánh sáng hoàng hôn b Tế bào nón: ánh sáng ban ngày, ánh sáng màu Tế bào gậy: ánh sáng hoàng hôn c Tế bào nón: ánh sáng hoàng hôn Tế bào gậy: ánh sáng ban ngày, ánh sáng màu d Tế bào nón: ánh sáng hoàng hôn ánh sáng ban ngày Tế bào gậy: ánh sáng màu e Tế bào gậy tế bào nón nhận cảm với sáng sáng màu Câu 12: Khi thị trường hoàn toàn mắt? a Tổn thương dây thần kinh thị giác (dây II) b Tổn thương chéo thị giác phía c Tổn thương giải thị giác d Tổn thương chếo thị giác phía e Tổn thương vùng chẩm bên bán cầu đại não Câu 13: Phần quan nhận cảm ốc tai mã hoá âm cường độ mạnh tần số cao? a Các tế bào thụ cảm lớp phần đỉnh ốc tai b Các tế bào thụ cảm lớp phần đỉnh ốc tai c Các tế bào thụ cảm lớp phần ốc tai d Các tế bào thụ cảm lớp phần ốc tai e Các tế bào thụ cảm lớp đoạn đầu ốc tai (gần cửa sổ bầu dục) Câu 14: Co do: A Sợi actin trượt lên sợi myolin B Sợi myelin rút ngắn lại C Ion Mg++ tương tác với actin D Ion Ca++ “bơm” vào hệ thống ống dọc Câu 10: Sắc tố tế bào nón (a) , tế bào gậy (b) .; hai chất cấu tạo từ (c) (d) Câu hỏi trả lời ngắn Câu 1: Kể tên phần cung phản xạ đơn giản? Câu 2: So sánh khâu cảm giác sâu không ý thức cảm giác sâu có ý thức? Câu 3: Chức hệ thống quang học mắt? Câu 4: Kể tên định luật dẫn truyền dây thần kinh (gọn 3-4 dòng)? Câu 5: Kể tên rối loạn chức tổn thương quan nhận cảm tiền đình? Câu 6: Trình bày tóm tắt vùng chiếu vỏ não quan phân tích ánh sáng? Câu 7: Chức quan phân tích? Câu 8: Trình bày tóm tắt chức thông báo cảm giác? Câu 9: Trình bày tóm tắt chức hoạt hoá vỏ não cảm giác? Câu 10: Chức hệ thần kinh thực vật? Câu 11: Trình bày tóm tắt dẫn truyền sợi có myelin sợi myelin? Câu 12: Trình bày tóm tắt chế dẫn truyền xung động qua xinap? Chức vận động hệ thần kinh trung ương Câu hỏi sai: Câu 1: A Tế bào vân có nhân nằm bào tương B Hệ thống ống dọc tế bào thông với dịch gian bào C Tuỷ sống trung khu vận động từ vùng cổ trở xuống D Tuỷ sống điều tiết trương lực thông qua thụ cảm thể thoi cơ, Golg npơron vận động α E Nhân đuôi, nhân vỏ hến cầu nhạt thuộc thể vân Câu 2: A Tế bào vân có hay nhiều nhân B Hệ thống T màng sợi luồn sâu vào tế bào C Tuỷ sống có trung khu phản xạ gân xương D Tuỷ sống trung khu phát động vận động cấp thấp E Các hạch não quan điều chỉnh vận động vỏ Câu 3: A Cơ vân đĩa sẫm, đĩa sáng tạo vân B Hệ thống ống ngang tế bào thông với dịch gian bào C Tuỷ sống có trung khu phản xạ da D Tuỷ sống có hai loại nơron vận động α γ E Thể vân quan phát động vận động vỏ Câu 4: A Đĩa sẫm vân có tơ myosin B Chỗ tiếp giáp ống ngang, ống dọc hệ thống T tế bào vân tạo hình trạc C Người ta chia phản xạ tuỷ sống loại phản xạ gân xương phản xạ da D Tuỷ sống có loại nơron vận động α γ E Tổn thương cựu thể thể vân gây hội chứng múa vờn, múa (Đ) (S) giật Câu 5: A Đĩa sáng vân có tơ actin B phần đầu ống dọc hệ thống T vân chứa ion Ca++ C Tuỷ sống trung khu điều tiết trương lực đơn giản D Tuỷ sống có loịa nơron vận động α E Tổn thương cựu thể vân gây hội chứng Parkinson Câu 6: A Vỏ tiểu não có hai lớp: lớp hạch lớp hạt B Tuỷ sống có cung phản xạ nơron C Hệ tháp gần bó tháp bó gối D Các sợi tiền vận động bắt nguồn từ tế bào tháp lớp V tới nhân vận động sọ não E Từ nhân đỏ xuất phát bó hồng gai có vai trò ức chế trương lực duỗi Câu 7: A Từ nhân tiền đình xuất phát bó tiền đình gai có vai trò làm tăng cường trương lực duỗi B Bó tháp xuất phát từ tế bào tháp lớp V vỏ não có vai trò huy vận động tuỳ ý C Bó gối xuất phát từ tế bào tháp lớp III vỏ não tới nhân thần kinh vận động sọ não D Lớp vỏ não gồm tế bào Golgi II Parkinje E Câu 8: A Thụ cảm thể Golgi phân bố sợi cơ, thụ cảm thể thoi phân bố gân B Vai trò phối hợp vận động tuỷ sống chế hưng phấn đối lập hưng phấn quật quặt ngược C Tế bào Parkinje vỏ tiểu não loại tế bào ức chế D Cung phản xạ tuỷ sống gồm loại: cung phản xạ nơron cung phản xạ nhiều nơron E Vùng vận động vỏ não phân bố hồi đỉnh lên Câu 9: A Hiện tượng mệt co ứ đọng acid lactic thiếu O2 B Hệ limbic trung khu tiếp nhận cảm giác nội tạng C Các hạch não trung khu phát động vận động mức vỏ D Bó tháp huy vận động không tuỳ ý E Kiểm soát điều chỉnh thăng thể thuộc cố tiểu não Câu 10: A Tế bào Renschaw tiết acetylcholin B Sợi tiền vận động liên hệ với nhân vận động ngoại tháp C Tân tiểu não có vai trò kiểm soát điều chỉnh vận động không tuỳ ý D Vỏ tiểu não có loại tế bào ức chế là: TB Parkinje; TB Golgi II tế bào rổ E Vùng đồi cso liên quan đến hành vi cảm xúc cấp thấp Câu hỏi lựa chọn Câu 1: Co do: A Sợi actin trượt lên sợi myelin B Sợi myelin rút ngắn lại C Ion Mg++ tương tác với actin D Ion Ca++ “bơm” vào hệ thống ống dọc E Sợi actin myelin co ngắn lại Câu 2: Thụ cảm thể thoi bị hưng phấn khi: A Các sợi giãn B Các tơ thoi giãn C Các sợi co lại D Nơron vận động γ bị ức chế E Nơron vận động α hưng phấn Câu 3: Tân thể vân gồm: A Nhân đuôi nhân cầu nhạt B Nhân vỏ hến nhân cầu nhạt C Nhân đuôi nhân vỏ hến D Nhân vỏ hến E Nhân đuôi Câu 4: Tổn thương cựu thể vân gây hội chứng: A Múa vờn B Múa giật C Múa vờn, múa giật D Parkinson E Run vận động Câu 5: Kiểm soát điều chỉnh thăng thể do: A Tân tiểu não B Các hạch não C Tân tiểu não nhân đỏ D Nhân tiền đình E Cố tiểu não Câu 6: Những nhân hypothalamus có liên quan tới chức phó giao cảm là: A Những nhân phần sau B Những nhân phần trước C Những nhân phần D Những nhân phần bên E Những nhân phầnsau bên Câu 7: Những nơron hưng phấn tuỷ sống tiết ra: A GABA B Secretin C Acetycholin D Serotonin E Histamin Câu 8: Những neuron ức chế tuỷ sống tiết ra: A Histamin B Adrenalin C Acetylcholin D GABA E Bradykinin Câu 9: Lớp vỏ tiểu não gồm tế bào: A TB vệ tinh, TB rổ B TB rổ, TB hạt C TB Golgi II TB hạt D TB Golgi II tế bào Purkinje E TB rổ TB hạt Trả lời ngắn Câu 1: Nêu giai đoạn thời gian co đơn giản? Câu 2: Kể tên phản xạ vận động gân xương? Câu 3: Nêu thành phần tham gia điều hoà trương lực tuỷ sống? Câu 4: Nêu bó ngoại tháp qua tuỷ sống? Câu 5: Nêu tóm tắt chức cựu thể vân Câu 6: Nêu tóm tắt chức tân thể vân? Câu 7: Nêu tóm tắt chức bó tiền đình gai? Câu 8: Nêu chức bó mái gai (trước sau)? Câu 9: Kể tên chức đồi não? Câu 10: Kể tên chức vùng đồi (hypothalamus)? Câu 11: Kể tên chức thể lưới thân não? Điền vào chỗ trống để hoàn thành mệnh đề sau: Câu 1: Tuỷ sống trung khu phản xạ (a) từ (b) Câu 2: Khi xương giãn thụ cảm thể .(a) bị kích thích→xung động truyền (b) tới nơron vận động (c) làm cho sợi (d) để trì (e) Câu 3: Tuỷ sống có nơron hưng phấn ức chế Nơron hưng phấn tiết .(a) .; nơron ức chế Renshow tiết .(b) Câu 4: Hạch não có chức (a) mức vỏ, mang tính (b) Câu 5: Phần trước vùng đồi thể lưới đảm bảo trạng thái (a) vỏ não Phần vùng đồi vùng trước thị đảm bảo trạng thái .(b) thông qua chế .(c) xung động hoạt hoá vỏ não Câu 6: Vùng đồi (a) .(b) tạo vòng khép kín gọi vòng .(c) tham gia hình thành cảm xúc cấp thấp Câu 7: Thể lưới cấu trúc nằm (a) chúng gồm tế bào hình (b) axon (c) , ngắn, đuôi gai .(d) nối với nhằng nhịt đấm rối Câu 8: Thể lưới chất (a) quan trọng vỏ, trung khu (b) (ở hành não); trung khu thực vật (c) .; nhân không đặc hiệu đồi não Câu 9: Vùng vận động vỏ não nằm .(a) , trước rãnh (b) Câu 10: Vùng vận động vỏ não có đặc điểm: - Diện vận động bên phải huy (a) - Diện vận động phân bố kiểu (b) - Cơ quan vận động tinh tế chiếm diện tích .(c) hoat động hệ thần kinh cấp cao Đánh dấu (Đ) sai (S) vào câu sau: Câu 1: Về phản xạ có điều kiện (PXCĐK) S A Là phản xạ tập thành bền vững, có di truyền B Là phản xạ tập thành, mang tính cá thể, không di truyền C Đường liên lạc thần kinh tạm thời hình thành tuỷ sống hành não Đ D Đường liên lạc thần kinh tạm thời hình thành vỏ não, theo chế mở đường E Cung PXCĐK sẵn, mà hình thành trình tập luyện Câu 2: Về phương pháp thành lập PXCĐK A Bật đèn sau cho ăn gọi củng cố B Bật đèn để 3-5 gy cho ăn lập lập lại kết hợp nhiều lần C Cho ăn sau 3-5 gy bật đèn, lập lập lại nhiều lần D Cùng lúc bật đèn cho ăn E Cho ăn no đánh đau A B C D E A B C D E A B C D Câu 3: điều kiện thành lập PXCĐK Hệ TKTƯ phải lành mạnh cấu trúc chức Kích thích có điều kiện phải có cường độ mạnh kích thích không điều kiện Kết hợp trật tự kích thích CĐK trước kích thích KĐK 3-5 giây Phải cho kích thích CĐK kích thích KĐK tác động lúc Trong trình lập phản xạ kích thích lạ Câu 4: ức chế vỏ não ức chế KĐK tạo vỏ não luyện tập ức chế CĐK xuất chậm củng cố không củng cố Bật đèn gây tiếng động mạnh làm chó không tiết nước bọt, ức chế dập tắt ức chế CĐK xuất lần đầu có tác nhân gây ức chế Chó không tiết nước bọt với kích thích gần giống kích thích CĐK mà nhiều lần không củng cố, ức chế phân biệt Câu 5: Về ức chế vỏ não ức chế làm giảm PXCĐK ức chế chậm xuất không củng cố ức chế phân biệt không củng cố kích thích lạ gần giống kích thích CĐK ức chế xuất chậm củng cố E ức chế CĐK tạo vỏ não luyện tập Câu 6: Về sinh lý giấc ngủ A Giấc ngủ ức chế lan toả vỏ não lan xuống vùng vỏ B Khi ngủ phản xạ thực vật giảm, trương lực giảm, điện não đồ biến đổi C Khi ngủ say điện não đồ có đủ sóng α, β, θ, δ D Giai đoạn ngủ say say điện não đồ có xuất sóng chậm denta E Ngủ nhu cầu thể, giúp hệ TKTƯ phục hồi vật chất lượng bị tiêu hao hoạt động lúc thức A B C D E A B C D E Câu 7: Về tiếng nói, chữ viết Tiếng nói nội dung ý nghĩ, thay kích thích cụ thể Tiếng nói bẩm sinh, di truyền Vùng vận động ngôn ngữ Broca có hai bên bán cầu đại não Vùng nghe hiểu lời (vùng Wernicke) đuôi hồi thái dương Vùng đọc hiểu chữ nằm hồi đỉnh lên Câu 8: Về loại hình thần kinh Loại thần kinh mạnh, cân bằng, ỳ có: hưng phấn mạnh ức chế, chuyển đổi hưng phấn sang ức chế dễ dàng Loại thần kinh mạnh, cân bằng, linh hoạt có: hưng phấn ức chế mạnh, hưng phấn ức chế, chuyển từ hưng phấn sang ức chế ngược lại từ ức chế sang hưng phấn dễ dàng Loại thần kinh mạnh, không cân có: hưng phấn ức chế mạnh, dễ thành lập phản xạ CĐK ức chế CĐK Loại thần kinh yếu có: hưng phấn yếu, ức chế bình thường, dễ thành lập ức chế CĐK Loại thần kinh mạnh, không cân có: hưng phấn mạnh ức chế, dễ thành lập PXCĐK Câu hỏi lựa chọn Câu 1: Phản xạ KĐK có tính chất: A Bẩm sinh, di truyền, bền vững, cung phản xạ có sẵn B Tập thành, có tính chất loài, không bền vững C Bẩm sinh, mang tính cá thể, bền vững, di truyền D Bẩm sinh, mang tính loài, bền vững, di truyền, cung phản xạ có sẵn E Tập thành mang tính loài, bền vững, di truyền, cung phản xạ có sẵn Câu 2: Phản xạ CĐK có tính chất: A Bẩm sinh, di truyền, không bền B Tập thành, di truyền, bền vững, cung phản xạ sẵn C Tập thành, mang tính cá thể, không di truyền, không bền, cung phản xạ sẵn D Bẩm sinh biến đổi, mang tính cá thể E Tập thành, mang tính cá thể, không bền, cung phản xạ có sẵn Câu 3: Cơ chế hình thành PXCĐK thành lập đường liên hệ thần kinh tạm thời: A tuỷ sống B tuỷ sống cấu trúc vỏ C Giữa trung khu không điều kiện vỏ vỏ não D Giữa trung khu không điều kiện có điều kiện vỏ não theo chế mở đường E đồi thị hệ limbic Câu 4: Tạo PXCĐK tiết nước bọt chó thuận lợi khi: A Chó ăn no B Chó nhịn đói kéo dài C Gây ồn tập D Chó khoẻ mạnh E Chó bị đánh đau Câu 5: Muốn thành lập PXCĐK tiết nước bọt chó phải kết hợp nhiều lần A Cho ăn, sau bật đèn B Cho ăn, sau 3-5 gy bật đèn C Tắt đèn sau 3-5 gy cho ăn D Đồng thời bật đèn cho ăn E Bật đèn 3-5 gy cho ăn Câu 6: ức chế KĐK tăng hoạt động thần kinh cấp cao là: A ức chế bẩm sinh, không củng cố B ức chế bẩm sinh củng cố chậm C ức chế bẩm sinh, kích thích lạ xuất D ức chế tập thành, không củng cố E ức chế tập thành kích thích lạ Câu 7: ức chế điều kiện hoạt động TK cấp cao là: A ức chế tập thành đời sống, không củng cố hay củng cố chậm B ức chế tập thành, có kích thích lạ C ức chế tập thành kích thích mạnh kéo dài D ức chế bẩm sinh, không củng cố hay củng cố chậm E ức chế bẩm sinh, có kích thích lạ Câu 8: Vùng Wernicke vùng: A Hiểu nghĩa chữ viết B Phân tích cảm giác tinh tế C Bổ túc vận động D Nhận thức lời nói E Vận động ngôn ngữ Câu 9: Tiếng nói hình thành do: A Chỉ cần nghe người khác nói B Hình thành cách tự nhiên đời sống C Phải nghe nhìn thấy miệng người khác nói D Phải nghe tiếng nói nhìn thấy vật muốn nói tới lần E Phải lập lập lại nhiều lần nghe tiếng nói nhìn thấy vật muốn nói tới Câu 10: Các trung khu thần kinh chủ yếu liên quan tới hình thành ngôn ngữ gồm: A Vỏ não vùng trán vùng đỉnh B Vỏ não vùng đỉnh vùng chẩm C Vỏ não vùng đỉnh, vùng chẩm hệ limbic D Thuỳ chẩm, vùng Wernicke vùng Broca E Vùng Broca, vùng Wernicke hệ limbic Điền từ thích hợp vào chỗ trống PXCĐK hình thành (a) đời sống (b) PXKĐK .(a) tính chất loài, (b) di truyền cho hệ sau PXKĐK .(a) không (b) biến động môi trường sống PXCĐK .(a) (b) theo điều kiện môi trường sống Cung PXCĐK không (a) , cung PXKĐK (b) .(c) Điểm đặc trưng cung PXCĐK (a) Đường liên hệ thần kinh tạm thời đường liên hệ (a) (b) Củng cố nghĩa là, sau bật đèn, chó .(a) phải (b) Muốn thành lập PXCĐK, kích thích (a) phải mạnh (b) 10 Muốn thành lập PXCĐK, kích thích .(a) phải trước kích thích (b) 11 ức chế CĐK làm (a) (b) PXCĐK 12 ức chế xuất có kích thích lạ gọi .(a) 13 ức chế chậm xuất .(a) tín hiệu .(b) 14 Nguyên nhân ức chế CĐK (a) (b) 15 ức chế giúp thể (a) .(b) kịp thời với kích thích .(c) xuất 16 ức chế phân biệt giúp thể đáp ứng .(a) (b) 17 Giấc ngủ có tác dụng chuyển (a) ngắn hạn thành (b) dài hạn 18 Khi ngủ vỏ não bị ức chế xung động từ (a) hoạt hoá bị (b) 19 Tiếng nói tác dụng (a) (b) 20 Tính khái quát tiếng nói giúp người ta có khả .(a) 21 Trung khu vận động ngôn ngữ vùng .(a) nằm chân hồi (b) 22 Trung khu nhận thức lời nói vùng .(a) nằm đuôi hồi .(b) 23 Trung khu nhận thức chữ viết nằm .(a) 24 Khi tổn thương vùng Wernicke, (a) không (b) 25 Loại thần kinh yếu khó thành lập (a) (b) 26 Loại thần kinh mạnh không cân khó thành lập (a) dễ thành lập (b) 27 Loại thần kinh mạnh, cân bằng, ỳ khó (a) trình 28 Loại thần kinh mạnh, cân bằng, linh hoạt dễ thành lập (a) (b) 29 Loại thần kinh mạnh, cân bằng, linh hoạt dễ chuyển từ .(a) (b) , dễ dàng Câu trả lời ngắn Câu 1: Kể tên đặc điểm PXKĐK? Câu 2: Kể tên đặc điểm PXCĐK? Câu 3: Nêu tóm tắt bước thành lập PXCĐK tiết nước bọt ánh đèn chó? Câu 4: Kể tên điều kiện để hình thành PXCĐK? Câu 5: Đường liên lạc thần kinh tạm thời, theo quan niệm Pavlov gì? Câu 6: Nêu tóm tắt điểm luật ưu Ukhitomski? Câu 7: Nguyên nhân ý nghĩa ức chế ngoài? Câu 8: Nguyên nhân ý nghĩa ức chế chậm? Câu 9: Nguyên nhân ý nghĩa ức chế dập tắt? Câu 10: Nguyên nhân ý nghĩa ức chế phân biệt? Câu 11: Kể tên vùng vỏ não quan trọng liên quan đến thành lập hệ tín hiệu 2? [...]... = c câu 4 = b câu 5 = a chương tk cấp cao Câu 1 = d câu 2 = c câu 3 = d câu 4 = d câu 5 = e câu 7 = a câu 8 = d câu 9 = e câu 10=d câu 6 = b câu 6 = c bộ môn sinh lý học Bộ test trắc nghiệm kiểm tra môn sinh lý học cho bậc đại học Chương sinh lý hệ thần kinh TƯ Câu hỏi lựa chọn Câu 1: Chức năng của hệ thần kinh trung ương? 1.1- Điều hoà dinh dưỡng cơ quan nội tạng 1.2- Làm cơ thể thích nghi với ngoại... axon là phản xạ thực vật đặc biệt Câu 12: A Chất trung gian hoá học của hệ giao cảm là catecholamin B Adrenalin là chất trung gian hoá học ở xinap giữa sợi trước hạch và nơron trong hạch C Adrenalin là chất trung giam hoá học trong các hạch thực vật D Acetylcholin là chất trung gian hoá học trong các hạch thực vật E Chất trung gian hoá học của hệ phó giao cảm là acetylcholin Câu 13: A Tất cả các cảm... xináp A Dây thần kinh dẫn truyền hai chiều, xináp dẫn truyền một chiều B Dây thần kinh dẫn truyền nhờ chất trung gian hoá học C Chất trung gian hoá học khử cực tại xinap hưng phấn D Tại xinap ức chế chất trung gian hoá học gây tăng phân cực E Thụ cảm thể nhận cảm với chất trung gian hoá học nằm ở màng sau và màng trước xinap Câu 2: A Dẫn truyền trên sợi không myelin được thực hiện nhờ sự khử cực liên tiếp... cao Câu 1: Phản xạ KĐK có tính chất: a Bẩm sinh, di truyền, bền vững, cung phản xạ có sẵn b Tập thành, có tính chất loài, không bền vững c Bẩm sinh, mang tính cá thể, bền vững, di truyền d Bẩm sinh, mang tính loài, bền vững, di truyền, cung phản xạ có sẵn e Tập thành mang tính loài, bền vững, di truyền, cung phản xạ có sẵn Câu 2: Phản xạ CĐK có tính chất: a Bẩm sinh, di truyền, không bền b Tập thành,... đèn sau 3-5 gy thì cho ăn d Đồng thời bật đèn và cho ăn e Bật đèn 3-5 gy rồi cho ăn Câu 6: ức chế không điều kiện trong hoạt động thần kinh cấp cao là: a ức chế bẩm sinh, do không củng cố b ức chế bẩm sinh, do củng cố chậm c ức chế bẩm sinh, do kích thích lạ xuất hiện d ức chế tập thành, do không củng cố e ức chế tập thành, do kích thích lạ Câu 7: ức chế có điều kiện trong hoạt động TK cấp cao là:... trục? 5.1- Dẫn truyền nhờ chất trung gian hoá học 5.2- Dẫn truyền hai chiều và điện thế giảm dần khi xa thân nơron 5.3- Dẫn truyền một chiều và điện thế giảm dần dọc theo sợi trục 5.4- Dẫn truyền hai chiều và điện thế không hao hụt 5.5- Dẫn truyền một chiều và điện thế không hao hụt Câu 6: Cấu trúc cơ bản của một xinap dẫn truyền nhờ chất trung gian hóa học 6.1.Các tận cùng thần kinh, màng sau xinap... a ức chế tập thành trong đời sống, do không củng cố hay củng cố chậm b ức chế tập thành, do có kích thích lạ c ức chế tập thành do kích thích quá mạnh và kéo dài d ức chế bẩm sinh, do không củng cố hay củng cố chậm e ức chế bẩm sinh, do có kích thích lạ Câu 8: Vùng Wernicke là vùng: a Hiểu nghĩa chữ viết b Phân tích cảm giác tinh tế c Bổ túc vận động d Nhận thức lời nói e Vận động ngôn ngữ Câu 9: Tiếng... của mọi phản xạ B Dẫn truyền cảm giác và vận động, trung tâm của các phản xạ sinh mạng C Dẫn truyền cảm giác và giác quan, trung tâm của các loại phản xạ đơn giản D Dẫn truyền cảm giác và vận động Là trung khu của PX trương lực, PX da, PX gân- xương, PX thực vật E Dẫn truyền vận động và cảm giác đau Câu 17 Hành não có vai trò sinh mạng do nó có: A Là đường đi qua của tất cả các bó dẫn truyền cảm giác... receptor β2, tế bào ức chế Adrenalin ∝, tế bào hưng phấn Adrenalin β1, tế bào ức chế e Noradrenalin gắn vào receptor ∝và β1, tế bào ức chế Adrenalin β2, tế bào hưng phấn Câu 2 Các chất trung gian hoá học của hệ TKTV gồm: a ∑': sợi tiền hạch tiết acetylcholin N, sợi hậu hạch tiết acetylcholin M ∑: - " - acetylcholin N , -" catecholamin b ∑': sợi tiền hạch tiết acetylcholin M, sợi hậu hạch tiết acetylcholin... đuôi và nhân vỏ hến D Nhân vỏ hến E Nhân đuôi Câu 20: Tổn thương cựu thể vân gây ra hội chứng: A Múa vờn B Múa giật C Múa vờn, múa giật D Parkinson E Run khi vận động Câu 21: Các chất trung gian hoá học của hệ TK trung ương gồm:: A Acetylcholin, noradrenalin, GABA, bradykinin B Acetylcholin, noradrenalin , Secretin, serotonin C Acetylcholin, noradrenalin, serotonin, GABA D Acetylcholin, noradrenalin
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm sinh lý học, Trắc nghiệm sinh lý học, Trắc nghiệm sinh lý học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay