NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG (phần thi trắc nghiệm)

40 221 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:55

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: THI ĐUA-KHEN THƯỞNG (Phần thi trắc nghiệm) STT Câu hỏi Phương án Tự nguyện, tự giác, Tự nguyện, tự giác, công công khai; Đoàn kết, khai hợp tác phát triển Phương án Phương án Đoàn kết, hợp tác phát triển Công khai, dân chủ, bình đẳng Theo Luật sửa đổi, bổ sung số Bảo đảm thống điều Luật Thi đua, Khen thưởng đối tượng khen năm 2013, nguyên tắc thưởng khen thưởng là: Chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, kịp thời Một hình thức khen thưởng tặng nhiều lần cho đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho thành tích đạt Động viên lợi ích đáng Nguyên tắc sau nguyên tắc khen thưởng quy Bảo đảm thống Chính xác, công khai, định Luật sửa đổi, bổ sung tính chất, hình thức công bằng, kịp thời số điều Luật Thi đua, Khen đối tượng khen thưởng thưởng năm 2013? Một hình thức khen thưởng tặng nhiều lần cho đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho thành tích đạt Ðoàn kết, hợp tác phát triển Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, nguyên tắc thi đua gồm: Phương án Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, hình thức sau danh hiệu thi đua? Gia đình văn hóa Lao động tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến Tập thể lao động xuất Anh hùng lao động sắc, đơn vị thắng Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, sau để xét khen thưởng Phạm vi, mức độ ảnh hưởng thành tích Tiêu chuẩn khen thưởng Đăng ký tham gia thi đua Trách nhiệm hoàn cảnh cụ thể lập thành tích Luật Thi đua, Khen thưởng cấm hành vi sau đây? Tổ chức thi đua, khen thưởng trái với sách, pháp luật Nhà nước; lợi dụng thi đua, khen thưởng để vụ lợi; Lãng phí tài sản Nhà nước, tập thể thi đua, khen thưởng; Cản trở ép buộc tham gia phong trào thi đua Tổ chức thi đua, khen thưởng trái với sách, pháp luật Nhà nước; lợi dụng thi đua, khen thưởng để vụ lợi Lãng phí tài sản Nhà nước, tập thể thi đua, khen thưởng Cản trở ép buộc tham gia phong trào thi đua Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, danh hiệu thi đua gồm: Danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể; Danh hiệu thi đua hộ gia đình Danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể Danh hiệu thi đua dòng họ Danh hiệu thi đua hộ gia đình Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, xét tặng danh hiệu thi đua: Phong trào, thành tích thi đua; Đăng ký tham gia thi đua; Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua Đăng ký tham gia thi đua Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, xét khen thưởng: Tiêu chuẩn khen thưởng; Phạm vi, mức độ ảnh hưởng thành tích; Tiêu chuẩn khen Trách nhiệm hoàn thưởng cảnh cụ thể lập thành tích Phạm vi, mức độ ảnh hưởng thành tích Trách nhiệm hoàn cảnh cụ thể lập thành tích 10 Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, hình thức tổ chức thi đua gồm: Thi đua thường xuyên; Thi đua theo đợt Thi đua thường xuyên Thi đua theo đợt Thi đua theo chuyên đề 11 Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, phạm vi thi đua gồm: Toàn quốc; Bộ, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương sở Toàn quốc Từng lĩnh vực cụ thể Bộ, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương sở 12 Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, người phát động, đạo phong trào thi đua phạm vi nước? Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch Quốc hội Bộ trưởng Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 13 Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, Huân chương gồm: 10 loại Huân chương loại Huân chương 12 loại Huân chương 14 loại Huân chương 14 Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, Huy chương gồm: 04 loại Huy chương 01 loại Huy chương 02 loại Huy chương 03 loại Huy chương Phong trào, thành tích thi đua 15 16 17 Bà mẹ Việt Nam anh Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, hùng, Anh hùng lực Huân chương Sao đâu Danh hiệu vinh dự Nhà nước: lượng vũ trang nhân dân, vàng Anh hùng lao động Huân chương Độc lập Chiến sĩ thi đua toàn quốc Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, danh hiệu thi đua cá nhân gồm? Chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, chiến sĩ thi đua sở; Lao động tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến Cờ thi đua Chính phủ, cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương Chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, chiến sĩ thi đua sở Lao động tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến Theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, Bằng khen gồm: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương Bằng khen Chủ tịch nước Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, nội dung tổ chức phong trào thi đua gồm: Xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng nội dung thi đua; xác định tiêu, hiệu thời hạn thi đua; Xác định biện pháp tổ chức phong trào thi đua; phát động, đạo thực phong trào thi đua; Sơ kết, tổng kết khen thưởng thi đua Xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng nội dung thi đua; xác định tiêu, hiệu thời hạn thi đua Xác định biện pháp tổ chức phong trào thi đua; phát động, đạo thực phong trào thi đua Sơ kết, tổng kết khen thưởng thi đua 19 Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, thẩm quyền định, trao tặng Chủ tịch nước: Huân chương, Huy chương; “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, “Danh hiệu vinh dự nhà nước” Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, thành phố" Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua sở" 20 Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ Quyết định, trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc Cờ Thi đua Chính phủ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc 18 Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, thẩm quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Quyết định, trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 22 Theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, thẩm quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân cấp huyện Quyết định, trao tặng: Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện; Danh hiệu: “Chiến sỹ thi đua sở”, “Tập thể lao động tiên tiến”, thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hoá 23 Theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, thẩm quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã định, trao tặng: Giấy khen, Danh hiệu "Lao động tiên tiến", “Gia đình văn hoá” 21 Bằng khen Thủ tướngChính phủ Huân chương, Huy chương, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Cờ Thi đua Uỷ ban nhân dân cấp huyện Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện Danh hiệu: “Chiến sỹ thi đua sở”, “Tập thể lao động tiên tiến”, thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hoá Giấy khen Danh hiệu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hoá Danh hiệu "Lao động tiên tiến", “Gia đình văn hoá” Huân chương Huy chương 24 Theo Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Chính phủ, tiêu chuẩn tiêu chuẩn bắt buộc để xét tặng Huân chương Lao động hạng ba cho cá nhân? Có lần tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" Có thành tích xuất sắc đột xuất có công trình khoa học, nghệ thuật, có sáng kiến Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp bộ, cấp tỉnh đánh giá xuất sắc, ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu cao, thiết thực 25 Theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc lựa chọn số cá nhân có: Hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương Một lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương Ba lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương Bốn lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, điều kiện để xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương là? Cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc số cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua sở Cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc số cá nhân có lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua sở Cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc số cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua sở Cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc số cá nhân có bốn lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua sở 26 Đã tặng “Bằng khen Thủ tướng Chính phủ” 05 năm liên tục lập thành tích xuất sắc, thời gian có 02 sáng kiến công nhận áp dụng hiệu phạm vi cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương 27 28 29 Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, tiêu chuẩn sau tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua sở”? Ðạt tiêu chuẩn Có thời gian công tác danh hiệu "Lao động quan, đơn vị từ năm tiên tiến" "Chiến trở lên sĩ tiên tiến" Ðạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động Có sáng kiến, cải tiến tiên tiến" "Chiến kỹ thuật áp dụng sĩ tiên tiến"; Có sáng công nghệ để tăng kiến, cải tiến kỹ thuật suất lao động áp dụng công nghệ để tăng suất lao động Theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Chính phủ, hồ sơ xét danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc” gồm: Tờ trình Chủ tịch UBND thành phố; Báo cáo thành tích cá nhân, báo cáo tóm tắt đề tài, sáng kiến kinh nghiệm; Biên bỏ phiếu kín Hội đồng TĐKT thành phố Tờ trình Chủ tịch UBND thành phố Báo cáo thành tích cá nhân, báo cáo tóm tắt đề tài, sáng kiến kinh nghiệm Biên bỏ phiếu kín Hội đồng TĐKT thành phố Theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Chính phủ, quỹ thi đua, khen thưởng cấp thành phố sử dụng để: Chi cho giấy chứng nhận, Bằng khen; Làm cờ thi đua, khung khen; Chi tiền thưởng tặng phẩm lưu niệm Chi cho giấy chứng nhận, Bằng khen Làm cờ thi đua, khung khen Chi tiền thưởng tặng phẩm lưu niệm 30 Theo Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Chính phủ, trường hợp sau xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”? Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo quy định Mới tuyển dụng 10 tháng Nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên Bị xử lý kỷ luật khiển trách 31 Theo Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Chính phủ, trường hợp sau không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”? Mới tuyển dụng 10 tháng; Nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên; Bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên Mới tuyển dụng 10 tháng Nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên Bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên Theo Luật Thi đua, Khen thưởng Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, tiêu chuẩn xét tặng “Cờ Thi đua Chính phủ” là? Có thành tích, hoàn thành vượt mức tiêu thi đua Bao gồm phương án nhiệm vụ giao lại năm; tập thể tiêu biểu xuất sắc toàn quốc Là tập thể tiêu biểu xuất sắc phong trào thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương Nội đoàn kết, đầu việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng tệ nạn xã hội khác 32 Có ảnh hưởng rộng rãi ngành giáo dục Có thời gian trực tiếp xã hội, nuôi dạy, giảng dạy từ học trò, đồng nghiệp 20 năm trở lên; Có ảnh hưởng rộng rãi nhân dân kính cán quản lý giáo ngành giáo dục trọng; Có thời gian dục phải có thời xã hội, trực tiếp nuôi dạy, gian công tác học trò, đồng nghiệp giảng dạy từ 20 năm ngành từ 25 năm trở nhân dân kính trọng trở lên; cán lên có 15 năm quản lý giáo dục trở lên trực tiếp nuôi phải có thời gian công dạy, giảng dạy tác ngành từ 25 năm trở lên 33 Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” là: Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên; cán quản lý giáo dục phải có thời gian công tác ngành từ 20 năm trở lên có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy 34 Theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, tiêu chuẩn để tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân là? Đã tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ðã tặng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua sở năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua sở 35 Theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, tiêu chuẩn để tặng Bằng khen Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương dành cho cá nhân là: Có thành tích xuất sắc bình xét phong trào thi đua Hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ công dân Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân 72 Nghĩa vụ cá nhân, tập thể thi đua, khen thưởng quy định Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Chính phủ: Nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật, quan, tổ chức, đơn vị công tác thi đua, khen thưởng Không góp ý mang tính xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, tập thể dự kiến xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng Từ chối nhận danh hiệu hình thức khen thưởng không xứng đáng với thành tích không tiêu chuẩn, thủ tục pháp luật quy định Không góp ý mang tính xúc phạm danh Nghiêm chỉnh chấp dự, nhân phẩm cá hành quy định nhân, tập thể dự pháp luật, quan, kiến xét tặng danh tổ chức, đơn vị hiệu, hình thức khen công tác thi đua, khen thưởng thưởng tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng Từ chối nhận danh hiệu hình thức khen thưởng không xứng đáng với thành tích không tiêu chuẩn, thủ tục pháp luật quy định 73 Có hình thức khiếu nại, tố cáo thi đua, khen thưởng quy định Nghị định số 42/2010/NĐCP ngày 15/4/2010 Chính phủ: hình thức hình thức hình thức hình thức 74 Theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Chính phủ, lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng, Huân chương, Huy chương, “Cờ thi đua Chính phủ” ''Bằng khen Thủ tướng Chính phủ'' thực theo quy định tại: Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2004 Chính phủ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2005 Chính phủ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2005 Chính phủ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2012 Chính phủ 75 Theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013: "Huy chương Quân kỳ thắng" để tặng truy tặng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng làm việc quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, có trình cống hiến liên tục từ: 25 năm trở lên 30 năm trở lên 35 năm trở lên 40 năm trở lên 76 Theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013: “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc” để tặng truy tặng cho sĩ quan, hạ sĩ quan, công chức, viên 25 năm trở lên chức, công nhân làm việc quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân, có trình cống hiến liên tục từ: 30 năm trở lên 35 năm trở lên 40 năm trở lên 77 Theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013: “Huy chương Chiến sĩ vẻ 20 năm trở lên vang” hạng để tặng truy tặng cho cá nhân có trình cống hiến liên tục từ: 05 năm trở lên 10 năm trở lên 15 năm trở lên 78 Theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013: “Huy chương Chiến sĩ vẻ Từ 15 năm đến 20 vang” hạng nhì để tặng truy năm tặng cho cá nhân có trình cống hiến liên tục từ: 05 năm trở lên 10 năm trở lên 15 năm trở lên 79 Theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013: “Huy chương Chiến sĩ vẻ Từ 10 năm đến 15 vang” hạng ba để tặng truy năm tặng cho cá nhân có trình cống hiến liên tục từ: 05 năm trở lên 10 năm trở lên Từ 15 năm đến 20 năm 80 Theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 Chính phủ: Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ khen thưởng trình Thủ tướng Chính phủ thời hạn ngày làm việc (đối với trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định: 20 ngày 10 ngày 30 ngày 40 ngày 81 Theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 Chính phủ: Đối với hình thức khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền định cấp xã, cấp huyện: quan thi 10 ngày đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng trình cấp có thẩm quyền thời hạn ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định? 07 ngày 14 ngày 20 ngày 82 Theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 Chính phủ: Đối với hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền định cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng trình cấp có thẩm quyền thời hạn ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định? 15 ngày 07 ngày 10 ngày 20 ngày 83 Theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 Chính phủ: Sau nhận thông báo, định khen thưởng Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, thời 10 ngày hạn ngày làm việc, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thông báo trả kết khen thưởng cho đơn vị trình khen thưởng? 05 ngày 15 ngày 20 ngày 84 Theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 Chính phủ: Sau nhận thông báo, định khen thưởng cấp có thẩm quyền khen thưởng, thời hạn bao 10 ngày nhiêu ngày làm việc, quan trình khen thưởng thông báo trả kết khen thưởng cho trường hợp khen thưởng? 85 Theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 Chính phủ: Nội dung không nằm thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng Cờ thi đua, “Chiến sỹ thi đua sở”: 03 ngày 05 ngày 20 ngày Bản tóm tắt thành tích trường hợp đề nghị khen thưởng Văn đề nghị khen thưởng cấp trình khen thưởng Biên kết bỏ Báo cáo thành tích phiếu kín Hội trường hợp đề nghị đồng Thi đua – Khen khen thưởng thưởng cấp trình khen thưởng 86 Theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 Chính phủ: Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua Chính phủ” gồm (bản chính)? 02 01 03 04 87 Theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 Chính phủ: Hồ sơ đề nghị tặng Huân chương loại gồm (bản chính)? 03 01 02 04 88 89 90 Theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 Chính phủ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản gồm (bản chính)? 03 Theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 Chính phủ: Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản gồm: Tờ trình Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Bản tóm tắt thành tích quan, đơn vị quản lý trực tiếp, ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản Theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 Chính phủ, hồ Tóm tắt thành tích cá sơ, thủ tục xét tặng "Giải thưởng Hồ nhân, có xác nhận Chí Minh" "Giải thưởng Nhà Hội đồng cấp Nhà nước nước" nội dung nào? 01 02 04 Tờ trình Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bản tóm tắt thành tích Bản tóm tắt thành tích quan, đơn vị quan, đơn vị quản lý trực tiếp, quản lý trực tiếp, ghi rõ hành động, ghi rõ hành động, thành tích, công trạng thành tích, công trạng để đề nghị khen để đề nghị khen thưởng theo thủ tục thưởng theo thủ tục đơn giản; giấy chứng đơn giản nhận Chiến sĩ thi đua sở Tờ trình Hội đồng cấp Nhà nước Báo cáo thành tích văn bản, tư liệu tác giả có liên quan đến công trình, tác phẩm, cụm công trình, cụm tác phẩm, có xác nhận quan có thẩm quyền Biên kết bỏ phiếu kín Hội đồng giải thưởng cấp Nhà nước 91 92 Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 Chính phủ kèm theo mẫu văn áp dụng hồ sơ, thủ tục khen thưởng? 10 12 14 16 Theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Chính phủ, ''Huân chương Sao vàng'' để tặng truy tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn đây: Có công lao to lớn, có công trình, tác phẩm đặc biệt xuất sắc, có tác động sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển lĩnh vực: trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh lĩnh vực khác đất nước, Nhà nước thừa nhận, tôn vinh Có công lao to lớn, có tác động sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển lĩnh vực: trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh lĩnh vực khác đất nước, Nhà nước thừa nhận, tôn vinh Có công lao to lớn, có công trình, tác phẩm đặc biệt xuất sắc, có tác động sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển lĩnh vực: trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh lĩnh vực khác đất nước, Nhà nước thừa nhận, tôn vinh Có công lao to lớn, có công trình, tác phẩm đặc biệt xuất sắc, có tác động sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển lĩnh vực: trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh lĩnh vực khác đất nước 93 Theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Chính phủ, "Huân chương Hồ Chí Minh" để tặng truy tặng cho cá nhân có đạt tiêu chuẩn đây? Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chức vụ tương đương liên tục nhiệm kỳ (từ đến 10 năm); phong quân hàm Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân từ 10 năm trở lên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chức vụ tương đương; phong quân hàm Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân từ 10 năm trở lên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chức vụ tương đương nhiệm kỳ; phong quân hàm Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân từ 10 năm trở lên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chức vụ tương đương nhiệm kỳ; phong quân hàm Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân từ 10 năm trở lên 94 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Chính phủ quy định để tặng truy tặng Huân chương Độc lập” hạng cho cá nhân? Lập thành tích đặc biệt xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng nêu gương toàn quốc lĩnh vực trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao lĩnh vực khác Nhà nước công nhận Lập thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng nêu gương toàn quốc lĩnh vực trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao lĩnh vực khác Nhà nước công nhận Có thành tích đặc biệt xuất sắc lĩnh vực trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao lĩnh vực khác Nhà nước công nhận Có thành tích đặc biệt, có phạm vi ảnh hưởng nêu gương toàn quốc lĩnh vực trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao lĩnh vực khác 95 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Chính phủ, “Huân chương Độc lập” hạng nhì để tặng truy tặng cho cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đạt tiêu chuẩn đây? Được công nhận cán tiền khởi nghĩa đảm nhiệm chức vụ: Phó Trưởng ban Đảng Trung ương, Thứ trưởng chức vụ tương đương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng đoàn thể trị-xã hội Trung ương (01 nhiệm kỳ, từ 03 đến 05 năm) Là cán tiền khởi nghĩa đảm nhiệm chức vụ: Trưởng ban Đảng Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Là cán tiền khởi nghĩa đảm nhiệm chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng đoàn thể trị-xã hội Trung ương (02 nhiệm kỳ) Được công nhận cán tiền khởi nghĩa; Phó Trưởng ban Đảng Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng đoàn thể trị-xã hội Trung ương (02 nhiệm kỳ) 96 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Chính phủ, “Huân chương Độc lập” hạng ba để tặng truy tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc nghiệp cách mạng Đảng dân tộc, đạt tiêu chuẩn đây? Tham gia cách mạng từ năm 1935 trước Tham gia cách mạng từ năm 1935 đến 1945 Tham gia cách mạng từ năm 1945 đến 1954 Tham gia cách mạng từ năm 1935 đến 1975 97 Theo Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 Bộ Tài chính, tập thể tập thể, cá nhân thuộc Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước định khen thưởng, quan sau chi thưởng? Bộ, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương Chính phủ Chủ tịch nước Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 98 Theo Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 Bộ Tài hướng dẫn việc trích lập, quản lý sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng thuộc: Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước đơn vị dự toán, đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (dưới gọi chung Ủy ban nhân dân cấp); Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp; Văn phòng Ủy ban nhân dân; quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước đơn vị dự toán, đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (dưới gọi chung Ủy ban nhân dân cấp); Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp; Văn phòng Ủy ban nhân dân; quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp đơn vị dự toán trực thuộc hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp đơn vị dự toán trực thuộc 99 Theo Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 Bộ Tài chính, mức trích Quỹ thi đua, khen thưởng Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện 20% Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước đơn vị dự toán trực thuộc % tổng Quỹ tiền lương chức vụ, ngạch, bậc cấp hàm số cán bộ, công chức, viên chức biên chế tiền công duyệt năm? 22% 25% Không có phương án tất phương án lại 100 Theo Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 Bộ Tài mức trích tối đa Quỹ thi đua, khen thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp ngân sách thuộc tỉnh miền núi, trung du, Tây Nguyên, vùng sâu, vùng xa? 1,0 % chi ngân sách thường xuyên 1,2% chi ngân sách thường xuyên Không có phương án tất phương án lại 1,5% chi ngân sách thường xuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG (phần thi trắc nghiệm) , NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG (phần thi trắc nghiệm) , NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG (phần thi trắc nghiệm)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay