NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN lý đất ĐAI

53 333 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:55

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI STT Câu hỏi Theo quy định Luật Đất đai năm 2013 Nhà nước giao quyền sử dụng đất việc Theo quy định Luật Đất đai năm 2013 Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất việc:… Theo quy định Luật Đất đai năm 2013 Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất việc… Phương án Nhà nước trao quyền sử dụng đất định hành cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất Phương án Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất người sử dụng đất ổn định Nhà nước định trao quyền sử dụng đất cho đối Nhà nước ký hợp đồng thuê tượng có nhu cầu sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu đất thông qua hợp đồng sử dụng đất cho thuê quyền sử dụng đất Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất ổn định mà nguồn gốc Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đất xác định Phương án Phương án Nhà nước ban hành định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất Nhà nước trao quyền sử dụng đất hợp đồng cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất Nhà nước ban hành định cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất Nhà nước chấp thuận cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất định hành Nhà nước ban hành định giao đất lần đầu cho người sử Nhà nước cấp giấy chứng dụng đất ổn định mà nhận quyền sử dụng đất nguồn gốc cho người Nhà nước giao đất, cho thuê đất đất xác định Theo quy định Luật Đất đai năm 2013 Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước định hành để hủy bỏ định công nhận quyền sử dụng đất Nhà nước định hành để thu lại quyền sử dụng đất Nhà nước định thu lại quyền sử dụng đất người Nhà nước trao quyền sử dụng đất thu lại đất người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, Tổ chức kinh tế bao gồm:… doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh tế khác theo quy định pháp luật dân sự, trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh tế khác theo quy định pháp luật dân bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước doanh nghiệp tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã kinh tế khác theo quy định tổ chức kinh tế khác pháp luật dân sự, theo quy định pháp doanh nghiệp có phần luật dân vốn đầu tư nước Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình sử dụng đất là… Những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định pháp luật hôn nhân gia đình, sống chung có quyền sử dụng đất chung thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất Những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định pháp luật Những người có quan hệ hôn nhân gia đình, hôn nhân, huyết thống, nuôi sống chung có dưỡng theo quy định quyền sử dụng đất chung pháp luật hôn nhân gia không thời điểm đình, sống chung có Nhà nước giao đất, quyền sử dụng đất chung cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất Nhà nước định thu lại quyền sử dụng đất người Nhà nước trao quyền sử dụng đất Những người sống chung có quyền sử dụng đất chung thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp … Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, nguyên tắc sử dụng đất là… Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước có sách khuyến khích người sử dụng đất đầu tư lao động, vật tư tiền vốn áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào Hộ gia đình, cá nhân chưa Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp đất Cả phương án lại Cả phương án lại Hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp đất Hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp Hộ gia đình, cá nhân chưa Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mục đích sử dụng đất Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường không làm tổn hại đến lợi ích đáng người sử dụng đất xung quanh Người sử dụng đất thực quyền, nghĩa vụ thời hạn sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013 quy định khác pháp luật có liên quan Bảo vệ, cải tạo, làm tăng độ màu mỡ đất Khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước hoang hóa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Phát triển kết cấu hạ tầng để làm tăng giá trị đất việc sau đây… 10 Theo quy định Luật Đất đai hạn mức giao đất nông năm 2013, Nhà nghiệp, hạn mức giao đất nước quy định hạn mức sử dụng đất gồm… 11 Chỉ trường hợp thật Theo quy định cần thiết để thực Luật Đất đai nhiệm vụ quốc phòng, an năm 2013, Nhà ninh tình trạng nước định chiến tranh, tình trạng trưng dụng đất… khẩn cấp, phòng, chống thiên tai hạn mức giao đất, cho thuê đất nông nghiệp, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp Chỉ trường hợp thật cần thiết để thực nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia Chỉ trường hợp thực nhiệm vụ quốc phòng tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai Chỉ trường hợp chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai 12 13 14 Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước quy định quyền nghĩa vụ người sử dụng đất sau Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, trường hợp chuyển mục đích phải phép quan có thẩm quyền Phù hợp với hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất nghĩa vụ tài người sử dụng đất Phù hợp với hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất Phù hợp với hình thức công nhận quyền sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất nghĩa vụ tài người sử dụng đất Theo mục đích sử dụng đất 15 năm hàng năm 10 năm năm Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng hàng năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khác đất thương mại, dịch vụ Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng màu, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối 15 Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, thẩm quyền Ủy ban Giao đất cộng nhân dân cấp đồng dân cư huyện định giao đất, cho thuê đất trường hợp 16 Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, Căn để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất hàng Kế hoạch sử dụng đất năm cấp tỉnh hàng năm cấp tỉnh quan nhà nước có thẩm quan nhà nước có quyền phê duyệt; nhu cầu sử thẩm quyền phê duyệt; dụng đất thể dự đơn xin giao đất, thuê đất, án đầu tư, đơn xin giao đất, chuyển mục đích sử dụng thuê đất, chuyển mục đích đất sử dụng đất 17 Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, Việc Nhà nước định giao đất, cho thuê đất đất có người sử dụng cho người khác thực Sau quan nhà nước có thẩm quyền định thu hồi đất theo quy định Luật Đất đai 2013 phải thực xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật trường hợp phải giải phóng mặt Giao đất người Việt Nam định cư nước Giao đất sở tôn giáo cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích xã, phường, thị trấn Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nhu cầu sử dụng đất thể dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Sau quan nhà nước có thẩm quyền định Sau thực xong thu hồi đất theo quy định Sau quan nhà nước có việc bồi thường, hỗ trợ, Luật Đất đai 2013 thẩm quyền định thu tái định cư theo quy định phải thực xong việc hồi đất theo quy định của pháp luật thỏa thuận bồi thường, hỗ Luật Đất đai 2013 trường hợp phải giải trợ, tái định cư theo quy phóng mặt định pháp luật trường hợp phải giải phóng mặt 18 19 Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, trường hợp không Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất xin phép quan nhà nước có thẩm quyền Tổ chức kinh tế giao đất thực dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối giao đất nông nghiệp hạn mức quy định Chuyển đất sở sản xuất Chuyển đất trồng lúa sang phi nông nghiệp sang sản đất trồng lâu năm, đất xuất phi nông nghiệp khác trồng rừng, đất nuôi trồng đất thương thủy sản, đất làm muối mại, dịch vụ Tổ chức nghiệp công lập chưa tự chủ tài sử dụng đất xây dựng công trình nghiệp Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà phục vụ tái định cư theo dự án Nhà nước Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác nhóm đất nông nghiệp Chuyển đất phi nông nghiệp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thuê đất 20 Quy định sau phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 21 Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất Nhà nước giao đất, cho thuê đất Ủy ban nhân dân cấp huyện định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ Ủy ban nhân dân cấp gia đình, cá nhân Trường huyện định giao hợp cho hộ gia đình, cá nhân đất, cho thuê đất, cho thuê đất, cho phép chuyển phép chuyển mục đích sử mục đích sử dụng đất nông dụng đất hộ gia nghiệp để sử dụng vào mục đình, cá nhân, người nước đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ héc ta trở lên phải có văn chấp thuận Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước định Giao đất không thu tiền sử dụng đất Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối Ủy ban nhân dân cấp huyện định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 01 héc ta trở lên phải có văn chấp thuận Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước định Ủy ban nhân dân cấp huyện định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên phải có văn chấp thuận Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước định Giao đất, cho thuê đất đối Sử dụng đất thương mại, với trường hợp dịch vụ; đất sở sản giảm tiền sử dụng đất, tiền xuất phi nông nghiệp thuê đất 22 23 Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trường hợp Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, trường hợp hộ gia đình, cá nhân giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối tổng hạn mức giao đất không Đầu tư xây dựng nhà để bán cho thuê cho thuê mua Sử dụng đất để thực dự án đầu tư xây dựng nhà tái định cư, nhà xã hội nhà công vụ Giao đất cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo định điều động quan có thẩm quyền Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân có hộ thường trú xã mà đất chưa Nhà nước giao đất 03 05 10 15 24 25 Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, trường hợp hộ gia đình, cá nhân giao thêm đất trồng lâu 05 năm xã, phường, thị trấn đồng hạn mức đất trồng lâu năm không Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, trường hợp hộ gia đình, cá nhân giao thêm đất trồng lâu 25 năm xã, phường, thị trấn trung du, miền núi hạn mức đất trồng lâu năm không 03 02 10 20 15 30 72 73 Hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất Chỉ chuyển nhượng, nông nghiệp tặng cho quyền sử dụng khu vực đất ở, đất sản xuất nông rừng phòng hộ nghiệp cho hộ gia đình, cá có chuyển nhân sinh sống nhượng, tặng khu vực rừng phòng hộ cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp không? Điều kiện tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, Tất phương án thuê quyền sử lại dụng đất nông nghiệp để thực dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp? Không phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất Mục đích sử dụng Có văn chấp thuận diện tích đất nhận chuyển quan nhà nước có nhượng, nhận góp vốn, thuê thẩm quyền tổ quyền sử dụng đất phải phù chức kinh tế nhận hợp với quy hoạch, kế hoạch chuyển nhượng, nhận sử dụng đất quan góp vốn, thuê quyền sử nhà nước có thẩm quyền phê dụng đất nông nghiệp để duyệt; thực dự án; Đối với đất chuyên trồng lúa nước phải nộp khoản tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị tăng hiệu sử dụng đất trồng lúa Chỉ chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp 74 Người Việt Nam Người Việt Nam định cư định cư nước nước quyền có sở hữu nhà Việt Nam quyền sở hữu thừa kế quyền nhà Việt sở hữu nhà quyền sử Nam hay không? dụng đất Người Việt Nam định cư nước không quyền sở hữu nhà Việt Nam Người Việt Nam định cư nước thuộc đối tượng có quyền sở hữu nhà theo quy định pháp luật nhà có quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Việt Nam 75 Người nhận góp vốn tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm có ký hợp đồng thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất hay không? Không ký hợp đồng thuê đất mà chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất không ký hợp đồng thuê đất Chỉ ký hợp đồng thuê đất chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Tất phương án lại Được ký hợp đồng thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 76 77 Trong thời hạn ngày kể từ ngày định thu hồi đất quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi Trước có định thu hồi đất, chậm ngày đất nông nghiệp, quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết 30 ngày 15 ngày 20 ngày 45 ngày 90 ngày 60 ngày 45 ngày 180 ngày 78 79 Trước có định thu hồi đất, chậm ngày đất phi nông nghiệp, quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp: Hỗ trợ tiền không lần giá đất nông nghiệp loại bảng giá đất địa phương toàn diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích hỗ trợ không 45 ngày 90 ngày 180 ngày 30 ngày 10 lần lần lần lần vượt hạn mức giao đất nông nghiệp địa phương 80 Kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực bồi thường, giải phóng mặt trích không phần trăm tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án 2% 1.50% 1% 0.50% 81 82 83 84 85 Quyết định thu hồi đất định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký cách ngày? Quyết định cưỡng chế thực định thu hồi đất người có thẩm quyền ban hành Thời hạn trưng dụng đất không ngày Khoản hỗ trợ sau hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất Phương pháp so sánh trực tiếp để định giá đất cần khảo sát, thu thập thông tin tối thiểu 30 ngày 02 ngày 07 ngày ngày Chủ tịch UBND cấp xã Chủ tịch UBND cấp tỉnh Chủ tịch UBND cấp huyện Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 30 ngày 10 ngày 20 ngày 40 ngày Hỗ trợ tái định cư trường hợp thu hồi đất hộ gia đình, cá nhân người Hỗ trợ khác Việt Nam định cư nước mà phải di chuyển chỗ đất đất Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất đất Hỗ trợ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đất đất 86 87 Hồ sơ xác định giá đất cụ thể trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Kế hoạch định giá đất cụ thể định không bao gồm văn sau Người có đất nông nghiệp bị thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất sử dụng, di 12 tháng chuyển chỗ hỗ trợ ổn định đời sống thời gian tháng? Dự thảo phương án giá đất 03 tháng Văn thẩm định phương án giá đất 09 tháng Tờ trình phương án giá đất 06 tháng 88 89 90 Người có đất nông nghiệp bị thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất sử dụng, phải di chuyển chỗ hỗ trợ ổn định đời sống thời gian tháng? Người có đất nông nghiệp bị thu hồi 70% diện tích đất sử dụng, di chuyển chỗ hỗ trợ ổn định đời sống thời gian tháng? Người có đất nông nghiệp bị thu hồi 70% diện tích đất sử dụng, phải di chuyển chỗ hỗ trợ ổn định đời sống thời gian tháng? 12 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12tháng 36 tháng 24 tháng 09 tháng 91 92 Mức hỗ trợ cho nhân tính tiền tương đương kg gạo 01 tháng theo thời giá trung bình thời điểm hỗ trợ địa phương theo quy định điểm c khoản Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Trong thời gian không ngày kể từ ngày kí Quyết định ban hành để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài nguyên môi trường có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trường kết xây dựng Bảng giá đất điều chỉnh? 30 kg 20 kg 40 kg 50 kg 15 10 ngày 20 ngày 93 Chuyển từ đất vườn, ao đất có nhà thuộc khu dân cư không công nhận đất theo quy định Khoản Điều 103 Luật Đất đai năm 2013 thành riêng sang đất thu tiền sử dụng đất phần trăm (%) chênh lệch tiền sử dụng đất tính theo giá đất với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp thời điểm có định chuyển mục đích quan nhà nước có thẩm quyền? 50% 30% 40% 60% 94 95 Trong thời hạn không ngày làm việc kể từ ngày nhận văn thẩm định Hội đồng thẩm định giá đất, Sở Tài nguyên Môi trường hoàn thiện dự thảo phương án giá đất trình UBND cấp tỉnh Quyết định theo quy định khoản Điều 32 Thông tư số 36/2014/TTBTNMT ? Trong thời hạn không ngày làm việc kể từ ngày nhận văn đề xuất Sở Tài nguyên Môi trường, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm định giá đất theo quy định khoản Điều 32 Thông 05 ngày 07 ngày 10 ngày 15 ngày 07 ngày 03 ngày 05 ngày 10 ngày tư số 36/2014/TTBTNMT? 96 Đối với đất nông nghiệp khu dân cư, địa giới hành phường vào thực tế địa phương, UBND cấp tỉnh quy định mức giá đất cao không phần trăm (%) so với mức giá đất tối đa loại đất khung giá đất theo quy định điểm a khoản Điều 11 Nghị định số 44/2014/NĐ- 50% 30% 20% 40% CP? 97 Đối với đất đô thị; đất thương mại, dịch vụ đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đất thương mại, dịch vụ đô thị có khả sinh lợi cao, có lợi việc sử dụng đất làm mặt sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ vào thực tế địa phương, UBND cấp tỉnh quy định mức giá đất cao không phần trăm (%) so với mức giá tối đa loại đất khung giá đất theo quy định điểm a khoản Điều 11 Nghị định số 44/2014/NĐCP? 60% 40% 50% 30% 98 Bảng giá đất xây dựng định kỳ lần theo quy định khoản Điều 114 Luật Đất đai năm 2013? 07 năm 01 năm 03 năm 05 năm 99 Bảng giá đất xây dựng công bố công khai vào ngày theo quy định khoản Điều 114 Luật Đất đai năm 2013? ngày 01 tháng 12 năm đầu kỳ ngày 01 tháng 01 hàng năm ngày 01 tháng 02 năm đầu kỳ ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ 100 Tư vấn xác định giá đất thực trường hợp sau theo quy định khoản Điều 115 Luật Đất đai năm 2013? Cả phương án lại Khi xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất định giá đất cụ thể mà quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu; Khi giải khiếu nại giá đất theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền, bên có liên quan; Khi thực giao dịch dân liên quan đến giá đất cụ thể mà bên có yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN lý đất ĐAI , NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN lý đất ĐAI , NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN lý đất ĐAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay