NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN lý KHOÁNG sản

37 293 2
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:55

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KHOÁNG SẢN STT Câu hỏi Phương án Phương án Phương án Phương án Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 (Luật Khoáng sản năm 2010) Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 17/11/2010; có hiệu lực thi hành kể từ ngày nào? 17/7/2010 01/7/2011 17/7/2011 27/7/2010 Luật Khoáng sản năm 2010 quy định vấn đề sau đây? Điều tra địa chất khoáng sản Cả phương án lại Quản lý Nhà nước khoáng sản phạm vi đất liền, hải Bảo vệ khoáng đảo, nội thủy, sản chưa khai lãnh hải, vùng thác, thăm dò, tiếp giáp lãnh khai thác khoáng hải, vùng đặc sản quyền kinh tế thềm lục địa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Cả phương án lại Doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo Luật hợp tác xã Tổ chức khoa học công nghệ thành lập theo Luật Khoa học công nghệ Tổ chức nghiệp chuyên ngành địa chất quan nhà nước có thẩm quyền thành lập có chức năng, nhiệm vụ thăm dò khoáng sản Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010, hoạt động khoáng sản bao gồm hoạt động nào? Bao gồm hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản Bao gồm hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản Bao gồm hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, phân loại làm giàu khoáng sản Bao gồm hoạt động thăm dò khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản Khoản điều Thông tư số 17/2012/TTBTNMT ngày 29/11/2012 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định thời gian, Chủ nhiệm đề án đảm nhận chức trách tối đa đề án thăm dò? đề án thăm dò khoáng sản đề án thăm dò khoáng sản đề án thăm dò khoáng sản đề án thăm dò khoáng sản Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản quy định điều Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 Bộ Tài nguyên Môi trường gồm loại hình tổ chức nào? Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010, chiến lược khoáng sản lập cho Giai đoạn 25 năm, giai đoạn năm theo kỳ chiến tầm nhìn 50 năm lược phát triển kinh tế xã hội? Xuất, nhập khoáng sản thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội nguyên tắc bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất nước Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010, Nhà nước có sách khoáng sản, có sách về: Giai đoạn 05 năm, tầm nhìn 10 năm Giai đoạn 15 năm, tầm nhìn 30 năm Giai đoạn 10 năm, tầm nhìn 20 năm Nhập khoáng sản thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội nguyên tắc bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất nước Xuất khoáng sản thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội nguyên tắc ưu tiên bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất nước Không có phương án Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010, quy hoạch khoáng sản bao gồm quy hoạch điều tra địa chất khoáng sản; quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung nước; quy hoạch khai thác, sử dụng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng nước quy hoạch khai thác, sử dụng loại, nhóm khoáng sản khác nước tổ chức, cá nhân phê duyệt? Thủ tướng Chính phủ Quốc hội nước CHXHCNVN Chính phủ Bộ Tài nguyên Môi trường Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010 lưu trữ thông tin khoáng sản mẫu vật địa chất, khoáng sản lưu giữ đâu? Bảo tàng địa chất địa phương bảo tàng địa chất thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường Bảo tàng địa phương Bảo tàng địa chất địa phương Bảo tàng địa chất thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường 10 Theo quy định Luật Khoáng sản năm Chi phí điều tra 2010 sử dụng thông tin khoáng sản, địa chất tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin khoáng sản chi khoáng sản phục vụ khai thác khoáng sản phí thăm dò phải hoàn trả chi phí sau khoáng sản đây? Không phải hoàn trả chi phí Chi phí điều tra địa chất khoáng sản Chi phí thăm dò khoáng sản 11 Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010 nguyên tắc hoạt động khoáng sản nguyên tắc có quy định hoạt động khoáng sản phải phù hợp với vấn đề sau đây: Cả phương án lại Chiến lược, quy hoạch khoáng sản Gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh tài nguyên thiên nhiên khác 12 Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010 thì: sau quy hoạch khoáng sản phê duyệt, điều chỉnh; quan tổ chức lập quy hoạch khoáng sản có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch khoáng sản sau ngày? 30 ngày 10 ngày 15 ngày 45 ngày 13 Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010, kinh phí cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác bố trí nguồn vốn nào? Dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm Ngân sách địa phương nơi có khoáng sản Nguồn vốn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản Phương án khác Bảm đảm an ninh - quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội 14 Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010, khu vực sau không nằm khu vực cấm hoạt động khoáng sản? 15 Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010, điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản quan nhà nước quy định chi tiết? 16 Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010, diện tích khu vực thăm dò khoáng sản giấy phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đất liền quy định tối đa bao nhiêu? Không có phương án Khu vực đất quy Khu vực đất có hoạch dành cho di tích lịch sử mục đích quốc Khu vực đất văn hoá, danh phòng, an ninh rừng đặc dụng, lam thắng cảnh tiến đất rừng phòng xếp hành hoạt động hộ đất quy hạng khoáng sản có hoạch trồng rừng khoanh vùng thể gây ảnh phòng hộ, khu bảo vệ theo quy hưởng đến việc bảo tồn địa chất định Luật di thực nhiệm sản văn hóa vụ quốc phòng, an ninh Không có quy định chi tiết Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố Sở Tài nguyên Môi trường cấp tỉnh/thành phố Bộ Tài nguyên Môi trường Không km2 Không km2 Không km2 Không km2 17 Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010, diện tích khu vực thăm dò khoáng sản giấy phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường vùng có mặt nước quy định tối đa bao nhiêu? Không km2 Không km2 Không km2 Không km2 18 Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010, tổ chức, cá nhân cấp không Giấy phép thăm dò khoáng sản, không kể Giấy phép thăm dò hết hiệu lực? 05 Giấy phép 02 Giấy phép 03 Giấy phép 10 Giấy phép 19 Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010, tổ chức, cá nhân cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản phải có vốn chủ sở hữu % tổng vốn đầu tư thực đề án thăm dò khoáng sản? 50% 30% 70% 90% 20 Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010, lần gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải trả lại diện tích khu vực thăm dò khoáng sản theo Giấy phép thăm dò cấp? 90% 50% 70% 30% 21 Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010, giấy phép thăm dò khoáng sản bị thu hồi sau thời gian kể từ ngày giấy phép có hiệu lực tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản không tiến hành thăm dò? tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 22 Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010 thời hạn giải hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tối đa ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ? 90 ngày 30 ngày 45 ngày 60 ngày 23 Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010 thời hạn giải hồ sơ gia hạn, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại phần diện tích thăm dò khoáng sản tối đa ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ? 45 ngày 30 ngày 60 ngày 90 ngày 24 Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010 thời hạn giải thủ tục thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản tối đa ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ? tháng tháng tháng tháng 25 Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010, giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi sau thời gian kể từ ngày giấy phép có hiệu lực tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa xây dựng mỏ, trừ trường hợp bất khả kháng? 24 tháng tháng 18 tháng 12 tháng 26 Theo quy định Điều 53 Luật Khoáng sản năm 2010, tổ chức cá nhân muốn cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có điều kiện sau đây? Cả phương án lại Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản khu vực thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp quy hoạch khoáng sản Có báo cáo ĐTM Bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường Có vốn chủ sở hữu 30% tổng số vốn đầu tư dự án đầu tư khai thác khoáng sản 27 Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010, giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn tối đa năm? 30 năm 10 năm 20 năm 45 năm 28 Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010, giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi sau thời gian kể từ ngày dự kiến bắt đầu khai thác tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa tiến hành khai thác, trừ trường hợp bất khả kháng 12 tháng tháng 18 tháng 24 tháng 29 Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010, thời hạn kể từ ngày Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực nghĩa vụ có liên quan đến việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường đất đai theo quy định Luật Khoáng sản quy định khác pháp luật có liên quan? tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 Theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010 thời hạn giải hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tối đa ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ? 90 ngày 30 ngày 45 ngày 60 ngày 65 Điều 30 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Thủ tướng Chính phủ quy định mức phạt tiền hành vi khai thác không công nghệ khai thác, phương pháp khai thác xác định thiết kế mỏ phê duyệt khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp? 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng triệu đồng đến 10 triệu đồng 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng 66 Điều 30 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Thủ tướng Chính phủ quy định mức phạt tiền hành vi khai thác không công nghệ khai thác, phương pháp khai thác xác định thiết kế mỏ phê duyệt khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp? 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng triệu đồng đến 10 triệu đồng 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng 67 Điều 30 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Thủ tướng Chính phủ quy định mức phạt tiền hành vi khai thác khoáng sản thiết kế mỏ phê duyệt theo quy định khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp? 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng triệu đồng đến 10 triệu đồng 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng 68 Điều 30 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Thủ tướng Chính phủ quy định mức phạt tiền hành vi khai thác khoáng sản thiết kế mỏ phê duyệt theo quy định khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp? 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng 69 Điều 31 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Thủ tướng Chính phủ quy định mức phạt tiền hành vi không thông báo văn trình độ chuyên môn, lực Giám đốc điều hành mỏ cho quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản? 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng 70 Điều 31 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Thủ tướng Chính phủ quy định mức phạt tiền hành vi bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ không tiêu chuẩn theo quy định khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp? 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng 71 Điều 31 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Thủ tướng Chính phủ quy định mức phạt tiền hành vi bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ không tiêu chuẩn theo quy định khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép UBND cấp tỉnh? 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng 72 Điều 31 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Thủ tướng Chính phủ quy định mức phạt tiền hành vi khai thác khoáng sản Giám đốc điều hành mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp? 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng 73 Điều 31 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Thủ tướng Chính phủ quy định mức phạt tiền hành vi khai thác khoáng sản Giám đốc điều hành mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp? 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng 74 Điều 32 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Thủ tướng Chính phủ quy định mức phạt tiền hành vi không quản lý, lưu giữ đầy đủ theo quy định đồ trạng mỏ, vẽ mặt cắt trạng khu vực phép khai thác khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp? 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng triệu đồng đến 10 triệu đồng 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng 75 Điều 32 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Thủ tướng Chính phủ quy định mức phạt tiền hành vi không quản lý, lưu giữ đầy đủ theo quy định đồ trạng mỏ, vẽ mặt cắt trạng khu vực phép khai thác khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp? 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng triệu đồng đến 10 triệu đồng 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng 76 Điều 32 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Thủ tướng Chính phủ quy định mức phạt tiền hành vi không lập đồ trạng mỏ, không lập mặt cắt trạng khu vực phép khai thác khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp? 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng triệu đồng đến 10 triệu đồng 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng 77 Điều 32 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Thủ tướng Chính phủ quy định mức phạt tiền hành vi không lập đồ trạng mỏ, không lập mặt cắt trạng khu vực phép khai thác khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp? 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng 78 Điều 33 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Thủ tướng Chính phủ quy định mức phạt tiền hành vi khai thác vượt đến 10% so với công suất phép khai thác hàng năm nêu giấy phép khai thác khoáng khoáng sản khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp? 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng 79 Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Khoáng sản quy định thời gian không ngày kể từ ngày có văn tiếp nhận hồ sơ, quan tiếp nhận có trách nhiệm hoàn thành công việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản kể kiểm tra thực địa? 65 ngày 50 ngày 60 ngày 55 ngày 80 Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 Chính phủ quy định chi ttiết thi hành số điều Luật Khoáng sản quy định Thời gian không ngày quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định tài liệu, hồ sơ nội dung khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản? 35 ngày 15 ngày 25 ngày 45 ngày 81 Điều 35 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 4/10/2013 Thủ tướng Chính phủ quy định mức phạt tiền hành vi thực chuyển nhượng quyền khai thác 120 triệu đồng đến khoáng sản chưa quản quản 150 triệu đồng lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép chấp thuận khai thác thuộc thẩm quyền cấp phép UBND cấp tỉnh? 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng 150 triệu đồng đến 170 triệu đồng 170 triệu đồng đến 200 triệu đồng 82 Điều 37 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Thủ tướng Chính phủ quy định mức phạt tiền hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà giấy phép khai thác khoáng sản khai thác với khối lượng khoáng sản khai thác từ 25m3/ngày trở lên? 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng 83 Điều 38 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Thủ tướng Chính phủ quy định mức phạt tiền hành vi không lập đề án đóng cửa mỏ trường hợp quy định điều 73 Luật Khoáng sản dối với khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép UBND cấp tỉnh? 84 Theo quy định Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn tài nguyên môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp quan chủ trì, phối hợp với quan có liên quan khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, xác định khu vực đấu thầu thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh? 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng Phòng Tài nguyên Môi Ủy ban nhân dân trường cấp quận, cấp tỉnh huyện, thị xã 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng Phương án khác 85 Theo quy định Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn tài nguyên môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp quan nhà nước có chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên môi trường? 86 Theo quy định Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn tài nguyên môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp lĩnh vực tài nguyên môi trường bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản Ngoài bao gồm vấn đề khác? Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cả phương án lại Phòng Tài Ủy ban nhân dân nguyên Môi cấp quận, huyện, trường cấp quận, thị xã huyện, thị xã Môi trường khí tượng thủy văn Đo đạc đồ Phương án khác Quản lý tổng hợp biển hải đảo (đối với tỉnh có biển, đảo) 87 Theo quy định Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn tài nguyên môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp Sở Tài nguyên Môi trường chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác; kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quan sau đây? 88 Theo Luật Thuế Tài nguyên Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 25/11/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010 đá (trừ đá nung vôi sản xuất xi măng) áp dụng mức thuế suất bao nhiêu? 5-15% 89 Theo Luật Thuế Tài nguyên Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 25/11/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010 sỏi, cát (trừ cát làm thủy tinh) áp dụng mức thuế suất bao nhiêu? 5-10% Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bộ Tài Ủy ban nhân dân nguyên Môi cấp tỉnh trường Bộ Tài nguyên Môi trường Phương án khác 2-5% 5-10% 10-15% 2-5% 5-15% 10-15% 90 Theo Luật Thuế Tài nguyên Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 25/11/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010 đất khai thác làm vật liệu san lấp, xây dựng công trình áp dụng mức thuế suất bao nhiêu? 91 Theo Luật Thuế Tài nguyên Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 25/11/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010 trường hợp sau miễn thuế? 92 Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Khoáng sản quy định diện tích khu vực xin thăm dò hộ kinh doanh thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không ha? 3-10% 2-3% Đất khai thác để Đất khai thác để san lấp, xây dựng san lấp, xây công trình an ninh, dựng nhà quân sự, đê điều 01 02 5-10% 5-15% Đất khai thác để san lấp, xây dựng đường sá Không có phương án miễn thuế 03 04 93 Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Khoáng sản quy định hộ kinh doanh khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phải có vốn chủ sở hữu % tổng số vốn đầu tư dự án đầu tư khai thác khoáng sản? 20% 15% 30% 25% 94 Theo Thông tư 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 Bộ Tài Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản hoạt động thăm dò có diện tích thăm dò nhỏ 100 hec-ta (ha) bao nhiêu? 4.000.000 đồng/01 giấy phép 2.000.000 đồng/01 giấy phép 3.000.000 đồng/01 giấy phép 5.000.000 đồng/01 giấy phép 95 Theo Thông tư 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 Bộ Tài Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản hoạt động thăm dò có diện tích thăm dò từ 100 hec-ta (ha) đến 50.000 bao nhiêu? 20.000.000 đồng/01 giấy phép 5.000.000 đồng/01 giấy phép 15.000.000 đồng/01 giấy phép 10.000.000 đồng/01 giấy phép 96 Theo Thông tư 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 Bộ Tài Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản hoạt động thăm dò có diện tích thăm dò 50.000 bao nhiêu? 15.000.000 đồng/01 giấy phép 5.000.000 đồng/01 giấy phép 10.000.000 đồng/01 giấy phép 20.000.000 đồng/01 giấy phép 97 Theo Thông tư 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 Bộ Tài Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản hoạt động khai thác tận thu bao nhiêu? 5.000.000 đồng/01 giấy phép 2.000.000 đồng/01 giấy phép 3.000.000 đồng/01 giấy phép 4.000.000 đồng/01 giấy phép 98 Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản làm xi măng Việt Nam đến năm 2020 tiếp tục thực nội dung, trách nhiệm giao Văn pháp luật nào? Quyết định số 06/2006/QĐBTNMT ngày 07/6/2006 Quyết định số 71/2008/QĐTTg ngày 29/5/2008 Quyết định số 105/2008/QĐTTg ngày 21/7/2008 Quyết định số 14/2006/QĐBTNMT ngày 08/9/2006 99 Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định phê duyệt đề án khoanh định vùng cấm hoạt động khoáng sản địa bàn thành phố Hải Phòng, Quyết định đây? Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 04/11/2009 Quyết định số 1411/QĐUBND ngày 23/8/2010 Quyết định số 130/2010/QĐUBND ngày 22/1/2010 Quyết định số 1263/2010/QĐUBND ngày 30/7/2010 100 Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định công bố quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020, Quyết định đây? Quyết định số 1263/2010/QĐUBND ngày 30/7/2010 Quyết định số 2265/QĐUBND ngày 04/11/2009 Quyết định số 130/2010/QĐUBND ngày 22/1/2010 Quyết định số 1411/QĐUBND ngày 23/8/2010 [...]... phép khai thác Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy nhân được cấp khoáng sản đã Trường hợp nào sau đây tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác Giấy phép khai hoàn thành công đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng phép khai thác khoáng sản đã thác khoáng sản tác xây dựng cơ sản được phép chuyển nhượng quyền khai khoáng sản đang hoàn thành công đã hoàn thành bản mỏ, đã đưa thác khoáng sản theo quy định... thác nước khoáng Khai thác nước nóng thi n nhiên Khai thác tận thu khoáng sản 33 Giám đốc điều hành khai thác mỏ lộ thi n không kim loại có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp yêu cầu phải là kỹ sư chuyên ngành gì theo quy định tại Luật Khoáng sản năm 2010 Kỹ sư khai thác mỏ; kỹ sư địa chất thăm dò (đã được đào tạo bồi dưỡng về kỹ thuật khai thác mỏ) Kỹ sư xây dựng Kỹ sư địa chất công trình Kỹ sư trắc địa... quy định tại Luật Khoáng sản năm 2010, cơ quan quản lý nhà nước nào có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản? Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn 42 Theo quy định tại Luật Khoáng sản năm 2010, cơ quan quản lý nhà nước nào có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây... Luật Khoáng sản năm 2010, cơ quan, tổ chức, cá nhân nào phải lập, quản lý, lưu giữ bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác từ khi bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ cho đến khi kết thúc khai thác? Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố Tổ chức, cá nhân Ủy ban nhân dân khai thác khoáng Phương án khác tỉnh/thành phố sản 35 Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy Tổ chức, cá nhân Tổ chức, ... khoáng sản theo quy định tại Luật thực hiện công tác xây dựng cơ công tác xây mỏ vào khai thác Khoáng sản năm 2010 tác xây dựng cơ bản mỏ nhưng dựng cơ bản đưa được ít nhất 30% bản mỏ chưa đưa mỏ vào mỏ vào khai diện tích khu vực khai thác thác khai thác khoáng sản theo giấy phép 36 Theo quy định tại Luật Khoáng sản năm 2010 thì Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản có thời hạn bao lâu (kể cả thời gian... cấp quyền khai thác khoáng sản thì đối với Giấy phép do UBND thành phố Hải Phòng cấp, cơ quan nào chủ trì tính, thẩm định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp, trình UBND thành phố phê duyệt Cục Thuế thành phố Sở Tài chính Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Tài nguyên và Môi trường 40 Theo quy định tại Luật Khoáng sản năm 2010, khoáng sản nào sau đây được xếp vào danh mục khoáng sản làm vật liệu xây...31 Theo quy định tại Luật Khoáng sản năm 2010 thì thời hạn giải quyết hồ sơ gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản tối đa là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ? 45 ngày 30 ngày 60 ngày 90 ngày 32 Theo quy định tại Luật Khoáng sản năm 2010, trong những trường hợp nào thì khai thác khoáng sản không cần có Giám đốc điều... hoạt động thăm dò khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản? 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng 46 Khoản 3 điều 23 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức phạt tiền đối với hành vi báo cáo sai quá 10% giữa khối lượng thực tế thi công thăm dò khoáng sản so với khối... phép do Trung ương cấp? 70% ngân sách cho trung ương, 30% cho ngân sách địa phương 80% ngân sách cho trung ương, 20% cho ngân sách địa phương 90% ngân sách cho trung ương, 10% cho ngân sách địa phương 100% ngân sách cho trung ương 51 Điều 12 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải thực hiện nộp bao nhiêu % cho ngân sách địa phương đối... điều của Luật Khoáng sản quy định hộ kinh doanh được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phải có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng bao nhiêu % tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản? 20% 15% 30% 25% 94 Theo Thông tư 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản thì mức
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN lý KHOÁNG sản , NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN lý KHOÁNG sản , NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN lý KHOÁNG sản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay