NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN lý bảo vệ môi TRƯỜNG

31 363 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:55

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ-BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG STT Câu hỏi Phương án Phương án Phương án Phương án Theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 phủ Loài có giá trị đặc biệt y tế là: Loài mang hợp chất có hoạt tính sinh học sử dụng làm nguyên liệu điều chế sản phẩm y dược Loài mang hợp chất sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu điều chế sản phẩm y dược Loài mang nguyên liệu điều chế sản phẩm y dược Loài mang hợp chất có hoạt tính sinh học quan trọng sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu điều chế sản phẩm y dược Theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 Bộ Tài nguyên Môi trường thời hạn tối đa cấp giấy xác nhận hoàn thành đề án bảo vệ môi trường chi tiết sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định Phụ lục III ban hành theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP (thời hạn xác nhận không bao gồm thời gian mà chủ sở hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu quan thường trực thẩm định) ngày làm việc? 15 ngày 25 ngày 35 ngày 45 ngày Theo Thông tư số 04 /2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 Bộ Tài nguyên Môi trường sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chất thải rắn sở có hành vi chôn lấp, thải vào đất, môi trường nước chất gây ô nhiễm thể rắn, bùn, làm 01 thông số môi trường khu vực tiếp nhận chất thải rắn (môi trường đất, nước, không khí) hóa chất, kim loại nặng vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường từ lần trở lên? 03 lần 02 lần 04 lần 05 lần Thuế thu trực tiếp với hàng hóa gây tác động xấu đến môi trường Cả phương án lại Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường thuế bảo vệ môi trường Thuế gián thu, thu Thuế thu trực tiếp vào sản phẩm, hàng hàng hóa sử dụng gây hóa lưu thông tác động xấu đến thị trường môi trường Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường đối tượng sau phải chịu thuế bảo vệ môi trường? Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng Thuốc bảo quản lâm sản Thuốc diệt cỏ Cả phương án lại Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường hàng hóa phải chịu mức thuế tuyệt đối theo quy định Biểu khung thuế bảo vệ môi trường? Túi ni lông thuộc diện chịu thuế Thuốc diệt cỏ Thuốc trừ mối Cả phương án lại Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho Thời điểm chuyển Thời điểm hàng Thời điểm hàng hóa giao quyền sở hữu hóa chưa lưu hình thành quyền sử thông dụng hàng hóa Cả phương án lại Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường hàng hóa nhập Thời điểm hàng hóa chuyển giao quyền sở hữu Thời điểm đăng ký tờ khai hải quan Thời điểm hàng hóa lưu thông thị trường Thời điểm hàng hóa chuyển giao quyền sử dụng Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường hàng hóa sản xuất nhập phải nộp thuế bảo vệ môi trường lần? Chỉ nộp lần Phải nộp hai lần Phải nộp ba lần Phải nộp nhiều lần Có hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái đặc thù đại diện cho hệ sinh thái địa phương Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng địa phương, hệ sinh thái đặc thù đại diện cho hệ sinh thái địa phương Cả phương án lại 10 Theo Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 Chính phủ Khu dự trữ thiên nhiên cấp tỉnh khu bảo tồn đáp ứng tiêu chí chủ yếu sau đây? Có giá trị sinh thái, môi trường phục vụ mục đích vui chơi, giải trí 11 Theo Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 Chính phủ Khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh khu bảo tồn đáp ứng tiêu chí chủ yếu sau đây? 12 Theo Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 Chính phủ trách nhiệm lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia có toàn diện tích tỉnh thuộc quan Có giá trị đặc biệt sinh thái, môi trường phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch, nghỉ dưỡng Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng địa phương, hệ sinh thái đặc thù đại diện cho hệ sinh thái địa phương Đáp ứng tiêu chí: - Có cảnh quan môi trường, nét đẹp, độc đáo Có cảnh quan môi thiên nhiên trường, nét đẹp, không đáp ứng độc đáo thiên tiêu chí thành nhiên lập khu bảo vệ không đáp ứng cảnh quan cấp tiêu chí thành quốc gia; lập khu bảo vệ - Có giá trị đặc cảnh quan cấp biệt sinh thái, quốc gia môi trường phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch, nghỉ dưỡng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan Cả phương án lại Theo Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 Chính phủ quan có thẩm quyền chấp thuận đưa loài ưu tiên bảo vệ vào sở bảo tồn đa dạng sinh học thả nơi sinh sống tự nhiên chúng? Danh mục chương trình thực chiến lược quốc gia quản lý chất thải tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 ban hành kèm theo Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 Thủ tướng Chính phủ gồm chương trình Bộ Nông nghiệp Ủy ban thường vụ Phát triển nông Quốc hội thôn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bộ Tài nguyên Môi trường 11 chương trình 08 chương trình 09 chương trình 10 chương trình 15 Theo Luật Đa dạng sinh học tổ chức, cá nhân cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen có nghĩa vụ sau đây? Tuân thủ quy định giấy chứng nhận quyền sở hữu nguồn gen Tuân thủ quy định giấy phép đăng ký kinh doanh Tuân thủ quy định giấy phép tiếp cận nguồn gen Tuân thủ quy định giấy phép kinh doanh nguồn gen 16 Theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 Chính phủ thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn tối đa ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ? 30 ngày 40 ngày 45 ngày 50 ngày Nghị định 29/2011/NĐ-CP Chính phủ ban hành vào ngày tháng năm nào? Có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm nào? Ban hành ngày 14/08/2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/09/2011 Ban hành ngày 18/03/2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/05/2011 Ban hành ngày 18/04/2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/06/2011 Phương án khác 13 14 17 Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 Bộ Tài nguyên Môi trường nước thải có pH gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng? pH ≤ pH > 12,5 pH< pH > 10 pH< pH > 11 pH ≤ pH > 11 19 Theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 phủ Loài có giá trị đặc biệt sinh thái, cảnh quan môi trường là: Loài giữ vai trò định việc trì cân loài khác quần xã; có tính đại diện hay tính độc đáo khu vực địa lý tự nhiên Loài có tính đại diện hay tính độc đáo khu vực địa lý tự nhiên Loài giữ vai trò định việc trì cân loài khác quần xã Loài trì cân loài khác quần xã; có tính đại diện khu vực địa lý tự nhiên 20 Theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 Chính phủ nội dung sau nằm nội dung đầu tư hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn? Đầu tư xây dựng Đầu tư cho nghiên Đầu tư xây dựng toàn cứu phát triển trạm trung hạng mục công hoàn thiện công chuyển chất thải rắn trình thuộc sở nghệ xử lý chất xử lý chất thải rắn thải rắn Mua sắm công nghệ, trang thiết bị, vật tư phục vụ hoạt động xử lý chất thải rắn Theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 Chính phủ trách nhiệm sau chủ nguồn chất thải rắn nguy hại? Phải ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; toán toàn kinh phí dịch vụ theo hợp đồng 18 21 Phân loại chất thải rắn dụng Thực đăng Nộp phí vệ sinh cụ chứa hợp vệ ký với quan theo quy định sinh nhà nước bảo quyền địa túi có màu sắc vệ môi trường phương phân biệt, đổ chất địa phương thải vào nơi quy định 22 Theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 Chính phủ thời gian lưu giữ chất thải rắn thông thường ngày? Không 02 ngày 23 Theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 Chính phủ trách nhiệm sau chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn nguy hại? Chịu trách nhiệm Thông báo rộng việc làm rơi vãi, rò Đặt thùng lưu rãi thời gian, rỉ, phát tán chất thải giữ chất thải địa điểm tuyến nguy hại môi nơi quy định thu gom chất thải trường 24 Theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 Chính phủ chủ xử lý chất thải rắn phải tiến hành quan trắc môi trường sở xử lý chất thải rắn định kỳ 25 Theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 Chính phủ chi phí xử lý chất thải rắn công nghiệp thu từ đâu? 26 Theo Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 Chính phủ tổ chức sau tổ chức chuyên môn bảo vệ môi trường Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ, ngành Trung ương? tháng lần Thu trực tiếp từ chủ nguồn thải thông qua chủ thu gom, vận chuyển Ban Xây dựng Môi trường thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Không 05 ngày tháng lần Không 03 ngày Không 01 ngày Các trách nhiệm khác theo quy định hợp đồng dịch vụ công ích năm lần năm lần Chủ thu gom, vận chuyển theo hợp đồng dịch vụ Từ ngân sách nhà nước Được bù đắp thông qua ngân sách nhà nước nguồn thu phí vệ sinh từ chủ nguồn thải Chi cục Bảo vệ Môi trường Trung tâm quan trắc môi trường lĩnh vực, chuyên ngành thuộc Cục, Tổng cục Vụ Môi trường Vụ Khoa học, Công nghệ Môi trường 27 Theo Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 Chính phủ đô thị có hệ thống thoát nước chung nửa riêng nước thải sinh hoạt thải vào hệ thống thu gom nước thải hình thức nào? Tiến hành lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thải trước xả vào điểm đấu nối Được phép xả thẳng Được thu gom xử lý qua hệ thống xử lý nước thải cục đảm bảo quy chuẩn cho phép trước xả vào điểm đấu nối 28 Theo Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 Chính phủ nước thải sinh hoạt, trường hợp không sử dụng nước từ hệ thống nước cấp tập trung, khối lượng nước thải tính thu phí lấy 10 m3/người/tháng 06 m /người/tháng 08 m3/người/tháng 04 m /người/tháng 29 Thông tư số 10/2009/TT-BTNMT ngày 11/8/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định thị môi trường quốc gia môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm nào? Ngày 25 tháng năm 2009 Ngày 24 tháng năm 2009 Ngày 26 tháng 10 năm 2009 Ngày 27 tháng 11 năm 2009 Thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập làm nguyên liệu sản xuất Thương nhân có khả sử dụng phế liệu nhập vào kinh doanh, sản xuất Thương nhân nhập phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế Cả phương án lại 30 Đối tượng sau phép nhập phế liệu theoThông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/11/2012 Liên Bộ Công thương Bộ Tài nguyên Môi trường? Được thu gom xử lý sơ trước xả vào điểm đấu nối 31 Theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLTBTC-BTNMT ngày 15/11/2012 Liên Bộ Công thương Bộ Tài nguyên Môi trường thủ tục nhập phế liệu thực hải quan cửa khẩu, hồ sơ theo quy định hành pháp luật hải quan, thương nhân nhập phế liệu có sở sản xuất trực tiếp nhập phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải nộp bổ sung cho quan Hải quan hồ sơ sau đây? 32 Theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLTBTC-BTNMT ngày 15/11/2012 Liên Bộ Công thương Bộ Tài nguyên Môi trường thủ tục nhập phế liệu thực hải quan cửa khẩu, hồ sơ theo quy định hành pháp luật hải quan, thương nhân nhập ủy thác phải nộp bổ sung cho quan Hải quan hồ sơ sau đây? 33 Theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLTBTC-BTNMT ngày 15/11/2012 Liên Bộ Công thương Bộ Tài nguyên Môi trường điều kiện để Thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất nhập phế liệu? Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập phế liệu hiệu lực Sở Tài nguyên Bản cam kết pháp lý Môi trường nơi tài đặt sở sản xuất cấp (bản có xác nhận có đóng dấu y thương nhân) Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập phế liệu hiệu lực thương nhân ủy Cả phương án thác nhập lại (bản có xác nhận có đóng dấu y thương nhân) Đã chấp hành tốt quy định bảo vệ môi trường Có kho bãi dành riêng cho việc dành riêng cho việc tập kết phế liệu Bản Thông báo nhập phế liệu làm nguyên liệu sản xuất Cả phương án lại Bản Thông báo nhập phế liệu làm nguyên liệu sản xuất Bản cam kết pháp lý tài Có phương án, giải pháp xử lý phế liệu nhập Cả phương án lại 34 35 Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 ô nhiễm môi trường Các chất yếu tố vật lý xuất làm cho môi trường bị thay đổi Chất thải nguy hại theo quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 Các chất xuất làm cho nguồn nước bị ô nhiễm 36 Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 hoạt động Đánh giá tác động môi trường? Hoạt động đánh giá mức độ môi trường bị ô nhiễm, suy thoái thông tin vấn đề môi trường khác 37 Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 có nhóm hành vi gây ô nhiễm môi trường bị cấm? 17 Sự biến đổi thành phần Sự suy giảm môi trường không Chất yếu tố chất lượng phù hợp với tiêu vật lý xuất thành phần môi chuẩn môi gây ô nhiễm trường ảnh hưởng trường, gây ảnh môi trường đến sức khoẻ hưởng xấu đến người người sinh vật Chất thải chứa Vật chất thể rắn, Chất yếu tố yếu tố độc hại, lỏng, khí vật lý xuất phóng xạ, dễ thải từ sản môi cháy, dễ nổ, dễ ăn xuất, kinh doanh, trường làm cho mòn, dễ lây dịch vụ, sinh hoạt môi trường bị ô nhiễm, gây ngộ hoạt động nhiễm độc đặc tính khác nguy hại khác Việc phân tích, dự báo tác Hoạt động phòng Hoạt động nhằm động đến môi ngừa, hạn chế tác khắc phục ô trường dự án động xấu đến với nhiễm, suy thoái, đầu tư cụ thể để môi trường, ứng phục hồi cải đưa biện phó cố môi thiện môi trường pháp bảo vệ môi trường trường triển khai dự án 14 15 16 56 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ có quy mô, công xuất tương đương với trường hợp phải lập cam kết bảo vệ môi trường đối tượng lập dự án đầu tư bị xử phạt Từ 2.000.000 đ đến 2.500.000 đ Từ 500.000 đ đến 1.000.000 đ Từ 1.000.000 đ đến 1.500.000 đ Từ 1.500.000 đ đến 2.000.000 đ 57 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa trường hợp có nước thải sản xuất vượt quy chuẩn môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ có quy mô, công xuất tương đương với trường hợp phải lập cam kết bảo vệ môi trường đối tượng phải lập dự án đầu tư bị xử phạt Từ 15.000.000 đ đến 30.000.000 đ Từ 10.000.000 đ đến 20.000.000 đ Từ 10.000.000 đ đến 25.000.000 đ Từ 10.000.000 đ đến 30.000.000 đ 58 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ có quy mô, công xuất tương đương với trường hợp phải lập cam kết bảo vệ môi trường đối tượng phải lập dự án đầu tư bị xử phạt Từ 20.000.000 đ đến 30.000.000 đ Từ 10.000.000 đ đến 15.000.000 đ 59 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa trường hợp có nước thải sản xuất vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ có quy mô, công xuất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bị xử phạt Từ 50.000.000 đ đến 100.000.000 đ Từ 100.000.000 đ Từ 150.000.000 đ Từ 100.000.000 đ đến 150.000.000 đến 200.000.000 đến 200.000.000 đ đ đ Từ 10.000.000 đ đến 20.000.000 đ Từ 30.000.000 đ đến 40.000.000 đ 60 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ có quy mô, công xuất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bị xử phạt Từ 50.000.000 đ đến 100.000.000 đ 61 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải 02 lần trường hợp thải lượng nước thải nhỏ 5m3/ngày đêm bị xử phạt Từ 5.000.000 đ đến 10.000.000 đ Từ 1.000.000 đ đến 3.000.000 đ Từ 3.000.000 đ đến 7.000.000 đ Từ 1.000.000 đ đến 5.000.000 đ 62 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải 02 lần trường hợp thải lượng nước thải từ m3/ngày đêm đến 10m3/ngày đêm bị xử phạt Từ 5.000.000 đ đến 20.000.000 đ Từ 5.000.000 đ đến 10.000.000 đ Từ 5.000.000 đ đến 15.000.000 đ Từ 10.000.000 đ đến 20.000.000 đ Từ 100.000.000 đ Từ 150.000.000 đ Từ 100.000.000 đ đến 200.000.000 đến 200.000.000 đến 150.000.000 đ đ đ 63 64 65 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải 02 lần trường hợp thải lượng nước thải từ 8.000m3/ngày đêm đến 10.000m3/ngày đêm bị xử phạt Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải 02 lần trường hợp thải lượng nước thải từ 10.000m3/ngày đêm trở lên bị xử phạt Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải từ 02 đến 05 lần trường hợp thải lượng nước thải nhỏ 5m3/ngày đêm bị xử phạt Từ 600.000.000 đ đến 650.000.000 đ Từ 500.000.000 đ Từ 700.000.000 đ Từ 650.000.000 đ đến 600.000.000 đến 750.000.000 đến 700.000.000 đ đ đ Từ 700.000.000 đ đến 750.000.000 đ Từ 500.000.000 đ Từ 650.000.000 đ Từ 600.000.000 đ đến 600.000.000 đến 700.000.000 đến 650.000.000 đ đ đ Từ 10.000.000 đ đến 20.000.000 đ Từ 15.000.000 đ đến 20.000.000 đ Từ 20.000.000 đ đến 25.000.000 đ Từ 20.000.000 đ đến 30.000.000 đ 66 67 68 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải từ 02 đến 05 lần trường hợp thải lượng nước thải từ m3/ngày đêm đến 10m3/ngày đêm bị xử phạt Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải từ 02 đến 05 lần trường hợp thải lượng nước thải từ 8.000m3/ngày đêm đến 10.000m3/ngày đêm bị xử phạt Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải từ 02 đến 05 lần trường hợp thải lượng nước thải từ 10.000m3/ngày đêm trở lên bị xử phạt Từ 30.000.000 đ đến 40.000.000 đ Từ 10.000.000 đ đến 15.000.000 đ Từ 15.000.000 đ đến 20.000.000 đ Từ 20.000.000 đ đến 30.000.000 đ Từ 650.000.000 đ đến 700.000.000 đ Từ 500.000.000 đ Từ 700.000.000 đ Từ 600.000.000 đ đến 600.000.000 đến 750.000.000 đến 650.000.000 đ đ đ Từ 700.000.000 đ đến 750.000.000 đ Từ 500.000.000 đ Từ 650.000.000 đ Từ 600.000.000 đ đến 600.000.000 đến 700.000.000 đến 650.000.000 đ đ đ 69 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải từ 05 đến 10 lần trường hợp thải lượng nước thải nhỏ 5m3/ngày đêm bị xử phạt Từ 10.000.000 đ đến 20.000.000 đ Từ 20.000.000 đ đến 30.000.000 đ Từ 15.000.000 đ đến 20.000.000 đ Từ 20.000.000 đ đến 25.000.000 đ 70 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải từ 05 đến 10 lần trường hợp thải lượng nước thải từ m3/ngày đêm đến 10m3/ngày đêm bị xử phạt Từ 30.000.000 đ đến 50.000.000 đ Từ 20.000.000 đ đến 30.000.000 đ Từ 30.000.000 đ đến 40.000.000 đ Từ 40.000.000 đ đến 60.000.000 đ 71 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải từ 05 đến 10 lần trường hợp thải lượng nước thải từ 8.000m3/ngày đêm đến 10.000m3/ngày đêm bị xử phạt Từ 700.000.000 đ đến 750.000.000 đ Từ 700.000.000 đ Từ 800.000.000 đ Từ 750.000.000 đ đến 800.000.000 đến 900.000.000 đến 900.000.000 đ đ đ 72 73 74 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải từ 05 đến 10 lần trường hợp thải lượng nước thải từ 10.000m3/ngày đêm trở lên bị xử phạt Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải từ 10 lần trở lên trường hợp thải lượng nước thải nhỏ 5m3/ngày đêm bị xử phạt Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải từ 10 lần trở lên trường hợp thải lượng nước thải từ m3/ngày đêm đến 10m3/ngày đêm bị xử phạt Từ 700.000.000 đ đến 800.000.000 đ Từ 750.000.000 đ Từ 950.000.000 đ Từ 850.000.000 đ đến 850.000.000 đến đến 950.000.000 đ đ 1.150.000.000 đ Từ 30.000.000 đ đến 50.000.000 đ Từ 20.000.000 đ đến 30.000.000 đ Từ 30.000.000 đ đến 40.000.000 đ Từ 40.000.000 đ đến 60.000.000 đ Từ 50.000.000 đ đến 100.000.000 đ Từ 40.000.000 đ đến 60.000.000 đ Từ 40.000.000 đ đến 80.000.000 đ Từ 50.000.000 đ đến 80.000.000 đ 75 76 77 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải từ 10 lần trở lên trường hợp thải lượng nước thải từ 8.000m3/ngày đêm đến 10.000m3/ngày đêm bị xử phạt Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải từ 10 lần trở lên trường hợp thải lượng nước thải từ 10.000m3/ngày đêm trở lên bị xử phạt Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải 02 lần trường hợp thải lượng nước thải nhỏ 5m3/ngày đêm bị xử phạt Từ 800.000.000 đ đến 900.000.000 đ Từ 700.000.000 đ Từ 700.000.000 đ Từ 750.000.000 đ đến 750.000.000 đến 800.000.000 đ đến 850.000.000 đ Từ 850.000.000 đ đến 950.000.000 đ Từ 700.000.000 đ Từ 950.000.000 đ Từ 750.000.000 đ đến 800.000.000 đến đến 850.000.000 đ đ 1.000.000.000 đ Từ 3.000.000 đ đến 5.000.000 đ Từ 1.000.000 đ đến 3.000.000 đ Từ 3.000.000 đ đến 7.000.000 đ Từ 5.000.000 đ đến 10.000.000 đ 78 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải 02 lần trường hợp thải lượng nước thải từ m3/ngày đêm đến 10m3/ngàyđêm bị xử phạt Từ 5.000.000 đ đến 25.000.000 đ Từ 5.000.000 đ đến 15.000.000 đ 79 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải 02 lần trường hợp thải lượng nước thải từ 8.000m3/ngày đêm đến 10.000m3/ngày đêm bị xử phạt Từ 650.000.000 đ đến 700.000.000 đ Từ 500.000.000 đ Từ 700.000.000 đ Từ 600.000.000 đ đến 600.000.000 đến 750.000.000 đến 650.000.000 đ đ đ 80 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải 02 lần trường hợp thải lượng nước thải từ 10.000m3/ngày đêm trở lên bị xử phạt Từ 650.000.000 đ đến 700.000.000 đ Từ 500.000.000 đ Từ 700.000.000 đ Từ 600.000.000 đ đến 600.000.000 đến 750.000.000 đến 650.000.000 đ đ đ Từ 5.000.000 đ đến 20.000.000 đ Từ 5.000.000 đ đến 30.000.000 đ 81 82 83 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải từ 05 lần trở lên trường hợp thải lượng nước thải từ 10.000m3/ngày đêm trở lên bị xử phạt Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải có độ pH từ 04 đến cận quy chuẩn kỹ thuật cho phép từ cận quy chuẩn kỹ thuật cho phép đến 10,5 trường hợp thải lượng nước thải nhỏ 5m3/ngàyđêm bị xử phạt Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải có độ pH từ 04 đến cận quy chuẩn kỹ thuật cho phép từ cận quy chuẩn kỹ thuật cho phép đến 10,5 trường hợp thải lượng nước thải từ 10.000m3/ngàyđêm trở lên bị xử phạt Từ 850.000.000 đ đến 950.000.000 đ Từ 700.000.000 đ Từ 950.000.000 đ Từ 750.000.000 đ đến 800.000.000 đến đến 850.000.000 đ đ 1.000.000.000 đ Từ 20.000.000 đ đến 30.000.000 đ Từ 10.000.000 đ đến 15.000.000 đ Từ 750.000.000 đ đến 850.000.000 đ Từ 750.000.000 đ Từ 850.000.000 đ Từ 800.000.000 đ đến 900.000.000 đến 950.000.000 đến 900.000.000 đ đ đ Từ 15.000.000 đ đến 25.000.000 đ Từ 25.000.000 đ đến 30.000.000 đ 84 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải có độ pH từ 02 đến 04 từ 10,5 đến 12,5 trường hợp thải lượng nước thải nhỏ 5m3/ngàyđêm bị xử phạt Từ 30.000.000 đ đến 40.000.000 đ Từ 10.000.000 đ đến 20.000.000 đ 85 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải có độ pH từ 02 đến 04 từ 10,5 đến 12,5 trường hợp thải lượng nước thải từ 10.000m3/ngàyđêm trở lên bị xử phạt Từ 850.000.000 đ đến 950.000.000 đ Từ 750.000.000 đ Từ 800.000.000 đ Từ 750.000.000 đ đến 850.000.000 đến 900.000.000 đến 900.000.000 đ đ đ 86 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải có độ pH từ đến 02 từ 12,5 đến 14 trường hợp thải lượng nước thải nhỏ 5m3/ngày.đêm bị xử phạt Từ 50.000.000 đ đến 100.000.000 đ Từ 50.000.000 đ đến 70.000.000 đ Từ 20.000.000 đ đến 30.000.000 đ Từ 60.000.000 đ đến 100.000.000 đ Từ 30.000.000 đ đến 50.000.000 đ Từ 60.000.000 đ đến 110.000.000 đ 87 88 89 Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo Từ 800.000.000 đ Từ 900.000.000 đ vệ môi trường hành vi xả nước thải vượt Từ 950.000.000 đ Từ 850.000.000 đ đến 900.000.000 đến 950.000.000 quy chuẩn kỹ thuật chất thải có độ pH từ đến 1.000.000.000 đ đến 900.000.000 đ đ đ đến 02 từ 12,5 đến 14 trường hợp thải lượng nước thải từ 10.000m3/ngàyđêm trở lên bị xử phạt Theo quy định Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường hành vi xả nước thải có chứa chất phóng xạ gây ô nhiễm môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép bị xử phạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường QCVN 38:2011/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 90 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường QCVN 39:2011/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 91 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường QCVN 41:2011/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về: Từ 950.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ Từ 750.000.000 đ Từ 850.000.000 đ Từ 750.000.000 đ đến 850.000.000 đến 950.000.000 đến 900.000.000 đ đ đ Chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh Nước thải sinh hoạt Chất lượng nước biển ven bờ Chất lượng nước ngầm Chất lượng nước dùng cho tưới tiêu Chất lượng nước ăn uống Chất lượng nước biển ven bờ Chất lượng nước ngầm Nước thải sinh hoạt Nước thải công nghiệp giấy bột giấy Đồng xử lý chất thải nguy hại lò nung xi măng Chất lượng nước biển ven bờ Theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 phủ Giống vật nuôi xác định giống có số lượng cá thể bị đe dọa tuyệt chủng số lượng giống chủng: Dưới 150 cá thể giống 20 cá thể đực giống, toàn đàn có số lượng cá thể 200 93 Theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 phủ Loài vi sinh vật, nấm xác định loài có số lượng bị đe dọa tuyệt chủng loài bị suy giảm quần thể là: Ít 80% thời gian mười (10) năm tính tới thời điểm đánh giá sống môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng 94 Theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 phủ Giống trồng xác định giống có số lượng cá thể bị đe dọa tuyệt chủng khi: Tỷ lệ hộ trồng 30% tổng số hộ trồng nơi xuất xứ 95 Theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 phủ Loài động vật hoang dã, thực vật hoang xác định loài có số lượng cá thể bị đe dọa tuyệt chủng khi: Quần thể loài ước tính có 250 cá thể trưởng thành 96 Theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 phủ Loài có giá trị đặc biệt khoa học loài: Mang nguồn gen quý, để bảo tồn chọn tạo giống 92 Dưới 200 cá thể giống 10 cá thể đực giống, toàn đàn có số lượng cá thể 150 Ít 30% thời gian mười (10) năm tính tới thời điểm đánh giá sống môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng Tỷ lệ hộ trồng 15% tổng số hộ trồng nơi xuất xứ Ít 70% thời gian mười (10) năm tính tới thời điểm đánh giá sống môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng Tỷ lệ hộ trồng 25% tổng số hộ trồng nơi xuất xứ Dưới 100 cá thể giống 05 cá thể đực giống, toàn đàn có số lượng cá thể 120 Ít 50% thời gian mười (10) năm tính tới thời điểm đánh giá sống môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng Tỷ lệ hộ trồng 10% tổng số hộ trồng nơi xuất xứ Quần thể loài ước tính có 200 cá thể trưởng thành Quần thể loài ước tính có 300 cá thể trưởng thành Quần thể loài ước tính có 350 cá thể trưởng thành Mang nguồn gen quý, để bảo tồn Quý, để bảo tồn chọn tạo giống Mang nguồn gen quý để bảo tồn chọn tạo giống Dưới 50 cá thể giống 10 cá thể đực giống, toàn đàn có số lượng cá thể 100 97 Theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 phủ Loài có giá trị đặc biệt văn hóa - lịch sử loài: Có trình gắn với lịch sử, truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán cộng đồng dân cư Có trình gắn với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán 98 Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sở có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường từ 02 lần đến 05 lần có 02 03 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải trường hợp không chứa chất thải nguy hại với thải lượng từ 500m3/ngày (24 giờ) trở lên 1.000m3/ngày (24 giờ) trở lên 99 Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sở có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường từ 02 lần đến 05 lần có 04 05 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải trường hợp không chứa chất thải nguy hại với thải lượng từ 800m3/ngày (24 giờ) trở lên 500m3/ngày (24 giờ) trở lên Có trình gắn Có trình gắn với lịch sử, phong với lịch sử, truyền tục, tập quán thống văn hóa cộng đồng dân cư 800m3/ngày (24 giờ) trở lên 1.500m3/ngày (24 giờ) trở lên 1.000m3/ngày (24 1.500m3/ngày (24 giờ) trở lên giờ) trở lên 100 Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sở có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường từ 50 lần trở lên có từ 01 đến 03 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải trường hợp không chứa chất thải nguy hại với thải lượng từ 200m3/ngày (24 giờ) trở lên 50m3/ngày (24 giờ) trở lên 150m3/ngày (24 giờ) trở lên 100m3/ngày (24 giờ) trở lên [...]... vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến bao nhiêu tiền Theo quy định của Nghị định 179/2013/NĐCP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ, Thanh tra viên chuyên ngành bảo vệ môi trường, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thi hành công vụ có quyền phạt đến báo nhiêu... nguyên và Môi trường thì phế liệu giấy hoặc hoặc bìa nhập khẩu thuộc nhóm 4707 phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường nào sau đây Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 thì chất gây ô nhiễm là 42 Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 thì môi trường được hiểu là 43 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ qui định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có... lĩnh vực bảo trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong vệ môi trường phạm vi lãnh thổ, trên lãnh thổ Việt vùng tiếp giáp lãnh Nam hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên lãnh thổ Việt Nam Cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên... ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi không xây lắp công trình xử lý nước thải; không vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải; không nghiệm thu công trình xử lý nước thải theo quy định; không lập, phê duyệt và thực hiện kế hoạch thu dọn, vệ sinh vùng lòng hồ trước khi tích nước trong trường hợp dự án có nội dung đầu tư xây dựng hồ chứa thủy lợi... bảo vệ môi trường thì hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10.000m3/ngày đêm trở lên thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả nước thải vào môi. .. trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 02 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 8.000m3/ngày đêm đến dưới 10.000m3/ngày đêm thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành... nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 02 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10.000m3/ngày đêm trở lên thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi trường không... trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 02 đến dưới 05 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5 m3/ngày đêm đến dưới 10m3/ngày đêm thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành... Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi không có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ có quy mô, công xuất tương đương với trường hợp phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường của các đối tượng phải lập dự án đầu tư thì bị xử phạt Từ 20.000.000 đ đến 30.000.000... trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 8.000m3/ngày đêm đến dưới 10.000m3/ngày đêm thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN lý bảo vệ môi TRƯỜNG , NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN lý bảo vệ môi TRƯỜNG , NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN lý bảo vệ môi TRƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay