NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (PHẦN THI TRẮC NGHIỆM)

36 291 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:56

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (PHẦN THI TRẮC NGHIỆM) STT Câu hỏi Phương án Phương án Phương án Phương án Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Nội vụ hướng dẫn nội dung quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh? Nhiệm vụ, quyền hạn Chức Cả nội dung lại Tổ chức biên chế Theo Quyết định số 1898/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 UBND thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn quan chuyên môn thuộc cấp ? Uỷ ban nhân dân cấp huyện Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Uỷ ban nhân dân cấp xã Bộ NN-PTNT Theo Quyết định số 1898/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 UBND thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tham mưu, giúp UBND cấp thành phố thực chức địa phương? Hoạt động nghiệp khoa học Hoạt động nghiệp kinh tế Quản lý nhà nước Hoạt động sản xuất kinh doanh Theo Quyết định số 1898/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 UBND thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác cấp sau đây? Bộ NN-PTNT Uỷ ban nhân dân cấp huyện Uỷ ban nhân dân cấp xã Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Nội vụ; Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn chịu đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cấp nào? Chính phủ Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Uỷ ban nhân dân cấp huyện Bộ NN -PTNT Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Nội vụ; số lượng phòng chuyên môn, văn phòng tra thuộc Sở quy định (Đối với Sở thuộc UBND thành phố trực thuộc Trung ương)? (PA C) Không Không Không Không 10 Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Nội vụ, số lượng Chi cục quản lý chuyên ngành thuộc Sở quy định tổ chức? Không Không Không Không Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Nội vụ; Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Phòng Kinh tế quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quan chuyên môn thuộc cấp đây? Uỷ ban nhân dân cấp xã Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Uỷ ban nhân dân cấp huyện Bộ NN-PTNT 10 11 12 Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Nội vụ; Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện phòng Kinh tế quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực chức địa phương? Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Nội vụ, Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Phòng Kinh tế chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác cấp sau đây? Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Nội vụ, Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Phòng Kinh tế chịu đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quan sau đây? Theo Quyết định số 1898/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 UBND thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, có tổ chức tham mưu tổng hợp chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn (cấp phòng)? Hoạt động nghiệp khoa học Hoạt động nghiệp kinh tế Quản lý nhà nước Hoạt động sản xuất kinh doanh Bộ NN-PTNT Uỷ ban nhân dân cấp huyện Uỷ ban nhân dân cấp xã Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Uỷ ban nhân dân cấp huyện Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nông nghiệp PTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Có tổ chức Có tổ chức Có tổ chức Có tổ chức 13 Theo Quyết định số 1898/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 UBND thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn có Chi cục quản lý chuyên ngành? Có 10 Chi cục Có Chi cục Có Chi cục Có Chi cục 14 Theo Quyết định số 1898/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 UBND thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn có tổ chức nghiệp? Có tổ chức Có tổ chức Có tổ chức Có tổ chức 15 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn có chương? 06 Chương 04 Chương 05 Chương 03 Chương 16 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn có Điều? 21 Điều 22 Điều 23 Điều 20 Điều 17 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn định nghĩa nông thôn gì? Địa bàn quản lý cấp hành sở Uỷ ban nhân dân xã Khu vực Toàn khu quản lý vực quản cấp hành lý cấp hành sở sở Uỷ ban nhân Uỷ ban nhân dân xã dân xã Phần lãnh thổ quản lý cấp hành sở Uỷ ban nhân dân xã Tên gọi chung Tên gọi chung thôn, làng, ấp, thôn, làng, bản, buôn, ấp, bản, buôn, bon, phum, bon, phum, sóc… tổ sóc… tổ chức tự quản chức cộng cộng đồng dân cư có đồng dân cư chung địa bàn có chung địa cư trú bàn cư trú xã xã Tên gọi chung thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc… tổ chức tự quản cộng đồng dân cư có chung nơi cư trú xã 18 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn định nghĩa thôn gì? Tên gọi chung thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc… cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú xã 19 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn quy định để đạt chuẩn tiêu chí quy hoạch thực quy hoạch xã phải đáp ứng đủ yêu cầu? 05 yêu cầu 04 yêu cầu 03 yêu cầu 06 yêu cầu 20 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn quy định để đạt chuẩn tiêu chí Giao thông xã phải đáp ứng đủ yêu cầu? 03 yêu cầu 04 yêu cầu 02 yêu cầu 01 yêu cầu 21 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn quy định để đạt chuẩn tiêu chí Thuỷ lợi xã phải đáp ứng đủ yêu cầu? 04 yêu cầu 03 yêu cầu 02 yêu cầu 05 yêu cầu 22 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn quy định để đạt chuẩn tiêu chí Điện xã phải đáp ứng đủ yêu cầu? 05 yêu cầu 03 yêu cầu 04 yêu cầu 02 yêu cầu 23 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn quy định xã đạt chuẩn tiêu chí Trường học nào? Khi có tỷ lệ trường học cấp có sở vật chất đạt chuẩn quốc gia theo quy định Bộ giáo dục Đào tạo Khi có tỷ lệ trường học cấp có sở vật chất đạt chuẩn quốc gia theo quy định Quốc gia Khi có tỷ lệ trường học cấp có sở vật chất đạt chuẩn quốc gia theo quy định vùng Khi có tỷ lệ trường học cấp có sở vật chất đạt chuẩn quốc gia theo quy định Chính phủ 24 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn quy định xã đạt chuẩn tiêu chí Văn hoá có % số thôn trở lên công nhận giữ vững danh hiệu “Thôn văn hoá” liên tục từ 05 năm trở lên? 50% 60% 70% 40% 25 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn quy định nhà phải đảm bảo “03 cứng” nào? Móng cứng, tường cứng, mái cứng Nền cứng, khung cứng, mái cứng Móng cứng, cứng, tường cứng Nền cứng, tường cứng, mái cứng 26 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn quy định xã công nhận đạt tiêu chí thu nhập nào? Có mức thu nhập bình quân đầu người/năm xã đạt mức tối thiểu trở lên theo quy định Hội đồng nhân dân tỉnh (thành phố) Có mức thu nhập bình quân đầu người/năm xã đạt mức tối thiểu trở lên theo quy định Chính phủ 27 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn quy định tiêu chí chợ đạt chuẩn áp dụng xã nào? Các xã tham gia Chương trình xây dựng nông thôn địa phương Các xã địa bàn nông thôn 28 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn quy định xã đạt chuẩn tiêu chí Bưu điện phải đáp ứng yêu cầu? 29 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn quy định xã đạt chuẩn tiêu chí Nhà dân cư phải đáp ứng yêu cầu? 05 yêu cầu 04 yêu cầu Xã công nhận đạt tiêu Có mức thu chí thu nhập nhập bình quân có mức thu đầu người/năm nhập bình quân xã đạt mức đầu người/năm tối thiểu trở lên xã đạt mức theo quy định tối thiểu trở lên vùng theo quy định Trung ương Xã có chợ theo quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn Tất xã UBND cấp huyện phê duyệt 03 yêu cầu 04 yêu cầu 02 yêu cầu 03 yêu cầu 02 yêu cầu 05 yêu cầu Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn quy định khoản thu không tính vào thu nhập? Thu từ tiền công, tiền lương 31 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn quy định xã công nhận đạt tiêu chí hộ nghèo cần đáp ứng yêu cầu sau đây? Xã công nhận đạt tiêu chí hộ nghèo có tỷ lệ hộ nghèo xã mức tối thiểu theo quy định vùng 32 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn quy định để đạt chuẩn tiêu chí Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên xã phải đạt % (phần trăm)? 70% trở lên 30 Thu khác tính vào thu nhập, như: Quà biếu, lãi tiết kiệm Tất đáp án Xã công Xã công nhận đạt tiêu nhận đạt tiêu chí hộ nghèo chí hộ nghèo có tỷ lệ hộ có tỷ lệ hộ nghèo xã nghèo xã mức tối mức quy thiểu theo quy định định Chính Chính phủ phủ Xã công nhận đạt tiêu chí hộ nghèo có tỷ lệ hộ nghèo xã mức tối thiểu theo quy định địa phương Rút tiền tiết kiệm, thu nợ, bán tài sản, vay nợ 80% trở lên 90% trở lên 60% trở lên Tổ chức 01 loại dịch vụ bản, Được thành thiết yếu theo lập hoạt đặc điểm động theo quy vùng phục vụ định Luật thành viên hợp hợp tác xã tác xã người năm 2012 dân địa bàn; 33 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn quy định Hợp tác xã hoạt động có hiệu đảm bảo yêu cầu sau đây? 34 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn quy định xã đạt chuẩn tiêu chí Y tế có tỷ lệ người dân tham gia loại Bảo hiểm sau đạt từ 70% trở lên? Bảo hiểm xã hội 35 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn quy định xã đạt chuẩn tiêu chí Môi trường phải đáp ứng đạt yêu cầu? 03 yêu cầu Tất đáp án lại Kinh doanh có lãi liên tục 03 năm liền kề (trường hợp thành lập phải đủ năm liền kề có lãi liên tục) Bảo hiểm y tế Cả A B Không có đáp án đáp án 04 yêu cầu 04 yêu cầu 05 yêu cầu 36 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn quy định Hệ thống tổ chức trị xã hội xã gồm tổ chức sau đây? Tổ chức đảng Đoàn thể trị - xã hội 37 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn quy định xã đạt chuẩn tiêu chí An ninh trật tự xã hội giữ vững phải đáp ứng yêu cầu? 02 yêu cầu 38 Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNTBTN&MT ngày 28/10/2011 liên bộ: Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn gồm Chương? 06 Chương Tổ chức đảng, Chính quyền Tổ chức đảng, Đoàn thể Tổ chức đảng, Chính quyền trị - xã Chính quyền và Đoàn thể hội: Mặt trận Đoàn thể chính trị - xã Tổ quốc, trị - xã hội: Mặt hội: Mặt trận Đoàn trận Tổ quốc, Tổ quốc, Đoàn niên cộng sản Hội phụ nữ, niên Hồ Chí Minh, Hội nông dân, cộng sản Hồ Hội phụ nữ, Hội cựu chiến Chí Minh, Hội Hội nông dân, binh xã phụ nữ Hội cựu chiến binh xã 03 yêu cầu 04 Chương 04 yêu cầu 05 Chương 01 yêu cầu 03 Chương 69 Theo quy định Thông tư số 116/TT-BNN ngày 18/12/2006 hướng dẫn số nội dung Nghị đinh 66/2006/N Đ-CP ngày 07/7/2006 Chính phủ phát triển ngành nghề nông thôn quy định: Nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống công nhận sau năm không đạt tiêu chí theo quy định bị thu hồi giấy công nhận? Sau 01 năm Sau 03 năm Sau 02 năm Sau 05 năm 70 Thông tư số 116/TT-BNN ngày 18/12/2006 hướng dẫn số nội dung Nghị đinh 66/2006/N Đ-CP ngày 07/7/2006 Chính phủ phát triển ngành nghề nông thôn quy định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện tập hợp hồ sơ Uỷ ban nhân dân cấp xã gửi lên, lập danh sách (kèm theo hồ sơ) trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống thời hạn ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ? Trong thời hạn 15 ngày Trong thời hạn 20 ngày Trong thời hạn 25 ngày Trong thời hạn 30 ngày 71 Thông tư số 116/TT-BNN ngày 18/12/2006 hướng dẫn số nội dung Nghị đinh 66/2006/N Đ-CP ngày 07/7/2006 Chính phủ ngành nghề nông thôn quy định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt, chọn đối tượng đủ tiêu chuẩn theo quy định, định cấp giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống thời hạn kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ? Trong thời hạn 50 ngày Trong thời hạn 40 ngày Trong thời hạn 30 ngày Trong thời hạn 60 ngày Bản tóm tắt kết hoạt động sản xuất, kinh doanh tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn 02 năm gần Bản xác nhận thực tốt sách, pháp luật Nhà nước, có xác nhận Uỷ ban nhân dân cấp xã 72 Quy định Thông tư số 116/TT-BNN ngày 18/12/2006 hướng dẫn số nội dung Nghị đinh 66/2006/N Đ-CP ngày 07/7/2006 Chính phủ phát triển ngành nghề nông thôn, hồ sơ để công nhận làng nghề gồm giấy tờ đây? Cả nội dung lại Danh sách hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn, có xác nhận Uỷ ban nhân dân cấp xã? 73 Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn quy định bao gồm tiêu chí xã nông thôn mới? Có 21 tiêu chí Có 20 tiêu chí Có 19 tiêu chí Có 22 tiêu chí 74 Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/2/2013 Thủ tướng Chính phủ sửa đổi số tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn quy định: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (triệu đồng/người) năm 2015 vùng Đồng sông Hồng bao nhiêu? 20 triệu đồng/người 26 triệu đồng/người 29 triệu đồng/người 18 triệu đồng/người 75 Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn quy định: tỷ lệ hộ có nhà đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng vùng đồng sông Hồng để đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới? Đạt 80% Đạt 85% Đạt 90% Đạt 75% 76 Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn quy: định tỷ lệ trường học cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có sở vật chất đạt chuẩn quốc gia vùng Đồng sông Hồng để đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới? Đạt 100% Đạt 90% Đạt 80% Đạt 70% 77 Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn quy định: tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn vùng Đồng sông Hồng để đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới? Đạt 95% Đạt 98% Đạt 99% Đạt 90% 78 Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn quy định: tỷ lệ Km mương xã quản lý kiên cố hóa vùng Đồng sông Hồng đạt % để đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới? Đạt 75% Đạt 65% Đạt 55% 79 Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn quy định: tỷ lệ Km đường trục nội đồng cứng hóa, xe giới lại thuận tiện vùng Đồng sông Hồng % để đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới? Đạt 90 % Đạt 100% Đạt 70% Đạt 85% Đạt 80% 80 Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn quy định: tỷ lệ hộ nghèo vùng Đồng sông Hồng % để đạt tiêu chuẩn nông thôn mới? Mức 3% Mức 5% Mức 7% Mức 8% 81 Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng năm 2013 Thủ tướng Chính phủ sửa đổi số tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn quy định: Tỷ lệ người làm việc dân số độ tuổi lao động vùng Đồng sông Hồng % để đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới? Đạt từ 90% trở lên Đạt từ 80% trở lên Đạt từ 70% trở lên Đạt từ 60% trở lên 82 Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng năm 2013 Thủ tướng Chính phủ sửa đổi số tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn quy định: Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế vùng đồng sông Hồng % để đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới? Đạt từ 70% trở lên Đạt từ 60% trở lên Đạt từ 50% trở lên Đạt từ 40% trở lên 83 Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn quy định: Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia vùng Đồng sông Hồng để đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới? Mức 90% Mức 85% Mức 95% Mức 75% 84 Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020 đạt mục tiêu cụ thể: số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn (theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới) đến năm 2015 %? 20% 30% 40% 50% 85 Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020 đạt mục tiêu cụ thể: số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn (theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới) đến năm 2020 %? 50% 60% 70% 80% 86 Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020 đạt mục tiêu cụ thể: hoàn thiện đường giao thông đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã hệ thống giao thông địa bàn xã đến năm 2015 %? 45% 40% 35% 50% 87 Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020 đạt mục tiêu cụ thể: hoàn thiện đường giao thông đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã hệ thống giao thông địa bàn xã đến năm 2020 %? 70% 80% 90% 100% 88 89 Theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 20102020, tiêu chí chuyển dịch cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập gồm nội dung sau đây? Theo Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020, tiêu chí giảm nghèo an sinh xã hội gồm nội dung sau đây? Cả nội dung lại Chuyển dịch cấu kinh tế, cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, có hiệu kinh tế cao Cơ giới hóa nông nghiệp, giảm tổn thất sau thu hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải việc làm chuyển dịch nhanh cấu lao động nông thôn Cả nội dung lại Thực có hiệu Chương trình giảm nghèo nhanh bền vững cho 62 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao (Nghị 30a Chính phủ) theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo Thực chương trình an sinh xã hội 90 91 Theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020, tiêu chí đổi phát triển hình thức tổ chức sản xuất có hiệu nông thôn gồm nội dung sau đây? Theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020, tiêu chí phát triển giáo dục - đào tạo nông thôn gồm nội dung sau đây? Cả nội dung lại Phát triển kinh tế hộ, trang trại, hợp tác xã Phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ nông thôn Tiếp tục thực Tiếp tục thực Tiếp tục thực Chương Chương Chương trình mục tiêu trình mục tiêu trình mục tiêu Quốc gia quốc gia Quốc gia giáo dục đào văn hóa, đáp lĩnh vực y tạo, đáp ứng ứng yêu cầu tế, đáp ứng yêu yêu cầu Bộ Bộ tiêu chí cầu Bộ tiêu chí tiêu chí quốc quốc gia nông quốc gia nông gia nông thôn thôn thôn mới Xây dựng chế, sách thúc đẩy liên kết kinh tế loại hình kinh tế nông thôn Cả nội dung 92 Theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Tiếp tục thực Tiếp tục thực Thực Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu chương Chương thông tin Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – trình mục tiêu trình mục tiêu truyền thông 2020, tiêu chí Cấp nước vệ sinh môi trường nông quốc gia quốc gia nông thôn, đáp thôn gồm nội dung sau đây? nước vệ văn hóa, đáp ứng yêu cầu Bộ sinh môi trường ứng yêu cầu tiêu chí quốc nông thôn; Xây Bộ tiêu chí gia nông thôn dựng công quốc gia nông trình bảo vệ thôn môi trường nông thôn địa bàn xã, thôn theo quy hoạch, gồm: xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước thôn, xóm; xây dựng điểm thu gom, xử lý rác thải xã; chỉnh trang, cải tạo nghĩa trang; cải tạo, xây dựng ao, hồ sinh thái khu dân cư, phát triển xanh Cả nội dung công trình công cộng… 93 Theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020, Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, quyền, đoàn thể trị - xã hội địa bàn gồm nội dung sau đây? (PA D) Cả nội dung lại Ban hành sách khuyến khích, thu hút cán trẻ Bổ sung chức Tổ chức đào đào tạo, năng, nhiệm vụ tạo cán đạt đủ tiêu chuẩn chế hoạt chuẩn theo công tác động quy định xã, đặc biệt tổ chức Bộ Nội vụ, vùng hệ thống đáp ứng yêu sâu, vùng xa, trị phù hợp với cầu xây dựng vùng đặc biệt yêu cầu xây nông thôn khó khăn để dựng nông nhanh chóng thôn chuẩn hóa đội ngũ cán vùng nà 94 Theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020, tiêu chí Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn gồm nội dung sau đây? Ban hành nội quy, quy ước làng xóm trật tự, an ninh; phòng, chống tệ nạn xã hội hủ tục lạc hậu Điều chỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ sách tạo điều kiện cho lượng lực lượng an ninh xã, thôn, xóm hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xã hội địa bàn theo yêu cầu xây dựng nông thôn Thực thông tin truyền thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn Bổ sung chức năng, nhiệm vụ chế hoạt động tổ chức hệ thống trị phù hợp với yêu cầu xây dựng nông thôn Cả nội dung 95 96 Nguồn vốn ngân sách (Trung ương địa phương) để thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020 theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê, bao gồm? Nguồn vốn để thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020 theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê, bao gồm? Vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia chương trình, dự án hỗ trợ có mục Cả nội dung tiêu lại triển khai tiếp tục triển khai năm địa bàn: khoảng 23%; Vốn tín dụng (bao gồm tín dụng Cả nội dung đầu tư phát lại triển tín dụng thương mại): khoảng 30% Vốn trực tiếp cho chương trình để thực nội dung theo quy định điểm mục VI Quyết định này: khoảng 17% Vốn tín dụng (bao gồm tín dụng đầu tư phát triển tín dụng thương mại): khoảng 30% Vốn từ doanh nghiệp, hợp tác xã loại hình kinh tế khác: khoảng 20%; Huy động đóng góp cộng đồng dân cư: khoảng 10% 97 98 Theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020, việc lựa chọn nhà thầu xây dựng sở hạ tầng xã thực theo hình thức đây? Trách nhiệm địa phương việc thực Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020, gồm nội dung sau đây? Cả nội dung lại Giao cộng đồng dân cư Lựa chọn nhà thôn, bản, ấp Lựa chọn nhóm thầu thông qua (những người thợ, cá nhân hình thức đấu hưởng lợi xã có đủ thầu (theo quy trực tiếp từ lực để xây định chương trình) dựng hành) tự thực xây dựng; Cả nội dung lại Phân công, Chỉ đạo lồng phân cấp trách ghép có hiệu nhiệm cấp ban, Chương trình, ngành cấp dự án địa việc tổ bàn; thường chức thực xuyên kiểm Chương trình tra, giám sát theo nguyên tắc việc quản lý tăng cường thực phân cấp đề chương trình cao tinh thần thực trách nhiệm chế độ báo cáo cho sở; hàng năm Tổ chức triển khai chương trình địa bàn 99 Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 Thủ tướng phủ sửa đổi chế nguyên tắc hỗ trợ vốn thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020 (quy định Khoản 3, Mục VI, Điều Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2010) quy định chế hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước tất xã, hỗ trợ 100% từ ngân sách nhà nước thực công trình nào? Xây dựng trụ sở xã 100 Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 Thủ tướng phủ sửa đổi chế nguyên tắc hỗ trợ vốn thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020 (quy định Khoản 3, Mục VI, Điều Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2010) quy định chế hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước xã không thuộc diện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững theo Nghị số 30a/2008/NQ-CP, nhà nước hỗ trợ phần cho? 101 Thông tư liên tịch số 13 /2011/TTLT-BXD-BNNPTNTBTN&MT ngày 28/10/2011 Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên môi trường Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn Quy định đồ án quy hoạch nông thôn bao gồm nội dung nào? Xây dựng trường học đạt chuẩn Xây dựng nhà văn hóa xã Xây dựng đường giao thông nông thôn Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông thôn, xóm; giao thông nội đồng kênh mương nội đồng; Công tác quy hoạch; Công tác đào tạo kiến thức xây dựng nông thôn cho cán xã, cán thôn bản, cán hợp tác xã; Xây dựng trụ sở xã Tất nội dung lại Phân tích đánh giá trạng tổng hợp;Dự báo tiềm định hướng phát triển Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch sản xuất; Quy hoạch xây dựng Tổ chức công Xác định cụ bố, công khai Cắm mốc thể diện tích, cung cấp giới công ranh giới đất thông tin quy trình hạ tầng kỹ lúa nước, đất hoạch Lưu thuật ranh rừng đặc dụng, trữ hồ sơ quy giới phân khu đất rừng phòng hoạch nông chức hộ thực thôn địa 102 Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNTBTN&MT ngày 28/10/2011 Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên môi trường Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn Tại điểm điều quy định việc quản lý, thực quy hoạch nông thôn bao gồm nội dung nào? Tất nội dung lại 103 Nghị số 09/2012/NQ-HĐND ngày 02/7/2012 Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; đưa mục tiêu năm 2012 gì? 100 % xã hoàn thành quy hoạch đề án nông thôn 80% xã hoàn thành quy hoạch đề án nông thôn 95% xã hoàn thành quy hoạch đề án nông thôn Nghị số 09/2012/NQ-HĐND ngày 02/7/2012 Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; đưa mục tiêu giai đoạn 2012-2015 kinh tế tổ chức sản xuất gì? 80 % số xã có nghề truyền thống khôi phục phát triển; 80% xã có hợp tác xã tổ hợp tác hoạt động có hiệu 80 % số xã có nghề truyền thống khôi phục phát triển; 90% xã có hợp tác xã tổ hợp tác hoạt động có hiệu 90 % số xã 90 % số xã có nghề truyền có nghề truyền thống thống khôi phục khôi phục phát triển; 90% phát triển; 80% xã có hợp tác xã có hợp tác xã tổ hợp xã tổ hợp tác hoạt động tác hoạt động có hiệu có hiệu 104 60% xã hoàn thành quy hoạch đề án nông thôn [...]... Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới Quy định đồ án quy hoạch nông thôn mới bao gồm những nội dung nào? Xây dựng trường học đạt chuẩn Xây dựng nhà văn hóa xã Xây dựng đường giao thông nông thôn Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông thôn, xóm; giao thông nội đồng... Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn đã quy định cần phải đạt những tiêu chí nào để được công nhận làng nghề? 65 Theo quy định tại Thông tư số 116/TT-BNN ngày 18/12/2006 hướng dẫn một số nội dung Nghị đinh 66/2006/N Đ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn đã quy định cần phải đạt những tiêu chí nào để được công nhận nghề truyền thống? 66 Theo quy định tại Thông tư số... Chương thông tin và Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – trình mục tiêu trình mục tiêu truyền thông 2020, tiêu chí Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông quốc gia về quốc gia về nông thôn, đáp thôn gồm những nội dung nào sau đây? nước sạch và vệ văn hóa, đáp ứng yêu cầu Bộ sinh môi trường ứng yêu cầu tiêu chí quốc nông thôn; Xây Bộ tiêu chí gia nông thôn dựng các công quốc gia nông mới...39 Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNTBTN&MT ngày 28/10/2011 của liên bộ: Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới có bao nhiêu Điều? 21 Điều 40 Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNTBTN&MT ngày 28/10/2011 của liên bộ: Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ... 66/2006/N Đ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn đã quy định: thời gian xét công nhận các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và tổ chức bao nhiêu năm một lần? Tổ chức hàng năm Tổ chức 3 năm một lần Tổ chức 5 năm một lần Tổ chức 10 năm một lần 69 Theo quy định tại Thông tư số 116/TT-BNN ngày 18/12/2006 hướng dẫn... phủ về phát triển ngành nghề nông thôn đã quy định: Nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận sau mấy năm không đạt các tiêu chí theo quy định sẽ bị thu hồi giấy công nhận? Sau 01 năm Sau 03 năm Sau 02 năm Sau 05 năm 70 Thông tư số 116/TT-BNN ngày 18/12/2006 hướng dẫn một số nội dung Nghị đinh 66/2006/N Đ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn đã... hoạch xây dựng xã nông thôn mới quy định việc lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch nông thôn mới gồm bao nhiêu nhiệm vụ? 11 nhiệm vụ 09 nhiệm vụ 10 nhiệm vụ 41 Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNTBTN&MT ngày 28/10/2011 của liên bộ: Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới quy định... 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, tiêu chí phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn gồm những nội dung nào sau đây? Cả 3 nội dung còn lại Phát triển kinh tế hộ, trang trại, hợp tác xã Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn Tiếp tục thực Tiếp tục thực Tiếp tục thực hiện Chương hiện Chương hiện Chương trình... về phát triển ngành nghề nông thôn đã quy định: để được công nhận nghề truyền thống, cần phải đạt tiêu chí khi nghề đó phải có thời gian xuất hiện tại địa phương từ bao nhiêu năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận? Trên 30 năm Trên 40 năm Trên 50 năm Trên 20 năm 67 Thông tư số 116/TT-BNN ngày 18/12/2006 hướng dẫn một số nội dung Nghị đinh 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành. .. mốc chỉ thể diện tích, và cung cấp giới các công ranh giới đất thông tin quy trình hạ tầng kỹ lúa nước, đất hoạch Lưu thuật và ranh rừng đặc dụng, trữ hồ sơ quy giới phân khu đất rừng phòng hoạch nông chức năng hộ ngoài thực thôn mới địa 102 Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNTBTN&MT ngày 28/10/2011 Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (PHẦN THI TRẮC NGHIỆM) , NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (PHẦN THI TRẮC NGHIỆM) , NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (PHẦN THI TRẮC NGHIỆM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay