giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tự doanh tại công ty chứng khoán maritime bank

57 206 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:07

HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Khoa Ngân hàng- Bảo hiểm LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK Giáo viên hướng dẫn: Ths CAO XUÂN TIẾN Sinh viên thực tập: HOÀNG HỒNG PHƯƠNG Lớp: CQ 48/17.01 Chuyên ngành: Kinh doanh chứng khoán Hà Nội – 2014 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN Danh mục các bảng .6 Danh mục các hình Danh mục chữ viết tắt LỜI NÓI ĐẦU .9 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 11 1.1 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 11 1.1.1 Khái niệm công ty chứng khoán 11 1.1.2 Các hoạt động bản công ty chứng khoán 11 1.1.3 Vai trò các công ty chứng khoán 16 1.2 HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 19 1.2.1 Khái niệm hoạt động tự doanh công ty chứng khoán 19 1.2.2 Phân loại hoạt động tự doanh chứng khoán .20 1.2.3 Quy trình hoạt động tự doanh chứng khoán .22 1.2.4 Vai trò hoạt động tự doanh chứng khoán 23 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 24 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 24 1.3.2 Các nhân tố khách quan .28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK 30 2.1 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK (MSBS) .30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển MSBS 30 2.1.2 Sơ đồ máy hoạt động .36 2.1.3 Kết quả kinh doanh công ty giai đoạn 2011-2013 .38 2.1.4 Tình hình an toàn tài chính công ty năm 2013 42 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK 43 2.2.1 Hoạt động tự doanh cổ phiếu .43 2.2.2 Hoạt động tự doanh trái phiếu 44 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK .44 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK 46 3.1 Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam MSBS 46 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 3.1.1 Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020 46 3.1.2 Định hướng phát triển MSBS 48 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK 49 3.2.1 Tăng nguồn vốn kinh doanh .49 3.2.2 Phát triển hoạt động phân tích, tăng cường hợp tác với Trung tâm nghiên cứu .49 3.2.3 Hoàn thiện chiến lược đầu tư, quy trình đầu tư 50 3.2.4 Xây dựng đào tạo đội ngũ nhân lực 51 3.2.5 Xây dựng đổi mới Công nghệ .52 KẾT LUẬN .53 Danh mục tài liệu tham khảo .54 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 55 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN 56 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 Danh mục các bảng Bảng Tên bảng Trang Bảng Quy mô số công ty chứng khoán tính đến 22 31/12/2013 (ĐTV: tỷ đồng) Bảng Một số chỉ tiêu tăng trưởng công ty (ĐVT: tỷ 29 đồng) Bảng Kết cấu doanh thu MSBS 2011 – 2013 32 (ĐVT: tỷ đồng) Bảng Các chỉ tiêu an toàn tài chính MSBS tính đến 34 31/12/2013 Bảng Tình hình tự doanh cổ phiếu công ty năm 34 2013 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 Danh mục các hình Hình Tên hình Trang Hình Quy mô số công ty chứng khoán tính đến 31/12/2013 23 (ĐTV: tỷ đồng) Hình Hình 2: Một số chỉ tiêu tăng trưởng công ty (ĐVT: tỷ 30 đồng) Hình VNIndex giai đoạn 2010 – 2013 31 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 Danh mục chữ viết tắt CTCK: công ty chứng khoán TTCK: thị trường chứng khoán MSBS: công ty cổ phần chứng khoán Maritime Bank CK: chứng khoán HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 LỜI NÓI ĐẦU Giai đoạn 2008 – 2012 giai đoạn khó khăn với nền kinh tế Mức độ tăng GDP giảm dần qua các năm, lạm phát liên tục giữ ở mức cao Kinh tế nước liên tục chịu ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế thế giới Điều đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình hoạt động các công ty chứng khoán thị trường Năm 2008, thị trường có khoảng 102 công ty chứng khoán Đến năm 2012, 50% số công ty chứng khoán thị trường bị thua lỗ, 70% số công ty chứng khoán có lỗ lũy kế Nhiều công ty chứng khoán phải ngừng hoạt động tự doanh, chỉ tập trung vào cung cấp dịch vụ môi giới Năm 2013 quý I/2014, thị trường đã có nhiều chuyển biến tốt VNIndex chạm mốc 500, lần vòng 2,5 năm, tính từ tháng 2/2011 Hoạt động tự doanh công ty chứng khoán có hội để phát triển Tuy nhiên vẫn hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi các công ty chứng khoán phải có đầu tư đúng mức về nguồn nhân lực sở vật chất Nhận thức được vấn đề đó, quyết định nghiên cứu về hoạt động tự doanh công ty chứng khoán thông qua phân tích hoạt động công ty cổ phần chứng khoán Maritime Bank (MSBS) với đề tài: PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK Mục đích nghiên cứu đề tài: Luận văn tập trung vào ba mục đích chính: - Nghiên cứu số vấn đề lý luận về hoạt động tự doanh công ty chứng khoán - Phân tích thực trạng hoạt động tự doanh chứng khoán MSBS, từ đó đánh giá hoạt động tự doanh có đạt hiệu quả không - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tự doanh MSBS HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn hoạt động tự doanh công ty chứng khoán Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu đề tài hoạt động tự doanh MSBS từ năm 2011 đến năm 2013 Bố cục của luận văn: Ngoài lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các hình bảng, luận văn gồm ba chương sau: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK 10 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 Tổng giá trị rủi ro thị trường Tổng giá trị rủi ro toán Tổng giá trị rủi ro hoạt động Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3) Vốn khả dụng Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng (6=5/4) 92,932,897,485 28,706,680,771 60,000,000,000 181,639,578,256 363,948,686,081 200% (Nguồn: MSBS) 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK 2.2.1 Hoạt động tự doanh cổ phiếu Bảng 5: Tình hình tự doanh cổ phiếu công ty năm 2013 Loại CK CK niêm yết Cổ phiếu Trái phiếu CCQ CK khác CK chưa niêm yết Cổ Tổng mua Tổng bán Số dư đầu năm năm năm Dư cuối năm GT GT GT GT KL KL KL KL (tỷ (tỷ (tỷ (tỷ (nghìn) (nghìn) (nghìn) (nghìn) đồng) đồng) đồng) đồng) 16.538 201 12.273 176 14.329 200 14.481 177 16.538 201 12.273 176 14.329 200 14.481 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 11.075 118 11.075 71 71 7.623 7.623 56 17.672 56 17.672 133 133 14.22 14.22 43 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG phiếu Trái phiếu CCQ CK khác Tổng 0 30.758 0 CQ48/17.01 0 0 319 23.348 0 0 0 247 21.952 0 0 0 0 256 32.153 310 Tổng giá trị cổ phiếu công ty năm 2013 310 tỷ đồng, lớn vốn điều lệ công ty 300 tỷ đồng, điều cho thấy vốn vay đóng vai trò quan trọng hoạt động tự doanh chứng khoán MSBS Mặt khác, tổng giá trị cổ phiếu cuối năm MSBS 310 tỷ đồng, thấp giá trị cổ phiếu cuối năm 319 tỷ đồng Trong năm 2013, giá trị cổ phiếu niêm yết công ty nắm giữ vào cuối năm 177 tỷ đồng, giảm 24 tỷ đồng so với giá trị cổ phiếu niêm yết đầu năm 201 tỷ đồng Giá trị cổ phiếu chưa niêm yết công ty nắm giữ vào cuối năm 133 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với giá trị cổ phiếu chưa niêm yết đầu năm 118 tỷ đồng Vậy doanh thu 61 tỷ đồng hoạt động Tự doanh không đến từ việc mua cổ phiếu để hưởng chênh lệch giá mà đến từ hoạt động góp vốn các khoản cổ tức mà công ty được hưởng 2.2.2 Hoạt động tự doanh trái phiếu Công ty không thực hoạt động tự doanh trái phiếu 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK Từ các số liệu trên, đánh giá hoạt động Tự doanh chứng khoán MSBS chưa hiệu quả Công ty mới chỉ tập trung vào tự doanh cổ phiếu, vẫn chưa thu được lợi nhuận từ hoạt động hưởng chênh lệch giá 44 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 mua cổ phiếu Doanh thu hoạt động tự doanh đến từ cổ tức hoạt động đầu tư góp vốn công ty Theo tôi, có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thực trạng này: - Vốn điều lệ công ty ít: Với số vốn 300 tỷ đồng, công ty gặp khó khăn việc mở rộng quy mô đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư mình - Thiếu nhân lực: Do số lượng nhân viên phận tự doanh chỉ có người, công ty không có đủ nhân lực để thực nhiều hoạt động Repo chứng khoán, Phân tích đầu tư trái phiếu,… Để giải quyết tình trạng này, MSBS cần lên kế hoạch tăng vốn tương lai, tăng thêm số lượng nhân viên phận tự doanh, đồng thời tiến hành các nghiên cứu, phân tích nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư, không chỉ đầu tư vào cổ phiếu mà đầu tư vào trái phiếu – loại chứng khoán mang lại thu nhập ổn định ít rủi ro 45 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK 3.1 Định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam và của MSBS 3.1.1 Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020 Căn theo Quyết định số 252/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ, đến năm 2020, thị trường chứng khoán Việt Nam phải thực được mục tiêu sau: Thứ nhất, tăng quy mô, độ sâu tính khoản thị trường chứng khoán, đó phấn đấu đưa tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu vào năm 2020 đạt khoảng 70% GDP; đưa thị trường trái phiếu trở thành kênh huy động phân bổ vốn quan trọng cho phát triển kinh tế; đa dạng hóa sở nhà đầu tư, phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức, khuyến khích đầu tư nước dài hạn, đào tạo nhà đầu tư cá nhân Thứ hai, tăng tính hiệu quả thị trường chứng khoán bằng các hình thức: Tái cấu trúc mô hình tổ chức thị trường chứng khoán theo hướng cả nước chỉ có Sở giao dịch chứng khoán bước cổ phần hóa Sở Giao dịch chứng khoán để bảo đảm thống hoạt động, thuận tiện việc nâng cao lực quản trị thu hút vốn từ các thành viên thị trường Hiện đại hóa sở hạ tầng, đa dạng hóa phương thức giao dịch sản phẩm nghiệp vụ Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán; bước kết nối với các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán khu vực Asean Thứ ba, nâng cao sức cạnh tranh các định chế trung gian thị trường các tổ chức phụ trợ sở sắp xếp lại các công ty chứng khoán, bước 46 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 tăng quy mô, tiềm lực tài chính công ty chứng khoán, đa dạng hóa các hoạt động nghiệp vụ theo thông lệ chuẩn mực quốc tế; mở cửa thị trường cho các trung gian tài chính nước phù hợp với lộ trình cam kết mức độ cạnh tranh đối với các tổ chức nước Thứ tư, tăng cường lực quản lý, giám sát, tra cưỡng chế thực thi quan quản lý nhà nước sở cho phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có đủ quyền lực để thực thi tốt các chức quản lý, giám sát, tra cưỡng chế thực thi Thứ năm, tham gia chương trình liên kết thị trường khu vực ASEAN thế giới theo lộ trình phát triển đáp ứng yêu cầu về an ninh tài chính, nâng cao khả cạnh tranh, khả hạn chế rủi ro, bước thu hẹp về khoảng cách phát triển giữa thị trường chứng khoán Việt Nam so với các thị trường khác khu vực thế giới Tham gia hợp tác quốc tế đa phương giữa Ủy ban Chứng khoán các nước khuôn khổ Biên bản ghi nhớ đa phương Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) Bên cạnh đó, ngày 11/03/2014, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 366/QĐ-Ttg về “Phê duyệt đề án xây dựng phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam” Theo đó, từ năm 2016, thị trường chứng khoán phái sinh được vận hành Việt Nam với các sản phẩm trước mắt các sản phẩm phái sinh dựa chỉ số chứng khoán, trái phiếu Chính phủ cổ phiếu Từ sau năm 2020, Ủy ban chứng khoán nhà nước Bộ Tài chính có trách nhiệm hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh, bước đa dạng hóa các sản phẩm giao dịch 47 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 3.1.2 Định hướng phát triển MSBS 3.1.2.1 Tăng thêm vốn hoạt động Trong giai đoạn nay, có tiềm lực tài chính mạnh, đặc biệt nguồn vốn hoạt động lớn những yếu tố quyết định mang lại thành công cho công ty chứng khoán Với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng nay, công ty MSBS gặp nhiều khó khăn mở rộng quy mô đầu tư Công ty đã có kế hoạch tăng vốn lên 500 tỷ đồng năm 2015 3.1.2.2 Tăng tỷ trọng doanh thu từ hoạt động môi giới tự doanh, giảm tỷ trọng doanh thu khác Một công ty chứng khoán muốn phát triển bền vững thì doanh thu từ hoạt động môi giới hoạt động tự doanh phải chiếm tỷ trọng cao tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán Từ năm 2011 đến nay, tỷ trọng doanh thu khác MSBS ở mức cao (năm 2011: 79,5%; năm 2012: 68,8%: năm 2013: 42,7%;), mặt khác doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán lại chiếm tỷ trọng thấp tổng doanh thu (năm 2011: 0,5%; năm 2012: 3,4%; năm 2013: 4,1%) Công ty cần tăng cường đầu tư cho hoạt động môi giới nhằm tăng doanh thu mở rộng đối tượng khách hàng Đối tượng khách hàng MSBS nhắm tới khách hàng cá nhân Công ty đã đặt mục tiêu trở thành 10 công ty có thị phần môi giới lớn Việt Nam vào năm 2015 3.1.2.3 Tăng số lượng nhân viên phận Tự doanh Với nhận viên phòng Tự doanh nay, công ty gặp khó khăn về nhân lực thực thêm các hoạt động tự doanh trái phiếu, Repo Rerepo chứng khoán, hoạt động tạo lập thị trường,… Công ty cần lên kế 48 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 hoạch tăng số lượng nhân viên Tự doanh đồng thời tiếp tục bồi dưỡng những cán để theo kịp phát triển thị trường 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK 3.2.1 Tăng nguồn vốn kinh doanh Hiện nguồn vốn điều lệ nguồn vốn kinh doanh mà MSBS dành cho hoạt động tự doanh nhỏ hoạt động đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn linh hoạt Công ty có thể huy động thêm vốn cho hoạt động bằng các biện pháp có thể tiến hành xin hỗ trợ giúp đỡ từ ngân hàng Maritime (tuy nhiên hoạt động chịu giám sát chặt chẽ quan quản lý nhà nước), hoặc từ nguồn lợi nhuận những năm trước để tiến hành tái đầu tư Mặt khác, công ty có thể xem xét đến việc phát hành thêm cổ phiếu niêm yết Sàn chứng khoán (hoạt động có thể mang lại nguồn vốn lớn đồng thời kèm theo những rủi ro về quyền kiểm soát công ty nên cần được bàn bạc phân tích kỹ trước thực hiện) Ngoài việc đầu tư chứng khoán, công ty có thể nhận nguồn vốn ủy thác từ nhà đầu tư dùng nguồn vốn đó để kinh doanh chứng khoán Việc vừa giúp các nhà đầu tư kiếm thêm lợi nhuận vừa giúp công ty có thêm nguồn thu không phải nhỏ 3.2.2 Phát triển hoạt động phân tích, tăng cường hợp tác với Trung tâm nghiên cứu Thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ngày chuyên nghiệp hơn, dần trở thành “phong vũ biểu nền kinh tế” Trong bối cảnh đó, chỉ những cổ phiếu các công ty có kết quả kinh doanh tốt, nhiều tiềm mới có hội tăng giá thị trường Bộ phận tự doanh cần tăng cường hoạt động phân tích để tìm những cổ phiếu phù hợp, mang lại lợi nhuận cao 49 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 cho công ty Công việc đòi hỏi chuyên môn cao kiên trì, nghiêm túc công việc phận Tự doanh Trung tâm nghiên cứu phận quan trọng công ty MSBS Đây nơi tập trung những nhân viên giỏi giàu kiến thức, kinh nghiệm đầu tư phân tích chứng khoán Phòng tự doanh cần tăng cường hợp tác với Trung tâm nghiên cứu để tìm những cổ phiếu thích hợp với chiến lược đầu tư công ty xây dựng danh mục đầu tư phù hợp với tình hình thị trường Hợp tác với Trung tâm nghiên cứu giúp phân Tự doanh giảm bớt áp lực công việc đồng thời kết quả phân tích thị trường phân tích cổ phiếu chính xá 3.2.3 Hoàn thiện chiến lược đầu tư, quy trình đầu tư Xây dựng chiến lược đầu tư hợp lý không những mang lại hiệu quả lớn hoạt động mà bảo đảm tính an toàn tăng nguồn vốn cho công ty Việc tăng vốn góp phần vào lớn mạnh khả chiếm lĩnh được nhiều thị phần công ty thị trường Hiện nay, số vốn công ty ít (300 tỷ đồng), chính sách quản lý danh mục đầu tư MSBS thận trọng, loại hình đầu tư chỉ tập trung nhằm kinh doanh chênh lệch giá hưởng cổ tức Chính điều đó đã làm hạn chế khả sinh lời hoạt động đầu tư công ty Trong thời gian tới TTCK phát triển với lượng hàng hóa dồi dào, các công cụ phái sinh được áp dụng phổ biến, bên cạnh hoạt động kinh doanh chênh lệch giá thì MSBS cần mở rộng thêm các loại hình đầu tư Loại hình phù hợp mà MSBS có thể nghiên cứu triển khai hoạt động tạo lập thị trường đối với số công ty cổ phần mà MSBS thực tư vấn cổ phần hóa (bộ phận tự doanh có thể nghiên cứu phối hợp với phận Ngân hàng đầu tư để triển khai hoạt động 50 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 này) Ngoài ra, công ty có thể cung cấp thêm dịch vụ Mua bán kỳ hạn chứng khoán (repo chứng khoán) 3.2.4 Xây dựng đào tạo đội ngũ nhân lực Để hoạt động tự doanh ngày phát triển đòi hỏi phải có lực lượng cán với kiến thức vững vàng về chuyên môn, kinh nghiệm đạo đức nghề nghiệp Do đó, chính sách phát triển công ty nói chung hoạt động tự doanh nói riêng, việc đưa chính sách thu hút sử dụng nhân tài phải được đặt lên hàng đầu Để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho nhân viên tự doanh, thời gian tới MSBS có thể áp dụng số biện pháp sau: - Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện thoải mái giúp các nhân viên phát huy được hết khả mình với chế độ đãi ngộ, khen thưởng thích hợp Điều tạo động lực lớn cho nhân viên, thúc đẩy họ làm việc hết sức mình cống hiến vì lợi ích phát triển công ty - Thiết lập các chính sách nguồn nhân lực, quy trình tuyển dụng, quy chế tổ chức nhân sự, thiết lập hệ thống mô tả công việc, hệ thống đánh giá hệ thống lương thưởng, chế độ đãi ngộ - Phối hợp với các trung tâm mở các lớp huấn luyện để nâng cao trình độ cho nhân viên công ty, cử các cán học các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nước - Hiện số lượng nhân viên phòng Tự doanh nhân viên, công ty cần lên kế hoạch tuyển dụng thêm nhân viên để phù hợp với chiến lược phát triển công ty phát triển thị trường chứng khoán Công 51 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 ty nên xem xét đến việc tuyển dụng các sinh viên xuất sắc mới trường, các thủ khoa tốt nghiệp để hình thành đội ngũ kế cận không để nhân tài cho các đối thủ kinh doanh 3.2.5 Xây dựng đổi mới Công nghệ Cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phần mềm chuyên dụng những yếu tố hỗ trợ đắc lực cho hoạt động tự doanh, đặc biệt hoạt động phân tích, báo cáo, giao dịch Trong năm 2013, MSBS đã chú trọng đầu tư, đổi mới công nghệ, triển khai thành công phần mềm Core mới nhà cung cấp uy tín được kiểm nghiệm thị trường Việt Nam, mắt hệ thống giao dịch đại kèm theo các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ chứng khoán hàng đầu Bên cạnh đó, bảng giá trự tuyến MS-Quote công ty cung cấp có tốc độ nhanh thị trường Trong thời gian tới, công ty cần tiếp tục chú trọng đầu tư vào hệ thống phần mềm chuyên dụng các phầm mềm bảo mật để bảo đảm hiệu quả bí mật hoạt động tự doanh 52 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 KẾT LUẬN Hoạt động tự doanh CTCK hoạt động hết sức quan trọng phức tạp, mang lại nhiều lợi nhuận tiềm ẩn nhiều rủi ro Để thực nghiệp vụ thành công, đội ngũ nhân viên phân tích thị trường có nghiệp vụ giỏi nhanh nhậy với những biến động thị trường, CTCK phải có tiềm lực tài chính vững mạnh chiến lược đầu tư đúng đắn, đó việc xây dựng chiến lược đầu tư những vấn đề then chốt, quyết định sống CTCK 53 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 Danh mục tài liệu tham khảo PGS TS Nguyễn Thị Mùi; TS Nguyễn Thị Hoài Lê (2010), “Giáo trình kinh doanh chứng khoán”, NXB Tài chính Luật chứng khoán 2007 Quyết định số 252/QĐ-TTg Quyết định số 366/QĐ-Ttg Các website có liên quan Luận văn tốt nghiệp khóa 46, 47 môn Kinh doanh chứng khoán, Học viện Tài chính 54 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Hoàng Hồng Phương Khóa 48; Lớp 17.01 Đề tài: Phát triển hoạt động tự doanh công ty chứng khoán Maritime Bank Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ………………………………………………………………………………… Về chất lượng nội dung luận văn - Sự phù hợp giữa tên nội dung đề tài với chuyên ngành: ………………………………………………………………………………… - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Điểm: Người nhận xét - Bằng số - Bằng chữ 55 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Hoàng Hồng Phương Khóa 48; Lớp 17.01 Đề tài: Phát triển hoạt động tự doanh công ty chứng khoán Maritime Bank Nội dung nhận xét: - Sự phù hợp giữa tên nội dung đề tài với chuyên ngành: …………………………………………………………………………… - Đối tượng mục đích nghiên cứu: ……………………………………………………………………………… - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu: ……………………………………………………………………………… - Nội dung khoa học ……………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Điểm: Người nhận xét - Bằng số: 56 HOÀNG HỒNG PHƯƠNG CQ48/17.01 - Bằng chữ: 57
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tự doanh tại công ty chứng khoán maritime bank , giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tự doanh tại công ty chứng khoán maritime bank , giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tự doanh tại công ty chứng khoán maritime bank , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, 1 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, 2 HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, 3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK, 1 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK (MSBS), CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK, 1 Định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam và của MSBS, 2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay