CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VI SINH VẬT HỌC, đại học y dược huế 2007

108 308 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:07

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ BỘ MÔN VI SINH VẬT CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VI SINH VẬT HỌC Huế, 2007 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN VI SINH VẬT Y HỌC Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vi sinh vật y học sử dụng kèm theo giáo trình Vi sinh vật y học giáo trình thực tập Bộ môn Vi sinh vật Trường Đại học Y Dược Huế biên soạn Mục đích nhằm cung cấp cho sinh viên câu hỏi để sinh viên tự đánh giá kiến thức môn học trình học ôn tập, làm quen với loại hình đánh giá theo câu hỏi trắc nghiệm Mỗi học gồm có loại câu hỏi: * Câu hỏi trả lời ngắn * Câu hỏi sai * Câu hỏi chọn 1/5 Nội dung câu hỏi tập trung vào nội dung then chốt giảng Sinh viên nên sử dụng câu hỏi để đánh giá lượng kiến thức sau : Học thuộc nội dung học xong gấp sách lại Dùng câu hỏi học làm test vào tờ giấy nháp ghi rõ ngày lần test, tính lượng thời gian làm test Dùng nội dung giảng để kiểm tra lại số câu tính tỷ lệ % câu tổng số câu test Học lại giảng làm lại test lần II để bổ sung test làm sai, so sánh với lần test I, để đánh giá kiến thức đạt so với lần I Bằng cách sinh viên nắm lượng kiến thức học Bộ môn sử dụng câu hỏi test kỳ kiểm tra, thi kèm theo câu liên quan đến nội dung mà giáo viên giảng dạy lớp Trong trình biên soạn in ấn câu hỏi không tránh khỏi sai sót, có điểm chưa rõ sinh viên liên hệ với Bộ môn để đính Bộ môn Vi sinh vật Trường Đại học Y Dược Huế MỤC LỤC Đối tượng nghiên cứu lịch sử phát triển vi sinh vật học Trang Vi sinh vật tự nhiên ký sinh người.Các đường truyền bệnh Hình thể cấu tạo tế bào vi khuẩn 11 Sinh lý vi khuẩn 14 Di truyền vi khuẩn 18 Anh hưởng nhân tố ngoại cảnh đến phát triển vi sinh vật 22 Tiệt trùng, khử trùng kháng sinh 25 Đại cương virus 30 Nhiễm trùng độc lực vi sinh vật 36 Kháng nguyên vi sinh vật 42 Sự đề kháng thể chống lại vi sinh vật gây bệnh 44 Kỹ thuật miễn dịch sử dụng chẩn đoán vi sinh vật 49 Vacxin huyết 54 Các cầu khuẩn gây bệnh 59 Họ vi khuẩn đường ruột 68 Vi khuẩn dịch hạch 74 Vi khuẩn tả 77 Haemophilus influenzae Bordetella pertussis 79 Trực khuẩn mủ xanh 82 Vi khuẩn bạch hầu 84 Các Clostridia gây bệnh 86 Họ Mycobacteriaceae 90 Các xoắn khuẩn gây bệnh 95 Rickettsia, Chlamydia Mycoplasma 99 Enterovirus- Rotavirus 103 Virus cúm 109 Virus sởi 112 Flaviviridae 113 Virus dại 116 Các virus viêm gan 119 Virus HIV/AIDS 124 Các virus gây bệnh khác 126 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT HỌC I Câu hỏi trả lời ngắn 1.Vi sinh vật bao gồm: A , nấm men, nấm mốc, tảo, nguyên sinh động vật .B A B Kể đơn vị dùng để đo kích thước vi sinh vật: A B C Giới nguyín sinh (Protista) phân biệt với A .ở tổ chức đơn giản chúng: dù đơn bào đa bào, tế bào chúng không B Hạt virus gồm phần tử A .B nằm bên vỏ protein gọi capsid Vi khuẩn nằm nhóm giới sinh vật nhân A , virus thuộc nhóm giới sinh vật chưa có B Tế bào nhân nguyên thuỷ có cấu trúc tế bào đơn giản Nhân gồm có nhiễm sắc thể không A ., B lại phức tạp II Câu hỏi sai Virus có tế bào nhân nguyên thuỷ E.Jenner phát minh vaccine dại R Koch phát vi khuẩn lao, vi khuẩn tả Tế bào nhân nguyên thuỷ có nhân nhiễm sắc thể không màng nhân Giới Protista phân biệt với giới thực vật động vật chỗ tế bào chúng không biệt hóa thành mô Năm 1969 nhă sinh thâi học Mỹ R.H Whittaker đề xuất hệ thống phđn loại giới 7.Theo quan điểm đại (P.H Raven, G.B Johnson, 2002) th sinh vật trín giới thuộc giới khâc 8.Phần lớn vi sinh vật nằm giới: Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh vă Nấm hệ thống giới Virus khác với tất thể có tế bào kể vi khuẩn Rickettsia 10 Sự phât vi sinh vật gắn liền với phât minh knh hiển vi 11 Thế kỷ XX cho thấy bước phát triển lớn vi sinh vật học nhờ công lao Louis Pasteur Robert Koch III Câu hỏi 1/5 Micromet = a 10-3m b 10-6m c 10-9 m d 10-1mm e 10-5m Nanomet = a 10-6m b 10-5mm c 10-3m d 10-9m e 10-10m Angstrom = a 10-9m b 10-12m c 10-10m d 10-6m e 10-7m Theo E Haeckel giới Protista là: a Giới động vật b.Giới thực vật c.Giới vừa động vật vừa thực vật d.Giới vi sinh vật e Giới vi khuẩn virus Giới Protista phân biệt với giới thực vật giới động vật vì: a bao gồm thể đơn bào b bao gồm thể đơn bào đa bào c tế bào không biệt hóa thành mô d tổ chức đơn giản thể e xuất trước động vật thực vật Tác giả R.H Whittaker đề xuất hệ thống phđn loại năm giới, đ lă giới a Khởi sinh, Nguyín sinh, Nấm, Thực vật, Động vật b Khởi sinh, Vi khuẩn, Nấm, Thực vật, Động vật c Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nấm, Thực vật, Động vật d Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Thực vật, Động vật e Khởi sinh, Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Nấm Theo quan điểm đại (P.H Raven, G.B Johnson, 2002) th phần lớn vi sinh vật nằm giới: a Khởi sinh, Nguyín sinh, Nấm, Động vật b Khởi sinh, Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh c Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Nấm d Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Thực vật e Vi khuẩn, Nấm, Thực vật, Động vật Theo quan điểm đại (P.H Raven, G.B Johnson, 2002) th sinh vật trín giới thuộc giới khâc nhau: a Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Virus, Nguyín sinh, Thực vật, Động vật b Khởi sinh, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Nấm, Thực vật, Động vật c Vi khuẩn, Virus, Nguyín sinh, Nấm, Thực vật, Động vật d Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Nấm, Thực vật, Động vật e Vi khuẩn, Vi khuẩn lam, Virus, Nguyín sinh, Thực vật, Động vật Tế bào nhân thật có nhân: a.nằm nội chất nguyên sinh b chứa 2n nhiễm sắc thể c.chứa nhiễm sắc thể d.nối liền với nội chất nguyên sinh e Không có màng nhân 10 Plastit bao gồm: a ty lạp thể lục lạp b.những yếu tố di truyền nằm nhiễm sắc thể c hệ thống chuyên chở điện tử d.lục diệp tố thành phần quang hợp khác e.hệ thống enzyme 11 Nhiều vi sinh vật tế bào nhân thật có : a vách tế bào phức tạp b vách tế bào tạo nên celluloza, chitin oxyt silic c nguyên tương phức tạp d.nguyên tương bao quanh nhiễm sắc thể e nhiễm sắc thể phức tạp 12 Tế bào nhân nguyên thủy: a plastit tự chép b co 2n nhiễm sắc thể c.có màng nhân bao bọc nhiễm sắc thể d có vách tế bào đơn giản e nguyên tương phức tạp 13 Hạt virus chứa: a.RNA DNA b.RNA c DNA d DNA RNA e DNA biến đổi thành RNA 14 Virion chứa : a RNA DNA b nhiều loại protein c.một phân tử DNA RNA nằm bên capxit d máy tổng hợp axit nucleic protein e hệ thống tạo lượng 15 Kính hiển vi phát vi sinh vật phát minh: a cách 300 năm b cách 100 năm c cách 1000 năm d cách 2000 năm e.từ thời phục hưng 16 Trước Van Leeuwenhoek người ta: a chế tạo kính hiển vi phát vi sinh vật b chưa chế tạo kính hiển vi c chế tạo kính lúp d chế tạo kính hiển vi quan sát hồng cầu, phấn hoa e chưa có kính hiển vi 17.Đến kỷ 19 vi sinh vật học phát triển mạnh mẽ nhờ: a L.Pasteur b R.Koch c.E.Jenner d.L.Pasteur R Koch e.Fleming, Florey Chain 18 L.Pasteur: a.hoàn chỉnh việc nghiên cứu vi sinh vật b.chỉ mô tả xác vi sinh vật c.chỉ khảo sát tính chất sinh lý vi sinh vật d.điều chế vaccine dịch hạch e điều chế vaccine sabin 19 R Koch: a phát vi khuẩn dịch hạch b phát kỹ thuật cố định nhuộm vi khuẩn c phát minh vaccine phòng bệnh lao d điều chế huyết kháng bạch hầu e điều chế vaccine phòng bệnh tả 20 Đầu kỷ 20 vi sinh vật học là: a.một khoa học b.một khoa học người c.một khoa học điều trị bệnh nhiễm trùng d khoa học ứng dụng e khoa học tự nhiên 21 Đầu kỷ 20: a phần lớn vi khuẩn gây bệnh khám phá b.sulfonamit điều chế c.cấu trúc DNA khám phá d.kính hiển vi điện tử phát minh e.vaccine sabin điều chế 22 Ở bệnh viện khoa lây nhận bệnh nhân bệnh nhiễm trùng: a.từ ngàn xưa b đầu kỷ 20 c.từ lúc Jenner phát minh vaccine đậu mùa d.ở cuối kỷ 18 e từ chiến thứ 23 Tế bào nhân nguyên thủy có: a plastit tự chép ty lạp thể b nhân gồm nhiễm sẵc thể không màng nhân c cấu trúc tế bào phức tạp d vách tế bào đơn giản e nguyên tương phức tạp 24 Tế bào nhân thật có: a khả biệt hóa thành mô b.nhân có màng nhân c.vách tế bào phức tạp d.một số đôi nhiễm sắc thể e n nhiễm sắc thể 25 Watson Crick: a phát mẫu cấu trúc protein b phát mẫu cấu trúc DNA c phát vai trò gây bênh vi sinh vật d phát vai trò virus bại liệt e phát minh vaccine sabin 26.Huyết liệu pháp: a.phòng bệnh nhiễm trùng huyết b phòng bệnh nhiễm trùng vaccine c.hữu hiệu bệnh độc tố vi khuẩn d.có thể điều trị tất bệnh nhiễm trùng e điều trị bệnh virus 27 Hiện vi sinh vật học: a đẩy mạnh việc điều chế vaccine b trọng mặt xét nghiêm vi trùng c trở thành khoa học d.vẫn túy khoa học ứng dụng e.chỉ trọng bệnh virus 28 Sulfonamit: a Domagk phát minh năm 1930 b Domagk phát minh năm 1935 c điều chế đầu kỷ 20 d không sử dụng e không kê đơn 29 Penicillin công nghiệp sản xuất đưa vào điều trị : a từ Flemming khám phá b từ năm 1929 c từ năm 1940 d đồng thời với Streptomycin e trước chiến thứ hai 30 Các kháng sinh hữu hiệu nay: a điều trị lành bệnh nhiễm vi khuẩn ký sinh trùng b điều trị lành bệnh nhiễm vi khuẩn virus c điều trị lành bệnh nhiễm trùng d điều trị lành bệnh nhiễm vi khuẩn e điều trị lành bệnh nhiễm vi khuẩn nhạy cảm 31 Các kháng sinh nay: a tiêu diệt virus b tiêu diệt vi khuẩn c.chế ngự vi khuẩn nhạy cảm d chế ngự vi khuẩn virus e chế ngự vi khuẩn ký sinh nội bào 32 Sulfonamit: a không đủ khả điều trị phần lớn bệnh nhiễm trùng b.điều trị hữu hiệu phần lớn bệnh nhiễm trùng c điều trị hữu hiệu tất bệnh nhiễm trùng d đủ khả điều trị phần lớn bệnh nhiễm trùng e không kê đơn 33 Các vi khuẩn kháng thuốc: a tìm thấy sau phát minh kháng sinh b xuất trước phát minh kháng sinh c tìm thấy nơi có sử dụng kháng sinh d tìm thấy bệnh viện e tìm thấy nhà trẻ 34 Huyết liệu pháp sử dụng trong: a điều trị bệnh nhiễm trùng mạn b điều trị bệnh nhiễm trùng cấp c điều trị bệnh virus d điều trị bệnh bạch hầu, uốn ván, hoại thư sinh e điều trị bệnh nhiễm trùng 35 Hướng giải bệnh nhiễm trùng nay: a thực chiến lượt kháng sinh b tìm kiếm kháng sinh hữu hiệu c điều chế vaccine hữu hiệu d phối hợp biện pháp ( a,b,c e.điều trị chủ yếu 36 Phần lớn kháng sinh nay: a thuộc nhóm Quinolon b xếp lại thay đổi cấu trúc phân tử kháng sinh khám phá trước c thay đổi cấu trúc phân tử kháng sinh khám phá trước d thuộc nhóm Penicillin e thuộc nhóm Cephalosporin VI SINH VẬT TRONG TỰ NHIÊN VÀ KÝ SINH Ở NGƯỜI CÁC ĐƯỜNG TRUYỀN BỆNH I Câu trả lời ngắn: Khuẩn chí bình thường trở nên gây bệnh khi: A B C Các phương thức truyền bệnh bệnh truyền nhiễm : A B C Nguồn gốc bên bệnh truyền nhiễm : A B C Để xác định số lượng vi sinh vật không khí người ta thường dùng phương pháp A Chỉ số E.coli điểm A nước Kể tên vi khuẩn thành phần khuẩn chí bình thường ruột già người trưởng thành A B C D II.Câu hỏi sai: Các vi sinh vật có đất ô nhiễm chất tiết người động vật Để tìm điểm nhiễm phân nước, người ta thường xác định số lượng vi khuẩn nước Trong hệ tiết niệu người khỏe mạnh luôn có khuẩn chí bình thường 10 Các vi khuẩn da khuẩn chí bình thường thể 11 Để kiểm soát nước sử dụng có hợp vệ sinh hay không người ta tìm số tụ cầu nước 12 Các khuẩn chí bình thường không gây bệnh cho thể 13 Vi khuẩn đường tiêu hóa trẻ em bú người lớn hoàn toàn giống III.Câu hỏi 1/5 14 Đất môi trường thích hợp cho phát triển vi sinh vật vì: A đất có nước, có không khí, có chất vô hữu B đất bị ô nhiễm vi sinh vật từ chất tiết người động vật C.đất luôn ẩm ướt bẩn D đất có nhiều độ sâu khác E đất có nhiều vi sinh vật có lợi cho người 15 Những vi khuẩn tồn lâu đất : A.các vi khuẩn gây bệnh người động vật tiết B.các vi khuẩn không sinh nha bào C.các vi khuẩn có khả sinh nha bào, chịu khô hanh D vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hoá E vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp 16 .Nước gần chổ dân cư đông đúc, đô thị nhiều vi sinh vật gây bệnh do: A nhiều chất thải bỏ người động vật B không khí đất bẩn C thiếu ánh sáng mặt trời D thiếu nước sinh hoạt E không đủ nước máy để sử dụng 17 Chỉ điểm nhiễm bẩn nước: A số E.coli B nhiệt độ nước C chất vô cơ, hữu nước D lượng nước sử dụng E độ đục nước 18 Vi sinh vật không khí kiểm tra : A phương pháp pha loãng môi trường lỏng B phương pháp khuyếch tán môi trường đặc C phương pháp Ginoscova D phương pháp miễn dịch huỳnh quang E Tìm số nha bào vi khuẩn không khí 19 Các vi khuẩn da là: A khuẩn chí bình thường khuẩn chí tạm thời B khuẩn chí bình thường C khuẩn chí tạm thời C đa số vi khuẩn gây bệnh E vi khuẩn không gây bệnh 20 Vi khuẩn gây bệnh hội khi: A thể suy yếu , suy miễn dịch B vi khuẩn khuẩn chí bình thường thay đổi chổ cư trú C thay đổi thành phần khuẩn chí D a, b, c E đột biến 21 Khuẩn chí bình thừơng đường tiêu hóa gồm : A Salmonella, Shigella, E.coli B E.coli, Proteus, Staphylococcus.,V.cholerae C Neisseria, Streptococcus, Mycobacterium D Bacteroides, Lactobacilus, E.coli, Proteus E Neisseria, E.coli, Lactobacilus 22 Khuẩn chí bình thường: A vô hại với thể mà có lợi cho thể B có lợi thể C gây bệnh cho thể D có lợi cho thể gây bệnh hội E không gây bệnh cho thể 23 Nơi sau có số lượng khuẩn chí bình thường nhiều nhất: A dày B miệng C phổi D đường tiết niệu E máu 24 Đường lây truyền bệnh đường hô hấp: A thức ăn nước uống B tiêm chích C tiếp xúc D a, b, c E côn trùng tiết túc 25 Bệnh sau lây đường côn trùng tiết túc: A bệnh bạch hầu, bệnh lậu, bệnh giang mai B bệnh dịch tả bệnh đường tiêu hóa C bệnh dịch hạch, bệnh sốt xuất huyết D bệnh viêm phổi, bệnh viêm dày ruột cấp E bệnh uốn ván bệnh viêm màng não não mô cầu 26 Nguồn gốc bệnh truyền nhiễm: A vi khuẩn chí bình thường gây bệnh hội B vi sinh vật đất., nước không khí C động vật hoang dại, động vật nuôi nhà mang mầm bệnh truyền cho người D.do người bệnh truyền cho người lành E A, B, C, D 27 Đối tượng cảm nhiễm người: A suy giảm sức đề kháng B người già trẻ em bị mắc bệnh mạn tính C người lao động, tiếp xúc nhiều với môi trường D người hoạt động tập thể tiếp xúc với nhiều người E phụ nữ có thai bị nhiễm độc thai nghén 28 Phương thức truyền bệnh nhiễm trùng : A người khỏe tiếp xúc với người ốm hay động vật ốm B người khỏe tiếp xúc với dụng cụ nhiễm vi sinh vật hay tiếp xúc với sản phẩm người lành mang trùng nhiễm vi sinh vật C ăn phải thức ăn nước uống bị nhiễm khuẩn từ người bệnh người lành mang trùng D qua môi giới ruồi nhặng, gián, chân tay bẩn hay muỗi, rận, bọ chét E tất phương thức 29 Đối tượng dễ cảm nhiễm bệnh nhiễm trùng: A người suy dinh dưỡng B người bị suy giảm miễn dịch C trẻ em người già D.người mắc bệnh mãn tính E tất đối tượng 30 Nguồn gốc bên bệnh nhiễm trùng là: A vi sinh vật đất B người bệnh người lành mang trùng C bệnh dịch hạch bệnh dại D người nhiễm vi khuẩn đào thải môi trường bên E vi sinh vật sống da, niêm mạc hay ổ tự nhiên chúng phát triển mạnh mẽ gây nên bệnh gặp điều kiện thuận lợi HÌNH THỂ VÀ CẤU TẠO TẾ BÀO VI KHUẨN I Câu hỏi trả lời ngắn: Nêu loại hình thể vi khuẩn : A B C Ý nghĩa vách tế bào vi khuẩn là: A B C D Ba nhóm cầu khuẩn ( theo hình thái ) có thành viên gây bệnh cho người là: A B C .A tế bào vi khuẩn B vật liệu axit teichoic Nguyên tương vi khuẩn trạng thái A .chứa hạt hình cầu đường kính 18nm gọi .B Nhân vi khuẩn A .B có nhiễm sắc thể Bacilli A hiếu khí tuyệt đối tạo .B II Câu hỏi sai: Clostridia trực khuẩn gram dương, kỵ khí không sinh nha bào 9.Vi khuẩn có tế bào nhân sơ, chứa 1NST, màng nhân,nguyên tương có ty lạp thể 10 Nhân vi khuẩn chứa NST, sợi ARN trọng lượng phân tử x 10-9 dalton 11 Lông vi khuẩn chịu trách nhiệm tính di truyền vi khuẩn, kháng nguyên H vi khuẩn đường ruột 12 Pili vi khuẩn có vai trò giao phối / giúp cho vi khuẩn bám vào bề mặt tế bào 13 Nha bào đề kháng cao với nhiều yếu tố hóa học vật lý, có vai trò gây bệnh cho người 14 Các vi khuẩn có nha bào vi khuẩn sau: Trực khuẩn uốn ván, hoại thư sinh hơi, ngộ độc thịt III Câu hỏi 1/5 Cầu khuẩn gồm hình thái sau: a.hình tròn đều, hình bầu dục, hình hạt cafe b.hình trứng,hình dài dạng vòng c hình hạt cafe hình cong d hình tròn đa hình thái e.các câu Vi khuẩn có hình que thẳng gọi là: a Clostridium b.Vibrio c.Vi khuẩn gram (-) d.Vi khuẩn gram (+) e.Trực khuẩn Clostridia vi khuẩn: a gram (-), sinh nha bào b gram (+), kỵ khí, sinh nha bào c gram (+), hiếu khí, sinh nha bào d gram (-), kỵ khí, không sinh nha bào e gram (+), kỵ khí, không sinh nha bào Nhân vi khuẩn chứa Axit nucleic sau: a ARN b ARN ADN c số ADN số ARN d ADN e phần lớn ADN Nhân vi khuẩn khảo sát bằng: a.nhuộm gram b nhuộm đơn c nhuộm Albert d nhuộm Fontana-Tribondeau e nhuộm nhân Nơi nhân gắn liền với màng nguyên tương gọi a polysome b.tiểu thể c.lưới nội mô d mạc thể e ty lạp thể Nguyên tương vi khuẩn: a giống cấu trúc nguyên tương tế bào động vật b chứa ty thể hạt vùi 10 d Miễn dịch thu mang tính đặc hiệu typ e Miễn dịch thu không bền vững 17 Hai cấu trc H vă N virus cm có chất hóa học : a Polypeptit b Lipolysaccarit c Protein d Lipoprotein e Glycoprotein 18 Hiện c bao nhiíu cấu trc khâng nguyín H virus cm? a b 11 c.13 d 16 e 19 19 Cấu trc khâng nguyín H vă cấu trc khâng nguyín N virus cm : a Lă thănh phần cấu trc chnh bao bọc nucleocapsid b Khác đặc hiệu cho thứ týp c Là thành phần đối xứng hnh xoắn ốc nằm bín vỏ bọc d Lă lớp lipid kĩp c nguồn gốc từ màng bào tương cùa tế bào chủ e Tạo thănh câc kính ion 20 Kết tượng hoán vị kháng nguyên virus cm lă : a Dẫn đến thay đổi số axít amin b Quâ trnh đột biến ngẫu nhiên c Tạo chủng virus d Xảy virus cm A vă B e Nguyên nhân gây vụ dịch cúm địa phương 21 Hiện tượng biến thể kháng nguyên virus cúm : a Lă quâ trnh đột biến ngẫu nhiên xảy gen mê cho hemagglutinin b Là nguyên nhân gây vụ đại dịch cúm toàn cầu c Lă đoạn genom hoán vị với d Chỉ thấy xảy virus cm A e Lă quâ trnh đột biến ngẫu nhiên xảy gen mê cho neuraminidase 21 Chẩn đoán nhanh sớm bệnh cúm : a Bằng kỹ thuật khuếch đại gen b Bằng nuôi cấy phôi gà c Bằng tiêm truyền sức vật thí nghiệm d Bằng phản ứng kết hợp bổ thể e Bằng phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu VIRUS SỞI I Câu hỏi trả lời ngắn 1.Nucleocapsid virus sởi đối xứng hình A chứa B 2.Vaccine sởi dùng nước ta loại vaccine A , tiêm phòng cho trẻ B tuổi 3.Nêu kháng nguyên virus sởi: A: B: C: II Câu hỏi - sai: 1.Virus sởi gây hiệu ứng tế bào bệnh lý trình phát triển nuôi cấy tế bào 2.Miễn dịch thu sau mắc bệnh sởi thường không lâu bền III Câu hỏi 1/ 5: Virus sởi : a chứa ARN sợi b có neuraminidaza c.không có vỏ bọc d.nucleocapxit đối xứng hình xoắn ốc e.không gây tan hồng cầu Virus sởi : a.đề kháng với ete b không xâm nhiễm lympho bào c.không gây ngưng kết hồng cầu d.có dung huyết tố e.nucleocapxit đối xứng hình khối 3.Virút sởi xâm nhiễm vào đường hô hấp : a.gây nên tinh trạng viêm phổi b.miễn dịch thu có tính đặc hiệu týp c.gây suy dinh dưỡng tré em d.nhân lên tế bào biếu mô hạch bạch huyết kế cận e.miễn dịch thu không bền vững Trong bệnh sởi : a.có thể điều trị kháng sinh đặc hiệu b.lây qua đường tiêu hóa c không gập người lớn d lây từ mẹ sang qua đường máu e.Có giảm miễn dịch miễn dịch qua trung gian tế bào 94 Miễn dịch thu sau khỏi bệnh sởi sau tiêm chủng : a.kéo dài từ tháng đến tuổi b.không bảo vệ trẻ chống tái nhiễm c.giảm dần theo lứa tuổi d.có tính đặc hiệu týp e.bền vững suốt đời Virus cúm : a Chứa RNA sợi b Thuộc Paramyxoviridae c Không gây bệnh cho người d Thuộc Orthomyxoviridae e Không có khả ngưng kết hồng cầu người Virus sởi xâm nhiễm vào đường hô hấp a Nhân lên tế bào biểu mô mô bạch huyết kế cận b Gây suy dinh dưỡng bệnh nhi c Miễn dịch thu khỏi bệnh thường không bền d Gây lao sơ nhiễm e Được đào thải qua phân Bệnh sởi : a Là bệnh có ổ chứa tự nhiên b Không gây dịch c Là bệnh phát ban truyền nhiễm gây dịch d Chỉ gặp trẻ bị suy dinh dưỡng e Do nhiều typ virus sởi gây Bệnh sởi : a Chưa có vaccine phòng bệnh b Dùng amantadin để điều trị c Do nhiều giống virus sởi gây nên d Gây suy giảm miễn dịch miễn dịch tế bào e Gặp chủ yếu trẻ em người già 10 Thời kỳ lây bệnh sởi : a Khởi phát b Khi phát ban c Ủ bệnh d Khởi phát phát ban e Hồi phục 11 Dấu hiệu điển hình có giá trị giai đoạn khởi phát bệnh sởi : a Dấu hiệu koplick b Dấu hiệu sốt cao c Dấu hiệu đỏ mắt d.Các ban đỏ e Sổ mũi, ho 12 Vaccine sởi sử dụng Việt Nam chương trình tiêm chủng mở rộng : a.Vaccine giải độc tố b.Vaccine chết c Vaccine tổng hợp hóa học d Vaccine sống chứa typ sởi giảm độc e.vắc xin sởi sống giảm độc 13 Người ta thường tiêm vaccine sởi cho trẻ em : a Sơ sinh b Dưới tháng c Trên tháng tuổi d - 11 tháng tuổi e Trên 24 tháng tuổi 14 Bệnh sởi : a Có thể điều trị khỏi kháng sinh đặc hiệu b Có thể lây từ mẹ sang qua đường máu c Điều trị gamma globulin đặc hiệu chống sởi d Không gặp người lớn e Lây qua nốt muỗi đốt 15 Một số trường hợp bệnh sởi : a Có biến chứng hô hấp, biến chứng thần kinh b Là lây từ động vật sang người c Gây nhiễm virus máu d Làm phát ban da e Có sốt cao FLAVIVIRIDAE I Câu hỏi trả lời ngắn: Tính chất Arbovirus A tổ chức loài động vật có xương sống tổ chức động vật B Kể tên hai loài virus thuộc họ Flaviviridae gây bệnh cho người, có lưu hành Việt Nam: A B Hai di chứng thường gặp bệnh viêm não Nhật : A B 4.Virus viêm não Nhật chứa A sợi, nucleocapsit đối xứng hình B , có vỏ lipit bọc bên capsid 5.Chẩn đoán huyết bệnh viêm não Nhật phản ứng MAC- ELISA để phát A , phản ứng có độ nhạy cao lấy máu B 6.Khi muỗi Aedes aegypti bị nhiễm virus Dengue, virus nhân lên thể muỗi, nhiệt độ bên A sau thời gian B muỗi truyền bệnh : 95 7.Nêu kháng nguyên virus Dengue: A: B: II Câu hỏi - sai: Ở Việt Nam, ổ chứa virus viêm não Nhật chim liếu điếu côn trùng môi giới muỗi Aedes aegypti Bệnh viêm não Nhật thường xảy vào tháng hè thu, lứa tuổi, chủ yếu trẻ em 10 Ở Việt Nam phân lập virus viêm não Nhật từ chim liếu điếu lợn 11 Arbovirus nhân lên tổ chức côn trùng tiết túc (CTTT) gây bệnh cho CTTT 12 Flaviviridae chứa ADN sợi, có đối xứng hình khối có vỏ bọc 13.Virus Viêm não Nhật Bản thuộc họ Togaviridae 14 Ổ chứa virus Dengue chủ yếu người bệnh số động vật linh trưởng 15 Phân lập virus Dengue kỹ thuật tiêm vào tổ chức muỗi trưởng thành III Câu hỏi 1/ : 16 Arbovirus : a Nhân lên tổ chức côn trùng tiết túc (CTTT) không gây bệnh cho CTTT b Không có khả nhân lên thể CTTT c Có khả nhân lên ngoại cảnh d Có khả gây bệnh cho CTTT e Không gây bệnh cho loài động vật có xương sống 17.Trong tự nhiên virus arbo lan truyền từ động vật có xương sống (ĐVCXS) sang ĐVCXS khác : a Qua ăn uống b Qua đường hô hấp c Qua đường sinh dục d Qua đường máu e Qua côn trùng tiết túc hút máu 18 Flaviviridae chứa : a DNA sợi b RNA sợi c RNA sợi d DNA sợi e RNA có men chép ngược 19.Phân lập virus Dengue chủ yếu trên: a.Phôi gà b.Các nuôi cấy tế bào thận khỉ c.Các nuôi cấy tế bào có nguồn gốc từ muỗi d.Các nuôi cấy tế bào thường trực e Các nuôi cấy tế bào lưỡng bội người 20 Muỗi Aedes aegypti: a Truyền bệnh viêm não Nhật Bản b Thường gặp miền núi c Là ổ chứa virus Dengue d Hoạt động mạnh vào ban đêm e Chỉ hút máu gia súc 21 Muỗi Aedes aegypti muỗi Toxorhynchites trưởng thành: a Là ổ chứa virus Dengue b Không hút máu người c Là ổ chứa virus viêm não Nhật Bản d Là môi giới truyền virus Dengue e Cảm nhiễm cao với virus Dengue 22 Những virus có vỏ bọc bao bên capsid, ví dụ : a Virus cúm, virus bại liệt b Arbovirus, virus sởi c Virus Dengue, virus cúm d Virus viêm não Nhật Bản, phage e Virus bại liệt, adenovirus 23 Virus Dengue virus viêm não Nhật dễ bị hoạt lực : a Thuốc kháng sinh b Bổ thể c Amantadin d Ether e actinomyxin D 24 Virus viêm não Nhật Bản : a Chứa ARN sợi, nucleocapsid đối xứng hình khối, có vỏ lipit b Chứa ARN sợi, nucleocapsid đối xứng xoắn, vỏ lipit c Chứa ARN sợi, nucleocapsid đối xứng xoắn ốc, có vỏ lipit d Chứa ARN sợi, nucleocapsid đối xứng hình khối, không vỏ lipit e Chứa ARN sợi, nucleocapsid đối xứng hình khối, vỏ lipit 25 Virus viêm não Nhật : a Có thể gây ngưng kết hồng cầu ngỗng gà ngày tuổi b Có thể làm tan hồng cầu ngỗng gà c Có thể ức chế ngưng kết hồng cầu người động vật d Không có khả ngưng kết hồng cấu ngỗng gà e Đề kháng với ether desoxycholat natri 96 26 Ổ chứa tự nhiên virus viêm não Nhật : a Muỗi b Ve c Người muỗi Culex d Lợn chó e Các loài chim hoang dại nhiều loài động vật khác 27 Côn trùng tiết túc truyền virus viêm não Nhật : a Các loài ve hút máu b Aedes aegypti c Culex tritaeniorhynchus d Chấy rận e Loài dơi hút máu 28 Dịch bệnh viêm não Nhật Bản thường xẩy : a Quang năm lứa tuổi b Vào tháng hè thu, chủ yếu trẻ em c Vào mùa đông xuân d Chủ yếu người lớn e Ở vùng rừng núi chủ yếu 29 Để chẩn đoán đặc hiệu bệnh VNNB phải dựa vào : a Hình ảnh lâm sàng b Chẩn đoán huyết c Phân lập virus d Các xét nghiệm khác e Phân lập virus chẩn đoán huyết 30 Vacxin phòng bệnh viêm não Nhật dùng Việt Nam là: a Vacxin bất hoạt, tiêm b Vacxin sống giảm độc, uống c Vacxin tái tổ hợp, tiêm d Vacxin giải độc tố, tiêm e Vacxin sống giảm độc, tiêm 31 Virus Dengue : a Thuộc họ Adenoviridae b Chứa RNA sợi c Chúa DNA sợi d Không có vỏ lipit e Nucleocapsid đối xứng hình xoắn ốc 32 Có typ virus Dengue gây bệnh cho người ? a typ b typ c typ d typ e typ 33 Ổ chứa virus Dengue : a Người b Muỗi Aedes aegypti c Khỉ d Ngưòi bệnh số động vật linh trưởng e Các loài chim hoang dại 34 Môi giới trung gian truyền virus Dengue chủ yếu a Culex tritaeniorhynchus b Aedes albopitus c Culex gelidus d Culex pipiens e Aedes aegypti 35 Nếu nhiệt độ bên 22 C thời gian nung bệnh bên thể muỗi virus Dengue trung bình : a ngày b ngày c 22 ngày d 60 ngày e 30 ngày 36 Dịch Dengue xuất huyết phát triển mạnh vào khoảng thời gian năm ? a Những tháng hanh khô b Những tháng lạnh c Mùa Đông - Xuân d Những tháng nóng mưa nhiều e Quanh năm 37 Phát kháng nguyên virus Dengue mô, máu kỷ thuật: a Miễn dịch mô hóa học, miễn dịch huỳnh quang, ELISA b Miễn dịch phóng xạ, PCR, MAC-ELISA c Miễn dịch huỳnh quang, ELISA, ngăn ngưng kết hồng cầu d ELISA, miễn dịch mô hóa học, kết hợp bổ thể e Miễn dịch mô hóa học, MAC-ELISA, miễn dịch huỳnh quang 38 Định typ virus Dengue với kháng thể đơn dòng : a Phản ứng ngưng kết hồng cầu b Phản ứng đồng ngưng kết c Phản ứng kết tủa d Phản ứng miễn dịch huỳnh quang gián tiếp e Phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu 39 Phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu thường sử dụng chẩn đoán huyết : a Bệnh dịch hạch b Arbovirus c Virus viêm gan d Virus dại e HIV 40 Virus Dengue : a Xâm nhiễm chủ yếu vào tế bào thần kinh trung ương b Không có khả gây ngưng kết hồng cầu người nhóm O c Xâm nhiễm tế bào hệ thống mono - đại thực bào d Lưu hành chủ yếu miền Bắc Việt Nam e Có nucleocappsid đối xứng hình xoắn trôn ốc 41 Bệnh Dengue xuất huyết : a Là bệnh động vật lây sang người 97 b Chỉ gặp trẻ em c Xảy lứa tuổi, chủ yếu trẻ em d Xẩy chủ yếu vùng rừng núi Việt Nam e Không gây dịch 42 Trong bệnh Dengue xuất huyết : a Virus Dengue đào thải qua phân b Bệnh nhân không sốt sốt nhẹ c Tiểu cầu giảm số lượng độ tập trung d Virus Dengue đào thải qua đường hô hấp e Côn trùng mối giới chủ yếu muỗi Culex 43 Bệnh viêm não Nhật : a Sau khỏi bệnh, thường trở thành người lành mang trùng b Để lại nhiều di chứng có tỷ lệ tử vong cao c Chưa có vacxin phòng bệnh d Chủ yếu giống muỗi Aedes truyền e Chỉ xẩy người lớn 44 Virus viêm não Nhật Bản : a Gây thương tổn hệ thống thần kinh ngoại biên b Không có vỏ lipit c Xâm nhiễm vào đường tiêu hóa d Gây thương tổn trầm trọng não tủy sống e Chứa RNA hai sợi 45.Phát đoạn ARN virus Dengue máu dịch não tủy nhờ : a Kỹ thuật miễn dịch enzym (MAC-ELISA b Kỹ thuật miễn dịch phóng xạ (RIA c.Kỹ thuật khuếch đại gen (RT-PCR) d.Phản ứng kết hợp bổ thể e.Phản ứng ngăn ngưng kết hồng cầu 46.Trong chẩn đoán huyết bệnh viêm não Nhật bệnh sốt xuất huyết Dengue, người ta thường dùng phản ứng MAC-ELISA để phát : a IgG b IgM c.IgA d.IgE e IgD VIRUS DẠI I Câu hỏi trả lời ngắn Virus dại có nucleocap xứng đối xứng hình A , chứa B sợi Virus dại không truyền qua A , xâm nhập vào thể qua B Chủng virus dại cố định chủng virus dại đường phố khác tính chất sau: A: B: C: D: Có thể xử trí vết cắn nghi ngờ bị chó dại cắn sau : A: B: C: D: Câu hỏi sai 1.Chủng virus dại cố định gây bệnh thực nghiệm chó có thời gian ủ bệnh ngắn không thay đổi Ổ chứa bệnh dại người mắc bệnh dại 3.Khi nghi ngờ người bị chó dại cắn cẩn phải chẩn đoán xác định nhanh trước tiêm vacxin kháng huyết dại 4.Dự phòng bệnh dại tốt dùng vacxin cho tất người Câu hỏi 1/5 : Virus dại : a Thuộc họ Rhabdoviridae , giống Lyssavirus b Thuộc họ Togaviridae, giống Flavivirus c.Thuộc họ Adenoviridae, giống Mastadenovirus d Thuộc họ Reoviridae, giống Reovirus e Thuộc họPicornaviridae, giống Rhinovirus Virus dại : a vỏ b chứa ARN sợi c đề kháng với ete d có hình cầu e chứa ADN sợi Pasteur thu chủng virus cố định nhờ : a Làm bất hoạt virus dại b Cấy truyền virus dại vào não chó c Nuôi cấy virus dại lên môi trường nhân tạo d Cấy truyền virus dại đường phố vào não thỏ e Nuôi cấy virus dại nuối cấy tế bào thích hợp Chủng virus dại cố định : a Được sử dụng để điều trị bệnh dại b Tạo thành tiểu thể Nergi c Được sử dụng để sản xuất vacxin dại 98 d Có thời kỳ nung bệnh dài thay đổi e Có thể gây bệnh dại Chủng virus dại cố định : a Có thời kỳ nung bệnh ngắn cố định b Tạo nên đặn tiểu thể Negri c Phát triển mô thần kinh d Có vài loài dơi e Là virus dại bị bất hoạt focmol Ổ chứa tự nhiên virus dại : a Người b Muỗi c Ve d Loài gặm nhấm e Các động vật ăn thịt hoang dại Bệnh dại : a Là bệnh động vật không lây sang người b Gặp chủ yếu trẻ em c Là bệnh viêm màng mủ người d Là bệnh động vật lây sang người e Là bệnh nhiễm trùng nhiễm độc cấp tính Người bị bệnh dại chủ yếu : a Muỗi đốt b Ăn phải thịt động vật bị dại đóng hộp c Chó, mèo bị dại cắn d Hít phải bào tử virus dại e Nuôi chó mèo nhà Virus dại vào thể : a Khu trú đường hô hấp b Khu trú não, hành tủy, tủy sống gây viêm não - màng não nghiêm trọng c Khu trú tế bào biểu mô gây tiểu chảy cấp d Gây nhiễm virus huyết khu trú lách e Khu trú bệnh hạch huyết gây viêm hạch đầu mặt cổ 10 Bệnh dại : a Là bệnh viêm màng não - não thường gây tử vong b Có thời kỳ ủ bệnh cố định ngày c Đã có thuốc điều trị đặc hiệu d Chưa có vacxin phòng bệnh e Sau khỏi bệnh thu trạng thái miễn dịch lâu dài 11 Ở động vật bị dại : a Bao có dấu hiệu sợ nước, chó b Virus có mặt hệ thống thần kinh trung ương, ngoại biên tuyết nước bọt c Không có khả truyền virus dại qua vết cắn d Ví dụ chó dại khoảng phần thể dại câm e Phần lớn tự khỏi bệnh vào ngày thứ trở 12 Virus dại : a Không truyền qua da lành b Chứa RNA sợi c Không tạo nên tiểu thể Negri d Có kích thước khoảng 300 x 380mm e Có tính với tế bào biểu mô đường hô hấp 13 Khi bị chó bị dại cắn, vị trí vết cắn liên hệ đến thời kỳ ủ bệnh bệnh sau: a Vết cắn qua quần áo nguy hiểm cắn trực tiếp b Vết cắn gần thần kinh trung ương thời kỳ nung bệnh ngắn c Vết cắn tay, chân nguy hiểm cắn vào vùng đầu, mặt, cổ d Vết cắn vào vung có nhiều thần kinh bệnh nhẹ e Vết cắn da nguy hiểm vết cắn niêm mạc 14 Phòng bệnh dại chủ yếu : a Tiêm phòng vacxin dại cho chó b Hạn chế nuôi chó c Không thả chó chạy rông d Tiêu diệt chó dại e Các câu 15 Khi bị chó dại cắn, vết cắn xử lý với nhiều phương pháp khác nhằm: a Làm virus hay làm hoạt lực virus b Làm vết thương tránh hoại tử mô c Loại bỏ độc tố d Lấy bỏ dị vật e Rút ngắn thời kỳ nung bệnh 16 Trường hợp người bị chó cắn sơ cứu vết cắn cách : a Rữa vết cắn nước lã b Khâu kín vết thương c Rữa thật kỷ vết cắn nước xà phòng đặc (20%) d Tìm cách để cầm máu e Các câu 17 Trong trường hợp người bị chó cắn, đồng thời với việc sơ cứu vết cắn cần phải : a Giết chết chó b Tiêm vacxin dai cho chó 99 c Nhốt chó lại theo dõi vòng ngày d Theo dõi tình trạng người bị chó cắn e Cách ly người bị chó cắn 18 Trường hợp người bị nhiều vết cắn, vết cắn sâu, vết cắn gần thần kinh trung ương chó cắn xong chết tích bị chó cắn : a Chỉ cần tiêm huyết chống dại đủ b Phải tiêm huyết vacxin dại c Cần tiêm vacxin dại cho chó d Cần cân nhăc, không nên tiêm vacxin vội e Cần theo dõi tình trạng vết cắn 19 Nuleocapsid virus dại : a Đối xứng hình xoắn ốc có vỏ bọc b Đối xứng hình khối vỏ bọc c Đối xứng hình xoắn ốc vỏ bọc d Đối xứng hình khối có vỏ bọc e Vừa đối xứng hình xoắn ốc vừa đối xứng hình khối 20 Bệnh dại : a Là bệnh động vật b Là bệnh tự nhiễm người c Do chủng vacxin cố định gây nên d Có thể xảy sau tiêm vacxin dại e Truyền từ động vật sang động vật qua vết đốt côn trùng tiếp xúc 21 Việc sử dụng vacxin phòng dại với mục đích điều trị : a Có thể có hiệu điều trị sau nhiễm bệnh b Có thể có hiệu bệnh nhân biểu bện dại c Không có hiệu thời gian ủ bệnh ngắn d Không thể miễn dịch theo đươc xuất chậm e Có thể phối hợp với thuốc chống virus CÁC VIRUS VIÊM GAN I Câu hỏi trả lời ngắn Kể tên nuôi cấy tế bào mà virus viêm gan A nhân lên : A B C Kể kỹ thuật labo để theo dõi virus viêm gan A phát triển nuôi cấy tế bào: A B C DNA virus viêm gan B có đoạn gen A B C D Kể tên kháng nguyên virus viêm gan B A B C Nêu đường truyền bệnh virus viêm gan B, C, D A B C Các dịch thể có diện HBV A B C D Hai biến chứng viêm gạn C mãn A B Nêu kỹ thuật chẩn đoán labo dùng để chẩn đoán viêm gan virus C A B C Nêu virus viêm gan có cấu trúc genome RNA : A B C D 10 Hai kỷ thuật tìm virus viêm gan A phân bệnh nhân bị bệnh là: A B II Câu hỏi 1/5 Virus viêm gan A thuộc họ sau : a Togaviridae b Rhabdovirida c Picornaviridae d Herpevirudae e Bunyanviridae Virus viêm gan A có kích thước : a 25 nm b 27 nm c 38nm d 60 nm e nm Capside virus viêm gan A chứa : a ARN chuỗi b ADN hai chuỗi c ARN hai chuỗi 100 d ARN chuỗi e ARN hai chuỗi không Virus viêm gan A đề kháng với : a Tia cực tím b Chlorua nồng độ 1mg %0 c Đun sôi phút d Ether e Formaldehyt 1/4000 Virus viêm gan phát triển nuôi cấy tế bào : a Virus viêm gan A b Virus viêm gan B c Virus viêm gan D d Virus viêm gan C e Virus viêm gan E Virus viêm gan A phát triển nuôi cấy tế bào : a Gây hiệu ứng tế bào bệnh lý đặc thù b Không gây hiệu ứng tế bào bệnh lý c.Tạo nên hạt vùi đặc thù nhân d Xẩy trình chép ngược retrovirus e Tạo không bào nguyên tương Kháng thể kháng virus viêm gan A gọi : a.Anti HAs b Anti HAc c Anti HAV d Anti HAe e Anti HA Đáp ứng tạo kháng thể giai đoạn sớm bệnh viêm gan virus A : a Lớp IgG b Lớp IgG IgA c.Lớp IgM IgA d Lớp IgM e Lớp IgE Đường lây truyền bệnh viêm gan virus A : a Đường hô hấp b Đường tiêu hóa c Đường tiêm truyền d Đường sinh dục e Đường da côn trùng đốt 10 Bệnh phẩm sau tìm đwọc virus viêm gan A bệnh nhân bị bệnh virus : a Phân b Nước tiểu c Chất ngoáy họng đàm d Máu e Các chất tiết dịch thể 11 Kỹ thuật dùng để xác định phát triển virus viêm gan A tế bào nuôi cấy : a Kính hiển vi điện tử b Thử nghiệm miễn dịch phóng xạ c Thử nghiệm miễn dịch liên kết men d xác định axit nucleic virus PCR e Có thể dùng kỹ thuật nêu 12 Đề phòng bệnh viêm gan A nên : a Triệt trùng bơm tiêm kim tiêm b Kiểm tra kỷ người cho máu c Giáo dục vệ sinh sinh hoạt sinh dục d Tránh tiếp xúc với người bệnh e đảm bảo vệ sinh thực phẩm nguồn nước uống 13 Dùng γ globulin miễn dịch chứa Anti-HAV cho đối tượng sau đề phòng bệnh viêm gan virus A : a Toàn dân b Trẻ em bị bệnh c.Những người thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân d Trẻ em tiếp xúc với bệnh nhân bị bệnh viêm gan A nhà trẻ, gia đình e Những bệnh nhân truyền máu chế phẩm máu 14 Virus viêm gan B thuộc họ hào sau : a Picornaviridae b Hepadnaviridae c Bunyaviridae d Togaviridae e Calicviridae 15.Đặc tính sau virus viêm gan B : a Hình khối, đường kính 27 nm b Hình cầu, đường kinh 22 nm c Hình cầu, đường kính 42 nm d Hình sợi dài, đường kính 24 nm e Hình cầu, đường kính 50 nm 16 Virus viêm gan B có cấu tạo sau : a Vỏ polypeptide, lõi chứa ADN chuỗi b Vỏ polypeptide, lõi chứa ARN chuỗi c Virus vỏ lõi chứa ARN chuỗi d Virus có vỏ lõi chứa ARN chuỗi e Virus vỏ lõi chứa ADN chuỗi 17 Lõi Nucleocapsid virus viêm gan B : a Đối xứng xoắn ốc, kích thước 22 nm, chứa ARN chuỗi, men A RN polymeraza b Đối xứng hình cầu, 27 nm, chứa ADN hai chuỗi, men ADN polyme raza c Đối xứng hình khối 42 nm, chứa ADN chuỗi, men ARN polymeraza d Đối xứng hình cầu, 22 nm, chứa ARN hai chuỗi, men ADN polymeraza e Đối xứng hình cầu, 27 nm, chứa ADN hai chuỗi, men ARN polymeraza 18 Sự nhân lên virus viêm gan B khảo sát thấy tổ chức sau ? a Tổ chức tế bào lớp nguyên phát khỉ b Dòng tế bào liên tục thận khỉ 101 c Tế bào gan chuyển dạng phôi khỉ d Dòng tế bào Hela e Tế bào gan bệnh nhân vị viêm gan B 19 Sự nhân lên virus viêm gan B giống với : a Sự chép Reovirus d Sự chép Rhabdovirus b Sự chép Retrovirus e Sự chép Herpevirus c Sự chép Flavirus 20 Kháng nguyên HbsAg : a Cấu trúc lõi Nucleocapside b Protein hòa tan lõi c Các cấu trúc tiểu thể Dane d Các polypeptid virus e Cấu trúc hình cầu hình sợi virus viêm gan B 21 HbsAg tìm thấy huyết người bệnh : a Giai đoạn cấp viêm gan mãn hoạt động HBV b bệnh nhân bị nhiễm trùng virus viêm gan C mãn tính c bệnh nhân bị nhiễm trùng virus viêm gan E d.Bệnh nhân bị nhiễm trùng virus C cấp e bệnh nhân bị nhiễm trùng virus viêm gan A 22 Thành phần kháng nguyên vacxin phòng viêm gan B : a HbsAg b HbeAg c HbcAg d HbsAg HbeAg e HbcAg HbeAg 23 Kháng nguyên HbcAg virus viêm gan B : a Dạng hình cầu hình sợi vỏ virus b Thành phần protein hòa toan lõi virus B c Là thành phần ADN polymeraza d Thành phần bề mặt lõi virus viêm gan B e Thành phần hòa tan lõi ADN polymeraza 24 Kháng nguyên HbcAg virus viêm gan B : a Tìm thấy huyết bệnh nhân sớm b Tìm thấy huyết bệnh nhân viêm gan mãn c Tìm thấy trong tế bào gan kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang d Tìm thấy huyết tế bào gan bệnh nhân bị bệnh e Tính chất sinh miễn dịch 25 Kháng nguyên HbeAg virus viêm gan B : a Là vỏ virus viêm gan B b Lõi nucleccapsid virus viêm gan B c Thành phần hòa tan có lõi virus B d Không tìm thấy huyết bệnh nhân e Là thành phần vacxin phòng viêm gan B 26.Đường lây truyền chủ yếu virus viêm gan B a Đường truyền máu sản phẩm máu b Đường tiêu hóa qua thức ăn, nước ưống c Đường hô hấp qua giọt chất tiết d Đường sinh dục tiết niệu tiếp xúc giới tính e Do côn trùng tiết túc muỗi, bọ chét hút máu 27 Những người bị nghiện thuốc có khả lây truyền virus viêm gan B cao : a Sức đề kháng thể giảm b Tiếp xúc với thường xuyên c Dùng chung bơm tiêm kim tiêm để chích thuốc tĩnh mạch d Dùng chung bơm tiêm kim tiêm để chích bắp thịt e Tiêm thuốc tĩnh mạch bị nhiễm virus viêm gan B 28 Bệnh virus viêm gan B gây : a Viêm gan cấp viêm gan mãn b Viêm gan cấp ung thư gan c Viêm gan mãn xơ gan d Viêm gan cấp xơ gan e Viêm gan mãn ung thư gan 29 Kỹ thuật sau dùng để phát HbsAg huyết bệnh nhân : a Kính hiển vi điện tử b Miễn dịch liên kết men c Phản ứng ngăn ngưng kết hồng cầu d Phản ứng kết hợp bổ thể e Phản ứng trung hòa virus 30 Các kháng thể với virus viêm gan B (anti-HBV) huyết bệnh nhân để chẩn đoán nhiễm trùng virus B : a anti-HBs, anti- HBc b anti-Hbe, lớp IgM anti-HBc c anti-HBs lớp IgM anti-HBc d anti-HBs, anti-HBe lớp IgG e anti-HBs, anti-HBe, anti-HBc gồm lớp IgG IgM 31 Biện pháp phòng bệnh viêm gan B : 102 a Vệ sinh thực phẩm, nguồn nước b Cách ly bệnh nhân, hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân c Kiểm tra kỹ người cho máu, tiệt trùng bơm tiêm, kim tiêm d Giáo dục thiếu niên không nghiện thuốc e Không truyền máu cho bệnh nhân 32 Chế phẩm γ globulin phòng bệnh viêm gan B chứa kháng thể : a anti-HBe b anti-HBc c anti-HBs d anti-HBs anti-HBc e anti-HBe anti-HBs 33 Đối tượng nên dùng globulin phòng viêm gan B : a Mẹ mang kháng nguyên HBsAg b Người nhà bệnh nhân bị viêm gan B c Trẻ em nhà mẫu giáo d Nhân viên y tế phục vụ phòng bệnh viêm gan e Những bệnh nhân có tiêm truyền 34 Vacxin phòng bệnh viêm gan B điều chế : a Tổng hợp phòng thí nghiệm b Chiết xuất HBsAg từ máu bệnh nhân người lành c Tái tổ hợp gen chiết xuất HBsAg từ huyết người lành mang HBsAg d Chiết xuất từ huyết người lành gọi recombivase e Chiết xuất từ huyết người bệnh loại trừ HIV 35 Virus viêm gan C thuộc vào họ : a Togaviridae b.Hepadnavirus c Calicivirus d Picornavirus e Herperviridae 36 Genome virus viêm gan C chứa : a ADN hai chuỗi d.ADN hai chuỗi không b.ARN chuỗi e ARN AND c.ARN hai chuỗi 37.Virus viêm gan C có kích thước : a 22 - 27 nm b 27 -42 nm c 42 - 50 nm d 50 - 60 nm e 60 -100nm 38 Đường truyền bệnh virus viêm gan C : a Đường sinh dục truyền máu b Đường hô hấp c Đường tiêu hóa d Đường truyền máu sản phẩm máu e Đường hô hấp 39 Virus viêm gan E thuộc họ sau : a Togaviridae b Hepadnaviridae c Caliciviridae d Picornaviridae e Herpesviridae 40 Đường truyền bệnh virus viêm gan E a Đường tiêu hóa b Đường truyền máu c Đường tiêm chích sinh dục d Đường thai sữa mẹ e Đường hô hấp 41 Genome virus E : a ADN hai chuỗi b ARN chuỗi c ARN hai chuỗi d ADN chuỗi e Chưa xác định 42 Virus viêm gan C gây bệnh người : a Viêm gan cấp thành dịch b Viêm gan tối cấp c Viêm gan cấp mãn d Viêm gan mãn sơ gan e Viêm gan mãn ung thư gan 43 Chẩn đoán viêm gan virus C : a Tìm kháng nguyên virus huyết bệnh nhân b Tìm kháng nguyên virus tế bào gan bệnh nhân c Tìm kháng thể HCV huyết kỹ thuật miễn dịch d Tiêm truyền máu bệnh nhân cho khỉ vượn e Chưa có phương pháp chẩn đoán 44 Virus viêm gan D : a Có cấu trúc hoàn chỉnh gồm vỏ lõi nucleocapsid bên b Có vỏ thiếu lõi Nucleocapsid c Vỏ không hoàn chỉnh lõi d Không có vơ lõi chứa ARN e Vỏ virus viêm gan C lõi bên virus viêm gan B 45 Virus viêm gan D nhân lên nhờ : a Nhiễm đồng thời với virus B b Nhiễm đồng thời với virus A c Nhiễm đồng thời với virus C d Nhiễm đồng thời với virus E e Nhiễm đồng thời với virus 103 46 Đường truyền bệnh virus D : a Đường tiêu hóa b Đường hô hấp c Đường tiết niệu sinh dục d Đường thai sữa mẹ e Đường truyền máu, tiêm chích 47 Viêm gan virus D huyết bệnh nhân tìm thấy thành phần sau : a Kháng thể HDV b Kháng nguyên HDV c Kháng nguyên HDV kháng thể HDV d Kháng nguyên HBsAg kháng nguyên HDV e Kháng thể HDV thành phần virus viêm gan B trừ HBcAg 48 Thử nghiệm PCR : a Khuyếch đại đoạn A nucleic đặc hiệu xác định sau điện di gel b Gắn DNA vào vector để tạo protein sản phẩm gan c Nhuộm màu DNA xác định dụng cụ đặc biệt d Tách DNA điện di giấy chụp ảnh e Dùng đoạn Nucleotid gắn men phóng xạ để thăm dò DNA virus 49 Trong phản ứng ELISA để chẩn đoán huyết viêm gan HCV kháng nguyên đem dùng a Sản phẩm C300 - gen E1 b Sản phẩm C100 - gen NS3 c Sản phẩm C22 gen NS2 d Sản phẩm C33 - gen NS4 e Sản phẩm C300 gen NS2 50 Trong virus viêm gan : a Virus viêm gan A thuộc họ herpesviridae có lõi chứa RNA b Virus viêm gan B thuộc họ picornaviredoe lõi chứa ADN c Virus viêm gan C thuộc họ Togaviridae lõi chứa ARN d Virus viêm gan D lõi chứa ADN, võ HbsAg e Virus viêm gan E thuộc họ caliciviridae lõi chứa RNA 51.Thực phẩm nguồn nước uống đường truyền bệnh virus sau a Virus cúm b Virus cytomegalo c Virus viêm gan E d Virus viêm gan B e Virus Dengue VIRUS HIV/AIDS I.Câu hỏi trả lời ngắn: Kể tên đoạn gen lớn chủ yếu HIV A B C Kể glycoprotein vỏ HIV : A B Ba men đáng ý hệ thống polymerase HIV : A B C Kể đường lâytruyền HIV: A B C Kể kỹ thuật xác định kháng thể HIV : A B Kể hai thuốc kháng HIV ức chế men Reverse transcriptase A B Kể hai thuốc kháng HIV ức chế protease : A B Ở trạng thái A HIV tích hợp vào NST tế bào gọi B Các men HIV từ gen pol là: A , B , C 10 Virus HIV gắn vào receptor sau tế bào vật chủ để xâm nhập vào tế bào: A , B II Câu hỏi sai HIV1 typ virus HIV gây hội chứng suy giẩm miễn dịch gặp chủ yếu vùng Tây phi 104 Tổn thương quan sinh dục lậu, herpes làm dể cho xâm nhập HIV tiếp xúc sinh dục với bệnh nhân bị nhiễm HIV 3.HIV truyền từ mẹ sang giai đoạn sau thai kỳ sinh 4.Các thuốc chống virus HIV nhằm vào chế kích hoạt hệ thống miễn dịch nguyên vẹn để làm tăng khả tiêu điệt virus 5.kháng nguyên protein 24 ( P24 P25) HIV xác định giai đoạn sớm thử nghiệm ELISA III Câu hỏi 1/5 Virus gây bệnh AIDS cho người có typ là: a HIV0 HIV1 b HIV1 HIV2 c HIV2và HIV3 d HIV1 HIV3 e HIV0 HIV3 Virus HIV1 chia thành phân typ: a từ A - E b.Từ A - I c từ A - P d Từ A - D e Từ A - Q Kỹ thuật huyết học xác định kháng thể với protein tương ứng HIV : a ELISA b Kết tủa miễn dịch c Western Blot d Miễn dịch phóng xạ ( RIA e.miễn dịch huỳnh quang ( IF) Thử nghiệm sau định lượng virus H IV thể a ELISA xác định kháng thể b ELISA Xác định kháng nguyên c Western blot d miễn dịch huỳnh quang e PCR Thời kỳ từ lúc nhiễm trùng HIV đến lúc xuất kháng thể huyết : a - tuần c - tuần b - tháng d - tuần e > tháng Kỷ thuật huyết học có giá trị chẩn đoán chắn nhiễm trùng HIV a ELISA b Miễn dịch phóng xạ ( RIA c Miễn dịch huỳnh quang d Western blot e Miễn dịch kết tủa Phản ứng PCR ( phản ứng khuếch đại men) dùng để chẩn đoán HIV là: a.Xác định kháng thể tương ứng với protein HIV huyết bệnh nhân b.Xác định kháng nguyên protein HIV huyết bệnh nhân c.Xác định tế bào lymphocyte T4 bị nhiễm HIV d.Xác định sản phẩm men reverse transcriptase HIV huyết bệnh nhân e.Xác định axit nucleic HIV quan thể bệnh nhân Nhân viên bệnh viện nhân viên phòng thí nghiệm y khoa bị nhiễm HIV do: a.Ăn uống thức ăn bị nhiễm HIV b.Kim tiêm, ống nghiệm lấy máu bệnh nhân đâm phải làm việc c.Tiếp xúc trực tiếp thường xuyên với bệnh nhân bị bệnh d.Không xét nghiệm máu định kỳ kiễm tra sức khỏe e.Dùng bơm tiêm kim tiêm sử dụng nhiều lần Ở bệnh nhân có tiếp xúc sinh dục gần với người có HIV(+), tìm kháng thể huyết với thử nghiệm Western blot cho kết âm tính Chúng ta kết luận: a.Bệnh nhân chăc chắn không bị nhiễm HIV b.Có sai sót tiến hành thử nghiệm chẩn đoán c.Bệnh nhân giai đoạn suy miễn dịch trầm trọng d.Bệnh nhân bị nhiễm HIV giai đoạn sớm e.Bệnh nhân sử dụng thuốc chống virus HIV 10.Virus HIV có cấu tạo là: a.Hạt virus hình cầu, có vỏ ngoài, lõi capsid hình cầu, axit nuclec RNA b.Hạt virus hình sợi, có vỏ ngoài, lõi capsid hình cầu, axit nuclec DNA chuỗi đôi c.Hạt virus hình cầu, có vỏ ngoài, lõi capsid hình khối đa diện, axit nuclec RNA d.Hạt virus hình sợi, có vỏ ngoài, lõi capsid hình xoắn ốc, axit nuclec DNA chuổi đôi e.Hạt virus hình cầu, vỏ ngoài, lõi capsid hình cầu, axit nuclec RNA 11 Sự suy miễn dịch nhiễm trùng HIV do: a Sự phá hủy làm giảm quần thể tế bào lymphocyte B b.Sự phá hủy làm giảm quần thể tế bào lymphocyte B lymphocyteT c.Sự phá hủy làm giảm quần thể tế bào lymphocyte T có CD4+ 105 d Sự phá hủy làm giảm quần thể tế bào đại thực bào e Sự phá hủy làm giảm quần thể tế bào lymphocyte T có CD8+ 12 Virus HIV thuộc vào họ Retroviridea vì: a.Virus gây nhễm trùng tế bào dòng lymphocyte b.Virus gây suy giảm miễn dịch cho vật chủ nhạy cảm c.Virus có men reverse transcriptase có chu trình chép ngược d.Virus gây trình nhiễm trùng tiềm tàng tế bào lymphocyte tế bào não e.Virus gây nên hiệu ứng tế bào bệnh lý đặc thù nuôi cấy tế bào 13.Để khẳng định chắn bệnh nhân bị nhiễm HIV thử nghiệm Western blot phải a.có băng protein vỏ băng protein gen gag hay pol b.có băng thuộc gen gag hay pol băng protein vỏ c có băng protein vỏ thêm băng protein gen gag pol d.có băng protein vỏ nhiều băng protein gen gag hay pol e.có nhiều băng protein gen gag pol mà không cần thiết phải có protein vỏ CÂC VIRUS GĐY BỆNH KHÂC I.Câu hỏi trả lời ngắn: Kể tên virus corona gây bệnh người A B C chủng corona người 229E Kể tên đường lây truyền bệnh SARS-CoV A B Kể tín loại tế băo c thể dùng để nuôi cấy virus SARS-CoV A B Kể tín xĩt nghiệm tm virus SARS-CoV hay sản phẩm n A B Kể tên loại nuôi cấy tế bào dùng để cấy rubellavirus A B Kể tín phương pháp chẩn đoán trực tiếp xác định diện virus rubella bệnh phẩm lâm sàng A B Kể tín câc chất thải chuột c mang virus hanta A B C nước bọt Kể tín xĩt nghiệm dng để xác định kháng thể huyết bệnh nhân bị nhiễm trùng hantavirus A B III Câu hỏi 1/5 virus gây bệnh SARS người có tên viết tắt sau a SARS-VIRUS b SARS-CoV c VIRUS-SARS d COV-SARS e SARS-COV 10 cấu trúc virus corona sau a hnh sợi, khng c bao ngoăi, capsid chứa DNA b hnh cầu, c bao ngoăi, capsid chứa DNA c hnh sợi, khng c bao ngoăi, capsid chứa DNA d hnh cầu, c bao ngoăi, capsid chứa RNA e hnh sợi, khng c bao ngoăi, capsid chứa RNA 11.Tính chất định loài động vật túc chủ tự nhiên virus (như corona) liên hệ đến a khả gây xâm nhập nhân lên tế bào đông vật túc chủ đặc hiệu b khả gây hiệu ứng tế bào bệnh lý đặc hiệu c khả tích hợp vào nhiễm sắc thể tế bào túc chủ đặc hiệu d khả tạo tính dung nạp miễn dịch túc chủ đặc hiệu e khả khích thích đáp ứng miễn dịch túc chủ đặc hiệu 12 virus SARS-CoV lây truyền qua đường sau trừ 106 a đường hô hấp b côn trùng đốt c đường tiêu hóa d tiếp xúc trực tiếp e dng câc ống ht chung với bệnh nhđn bị nhiễm SARS-CoV 13 Tỷ lệ người chết virus SARS-CoV vào năm 2003 toàn giới khoảng a 50 % b 15% c 25% d 10% e 60% 14 virus SARS-CoV tm thấy chất tiết h hấp động vật sau a gà b ngỗng c lợn rừng d chồn hương e gấu 15 bệnh gây virus SARS-CoV người a viím gan cấp b viím phổi kẻ cấp c viím thận cấp d viím nêo e viêm tim 16 kỹ thuật chẩn đoán vi sinh vật nhanh nhiễm trùng virus SARS-CoV a xĩt nghiệm ELISA tm khâng IgM b xĩt nghiệm miễn dịch huỳnh quang tm IgG vă IgM c phân lập virus lên nuôi cấy tế bào d xét nghiệm khuếch đại gen xác định RNA e c thể chọn câc kỹ thuật trín 17 biện phâp phng bệnh virus SARS-CoV hửu hiệu lă a câch ly bệnh nhđn bị bệnh sớm b tiím vaccin phng bệnh c thng bâo dịch quốc tế d dng tamiflu hay vibavirin sớm e đeo trang, đồ bảo vệ 18.virus rubella thuộc họ sau a Flaviviridae b Coronaviridae c Togaviridae d Bunyamviridae e Retroviridae 19 virus rubella có cấu tạo sau a c bao ngoăi, li nucleocapsid đa diên, chứa RNA b khng c bao ngoăi, li hnh xoắn, chứa DNA c c bao ngoăi, li đa diện, chứa DNA d c bao ngoăi, li hnh xoắn ốc, chứa RNA e khng c bao ngoăi, li đa diện, chứa RNA 20 Tc chủ tự nhiín virus rubella lă a động vật có xương sống b côn trùng tiết tc c động vật linh trường người d người e.động vật có vú 21 người sau bị bệnh rubella hay tiêm vaccin rubella, người có khả năng: a mắc bệnh rubella trở lại sau năm tiếp xúc với virus b mắc bệnh rubella sau năm có tiếp xúc với virus c miễn dịch với virus suốt đời d bị đau khớp sau e bị bệnh rubella mang thai 22 đường lây truyền virus rubella la a đường hô hấp b đường tiêu hóa c đường tiếp xúc sinh dục d côn trùng tiết túc đốt e vết cào xước da 23 đối tượng dễ mắc bệnh rubella a ngưưo suy miễn dịch b phụ nữ mang thai c người già d trẻ em phụ nữ chưa có miễn dịch e bệnh nhđn bị bệnh mên tnh 24 nhiễm trùng rubella cho ngưi mẹ mang thai thường gây nên a mẹ bị bệnh nặng thím b bị nhiễm trng rubella mạn tnh c gây bất thường bẩm sinh cho trẻ d gây suy miễn dịch cho người mẹ sau e gây liệt trẻ sơ sinh 25 chẩn đoán xác định nhiễm trùng virus rubella a phđn lập virus từ bệnh phẩm lín nui cấy tế băo b xác định kháng thể IgM máu xét nghiệm ELISA c xác định tăng hiệu giá kháng thể IgG d xác định RNA virus dịch thể e dùng nhiều phương pháp 26 Theo anh chi bệnh rubella c thể phng ngừa a dùng vaccin b tốt cách người bị bệnh 107 c dng thuốc khâng virus d dng vaccin kết hợp với thuốc khâng virus e không đến nơi tập trung đông người, đặc biệt trẻ em 27 virus hanta thuộc văo họ sau a Bunyamviridae b Herpesviridae c Picornaviridae d Rhabdoviridae e Togaviridae 28.cấu trc hantavirus sau a hnh sợi dăi khoảng 100nm, c bao ngoăi, li chứa RNA b hnh cầu 200nm đường kính, có bao ngoài, li chứa DNA c hnh sợi dăi khoảng 200nm, khng c bao ngoăi, li chứa RNA d hnh cầu 100nm đường kính, có bao ngoài, li chứa RNA e hnh cầu 100nm đường kính, bao ngoài, li chứa RNA 29 hantavirus c ổ chứa tự nhiín lă a côn trùng tiết túc b động vật có vú c chuột d người động vật linh trưởng e nhiều loài động vật kể người 30.virus hanta truyền cho người qua đường sau a qua côn trùng đốt b qua đường tiêu hóa c qua tiếp xc trực tiếp d qua h hấp ht chất thải chuột e qua đường tiết niệu 31 bệnh hanta virus gđy lă a viím phổi cấp tnh b sốt xuất huyết kỉm theo hội chứng suy thận c viím nêo d viêm tim cấp tính e suy miễn dịch cấp tnh 32 biện pháp không dùng để chẩn đoán phng th nghiệm bệnh hantavirus a phđn lập virus lín câc nui cấy tế băo b xĩt nghiệm tm khâng thể IgM c nhuộm mô tổn thương tm tiểu thể điển hnh d tăng hiệu giá kháng thể IgG e xét nghiệm khuếch đại gen tm RNA virus 33 phng bệnh hantavirus cần thực a tiím vaccin phng bệnh b mang dụng cụ bảo vệ tiếp xc với ổ bệnh c không tiếp xúc với chuột d dùng thuốc kháng virus tiếp xúc với môi trường có chuột e diệt chuột an toàn chăn nuôi chuột cho thí nghiệm 108
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VI SINH VẬT HỌC, đại học y dược huế 2007, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VI SINH VẬT HỌC, đại học y dược huế 2007, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VI SINH VẬT HỌC, đại học y dược huế 2007, I. Câu hỏi trả lời ngắn, Trực khuẩn mủ xanh:, II. Câu hỏi đúng sai:, II. Câu hỏi đúng sai

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay