NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (phần thi trắc nghiệm)

61 286 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:55

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHIỆP (Phần thi Trắc nghiệm) STT Câu hỏi Phương án Theo quy định Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, Cụm công nghiệp sau mở rộng 65 có tổng diện tích tối đa ha? Hãy đánh dấu vào phương án Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 Thủ tướng Chính phủ quy định quan quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực nhiệm vụ quản lý nhà nước cụm công nghiệp địa bàn? Phương án 45 Sở Tài nguyên Sở Kế hoạch Môi trường Đầu tư Phương án Phương án 55 75 Sở Xây dựng Sở Công Thương Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 Thủ tướng Chính phủ quy định quan quan chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Thông tư 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 Bộ Công Thương Quy định thực số nội dung Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 Thủ tướng Chính phủ quy định cụm công nghiệp có quy mô diện tích lập dự án đầu tư xây dựng mà lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500? Chọn đánh dấu vào phương án Sở Kế hoạch Đầu tư Sở Công Thương Sở Nội vụ Sở Xây dựng < 10 15 20 Theo quy định Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 Thủ tướng Sở Kế hoạch Chính phủ Trung tâm phát triển Đầu tư cụm công nghiệp: đơn vị nghiệp kinh tế có thu trực thuộc quan đây: Theo Nghị định 68/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm pháp luật lĩnh vục điện lực, Hành vi “Không tuân thủ Quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia, Quy trình thao tác lưới phân phối điện, Quy trình thao tác thiết bị gây cố lưới phân phối điện” đơn vị phân phối điện bị phạt tiền theo mức đây: Theo Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, Cơ quan tổ chức thực việc cấp Giấy chứng nhận dán nhãn lượng phương tiện, thiết bị ? Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp huyện Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng Bộ Khoa học công nghệ Bộ Công Thương Tổng Cục lượng Sở Công Thương cấp tỉnh, thành phố Theo Luật Điên lực năm 2004 Đơn vị sau đơn vị Điều tiết điện điện lực? lực Theo Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả,Trong công việc đây, Nội dung kiểm toán lượng bao gồm công việc nào? Đánh giá tiềm tiết kiệm lượng; Để xuất giải pháp tiết kiệm lượng Điều độ hệ thống điện Khảo sát, đo lường, thu thập số liệu tình hình sử dụng lượng sở; Phân tích, tính toán đánh giá hiệu sử dụng lượng Điều hành giao dịch thị trường điện lực Khảo sát, đo lường, thu thập số liệu tình hình sử dụng lượng sở; Phân tích, tính toán đánh giá hiệu sử dụng lượng; Đánh giá tiềm tiết kiệm lượng; Để xuất giải pháp tiết kiệm lượng; Phân tích hiệu đầu tư cho giải pháp tiết kiệm lượng đề xuất Đơn vị bán buôn điện Phân tích hiệu đầu tư cho giải pháp tiết kiệm lượng đề xuất 10 11 12 Theo Luật Điên lực năm 2004 Hoạt Tư vấn đầu tư động điện lực xây dựng điện miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực ? Phát điện có công suất lắp đặt 50 kW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác Theo Nghị định 21/2011/NĐ-CP Bộ Khoa học Bộ Công ngày 29/3/2011 Chính phủ quy công nghệ Thương định chi tiết biện pháp thi hành Luật Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, Cơ quan có trách nhiệm tổ chức, xây dựng hệ thống sở liệu lượng quốc gia ? Theo Nghị đinh 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Điện lực Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Điện lực, lưới điện chưa ổn định sau cố, độ lệch điện áp cho phép - 5%, + 10% + 5%, - 10% so với điện áp danh định lưới điện, xác định vị trí đặt thiết bị đo đếm điện vị trí khác hai bên thoả thuận bao nhiêu? Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia điều hành giao dịch thị trường điện lực Bán buôn, bán lẻ điện Tổng Cục lượng Các Sở Công Thương cấp tỉnh, thành phố + %, ± 10% ± 5%, - 10% 13 Theo quy định Luật Điện lực, Giá bán lẻ điện sinh hoạt nông thôn, miền núi, hải đảo khu vực mà việc đầu tư hoạt động điện Cục Điều tiết lực hiệu kinh tế, không khung giá điện lực biểu giá bán lẻ điện quy định khoản Điều 31 Luật điện lực) quan quy định ? Theo quy định Luật Điện lực, Đối tượng mua bán điện thị trường điện lực? 14 15 Theo quy định Luật Điện lực, Việc mua bán điện thị trường điện lực thực theo hình thức: Chính phủ Bộ Công Thương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đơn vị bán buôn, bán lẻ điện Đơn vị phát điện Đơn vị phát điện; Đơn vị bán buôn, bán lẻ điện; Khách hàng sử dụng điện Khách hàng sử dụng điện hình thức hình thức hình thức hình thức Theo quy định Luật Điện lực, Chủ đầu tư dự án điện lực có trách nhiệm việc đầu tư phát triển điện: Thực quy định pháp luật bảo vệ môi trường Theo quy định Luật Điện lực, Đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện có trách nhiệm đầu tư xây dựng nhừng gì: Trạm điện; Trạm điện Công tơ; Đường dây dẫn điện đến công tơ để bán điện Thực quy định pháp luật đầu tư Thực quy định pháp luật xây dựng Thực quy định pháp luật đầu tư; Thực quy định pháp luật xây dựng; Thực quy định pháp luật bảo vệ môi trường Công tơ Đường dây dẫn điện đến công tơ để bán điện 16 17 18 19 Theo quy định Luật Điện lực, Căn quy hoạch phát triển điện lực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Cơ quan UBND cấp có trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất cho xây dựng công trình điện lực Theo quy định Luật Điện lực, Chủ đầu tư lập dự án đầu tư công trình điện lực phải làm gì: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW) Bảo vệ diện tích Bồi thường đất dụ án thiệt hại UBND cấp huyện Di dân UBND cấp xã Xác định rõ diện tích đất cần sử dụng phương án đền bù, giải phóng mặt Theo quy định Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 Thủ tướng Chính phủ quy chế quản lý Cụm Công nghiệp, Điều kiện thành lập cụm công nghiệp: 20 21 Theo quy định Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 Thủ tướng Chính phủ quy chế quản lý Cụm Công nghiệp, Cơ quan có thẩm quiyền định thành lập Cụm Công nghiệp: Có Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp phê duyệt; Có khả đạt tỷ lệ lấp đầy không thấp 30% vòng năm sau thành lập; Có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp UBND cấp tỉnh Có Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp phê duyệt Có khả đạt tỷ lệ lấp đầy không thấp 30% vòng năm sau thành lập Có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp UBND cấp huyện Sở Công Thương Phòng Công Thương Theo quy định Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 Thủ tướng Chính phủ quy chế quản lý Cụm Công nghiệp, Hồ sơ thành lập cụm công nghiệp gồm: 22 Bản hợp lệ định phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (hoặc văn bổ sung quy hoạch) địa bàn tỉnh; văn liên quan khác (nếu có) Văn đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc thành lập cụm công nghiệp Báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp Văn đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc thành lập cụm công nghiệp; Báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp; Bản hợp lệ định phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (hoặc văn bổ sung quy hoạch) địa bàn tỉnh; văn liên quan khác (nếu có) 84 Theo Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, Phương tiện, thiết bị, phụ tùng, linh kiện tiết kiệm lượng, sử dụng lượng tái tạo mà nước chưa sản xuất miễn, giảm thuế nhập theo quy định pháp luật thuế gồm nội dung sau Phương tiện, thiết bị, phụ tùng, vật tư phục vụ cho hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ, đổi công nghệ tiết kiệm lượng, chương trình điều tra, nghiên cứu, chế tạo thử, xây dựng dự án điển hình sử dụng lượng tái tạo Phương tiện, thiết bị, phụ tùng, vật tư phục vụ cho hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ, đổi công nghệ tiết kiệm lượng, chương trình điều tra, nghiên cứu, chế tạo thử, xây dựng dự án điển hình sử dụng lượng tái tạo; Phụ tùng, linh kiện để sản xuất: phương tiện, thiết bị chiếu sáng tiết kiệm lượng; phương tiện, thiết bị sử dụng lượng mặt trời, lượng gió; Sản phẩm tiết kiệm Phụ tùng, linh kiện để sản xuất: phương tiện, thiết bị chiếu sáng tiết kiệm lượng; phương tiện, thiết bị sử dụng lượng mặt trời, lượng gió Sản phẩm tiết kiệm lượng, loại phương tiện giao thông tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng khí hóa lỏng, khí thiên nhiên, điện, nhiên liệu hỗn hợp, nhiên liệu sinh học nước chưa sản xuất lượng, loại phương tiện giao thông tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng khí hóa lỏng, khí thiên nhiên, điện, nhiên liệu hỗn hợp, nhiên liệu sinh học nước chưa sản xuất 85 Theo Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, Để nâng cao nhận thức sử dụng lượng tiết kiệm hiệu bao gồm biện pháp nào: Đào tạo phát triển đội ngũ cán chuyên trách quản lý lượng cho sở, ngành địa phương; Phổ cập nội dung tiết kiệm lượng thông qua hệ thống giáo dục cấp phương tiện thông tin đại chúng; Đưa nội dung thúc đẩy hoạt động tiết kiệm lượng vào hoạt động hội khoa học kỹ thuật, tổ chức đoàn thể quần chúng tổ chức phòng trưng bày sản phẩm tiết kiệm lượng, tổ Đào tạo phát triển đội ngũ cán chuyên trách quản lý lượng cho sở, ngành địa phương Phổ cập nội dung tiết kiệm lượng thông qua hệ thống giáo dục cấp phương tiện thông tin đại chúng Đưa nội dung thúc đẩy hoạt động tiết kiệm lượng vào hoạt động hội khoa học kỹ thuật, tổ chức đoàn thể quần chúng tổ chức phòng trưng bày sản phẩm tiết kiệm lượng, tổ chức thi sáng tạo tiết kiệm lượng chức thi sáng tạo tiết kiệm lượng Theo Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 Bộ Công Thương quy định quản lý an toàn lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, Trạm cấp LPG là: Trạm thực kiểm định loại chai LPG Trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng nạp LPG vào chai chứa để bán cho khách hàng Trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để cấp khí LPG từ bồn chứa cố định hệ thống dàn chai chứa LPG trực tiếp qua đường ống dẫn khí LPG đến khách hàng Trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng nạp trực tiếp LPG vào ô tô làm nhiên liệu sử dụng cho động Theo Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 Bộ Công Thương quy định quản lý an toàn lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, Mặt sở kinh doanh LPG phải đảm bảo Cho phương tiện chữa cháy dễ dàng tiếp cận Cho phương tiện chữa cháy dễ dàng tiếp cận; Thông thoáng thuận tiện cho việc phát tán LPG bị rò rỉ, không để LPG ứ đọng tích tụ; Ngăn ngừa việc tiếp cận người thẩm quyền Thông thoáng thuận tiện cho việc phát tán LPG bị rò rỉ, không để LPG ứ đọng tích tụ Ngăn ngừa việc tiếp cận người thẩm quyền 86 87 Theo Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 Bộ Công Thương quy định quản lý an toàn lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, Cơ sở kinh doanh LPG phải: 88 Có đầy đủ phương án phòng cháy chữa cháy; Có hệ thống cảnh báo cháy, thiết bị chữa cháy đảm bảo yêu cầu phù hợp với vật liệu gây cháy sở; Có biện pháp kiểm soát ngăn ngừa nguồn gây cháy; Nối đất thiết bị công trình theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia định kỳ kiểm tra theo quy định Cơ sở kinh doanh LPG phải đảm bảo đầy đủ điều kiện phương án lại Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định Đặt biển báo như: “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”, “Không có nhiệm vụ miễn vào”, “Nội quy phòng cháy chữa cháy”, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy biển báo khác theo quy định Các biển báo phải viết tiếng Việt, chữ in hoa, dễ đọc đặt vị trí dễ thấy Kích thước chữ biển báo phải có chiều cao tối thiểu 120 mm Chai có khuyết tật hư hỏng tay cầm vành chân đai Chai thời hạn kiểm định Chai bị ăn mòn nhìn thấy 89 Theo Thông tư 41/2011/TT-BCT Chai có khuyết ngày 16/12/2011 Bộ Công tật vật lý Thương quy định quản lý an thành chai toàn lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, Không nạp LPG vào chai, đồng thời phải thực kiểm định xuất trường hợp nào: Chai có khuyết tật hư hỏng tay cầm vành chân đai Chai có khuyết tật vật lý thành chai Chai chưa kiểm định xác định thời hạn kiểm định Chai bị ăn mòn nhìn thấy 90 Theo Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 Bộ Công Thương quy định quản lý an toàn lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, Không nạp LPG vào chai, đồng thời phải thực kiểm định xuất trường hợp nào: Được dán nhãn hàng hoá vỏ chai Kiểm tra độ kín; Được dán nhãn hàng hoá vỏ chai; Niêm phong van chai Kiểm tra độ kín Niêm phong van chai 91 Theo Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 Bộ Công Thương quy định quản lý an toàn lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, Các chai sau nạp LPG phải được: Theo Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 Bộ Công Thương quy định quản lý an toàn lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, Quy định khu vực tiếp nhận LPG từ xe bồn : 92 Tại lối vào dành cho xe bồn, phải có biển báo hạn chế tốc độ; Khu vực tiếp nhận xe bồn phải có ký hiệu đánh dấu rõ ràng, phải có biển báo hiệu vị trí tiếp nhận xe bồn không cho người nhiệm vụ qua lại nhập LPG vào bồn chứa; Đầu xe bồn nhập LPG phải hướng đường đường thoát hiểm để không bị cản trở sơ tán khẩn cấp Tại lối vào dành cho xe bồn, phải có biển báo hạn chế tốc độ Khu vực tiếp nhận xe bồn phải có ký hiệu đánh dấu rõ ràng, phải có biển báo hiệu vị trí tiếp nhận xe bồn không cho người nhiệm vụ qua lại nhập LPG vào bồn chứa Đầu xe bồn nhập LPG phải hướng đường đường thoát hiểm để không bị cản trở sơ tán khẩn cấp Theo Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 Bộ Công Thương quy định quản lý an toàn lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, Quy định cột bơm LPG 93 Phải đặt cột bơm điểm nối ống dẫn LPG nạp cho phương tiện nơi thông thoáng, trời có mái che Cột bơm LPG phải đặt cách bồn chứa LPG 10 m Phải lắp khớp nối tách rời cột bơm ống mềm để cấp LPG cho ô tô Cột bơm LPG phải đặt cách bồn chứa LPG 10 m; Phải đặt cột bơm điểm nối ống dẫn LPG nạp cho phương tiện nơi thông thoáng, trời có mái che; Phải lắp khớp nối tách rời cột bơm ống mềm để cấp LPG cho ô tô 94 Theo Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 Bộ Công Thương quy định quản lý an toàn lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, Trạm nạp LPG vào ô tô phải tuân thủ quy định phòng cháy chữa cháy Điều Thông tư 41/2011/TT-BCT quy định sau đây: Ống công nghệ đặt mặt đất phương tiện đến giao nhận LPG phải nối tiếp đất Đối với bồn chứa trạm nạp có dung tích lớn 20 m3 phải có hệ thống phun nước làm mát đỉnh bồn chứa Ống công nghệ đặt mặt đất phương tiện đến giao nhận LPG phải nối tiếp đất; Đối với bồn chứa trạm nạp có dung tích lớn 20 m3 phải có Khi sử dụng tường ngăn cháy: đỉnh tường phải cao bồn chứa 0,5 m Bố trí tường ngăn cháy, khoảng cách bồn chứa đến tường ngăn hệ thống phun cháy phải theo nước làm mát quy định đỉnh bồn chứa; hình Phụ lục kèm theo Thông Khi sử dụng tư tường ngăn quy định cháy: đỉnh quy chuẩn kỹ tường phải cao thuật quốc gia bồn chứa 0,5 m Bố trí tường ngăn cháy, khoảng cách bồn chứa đến tường ngăn cháy phải theo quy định hình Phụ lục kèm theo Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Theo Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 Bộ Công Thương quy định quản lý an toàn lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, Khi chuyển chai chứa LPG ô tô cần phải có điều kiện gỉ để bảo đảm an toàn: (Điều 34 Thông tư 41/2011/TT-BCT) quy định sau đây: 95 Để an toàn vận chuyển chai chứa LPG ô tô phải đảm bảo đủ điều kiện phương án lại Ô tô vận chuyển chai chứa LPG phải cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định hành Chai phải xếp theo chiều thẳng đứng, van chai phía Đối với chai có dung tích 99 lít xếp lớp Chai có dung tích 99 lít cho phép xếp từ lớp trở lên không cao thành xe hai lớp phải có lớp ván lót Cấm đỗ ô tô nơi gần nguồn gây cháy, nơi có nhiều người phương tiện qua lại Trường hợp ô tô tạm đỗ để bốc dỡ hàng phải đỗ nơi bảo đảm an toàn cho người không cản trở phương tiện giao thông khác Theo Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 Chính phủ Khuyến công, Kinh phí khuyến công quốc gia hình thành từ nguồn nào? Ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo kế hoạch Nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật Tài trợ đóng góp tổ chức, cá nhân nước Ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo kế hoạch; Tài trợ đóng góp tổ chức, cá nhân nước; Nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật Theo Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 Chính phủ Khuyến công, Kinh phí khuyến công địa phương hình thành từ nguồn nào? Tài trợ đóng góp tổ chức, cá nhân nước Ngân sách Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cấp hàng năm Nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật Ngân sách Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cấp hàng năm; Tài trợ đóng góp tổ chức, cá nhân nước; Nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật 96 97 Theo Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 Bộ Công Thương quy định quản lý an toàn lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, Quy định Kiểm định chai chứa LPG nào? 98 99 Phải làm bề mặt chai thực kiểm định định kỳ Phải thực sơn lại chai thay van chai kiểm định định kỳ Kiểm định định kỳ chai chứa LPG theo quy định nhà chế tạo chu kỳ không năm so với lần kiểm định gần Với chai sử dụng 20 năm, thời hạn kiểm định định kỳ không năm Phải tiến hành kiểm định chai chứa LPG theo bước quy định quy trình kiểm định phê duyệt Quy định kiểm định chai chứa LPG bao gồm tất nội dung phương án lại Theo Thông tư 41/2011/TT-BCT Đỗ cách xa khu ngày 16/12/2011 Bộ Công vực dân cư tối Thương quy định quản lý an thiểu 15 m toàn lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, Khi vận chuyển bồn chứa LPG phương tiện đường không đỗ xe bồn chở hàng qua đêm, đỗ nơi công cộng, lề đường khoảng thời gian giờ, trừ trường hợp xe bồn bị hư hỏng chờ vào điểm giao hàng phải đảm bảo: Không đỗ xe đường dây điện lực Tránh xa lửa trần va nơi có chất dễ cháy, nổ Không đỗ xe đường dây điện lực; Đỗ cách xa khu vực dân cư tối thiểu 15 m; Tránh xa lửa trần va nơi có chất dễ cháy, nổ Theo Luật Điện lực, Hành lang bảo Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp bao vệ an toàn đường dây dẫn gồm: điện không 100 Hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện không; Hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm; Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện [...]... rộng cụm công nghiệp; Nhu cầu thuê đất công nghiệp trong cụm công nghiệp vượt quá diện tích đất công nghiệp hiện có của cụm công nghiệp; Đã đạt tỷ lệ lấp đầy ít nhất 60% (sáu mươi phần trăm) và đã có công trình xử lý nước thải tập trung đối với cụm công nghiệp có diện tích từ 15 (mười lăm) ha trở lên Có quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện, đáp ứng nhu cầu mở rộng cụm công nghiệp Nhu... triển cụm công nghiệp của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tài chính Theo quy định tại Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý Cụm Công nghiệp, Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên phạm vi cả nước về chủ trì Bộ Công thực hiện các chương trình hợp tác Thương quốc tế trong lĩnh vực phát triển cụm công nghiệp; tổ chức tham... công nghiệp Nhu cầu thuê đất công nghiệp trong cụm công nghiệp vượt quá diện tích đất công nghiệp hiện có của cụm công nghiệp Đã đạt tỷ lệ lấp đầy ít nhất 60% (sáu mươi phần trăm) và đã có công trình xử lý nước thải tập trung đối với cụm công nghiệp có diện tích từ 15 (mười lăm) ha trở lên Theo Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng... động vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật Duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong cụm công nghiệp trong suốt thời gian hoạt động; cung cấp các dịch vụ liên quan đến đầu tư trong cụm công nghiệp; cung cấp các dịch vụ, tiện ích phục vụ sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp (nếu có) Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg... lý Cụm Công nghiệp, Cơ quan nào có thẩm quiyền ra quyết định mở rộng Cum Công nghiệp: Theo quy định tại Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý Cụm Công nghiệp, Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mở rộng Cum Công nghiệp: UBND cấp tỉnh UBND cấp huyện Sở Công. .. triển cụm công nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương? Cụm Công nghiệp địa phương UBND cấp tỉnh Sở Công Thương UBND cấp huyện Theo quy định tại Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý Cụm Công nghiệp, Cơ quan nào có trách nhiệm chỉ đạo các ngành, các cấp thuộc tỉnh kịp Cụm Công thời hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng nghiệp địa hạ tầng cụm công nghiệp, giải phương... Chính phủ về quy chế quản lý Cụm Công nghiệp, Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên phạm vi cả nước về thực hiện quản lý quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Theo quy định tại Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý Cụm Công nghiệp, Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên phạm vi cả nước về xây... cụm công nghiệp trên cơ sở quy hoạch chi tiết đã được duyệt Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định Cơ quan nào hướng dẫn việc quản lý, bảo vệ môi trường cụm công nghiệp? UBND cấp tỉnh Bộ Công Thương Huy động vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật 40 41 Bộ Y tế Đầu mối giúp các doanh nghiệp. .. của Bộ Công Thương: Đã hoàn thành xây dựng Cụm công nghiệp Đang triển khai xây dựng Cụm công nghiệp Thành lập, mở rộng Cụm công nghiệp Đã đi vào hoạt động Sở Xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Công Thương 63 Thông tư 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương Quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg... mối giúp UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện chuyển đổi các cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Quy chế quản lý cụm công nghiệp và Thông tư 39/2009/TT-BCT: UBND cấp huyện Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Xây Dựng Sở Công Thương Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định Điều kiện mở rộng cụm công nghiệp? 64 Có quỹ đất phù
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (phần thi trắc nghiệm) , NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (phần thi trắc nghiệm) , NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP (phần thi trắc nghiệm)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay