NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH THANH TRA (phần thi trắc nghiệm)

74 240 1
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:55

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: THANH TRA (Phần thi Trắc nghiệm) STT Câu hỏi Phương án Phương án Theo Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 Quốc Từ ngày 01 tháng Từ ngày 01 tháng hội Khoá XII có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm 2011 năm nào? năm 2011 Theo Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 Quốc hội Khoá XII có chương điều? Theo Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 Quốc Thanh tra sở hội Khoá XII, quan tra nhà nước bao gồm quan quan sau? Phương án Phương án Từ ngày 01 Từ ngày 01 tháng năm tháng 10 năm 2011 2011 Có chương 80 Có chương Có chương Có chương điều 78 điều 78 điều 80 điều Thanh tra Chính phủ; Thanh tra Bộ, quan ngang Bộ Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh tra Chính phủ; Thanh tra Bộ, quan ngang Bộ; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thanh tra sở Theo Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 Quốc Là công chức hội Khoá XII, Thanh tra viên? bổ nhiệm vào ngạch tra để thực nhiệm vụ tra Là công chức, sĩ quan quân đội nhân dân, sĩ quan công an nhân dân bổ nhiệm vào ngạch tra để thực nhiệm vụ tra Theo Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 Quốc Thanh tra viên cao Thanh tra viên hội Khoá XII, Thanh tra viên có ngạch? cấp Là sĩ quan quân đội nhân dân bổ nhiệm vào ngạch tra để thực nhiệm vụ tra Theo Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày Cơ quan 11/11/2011 Quốc hội khóa XIII, đối tượng thực quyền khiếu nại? Công dân, Tổ chức quan, tổ chức cán bộ, công cán bộ, chức công chức Công dân Là sĩ quan công an nhân dân bổ nhiệm vào ngạch tra để thực nhiệm vụ tra Thanh tra viên Thanh tra viên cao cấp, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên Theo Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Quốc hội khóa XIII, theo thủ tục luật quy định, công dân, quan, tổ chức cán bộ, công chức đề nghị quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại nội dung có cho nội dung trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp mình? Hành vi hành quan hành nhà nước, người có thẩm quyền quan hành nhà nước Quyết định hành quan hành nhà nước, người có thẩm quyền quan hành nhà nước Quyết định Quyết định kỷ hành chính, luật cán bộ, hành vi hành công chức quan hành nhà nước, người có thẩm quyền quan hành nhà nước, định kỷ luật cán bộ, công chức Theo Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày Là việc thụ lý, xác Là việc thụ lý giải Là việc thụ lý, 11/11/2011 Quốc hội khóa XIII, giải minh, kết luận giải khiếu nại xác minh giải khiếu nại? khiếu nại khiếu nại Là việc thụ lý, xác minh, kết luận định giải khiếu nại Theo Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Quốc hội khóa XIII, trường hợp người khiếu nại khiếu nại định hành chính, hành vi hành đơn đơn phải nêu rõ nội dung nào? Nội dung, lý khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại yêu cầu giải người khiếu nại 10 Theo Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày Mỗi tháng 01 ngày 11/11/2011 Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp tiếp công dân định kỳ nào? Ngày, tháng, năm khiếu nại; Tên, địa người khiếu nại; Tên, địa quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại Nội dung, lý khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại yêu cầu giải người khiếu nại; Ngày, tháng, năm khiếu nại; Tên, địa người khiếu nại; Tên, địa quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; Đơn khiếu nại phải người khiếu nại ký tên điểm Mỗi tháng Mỗi tháng 01 ngày 02 ngày Đơn khiếu nại phải người khiếu nại ký tên điểm Mỗi tháng 02 ngày 11 Theo Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày Người có quyền Người khiếu nại, 11/11/2011 Quốc hội khóa XIII, nghĩa vụ liên quan người bị khiếu trình giải khiếu nại lần đầu, yêu cầu nại người khiếu nại kết xác minh nội dung khiếu nại khác người giải khiếu nại tổ chức đối thoại với đối tượng để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu người khiếu nại hướng giải khiếu nại? Người khiếu Cơ quan, tổ nại, người bị chức, cá nhân khiếu nại, có liên quan quan, tổ chức, cá nhân, người có quyền nghĩa vụ liên quan, 12 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Ngày 01 tháng Ngày 01 tháng Ngày 01 tháng Ngày 01 tháng Quốc hội khóa XIII có hiệu lực thi hành kể từ năm 2012 năm 2012 10 năm 2012 12 năm 2012 ngày tháng năm nào? 13 Theo Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày Tổ chức cán Cơ quan 11/11/2011 Quốc hội khóa XIII, đối tượng bộ, công chức thực quyền tố cáo? Công dân Công dân, quan, tổ chức cán bộ, công chức 14 Theo Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày Là việc xử lý tố cáo Là việc tiếp nhận, 11/11/2011 Quốc hội khóa XIII, giải người giải xác minh, kết luận tố cáo? tố cáo nội dung tố cáo Là việc tiếp Là việc nhận, xác định giải minh, kết luận nội dung tố cáo; Việc xử lý tố cáo người giải tố cáo 15 Theo Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày Được khen thưởng Gửi đơn trực Yêu cầu Gửi đơn 11/11/2011 Quốc hội khóa XIII, người tố cáo theo quy định tiếp tố cáo với quan, tổ chức có trực tiếp tố cáo quan, tổ chức, cá thẩm quyền với quan, tổ có quyền quyền sau? pháp luật nhân có thẩm quyền theo quy định pháp luật; Được giữ bí mật, họ, tên, địa chỉ, bút tích thông tin cá nhân khác Tố cáo tiếp có cho việc giải tố cáo quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không pháp luật thời hạn quy định mà tố cáo không giải thông báo việc thụ lý giải tố cáo, thông báo chuyển vụ việc tố cáo sang quan có thẩm quyền giải quyết, thông báo kết giải tố cáo Yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ bị đe dọa, trả thù, trù dập chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định pháp luật; Được giữ bí mật, họ, tên, địa chỉ, bút tích thông tin cá nhân khác Tố cáo tiếp có cho việc giải tố cáo quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không pháp luật thời hạn quy định mà tố cáo không giải quyết; Yêu cầu quan, tổ chức có thẩm quyền thông báo việc thụ lý giải tố cáo, thông báo chuyển vụ việc tố cáo sang quan có thẩm quyền giải quyết, thông báo kết giải tố cáo Yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ bị đe dọa, trả thù, trù dập; Được khen thưởng theo quy định pháp luật 16 Theo Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày D Nêu rõ họ, tên, A Nêu rõ họ, tên, 11/11/2011 Quốc hội khóa XIII, người tố cáo địa mình; địa có nghĩa vụ nghĩa vụ sau? Trình bày trung thực nội dung tố cáo; Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà có được; Chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung tố cáo Bồi thường thiệt hại hành vi cố ý tố cáo sai thật gây B Trình bày trung thực nội dung tố cáo; Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà có C Chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung tố cáo Bồi thường thiệt hại hành vi cố ý tố cáo sai thật gây 17 Theo Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày Được thông báo 11/11/2011 Quốc hội khóa XIII, người bị tố nội dung tố cáo; cáo có quyền quyền sau? Đưa chứng để chứng minh nội dung tố cáo không thật; Nhận thông báo kết luận nội dung tố cáo; Yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai thật, người cố ý giải tố cáo trái pháp luật; Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, xin lỗi, cải công khai, bồi thường thiệt hại việc tố cáo, giải tố cáo không gây Được thông báo nội dung tố cáo; Đưa chứng để chứng minh nội dung tố cáo không thật; Nhận thông báo kết luận nội dung tố cáo Yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai thật, người cố ý giải tố cáo trái pháp luật Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, xin lỗi, cải công khai, bồi thường thiệt hại việc tố cáo, giải tố cáo không gây 84 Phạm vi điều chỉnh Thông tư số 04/2013/TTTTCP ngày 29/7/2013 Thanh tra Chính phủ “Quy định thẩm quyền, nội dung tra trách nhiệm thực pháp luật khiếu nại” bao gồm nội dung sau đây? Thẩm quyền, nội dung tra trách nhiệm thực pháp luật khiếu nại quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý quan hành nhà nước cấp; Trình tự, thủ tục tiến hành tra trách nhiệm thực pháp luật khiếu nại áp dụng theo quy định Luật Thanh tra Mục 1, Chương III Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Chính phủ “Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra” quy định khác pháp luật Thẩm quyền, nội dung tra trách nhiệm thực pháp luật khiếu nại quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý quan hành nhà nước cấp; Trình tự, thủ tục tiến hành tra trách nhiệm thực pháp luật khiếu nại áp dụng theo quy định Luật Thanh tra Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Chính phủ “Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra” Trình tự, thủ tục tiến hành tra trách nhiệm thực pháp luật khiếu nại áp dụng theo quy định Luật Thanh tra Mục 1, Chương III Nghị định số 86/2011/NĐCP ngày 22/9/2011 Chính phủ “Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra” quy định khác pháp luật tra Thẩm quyền, nội dung tra trách nhiệm thực pháp luật khiếu nại quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý quan hành nhà nước cấp; Trình tự, thủ tục tiến hành tra trách nhiệm thực pháp luật khiếu nại áp dụng theo quy định Luật Thanh tra Mục 1, Chương II Nghị định số 86/2011/NĐCP ngày tra 22/9/2011 Chính phủ “Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra” quy định khác pháp luật tra 85 Theo Thông tư số 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 Thanh tra Chính phủ “Quy định thẩm quyền, nội dung tra trách nhiệm thực pháp luật khiếu nại”, phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thủ trưởng quan hành nhà nước có trách nhiệm tiến hành tra trách nhiệm thực pháp luật khiếu nại? Tổ chức, đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tra trách nhiệm thực pháp luật khiếu nại; Giải khó khăn, vướng mắc, xử lý kịp thời kiến nghị quan tra, Đoàn tra; Kết luận tra đạo, tổ chức thực kết luận tra theo quy định pháp luật Tổ chức, đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tra trách nhiệm thực pháp luật khiếu nại; Giải khó khăn, vướng mắc, xử lý kịp thời kiến nghị quan tra, Đoàn tra; Kết luận tra đạo, tổ chức thực kết luận tra theo quy định pháp luật Tổ chức, đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tra trách nhiệm thực pháp luật khiếu nại Tổ chức, đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tra trách nhiệm thực pháp luật khiếu nại; Xử lý kịp thời kiến nghị quan tra, Đoàn tra; Kết luận tra đạo, tổ chức thực kết luận tra theo quy định pháp luật 86 Theo Thông tư số 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 Thanh tra Chính phủ “Quy định thẩm quyền, nội dung tra trách nhiệm thực pháp luật khiếu nại” nội dung tra việc thực quy định pháp luật theo dõi, tổng hợp tình hình khiếu nại, kiến nghị, phản ánh Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân gồm nội dung sau đây? Việc tổng hợp tình hình công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; Tình hình an ninh, trật tự Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân; Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý khiếu nại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân Việc tổng hợp tình hình công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; Tình hình an ninh, trật tự Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, thụ lý đơn khiếu nại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân Việc tổng hợp tình hình công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; Tình hình an ninh, trật tự Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân; Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, thụ lý đơn khiếu nại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân 87 Theo Thông tư số 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 Thanh tra Chính phủ “Quy định thẩm quyền, nội dung tra trách nhiệm thực pháp luật tố cáo” nội dung tra việc thực quy định pháp luật tiếp công dân gồm nội dung sau đây? Việc tổ chức tiếp công dân: Địa điểm, sở vật chất phục vụ cho việc tiếp công dân, nội quy, lịch tiếp công dân; Việc thực tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất cán tiếp công dân, Thủ trưởng quan hành nhà nước; Việc thực quy trình tiếp công dân Việc tổ chức tiếp công dân: Địa điểm, sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc tiếp công dân, nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân Việc thực tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất cán tiếp công dân, Thủ trưởng quan hành nhà nước Việc tổ chức tiếp công dân: Địa điểm, sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc tiếp công dân, nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân; Việc thực tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất cán tiếp công dân, Thủ trưởng quan hành nhà nước; Việc thực quy trình tiếp công dân 88 Theo Thông tư số 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 Thanh tra Chính phủ “Quy định thẩm quyền, nội dung tra trách nhiệm thực pháp luật tố cáo” nội dung tra việc thực quy định pháp luật xử lý vụ việc tố cáo đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài gồm nội dung sau đây? Số vụ việc, nội dung vụ việc; Số vụ việc giải quyết, chưa giải quyết; Nguyên nhân, trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Kiểm tra, rà soát vụ việc điển hình để kết luận, kiến nghị quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hướng giải Số vụ việc, nội dung vụ việc; Số vụ việc giải quyết, chưa giải quyết; Nguyên nhân, hậu quả, trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Trong trường hợp cần thiết, Đoàn tra tiến hành kiểm tra, rà soát số vụ việc điển hình để kết luận, kiến nghị quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phương hướng, giải pháp xử lý Số vụ việc, nội Không phải dung vụ phương án giải lại quyết, chưa giải quyết; Nguyên nhân, trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Trong trường hợp cần thiết, Đoàn tra tiến hành kiểm tra, rà soát số vụ việc điển hình để kết luận, kiến nghị quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phương hướng, giải pháp xử lý 89 Theo Thông tư số 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 Thanh tra Chính phủ “Quy định thẩm quyền, nội dung tra trách nhiệm thực pháp luật tố cáo” nội dung tra việc thực quy định pháp luật ban hành văn hướng dẫn thi hành pháp luật tố cáo theo thẩm quyền gồm nội dung sau đây? Việc ban hành, số lượng văn ban hành; Tính hợp pháp, hợp lý, khả thi, kịp thời văn hướng dẫn thi hành pháp luật tố cáo; Việc tổ chức thực kết thực văn hướng dẫn thi hành pháp luật tố cáo Việc ban hành, số lượng văn ban hành; Tính hợp pháp, kịp thời văn hướng dẫn thi hành pháp luật tố cáo Việc tổ chức thực kết thực văn hướng dẫn thi hành pháp luật tố cáo Việc ban hành, số lượng văn ban hành; Tính hợp pháp, kịp thời văn hướng dẫn thi hành pháp luật tố cáo; Việc tổ chức thực kết thực văn hướng dẫn thi hành pháp luật tố cáo 90 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 Thanh tra Chính phủ “Quy định quy trình giải tố cáo” ban hành vào văn sau đây? Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Quốc hội khóa XIII; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Tố cáo”; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Chính phủ “Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra” Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Quốc hội khóa XIII; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Tố cáo”; Nghị định số 83/2012/NĐCP ngày 09/10/2012 Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Thanh tra Chính phủ” Nghị định số 76/2012/NĐCP ngày 03/10/2012 Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Tố cáo”; Nghị định số 86/2011/NĐCP ngày 22/9/2011 Chính phủ “Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra” Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Quốc hội khóa XIII 91 Theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày Làm việc với người Tổ chức làm việc Gọi điện cho Không phải 30/9/2013 Thanh tra Chính phủ “Quy định quy tố cáo trực tiếp với người tố cáo phương án trình giải tố cáo” tiếp nhận tố cáo, kiểm người tố cáo để lại tra điều kiện thụ lý tố cáo trường hợp cần làm rõ nội dung tố thiết trước thụ lý tố cáo, người giải tố cáo vấn đề cáo cần làm gì? khác có liên quan 92 Theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 Thanh tra Chính phủ “Quy định quy trình giải tố cáo” xét thấy cần thiết, người định thành lập Tổ xác minh người giải tố cáo tham khảo ý kiến tư vấn đối tượng sau đây? Cơ quan chuyên môn, quan quản lý cấp quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan Cơ quan chuyên Cơ quan quản môn lý cấp quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan; Cơ quan quản lý cấp Cơ quan chuyên môn quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan 93 Theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 Thanh tra Chính phủ “Quy định quy trình giải tố cáo” trường hợp người tố cáo có yêu cầu người giải tố cáo thông báo kết giải tố cáo cho người tố cáo, trừ thông tin thuộc bí mật Nhà nước hình thức đây? 94 Theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 Thanh tra Chính phủ “Quy định quy trình giải tố cáo” nhóm hồ sơ giải tố cáo xếp bao gồm văn bản, tài liệu sau đây? Gửi định xác Gửi định minh tố cáo; Gửi xác minh tố cáo kết luận nội dung tố cáo, định, văn xử lý tố cáo Gửi kết luận Không phải nội dung tố phương án cáo, lại định, văn xử lý tố cáo Các biên làm việc; Văn tài liệu chứng thu thập được; Văn giải trình người tố cáo; Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung tố cáo Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung tố cáo Văn tài chứng thu được; Văn giải trình người tố cáo; liệu thập Văn tài liệu chứng thu thập được; Văn giải trình người tố cáo; Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung tố cáo 95 Theo Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ “Quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại”, phát sinh việc nhiều người khiếu nại nội dung xã, phường, thị trấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm gì? Chỉ đạo công an cấp xã giữ gìn trật tự công cộng nơi có người khiếu nại tập trung Thuyết phục, hướng dẫn người khiếu nại thực việc khiếu nại quy định pháp luật Phân công cán tiếp đại diện người khiếu nại để nghe trình bày nội dung khiếu nại Trường hợp khiếu nại phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội có liên quan tiếp, nghe đại diện người khiếu nại trình bày nội dung khiếu nại; Chỉ đạo công an cấp xã giữ gìn trật tự công cộng nơi có người khiếu nại tập trung; Thuyết phục, Phân công cán tiếp đại diện người khiếu nại để nghe trình bày nội dung khiếu nại Trường hợp khiếu nại phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội có liên quan tiếp, nghe đại diện người khiếu nại trình bày nội dung khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại thực việc khiếu nại quy định pháp luật 96 Theo Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 04 người 03/10/2012 Chính phủ “Quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại”, trường hợp có từ 10 người khiếu nại nội dung trở lên cử thêm người đại diện, không người? 05 người 06 người 03 người 97 Theo Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày Chánh tra 22/7/2009 Uỷ ban nhân dân thành phố việc không Phó ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền Chánh tra hạn cấu tổ chức Thanh tra thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Thanh tra thành phố bao gồm ai? Chánh tra không Phó Chánh tra Chánh Chánh tra Phó tra Phó Chánh Chánh tra tra 98 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Ngày 20/12/2012 Chính phủ “Quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại”có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào? Ngày 20/11/2012 Ngày 20/10/2012 Ngày 20/9/2012 99 Theo Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 Uỷ ban nhân dân thành phố việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Thanh tra thành phố Hải Phòng, phòng tra trực thuộc Thanh tra thành phố giúp Chánh tra thành phố thực chức quản lý nhà nước nội dung gì? Về công tác tra theo lĩnh vực địa bàn phân công Về công tác phòng, chống tham nhũng theo lĩnh vực địa bàn phân công Về công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo lĩnh vực địa bàn phân công Về công tác giải khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực địa bàn phân công 100 Theo Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 Uỷ ban nhân dân thành phố việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Thanh tra thành phố Hải Phòng, Thanh tra thành phố có chức tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực chức quản lý nhà nước nội dung gì? Về công tác tra phạm vi quản lý nhà nước Uỷ ban nhân dân thành phố Về công tác giải khiếu nại, tố cáo, thực nhiệm vụ, quyền hạn tra, giải khiếu nại, tố cáo phạm vi quản lý nhà nước Uỷ ban nhân dân thành phố Về công tác tra, công tác giải khiếu nại, tố cáo, thực nhiệm vụ, quyền hạn tra, giải khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng phạm vi quản lý nhà nước Uỷ ban nhân dân thành phố Về công tác phòng, chống tham nhũng phạm vi quản lý nhà nước Uỷ ban nhân dân thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH THANH TRA (phần thi trắc nghiệm) , NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH THANH TRA (phần thi trắc nghiệm) , NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH THANH TRA (phần thi trắc nghiệm)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay