NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH tài CHÍNH (phần thi trắc nghiệm)

20 219 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:55

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH (Phần thi Trắc nghiệm) STT Câu hỏi Phương án Phương án Phương án Phương án Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên tư nhân làm chủ sở hữu; Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu Công ty cổ phần Nhà nước không giữ cổ phần chi phối Quy định vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập Nghị định số Công ty trách nhiệm 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012 hữu hạn 100% vốn Chính phủ, áp dụng nước ngoài; đơn vị nghiệp công lập của: Đơn vị số đơn vị sau, phải Đại học tư thục thực chế tự chủ tài theo Cao đẳng nghề dân lập Đại học dân lập Hải Đại học Hàng Hải Quản trị kinh doanh, quy định thông tư số 71/2006/TT- Hải Phòng Phòng Hải Phòng chi nhánh Hải BTC ngày 09/08/2006 Bộ Tài Phòng Theo quy định Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012 Chính phủ, đơn vị nghiệp công lập định số lượng người làm việc sở vị trí việc làm cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp quan có thẩm quyền phê duyệt Đơn vị nghiệp công lập giao quyền tự chủ hoàn toàn thực nhiệm vụ, tài chính, tổ chức máy, nhân Đơn vị ngân Đơn vị tự đảm bảo Tất phương sách nhà nước đảm phần chi phí án lại không bảo chi phí hoạt hoạt động động Theo quy định Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012 Chính phủ, việc thẩm định số lượng người làm việc đơn vị nghiệp công lập trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cấp phê duyệt, nhiệm vụ Loại hình đơn vị nghiệp công lập vay vốn tổ chức tín dụng, huy động vốn cán bộ, viên chức đơn vị để đầu tư mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp Văn phòng Quốc hội Văn phòng Chính Bộ Nội vụ phủ Đơn vị nghiệp Đơn vị nghiệp tự ngân sách nhà đảm bảo toàn chi nước bảo đảm toàn phí hoạt động chi phí hoạt động Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Đơn vị nghiệp tự đảm bảo toàn chi Cả ba loại hình đơn phí đơn vị vị nghiệp nghiệp tự đảm bảo phần chi phí Theo quy định thông tư 245/2009/TTBTC, việc định thành lập giao cho tổ chức có làm chủ đầu Sở Tài tư xây dựng trụ sở làm việc quan nhà nước địa phương thuộc thẩm quyền của: Sở Kế hoạch Sở Xây dựng Đầu tư Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Theo quy định thông tư 245/2009/TTBTC, kể từ ngày tiếp nhận từ nhà thầu xây dựng, chủ đầu tư xây dựng phải bàn giao 25 ngày trụ sở làm việc cho quan, tổ chức, đơn vị giao quản lý, sử dụng thời gian: 30 ngày 40 ngày 35 ngày 10 Theo quy định thông tư số 71/2006/TT-BTC, đơn vị nghiệp công lập loại tự đảm bảo phần chi phí hoạt động phép định tổng mức thu nhập năm cho người lao động tối đa Theo quy định thông tư số 71/2006/TT-BTC, đơn vị nghiệp công lập loại tự đảm bảo toàn chi phí hoạt động phép định tổng mức thu nhập năm cho người lao động tối đa bằng: 2,5 lần quỹ tiền 2,0 lần quỹ tiền lương lương cấp bậc, chức cấp bậc, chức vụ vụ nhà nước quy nhà nước quy định định 3,0 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ nhà nước quy định 3,5 lần quỹ tiền 3,0 lần quỹ tiền lương lương cấp bậc, chức cấp bậc, chức vụ vụ nhà nước quy nhà nước quy định định 4,0 lần quỹ tiền Không bị giới hạn lương cấp bậc, chức theo quy chế chi vụ nhà nước quy tiêu nội định Thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, Dự phòng ổn định thu Theo quy định thông tư số cá nhân nhập để bảo đảm thu 71/2006/TT-BTC, Quỹ phát triển hoạt đơn vị theo nhập cho người lao động nghiệp trích lập, nhằm: hiệu công việc động thành tích đóng góp Đầu tư, phát triển nâng cao hoạt động nghiệp, bổ sung vốn đầu tư xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, chi áp dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ, trợ giúp thêm đào tạo, huấn luyện nâng cao tay nghề … 3,5 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ nhà nước quy định Xây dựng, sửa chữa công trình phúc lợi, chi cho hoạt động phúc lợi tập thể người lao động đơn vị 11 12 Theo quy định thông tư số 71/2006/TT-BTC, đơn vị nghiệp công lập loại ngân sách nhà nước đảm bảo toàn chi phí hoạt động định tổng mức thu nhập tăng thêm cho người lao động tối đa là: Nghị định số 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước, áp dụng cho: 0,5 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ năm nhà nước quy định 1,0 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ năm nhà nước quy định 1,5 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ năm nhà nước quy định 2,0 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ năm nhà nước quy định Trường trung học Văn phòng Ủy ban dân Bệnh viện đa khoa phổ thông chuyên Huyện đội huyện T dân huyện T huyện T huyện T 13 Cơ quan sau không nằm Văn phòng Chủ tịch Văn phòng Quốc Văn phòng Chính phạm vi điều chỉnh Nghị định số Bộ Quốc phòng nước hội phủ 130/2005/NĐ-CP: 14 Theo quy định thông tư 245/2009/TTBTC, quan quyền phân cấp thẩm quyền định thuê tài sản phục Tỉnh ủy vụ hoạt động quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý địa phương 15 Biên chế hành chính, biên chế dự bị (nếu có) Theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, biên biên chế Biên chế quan thực chế độ tự chủ đơn vị nghiệp (là là: đơn vị dự toán, có tài khoản dấu riêng) trực thuộc Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân Sở Tài tỉnh tỉnh chế Biên chế hành biên chế Biên chế hành hành đơn vị nghiệp (là biên chế dự bị đơn vị dự toán, có (nếu có) tài khoản dấu riêng) trực thuộc 16 Có 04 quan (G, T, X, Y) quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thuê trụ sở làm việc năm kế hoạch Cơ quan phải tổ chức đấu thầu để chọn nhà thầu cho thuê nhà để làm trụ sở Cơ quan T thời gian Cơ quan G thời gian cần thuê trụ sở 09 cần thuê trụ sở 10 tháng, đơn giá thuê tháng, đơn giá thuê nhà nhà 11,0 triệu 9,0 triệu đồng/tháng đồng/tháng Cơ quan Y thời gian cần thuê trụ sở 06 tháng, đơn giá thuê nhà 16,0 triệu đồng/tháng Cơ quan X thời gian cần thuê trụ sở 07 tháng, đơn giá thuê nhà 15,0 triệu đồng/tháng 17 Có 04 quan quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thuê trụ sở làm việc năm kế hoạch Cơ quan phải thuê tổ chức có đủ điều kiện thẩm định giá xác định đơn giá thuê? Cơ quan N thỏa Cơ quan M thỏa thuận với bên cho thuận với bên cho thuê thuê mức tiền mức tiền phải trả phải trả 90,0 triệu 85,0 triệu đồng/năm đồng/năm Cơ quan Q thỏa thuận với bên cho thuê mức tiền phải trả 100,0 triệu đồng/năm Cơ quan P thỏa thuận với bên cho thuê mức tiền phải trả 95,0 triệu đồng/năm 18 Khi hết thời hạn thuê trụ sở làm việc theo hợp đồng ký, quan nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh cấp tỉnh muốn gia hạn thêm thời gian thuê, phải xin phép: 19 Hồ sơ liên quan đến hình thành tài sản ô Quyết định mua xe tô quan nhà nước, không cần Hợp đồng mua xe cấp có thẩm quyền đến: 20 21 Hội đồng nhân dân Sở Xây dựng tỉnh Sở Tài Bản giải trình Biên giao nhận nguồn tài để xe mua xe Biên nghiệm Hồ sơ liên quan đến hình thành tài sản Quyết định giao đất Biên hội nghị Biên xác định thu, bàn giao trụ sở quan nhà nước, không quan nhà nước cán bộ, công chức quyền sử dụng đất đơn vị với nhà thầu cần đến có thẩm quyền tháng đầu năm xây lắp Hội đồng bán đấu giá tài sản nhà nước phải thành lập tài sản bán đấu giá 500 tỷ đồng trở lên 1000 tỷ đồng trở lên 1500 tỷ đồng trở lên 2000 tỷ đồng trở lên trụ sở làm việc có nguyên giá theo sổ kế toán từ: 22 23 24 25 26 27 Hội đồng bán đấu giá tài sản nhà nước phải thành lập tài sản bán đấu giá tài sản gắn liền với đất (bao gồm quyền sử dụng đất), có nguyên giá theo sổ kế toán từ: Hội đồng bán đấu giá tài sản nhà nước phải thành lập bán đấu giá tài sản nhà nước trụ sở làm việc, có giá khởi điểm để bán đấu giá từ: Hội đồng bán đấu giá tài sản nhà nước phải thành lập bán đấu giá tài sản nhà nước tài sản gắn liền với đất, có giá khởi điểm để bán đấu giá từ: Hội đồng bán đấu giá tài sản nhà nước phải thành lập bán đấu giá tài sản nhà nước trụ sở làm việc, tài sản dự định bán đấu giá tài sản: Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất bao gồm quyền sử dụng đất là: Chủ tịch Hội đồng xác định giá tài sản nhà nước là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất bao gồm quyền sử dụng đất là: 600 tỷ đồng trở lên 800 tỷ đồng trở lên 1000 tỷ đồng trở lên 1.200 tỷ đồng trở lên 250 tỷ đồng trở lên 150 tỷ đồng trở lên 200 tỷ đồng trở lên 100 tỷ đồng trở lên 70 tỷ đồng trở lên 100 tỷ đồng trở lên 130 tỷ đồng trở lên 150 tỷ đồng trở lên Có giá khởi điểm để Có giá khởi điểm để Có giá khởi điểm để Có nguồn gốc phức bán đấu giá từ 70 tỷ bán đấu giá từ 80 tỷ bán đấu giá từ 90 tỷ tạp đồng trở lên đồng trở lên đồng trở lên Lãnh đạo Sở Tài Lãnh đạo Ủy ban nhân Lãnh đạo Sở Tài Lãnh đạo Sở Kế nguyên Môi dân tỉnh; chính; hoạch Đầu tư trường; Đại diện phận Đại diện quan quản Đại diện phận tài Đại diện Lãnh đạo giao trực tiếp lý cấp – kế toán đơn vị sử dụng tài sản 28 29 30 31 32 33 34 Các quan, đơn vị địa phương quản lý, muốn bán đấu giá tài sản nhà nước ô tô, phải đăng tải tin trang điện tử địa phương ô tô có nguyên giá theo sổ kế toán từ: Các quan nhà nước phải báo cáo kê khai cập nhật thông tin kê khai vào sở liệu tài sản nhà nước tài sản ô tô, trụ sở, tài sản gắn liền với đất; tài sản có nguyên giá theo sổ kế toán từ: Tiếp nhận quản lý báo cáo kê khai tài sản nhà nước từ quan, đơn vị địa phương quản lý trách nhiệm của: Số lượng hồ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản mà quan, đơn vị giao quản lý sử dụng tài sản nhà nước phải lập, là: Sau lập xong hồ sơ báo cáo kê khai tài sản nhà nước, quan, đơn vị địa phương quản lý phải gửi 02 hồ sơ đến: Trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ báo cáo kê khai tài sản nhà nước cho quan, đơn vị sử dụng tài sản nhà nước cấp huyện quản lý thuộc về: Trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ báo cáo kê khai tài sản nhà nước cho quan, đơn vị sử dụng tài sản nhà nước cấp 600 triệu đồng trở lên 550 triệu đồng trở 500 triệu đồng trở 450 triệu đồng trở lên lên lên 300 triệu đồng trở lên/ 400 triệu đồng trở 500 triệu đồng trở 600 triệu đồng trở đơn vị tài sản lên/ đơn vị tài sản lên/ đơn vị tài sản lên/ đơn vị tài sản Ủy ban nhân dân tỉnh Kho bạc nhà nước Sở Tài tỉnh Sở Kế hoạch Đầu tư 02 03 05 04 Sở Tài Ủy Sở Kế hoạch Sở, ban, ngành chủ Sở Xây dựng ban nhân dân cấp Đầu tư Ủy ban quản Ủy ban Ủy ban nhân dân huyện nhân dân cấp huyện nhân dân cấp huyện cấp huyện Phòng Tài – Kế Phòng Nội vụ hoạch Phòng Tài nguyên Ủy ban nhân dân Môi trường huyện Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Kế hoạch Đầu Sở, ban, ngành chủ tư quản Sở Tài tỉnh quản lý thuộc về: 35 36 37 38 39 Tài sản đầu tư Tài sản xác định giá trị Tài sản đầu tư tiền từ Quỹ phát Tài sản nhà nước Tài sản nhà giao cho đơn vị nghiệp công lập tự chủ tiền từ ngân triển hoạt động chờ lý nước giao tài chính: sách nhà nước cấp nghiệp Tài sản nhà nước chưa xác định giá trị giao cho đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài chính: Theo quy định thông tư số 245/2009/TT-BTC, trường hợp đơn vị nghiệp công lập giao tự chủ tài phải áp dụng phương thức đấu giá cho thuê trụ sở làm việc; gói cho thuê (tính cho thời hạn cho thuê) có giá trị từ: Phương thức giá cho thuê tài sản trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất mà đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài thuộc tỉnh quản lý áp dụng là: Chi phí liên quan đến việc cho thuê tài sản nhà nước đơn vị nghiệp công lập giao tự chủ tài chính: Các thiết bị công nghệ Các phương thông tin vận tải 80 triệu đồng trở lên tiện Trụ sở làm việc Công cụ, dụng cụ tài sản cố định 90 triệu đồng trở 100 triệu đồng trở 110 triệu đồng trở lên lên lên Phương thức giá Phương thức giá cho thuê tài sản cho thuê tài sản Sở bên cho thuê bên Xây dựng quy định thuê thỏa thuận Phương thức giá cho thuê tài sản Sở Kế hoạch Đầu tư quy định Phương thức giá cho thuê tài sản Sở Tài quy định Chi phí nghiệp vụ Chi phí định giá, đấu Chi phí quản lý việc Chi phí khấu hao tài chuyên môn giá tài sản cho thuê cho thuê tài sản sản cố định cho thuê hoạt động nghiệp 40 Mỗi Bộ, quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phép có tối đa nhà khách hoạt động theo 01 nhà khách mô hình đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài chính: 02 nhà khách 41 Chủ tịch Hội đồng chuyển đổi mô hình hoạt động nhà khách địa phương Lãnh đạo Sở Tài thuộc về: Lãnh đạo Sở Kế Lãnh đạo Sở Nội vụ hoạch Đầu tư 42 43 44 03 nhà khách Định mức phân bổ Theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, kinh Định mức phân bổ hàng năm; số lượng phí quản lý hành ngân sách nhà Định mức phân bổ hàng năm; số lượng biên chế; khả nước cấp cho đơn vị thực tự chủ hàng năm biên chế huy động nguồn thu trên: khác Kết thúc năm ngân sách, sau hoàn thành Phần chênh lệch nhiệm vụ Phần kinh phí Theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, số chi thực tế dự giao, phần chênh lại không chi cho “kinh phí quản lý hành tiết kiệm toán kinh phí quản lý lệch dương số số nhiệm vụ được” hiểu là: hành kết thúc chi thực tế dự giao năm ngân sách toán kinh phí quản lý hành giao để thực chế độ tự chủ Cơ quan nhà nước giao tự chủ Không 0,5 lần so Không 1,0 lần Không 1,5 lần theo Nghị định số130/2005/NĐ-CP, với mức tiền lương cấp so với mức tiền so với mức tiền tiết kiệm kinh phí quản lý hành bậc, chức vụ nhà lương cấp bậc, chức lương cấp bậc, chức chính, phép chi trả thu nhập tăng nước quy định vụ nhà nước quy vụ nhà nước quy 04 nhà khách Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Định mức phân bổ hàng năm; số lượng biên chế; khoản chi hoạt động nghiệp vụ đặc thù Tất phương án lại sai Không 2,0 lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ nhà nước quy thêm tối đa là: 45 46 47 Trong số khoản kinh phí sau, khoản khoản kinh phí mà quan nhà nước giao tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP: Trong số khoản chi sau, khoản khoản mà quan nhà nước không giao tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP: Việc chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động quan nhà nước theo phương thức coi phù hợp với quy định Nghị định số 130/2005/NĐ-CP định Kinh phí để thực chương trình mục tiêu quốc gia chống biến đổi khí hậu định định Kinh phí chi Kinh phí đào tạo, toán dịch vụ công Kinh phí chi nghiên bồi dưỡng cán bộ, cộng, chi phí thuê cứu khoa học công chức nhà nước mướn Chi văn phòng Chi sửa chữa thường Chi sửa chữa lớn tài Chi tiền lương, tiền phẩm phục vụ hoạt xuyên tài sản cố sản cố định công động quan định Theo chức vụ kết Theo số năm công tác Theo chức vụ Theo kết công hợp với số năm người người việc người công tác người 48 Điều chỉnh lại Trong trường hợp quan nhà nhiệm vụ theo Sáp nhập theo quy định nước giao tự chủ không định của nhà nước xem xét điều chỉnh biên chế: quan nhà nước có thẩm quyền 49 Trong trường hợp quan nhà nước giao tự chủ không xem xét điều chỉnh kinh phí quản lý hành chính: Do nhà nước thay đổi sách tiền lương, thay đổi định mức phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cho lĩnh vực quản lý hành Do mức chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức năm sau thấp năm trước Lãnh đạo nhận thêm gia đình có cách mạng việc đơn vị con, em Được phép chia tách công với để hình thành tổ vào làm chức Do điều chỉnh biên chế hành theo định cấp có thẩm quyền Do điều chỉnh nhiệm vụ theo định cấp có thẩm quyền 50 51 52 53 Ban hành tiêu chí để làm đánh giá kết thực nhiệm vụ quan trực thuộc thực chế độ tự chủ địa bàn địa phương trách nhiêm của: Hàng năm, tổ chức đánh giá, báo cáo kết thực chế độ tự chủ sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành theo quy định Nghị định số 130/2005/NĐ-CP quan trực thuộc địa bàn địa phương, trách nhiệm của: Theo thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTC-BNV, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước quan giao tự chủ địa phương quản lý, thuộc thẩm quyền định của: Giám đốc Sở Tài Giám đốc Sở Lao Giám đốc Sở Nội Chủ tịch Ủy ban động – Thương binh vụ nhân dân cấp tỉnh Xã hội Giám đốc Sở Tài Giám đốc Sở Tài Giám đốc Sở Nội Chủ tịch Ủy ban Giám đốc vụ nhân dân tỉnh Sở Nội vụ Ủy ban nhân dân cấp Hội đồng nhân dân Sở chủ quản tỉnh cấp tỉnh Sở Tài Toàn khoản thu, chi Nhà nước quan nhà nước có Theo Luật Ngân sách nhà nước hành, Tất lượng tiền có Toàn số tiền nhà thẩm quyền Toàn khoản khái niệm ngân sách nhà nước hiểu Kho bạc nhà nước thu định thực thu, chi năm là: nước năm năm phủ để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước 54 Thẩm quyền định dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương, Thủ tướng phủ phê chuẩn toán ngân sách nhà nước thuộc về: Ngân sách trung ương Bộ trưởng Tài Chủ tịch nước Ngân sách phương Quốc hội Ngân sách trung ương, ngân sách Ngân sách trung địa tỉnh, ngân sách ương ngân sách huyện ngân sách địa phương xã 55 Ngân sách nhà nước gồm: 56 Tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn Tổng số thu từ thuế, tổng số chi Nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước Bội chi bù đắp Tổng chi phải nhỏ phí, lệ phí phải lớn thường xuyên; theo quy định Luật Ngân sách nhà từ nguồn vốn vay tổng thu tổng số chi đầu trường hợp bội nước 2002 là: nước tư phát triển chi, số bội chi phải nhỏ số chi đầu tư phát triển 57 Luật Ngân sách nhà nước 2002 quy định Ngân sách cấp tỉnh ngân sách địa phương bao gồm: Ngân sách huyện xã Ngân sách đơn vị hành cấp cấp có Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân 58 Luật Ngân sách nhà nước hành quy định dự toán chi ngân sách trung ương Dưới 2% tổng số chi ngân sách cấp quyền địa phương bố trí khoản dự phòng là: Từ 2% đến 5% tổng Từ 3% đến 5% tổng Dưới 5% tổng số chi số chi số chi tỉnh, Ngân sách huyện, cấp xã 59 60 61 62 63 Luật Ngân sách nhà nước hành quy định thẩm quyền thiết lập quỹ dự trữ tài Chính phủ ngân sách trung ương ngân sách địa phương, thuộc về: Chính phủ Ủy Chính phủ Ủy Uỷ ban nhân dân cấp ban nhân dân cấp ban nhân dân tỉnh tỉnh cấp Đáp ứng nhu cầu chi nguồn thu Hỗ trợ cho doanh Viện trợ cho Quỹ dự trữ tài lập nhằm mục chưa tập trung kịp nghiệp kinh tế nước theo đạo đích: phải hoàn trả bị suy thoái trầm trọng Chính phủ năm ngân sách Luật Ngân sách nhà nước hành quy định: Trường hợp sử dụng hết dự phòng ngân sách sử dụng quỹ dự 30% 25% 35% trữ tài để chi theo quy định Chính phủ tối đa không phần trăm (% ) số dư quỹ: Luật Ngân sách nhà nước hành quy Ủy ban Thường vụ Thủ tướng Chính định thẩm quyền định sử dụng dự Chính phủ Quốc hội phủ phòng ngân sách trung ương, thuộc về: Theo Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, Chính phủ thực phân cấp thẩm 2,0 tỷ đồng 1,5 tỷ đồng quyền định sử dụng dự phòng ngân 2,5 tỷ đồng mỗi nhiệm vụ phát nhiệm vụ phát sách trung ương cho phép Bộ trưởng Bộ nhiệm vụ phát sinh sinh sinh Tài định mức chi không quá: Cho Ngân hàng Chính sách xã hội vay để thực sách Chính phủ 40% Chủ tịch Quốc hội 1,0 tỷ đồng nhiệm vụ phát sinh 64 Bội chi ngân sách Bội chi ngân sách Bội chi ngân sách trung ương, bội chi Pháp luật ngân sách nhà nước hành trung ương bội Bội chi ngân sách trung ương bội chi ngân sách cấp tỉnh quy định bội chi ngân sách nhà nước là: chi ngân sách cấp trung ương ngân sách địa phương bội chi ngân sách tỉnh cấp huyện 65 Pháp luật ngân sách nhà nước hành quy định thẩm quyền định thời kỳ Chủ tịch Quốc hội ổn định ngân sách ngân sách trung ương ngân sách địa phương, thuộc 66 67 68 69 Pháp luật ngân sách nhà nước hành quy định thẩm quyền định thời kỳ ổn định ngân sách ngân sách cấp địa phương, thuộc về: Trên địa bàn tỉnh H có 04 đơn vị (O, P, Q, T) trung ương quản lý, đóng trụ sở hoạt động thường xuyên Cả đơn vị lập dự toán năm (N) xin Ủy ban nhân dân tỉnh H hỗ trợ kinh phí Ủy ban nhân dân tỉnh H chấp nhận hỗ trợ cho đơn vị nào: Thẩm quyền định điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu ngân sách cấp địa phương sau kỳ ổn định ngân sách, thuộc về: Quốc hội Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch Hội đồng Hội đồng nhân dân Chủ tịch Ủy ban Ủy ban nhân dân nhân dân cấp tỉnh cấp tỉnh nhân dân cấp tỉnh cấp tỉnh Đơn vị T xin hỗ trợ Đơn vị O xin hỗ trợ Đơn vị P xin hỗ trợ kinh phí xây dựng kinh phí xây dựng kinh phí xây dựng trường mầm non nhà truyền thống hàng rào bảo vệ đơn vị Đơn vị Q xin hỗ trợ kinh phí để phối hợp thực số hoạt động với tỉnh H Chủ tịch Hội đồng Hội đồng nhân dân Chủ tịch Ủy ban Ủy ban nhân dân nhân dân cấp tỉnh cấp tỉnh nhân dân cấp tỉnh cấp tỉnh Phương thức định sử dụng dự phòng Chủ tịch Ủy ban Cơ quan tài Cơ quan tài Ủy ban nhân dân ngân sách mà cấp quyền địa nhân dân tự trình Ủy ban nhân cấp định định phương phép thực là: định dân định 70 Đã thủ trưởng Cả điều kiện Đúng chế độ, tiêu đơn vị sử dụng NS lại, trừ trường Chi ngân sách nhà nước thực chuẩn, định mức Đã có dự toán người uỷ hợp khác theo quy có đủ điều kiện sau đây: quan nhà nước có thẩm NS giao quyền định định Luật ngân quyền quy định chi sách nhà nước 71 Theo Luật ngân sách nhà nước 2002, Viện trợ không hoàn khoản thu từ nguồn sau không Vay nợ nước lại tính vào thu ngân sách nhà nước? 72 Quỹ ngân sách nhà nước toàn khoản tiền Nhà nước, kể tiền vay, Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương Ngân hàng thương Kho bạc nhà nước có tài khoản ngân sách nhà nước Việt Nam mại nước mại nước Việt Nam cấp quản lý tại: 73 74 75 Hoạt động kinh tế Quà biếu tặng Nhà nước Lập trình Quốc hội dự toán ngân sách Ủy ban thường vụ nhà nước phương án phân bổ ngân sách Chính phủ Bộ Tài Quốc hội trung ương hàng năm nhiệm vụ của: Phối hợp với bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập Bộ Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước phương án Quốc hội Bộ Tài Đầu tư phân bổ ngân sách trung ương; tổng hợp, lập toán ngân sách nhà nước trình Chính phủ nhiệm vụ của: Trợ cấp cho đối Khoản chi sau không thuộc nội Quốc phòng, an ninh Các hoạt động tượng sách xã dung trật tự nghiệp hội trung ương đảm nhận Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Công - Thương Chi bổ sung cho ngân sách địa phương 76 Đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ Khoản chi sau không xếp tầng kinh tế - xã hội vào chi đầu tư phát triển? khả thu hồi vốn Đầu tư hỗ trợ Chi hỗ trợ tổ cho doanh Chi cho nghiệp chức tài nghiệp, tổ chức giáo dục Nhà nước kinh tế 77 Chênh lệch thiếu tổng số chi tổng số Theo Nghị định 60/2003/NĐ-CP, bội chi thu ngân sách trung ngân sách nhà nước hiểu là: ương ngân sách địa phương năm ngân sách Hiệu số tổng nguồn thu tổng chi năm ngân sách, quan có thẩm quyền phê duyệt 78 79 80 Chênh lệch thiếu tổng số chi ngân sách trung ương tổng số thu ngân sách trung ương năm ngân sách Các khoản vay nước từ phát hành trái Cổ phần hóa Bội chi ngân sách nhà nước Việt Nam Nhượng bán quyền phiếu Chính phủ từ doanh nghiệp nhà bù đắp nguồn thu từ tiền: sử dụng đất nguồn tài nước khác Các khoản Chính Ủng hộ, đóng góp Bội chi ngân sách nhà nước Việt Nam Vay Ngân hàng phủ vay nước người Việt Nam bù đắp nguồn thu từ tiền: nhà nước Việt Nam đưa vào cân nước đối ngân sách Theo Thông tư 59/2003/TT-BTC, khoản thu sau đây, khoản thu Thuế môn khoản mà ngân sách địa phương hưởng 100%? Chênh lệch thiếu tổng số chi ngân sách địa phương tổng số thu ngân sách địa phương năm ngân sách Cho thuê mặt nước để nuôi trồng thủy, hải sản Vay ưu đãi vay thương mại từ nước Thuế chuyển quyền Thuế thu nhập doanh Lệ phí trước bạ sử dụng đất nghiệp 81 82 83 84 Theo quy định pháp luật ngân sách nhà nước hành, khoản thu ngân Thuế thu nhập cá nhân sách địa phương không hưởng 100% Thuế nhà, đất Theo quy định pháp luật ngân sách nhà nước hành, khoản thu ngân Thuế tiêu thụ đặc Thuế nhà, đất sách xã, thị trấn hưởng tối thiểu biệt 70%: Theo quy định pháp luật ngân sách nhà nước hành, khoản thu ngân Thuế chuyển quyền Thuế nhà, đất sách xã, thị trấn không thiết sử dụng đất hưởng từ 70% trở lên: Ngân sách tỉnh, ngân Ngân sách tỉnh sách huyện, quận, Ngân sách tỉnh bao gồm phận nào? ngân sách thị xã, thành phố thuộc huyện thuộc tỉnh tỉnh Huy động đóng góp tự nguyện nhân Lệ phí chứng thư dân tổ chức địa bàn Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập cá nhân phát sinh địa bàn xã Thuế tài nguyên Lệ phí trước bạ nhà, đất Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách cấp tỉnh ngân sách ngân sách cấp huyện, quận, thị xã, huyện thành phố thuộc tỉnh 85 Chi hoạt động Sở Chi hoạt động Chi hoạt động Khoản chi không thuộc nhiệm vụ chi Chi hoạt động Văn hóa, Thể thao Sở Tài nguyên Tòa án nhân dân thường xuyên ngân sách cấp tỉnh: Sở Tư pháp Du lịch Môi trường tỉnh 86 Khoản chi không thuộc nhiệm vụ chi Chi hoạt động Bộ Chi hoạt động Chi hoạt động Chi hoạt động thường xuyên ngân sách cấp tỉnh: huy quân tỉnh Sở Nội vụ Sở Ngoại vụ Văn phòng Tỉnh ủy 87 Ngân sách cấp Ngân sách huyện, ngân Ngân sách cấp Ngân sách huyện Ngân sách huyện bao gồm phận huyện ngân sách sách phường, thị huyện ngân sách ngân sách xã nào? xã, phường, thị trấn thuộc huyện xã thuộc huyện trấn 88 89 90 Chi hoạt động Chi hoạt động Văn Khoản chi nhiệm vụ chi Văn phòng Hội phòng Tòa án nhân dân thường xuyên ngân sách cấp huyện: đồng nhân dân huyện huyện Công an huyện xin Trong số đơn vị lập dự toán xin ngân Ban huy quân kinh phí để phối sách huyện K hỗ trợ kinh phí, đơn vị huyện xin kinh phí hợp tập huấn chi hỗ trợ: mua Computer nghiệp vụ cho công an xã Trường hợp ngân sách địa phương huy động vốn cho nhu cầu đầu tư, dư nợ vốn huy động thời điểm trình phương án dư nợ sau phương án 25% 30% huy động duyệt bảo đảm không vượt phần trăm (%) vốn đầu tư xây dựng nước hàng năm ngân sách cấp tỉnh? Chi hoạt động Chi hoạt động Văn phòng Mặt trận Văn phòng huyện Tổ quốc huyện ủy Chi cục thuế huyện Viện Kiểm sát nhân xin kinh phí mua dân huyện xin kinh bàn ghế nhà ăn phí tổng kết năm 35% 40% 91 Theo pháp luật ngân sách nhà nước hành, việc phân cấp nguồn thu ngân Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân tỉnh Bộ Tài sách cấp quyền địa phương tỉnh quan định? Thủ tướng Chính phủ 92 Theo pháp luật ngân sách nhà nước hành, thẩm quyền định định mức Thủ tướng Chính phủ phân bổ ngân sách ngân sách trung ương với ngân sách địa phương, thuộc về: Chính phủ Quốc hội Chủ tịch Quốc hội 93 94 Thông tư hướng dẫn yêu cầu, nội dung, thời hạn lập dự toán ngân sách nhà nước thông báo số kiểm tra dự toán ngân sách nhà nước cho bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác trung ương Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan ban hành? Mục lục ngân sách nhà nước công cụ bắt buộc phải sử dụng quản lý tài chính: Văn phòng Chính phủ Ban Nội trung ương Bộ Tài Ở doanh nghiệp Ở doanh nghiệp Riêng có quản Ở hộ gia đình công doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư lý ngân sách nhà hợp tác xã tư nước nước 95 Mục chi không nằm nhóm mục chi toán cá nhân mục lục ngân Mục 6500 sách nhà nước hành: 96 Cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện, quản lý khoản vay nợ Chính Ngân hàng nhà nước Bộ Kế hoạch phủ; thống quản lý nợ công Bộ Ngoại giao Việt Nam Đầu tư nước theo quy định pháp luật ngân sách nhà nước hành, là: 97 98 Những năm kỳ ổn định ngân sách, Sở Tài tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân cấp trực tiếp dự toán ngân sách, khi: Theo quy định pháp luật ngân sách nhà nước hành, Bộ Tài phải ban hành thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch: Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ trưởng Bộ lệnh Mục 6400 Mục 6300 Mục 6000 Bộ Tài Chủ tịch Hội đồng Bí thư tỉnh, thành Tài Ủy ban nhân dân cấp nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc có đề nghị phố trực thuộc trung trung ương lệnh ương lệnh Trước ngày 20 Trước ngày 25 tháng Trước ngày 15 tháng Trước ngày 10 tháng năm báo năm báo cáo năm báo cáo tháng năm báo cáo cáo 99 100 Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cấp quyền địa phương Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định, thời gian thực phân cấp phải phù hợp với: Trong trình chấp hành ngân sách, giảm thu so với dự toán duyệt quyền nhà nước cấp có quản lý ngân sách áp dụng giải pháp nào? Ba năm lần Thời kỳ ổn định ngân sách địa Hàng năm phương Hai năm lần Sắp xếp lại khoản Vay Kho bạc nhà Vay Ngân hàng nhà chi để giảm số Vay dân nước nước khoản chi tương ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH tài CHÍNH (phần thi trắc nghiệm) , NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH tài CHÍNH (phần thi trắc nghiệm) , NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH tài CHÍNH (phần thi trắc nghiệm)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay