NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC lĩnh vực chuyên ngành phòng chống tệ nạn xã hội (phần thi trắc nghiệm)

39 232 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:55

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC Lĩnh vực chuyên ngành: Phòng chống tệ nạn xã hội (Phần thi Trắc nghiệm) Phương án 1 Luật phòng chống ma tuý số: Ngày 09 tháng 23/2000/QH10 Quốc hội 12 năm 2001 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày, tháng, năm ? Stt Câu hỏi Phương án Phương án Phương án Ngày 09 tháng Ngày 09 tháng 12 năm 2002 12 năm 1999 Ngày 09 tháng 12 năm 2000 Luật phòng chống ma tuý số: Ngày 01 tháng 23/2000/QH10 có hiệu lực thi năm 2001 hành từ ngày, tháng, năm ? Ngày 01 tháng năm 2003 Ngày 01 tháng năm 2000 Ngày 01 tháng năm 2002 Luật sửa đổi, bổ sung số Ngày 03 tháng điều Luật phòng chống ma năm 2005 tuý Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày, tháng, năm ? Ngày 03 tháng Ngày 03 tháng năm 2006 năm 2008 Ngày 03 tháng năm 2007 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật phòng chống ma tuý có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào? Ngày 01 tháng 01 năm 2009 Ngày 01 tháng 03 năm 2009 Ngày 01 tháng 04 năm 2009 Ngày 01 tháng 02 năm 2009 Các hình thức cai nghiện ma tuý? Cai nghiện ma túy gia đình, cai nghiện ma túy sở cai nghiện Cai nghiện ma túy gia đình, cai nghiện ma túy cộng đồng Cai nghiện ma túy sở cai nghiện, cai nghiện ma túy cộng đồng Cai nghiện ma túy sở cai nghiện, cai nghiện ma túy gia đình, cai nghiện ma túy cộng đồng Thời hạn cai nghiện ma túy gia đình, cai nghiện ma túy cộng đồng là? Từ tháng đến 12 tháng Từ tháng đến tháng Từ tháng đến 12 tháng Từ tháng đến 15 tháng Người nghiện ma tuý tự nguyện gia đình làm đơn xin cai nghiện nhận vào cai nghiện sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ họ có độ tuổi Từ đủ 12 tuổi đến 16 tuổi Từ đủ 10 tuổi đến 16 tuổi Từ đủ 12 tuổi đến 18 tuổi Từ đủ 10 tuổi đến 16 tuổi Người nghiện ma tuý cai nghiện gia đình, cộng đồng giáo dục nhiều lần xã, phường, thị trấn mà nghiện nơi cư trú định đưa vào sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ họ có độ tuổi: Từ đủ 16 tuổi Từ đủ 12 tuổi đến 18 tuổi Từ đủ 16 tuổi trở lên Từ đủ 18 tuổi Nhà trường sở giáo dục khác có trách nhiệm Phối hợp với gia đình, quan, tổ chức quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên phòng, chống ma tuý Phối hợp với quan y tế quyền địa phương tổ chức xét nghiệm cần thiết để phát học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma tuý Tổ chức thực chương trình giáo dục phòng, chống ma tuý; giáo dục pháp luật phòng, chống ma tuý lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia tệ nạn ma tuý; Phối hợp với gia đình, quan, tổ chức quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên phòng, chống ma tuý; Phối hợp với quan y tế quyền địa phương tổ chức xét nghiệm cần thiết để phát học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma túy Tổ chức thực chương trình giáo dục phòng, chống ma tuý; giáo dục pháp luật phòng, chống ma tuý lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia tệ nạn ma tuý 10 Trong sở cai nghiện, người nghiện ma tuý phải bố trí vào khu vực tách riêng với người nghiện ma tuý khác để quản lý chữa bệnh Người chưa thành niên; Phụ nữ; Người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; Người cai nghiện nhiều lần có hành vi gây rối trật tự 11 Trách nhiệm Giám đốc Sở Triển khai Lao động – Thương binh Xã thành lập Chi cục hội Chi cục phòng chống phòng chống tệ nạn tệ nạn xã hội? xã hội; kiện toàn, xếp tổ chức máy cán Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội theo phân cấp; đạo Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội triển khai thực nhiệm vụ giao 12 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt ngày 12/11/2013 Chính phủ vi phạm hành quy định nội dung gì? lĩnh vực phòng, chống ma túy an ninh trật tự Người chưa thành niên Người cai nghiện nhiều lần có hành vi gây rối trật tự Người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm Triển khai thành lập Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội; kiện toàn, xếp tổ chức máy cán Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội theo phân cấp Triển khai thành lập Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội; ; đạo Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội triển khai thực nhiệm vụ giao Kiện toàn, xếp tổ chức máy cán Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội theo phân cấp; đạo Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội triển khai thực nhiệm vụ giao Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS chăm sóc sức khỏe cộng đồng Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực mại dâm, ma túy 13 Biên chế hàng năm Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội quan định giao ? Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Cục phòng chống tệ nạn xã hội 14 Một nhiệm vụ Thường xuyên nắm Điều trị thay Chi cục phòng chống tệ nạn xã tình hình để xây thuốc hội ? dựng kế hoạch, Methadone chương trình, biện pháp, dự án phòng chống tệ nạn xã hội địa bàn thành phố 15 Chi cục phòng chống tệ nạn xã Bộ Lao động Cục phòng hội quan quản lý nhà nước Thương binh Xã chống tệ nạn xã trực thuộc ? hội hội Sở Lao động Thương binh Xã hội Tổ chức cai nghiện gia đình cộng đồng UBND thành phố Tổ chức cai nghiện tập trung UBND thành phố Sở Lao động Thương binh Xã hội Ngày 16 tháng năm 1994 Ngày 16 tháng 10 năm 1994 Ngày 16 tháng năm 1994 17 Thẩm quyền ban hành Cục phòng định thành lập Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội chống tệ nạn xã hội ? Sở Lao động Thương binh Xã hội Bộ Lao động Thương binh Xã hội UBND thành phố 18 Quyết định số 688/ 2009/QĐ-UBND UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Lao động Thương binh Xã hội ban hành ngày, tháng, năm ? Ngày 22 tháng 05 năm 2009 Ngày 22 tháng 07 năm 2009 Ngày 22 tháng 06 năm 2009 Ngày 22 tháng 04 năm 2009 19 Một hành vi sau bị nghiêm cấm ? Trồng có chứa chất ma tuý Cai nghiện gia đình Cai nghiện tập trung Uống thuốc Methadone 16 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thành lập ngày, tháng, năm ? Ngày 16 tháng năm 1994 20 Cá nhân, gia đình có trách nhiệm phòng chống ma túy ? Giáo dục thành viên gia đình, thân nhân tác hại ma tuý thực quy định pháp luật phòng, chống ma tuý; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên gia đình tham gia tệ nạn ma tuý; Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý sở cai nghiện cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện Đấu tranh với hành vi trái phép ma tuý thân nhân người khác; tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý sở cai nghiện cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện Giáo dục thành viên gia đình, thân nhân tác hại ma tuý thực quy định pháp luật phòng, chống ma tuý; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên gia đình tham gia tệ nạn ma tuý; thực định thầy thuốc sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh; Đấu tranh với hành vi trái phép ma tuý thân nhân người khác; tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý sở cai nghiện cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện 21 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tổ chức phối Phòng ngừa, tổ chức thành viên, tổ hợp với quan có ngăn chức khác phạm vi nhiệm thẩm quyền tuyên chặn người vụ, quyền hạn có trách truyền, giáo dục tổ chức nhiệm phòng chống ma nhân dân kiến thức, công dân túy ? pháp luật phòng, tham gia tệ nạn chống ma tuý; xây ma tuý; Giám dựng môi trường sát hoạt động xã hội lành mạnh, phòng, chống văn minh; Phòng ma tuý ngừa, ngăn chặn quan, nhà người tổ chức trường, công sở giáo dục khác dân tham gia tệ nạn địa bàn dân ma tuý; Giám sát cư; hoạt động phòng, chống ma tuý quan, nhà trường, sở giáo dục khác địa bàn dân cư; Phối hợp với quyền cấp, quan có thẩm quyền để vận động cai nghiện ma tuý; tham gia giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm giúp đỡ người cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện Phối hợp với quyền cấp, quan có thẩm quyền để vận động cai nghiện ma tuý; tham gia giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm giúp đỡ người cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện Giám sát hoạt động phòng, chống ma tuý quan, nhà trường, sở giáo dục khác địa bàn dân cư; Phối hợp với quyền cấp, quan có thẩm quyền để vận động cai nghiện ma tuý; tham gia giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm giúp đỡ người cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện 22 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người (HIV/AIDS) ban hành ngày, tháng, năm nào? 23 Một hoạt động Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm ma tuý thuộc Công an nhân dân gì? ngày 26 tháng năm 2006 ngày 29 tháng năm 2006 ngày 28 tháng năm 2006 ngày 27 tháng năm 2006 Yêu cầu quan bưu điện mở bưu kiện, bưu phẩm để kiểm tra có cho bưu kiện, bưu phẩm có chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần Hướng dẫn, đạo việc thành lập, giải thể sở cai nghiện ma tuý bắt buộc Tham gia giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm giúp đỡ người cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng Giải vấn đề xã hội sau cai nghiện 24 Gia đình có trách nhiệm công tác cai nghiện ma túy ? Giúp người nghiện ma tuý cai nghiện gia đình theo hướng dẫn, giám sát cán y tế quyền sở; Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma tuý có hành vi gây trật tự, an toàn xã hội Báo cho quyền sở người nghiện ma tuý gia đình tình trạng nghiện người Báo cho quyền sở người nghiện ma tuý gia đình tình trạng nghiện người đó; giúp người nghiện ma tuý cai nghiện gia đình theo hướng dẫn, giám sát cán y tế quyền sở; theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma tuý có hành vi gây trật tự, an toàn xã hội; hỗ trợ quan có thẩm quyền đưa người nghiện ma tuý vào sở cai nghiện đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định pháp luật Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma tuý có hành vi gây trật tự, an toàn xã hội 25 Người nghiện ma tuý có trách nhiệm công tác cai nghiện ma túy ? Tự khai báo tình trạng nghiện ma tuý với quan, tổ chức nơi làm việc quyền sở nơi cư trú Tự đăng ký hình 26 Trong thời gian cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma tuý có trách nhiệm ? Chịu quản lý, giáo dục sở cai nghiện bắt buộc; Lao động, học tập, chữa bệnh để cai nghiện góp phần đảm bảo đời sống thời gian cai nghiện Tuân thủ nội quy chịu quản lý, giáo dục sở cai nghiện bắt buộc thức cai nghiện Tự khai báo tình trạng nghiện ma tuý với quan, tổ chức nơi làm việc quyền sở nơi cư trú; tự đăng ký hình thức cai nghiện; tuân thủ nghiêm ngặt quy định cai nghiện ma túy Tuân thủ nghiêm ngặt quy định cai nghiện ma túy Lao động, học tập, chữa bệnh để cai nghiện góp phần đảm bảo đời sống thời gian cai nghiện Tuân thủ nội quy , chịu quản lý, giáo dục sở cai nghiện bắt buộc; Lao động, học tập, chữa bệnh để cai nghiện góp phần đảm bảo đời sống thời gian cai nghiện 54 Anh (chị) cho biết Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người (HIV/AIDS) trường hợp Nhà nước cấp miễn phí thuốc kháng HIV? Người nghiện ma túy, người mại dâm bị nhiễm HIV Phụ nữ nhiễm HIV thời kỳ mang thai, trẻ em tuổi nhiễm HIV Nhà nước cấp miễn phí thuốc kháng HIV 55 Anh (chị) cho biết Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người (HIV/AIDS) quy định thứ tự ưu tiên cấp miễn phí thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV sở điều trị HIV/AIDS? Người nhiễm HIV mắc bệnh hiểm nghèo, người nhiễm HIV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người nhiễm HIV thuộc diện hộ nghèo Phụ nữ nhiễm HIV thời kỳ mang thai, trẻ em tuổi nhiễm HIV; người nhiễm HIV tích cực tham gia phòng, chống HIV/AIDS Tính pháp lý 56 Anh (chị) cho biết việc cung Nhanh nhạy cấp thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống HIV/AIDS quy định Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người (HIV/AIDS) phải bảo đảm yêu cầu sau đây? Người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV tai nạn rủi ro nghề nghiệp, người bị nhiễm HIV rủi ro kỹ thuật y tế, phụ nữ nhiễm HIV thời kỳ mang thai, trẻ em tuổi nhiễm HIV Người nhiễm HIV chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân Người bị nhiễm HIV tai nạn rủi ro nghề nghiệp, người bị nhiễm HIV rủi ro kỹ thuật y tế Chính xác, rõ ràng, đơn giản, thiết thực Bí mật Trẻ em từ đủ tuổi đến 16 tuổi nhiễm HIV; người nhiễm HIV tích cực tham gia phòng, chống HIV/AIDS 57 HIV chữ viết tắt cụm từ tiếng Anh "Human Immunodeficiency Virus" là: Vi khuẩn 58 AIDS chữ viết tắt cụm từ Bệnh di truyền tiếng Anh "Acquired Immune Deficiency Syndrome" là: 59 Hành vi không làm lây nhiễm HIV 60 Anh (chị) cho biết Luật phòng, chống vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người (HIV/AIDS) quy định người sử dụng lao động hành vi sau đây? Bắt tay, ôm hôn xã giao Bố trí nơi làm việc cách ly lý phát người lao động nhiễm HIV Nấm Ký sinh trùng Vi rút gây suy giảm miễn dịch người Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải HIV gây Dùng chung dao cạo Hạ bậc lương người lao động lý phát người lao động nhiễm HIV Bệnh xã hội Bệnh ung thư Quan hệ tình dục không an toàn Từ chối khen thưởng người lao động lý người lao động nhiễm HIV Dùng chung bơm kim tiêm Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc gây khó khăn trình làm việc người lao động lý người lao động nhiễm HIV 61 Anh (chị) cho biết Luật phòng, chống vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người (HIV/AIDS) có quy định việc xét nghiệm HIV tự nguyện ? Việc xét nghiệm HIV thực sở tự nguyện người xét nghiệm Người tự nguyện xét nghiệm HIV phải từ đủ 16 tuổi trở lên, có lực hành vi dân Việc xét nghiệm HIV người 16 tuổi, người lực hành vi dân thực có đồng ý văn cha, mẹ người giám hộ người Khi nghi ngờ trường hợp phải đưa xét nghiệm Người tự Việc xét nghiệm nguyện xét nghiệm HIV thực sở tự HIV phải từ đủ 16 tuổi nguyện người giám hộ trở lên, có lực hành vi dân 62 Anh (chị) cho biết quy định phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang theo Luật phòng, chống vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người (HIV/AIDS) ? Phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm HIV cấp thuốc điều trị HIV miễn phí Phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm HIV sở y tế điều trị dự phòng nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang Phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm HIV miễn phí; phụ nữ nhiễm HIV tạo điều kiện tiếp cận biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con; phụ nữ nhiễm HIV thời kỳ mang thai, cho bú tư vấn phòng, chống HIV/AIDS Phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV miễn giảm 50% 63 Luật Phòng, chống vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người (HIV/AIDS quy định nội dung sau vi phạm nguyên tắc phòng, chống HIV/AIDS Kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV thành viên gia đình họ Kết hợp biện pháp xã hội biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế phòng, chống HIV/AIDS Quốc hội; Chính phủ Bộ Y tế Thực việc phối hợp liên ngành huy động xã hội phòng, chống HIV/AIDS Kết hợp chặt chẽ phòng, chống HIV/AIDS với phòng, chống ma tuý, mại dâm Bộ Lao động – Thương binh Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước phòng, chống HIV/AIDS Bộ Công an phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ Y tế việc thực quản lý nhà nước phòng, chống HIV/AIDS 64 Cơ quan quản lý nhà nước Chính phủ; Bộ Y phòng, chống HIV/AIDS tế; Ủy ban nhân quy định Luật phòng, dân cấp chống vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người (HIV/AIDS) gồm: 65 Anh (chị) cho biết nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống HIV/AIDS quy định Luật phòng, chống vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người (HIV/AIDS) ? Nguyên nhân, đường lây truyền HIV, biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV biện pháp chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV 66 Anh (chị) cho biết quy định tư vấn phòng, chống HIV/AIDS Luật phòng, chống vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người (HIV/AIDS) gì? Mọi người có quyền tiếp cận với dịch vụ tư vấn phòng, chống HIV/AIDS có nghi ngờ 67 Anh (chị) cho biết quy định an toàn truyền máu Luật phòng, chống vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người (HIV/AIDS) ? Việc xét nghiệm sàng lọc HIV phải thực loại sinh phẩm chẩn đoán Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố cho phép lưu hành 68 Pháp lệnh phòng chống mại dâm có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm nào? Ngày 17/3/2003 Phù hợp với đối tượng, trình độ, lứa tuổi, giới tính, truyền thống, văn hoá, sắc dân tộc, tôn giáo, đạo đức xã hội, tín ngưỡng phong tục tập quán Nhà nước không khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức tư vấn phòng, chống HIV/AIDS Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố quy định cụ thể việc xét nghiệm sàng lọc HIV Ngày 07/01/2003 Không đưa thông tin, hình ảnh tiêu cực người nhiễm HIV Chính xác, rõ ràng, đơn giản, thiết thực Các sở y tế trách nhiệm tư vấn phòng, chống HIV/AIDS Mọi người có quyền tiếp cận với dịch vụ tư vấn phòng, chống HIV/AIDS Công tác lưu trữ kết xét nghiệm, lưu trữ tiêu huỷ mẫu máu, túi máu, chế phẩm máu, bệnh phẩm nhiễm HIV Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố quy định cụ thể Ngày 01/7/2003 Các túi máu, chế phẩm máu phải làm xét nghiệm HIV trước sử dụng, kể trường hợp cấp cứu Ngày 11/7/2003 69 Pháp lệnh phòng chống Đủ 18 tuổi trở lên mại dâm quy định: Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, sở kinh doanh vũ trường, karaokê, xoa bóp, tắm sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm sử dụng lao động độ tuổi sau đây? Dưới 18 tuổi Đủ 16 tuổi trở lên Dưới 16 tuổi 70 Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định Pháp lệnh phòng chống mại dâm ? Lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm trá hình Cưỡng bán dâm, môi giới mại dâm, bảo kê mại dâm; lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm Mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm, tổ chức hoạt động mại dâm; cưỡng bán dâm, môi giới mại dâm, bảo kê mại dâm; lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm Phạt tiền đến 25 triệu đồng Phạt tiền đến 20 triệu đồng Lợi dụng kinh doanh dịch vụ để tổ chức hoạt động mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm 71 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Phạt tiền đến Phạt tiền đến Chính phủ quy định thẩm 10 triệu đồng 15 triệu đồng quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có quyền xử lý vi phạm hành phòng, chống tệ nạn xã hội với mức phạt tối đa tiền? 72 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP Chính phủ, quy định cá nhân có trách nhiệm phòng chống mại dâm? Chấp hành nghiêm chỉnh quy định Pháp luật phòng, chống mại dâm 73 Pháp lệnh phòng chống mại dâm quy định người mua dâm bị truy cứu trách nhiệm hình trường hợp sau đây? Mua dâm có tính chất đồi trụy 74 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Từ triệu đến Chính phủ quy định người triệu đồng có hành vi lôi kéo, ép buộc cưỡng người khác bán dâm bị xử lý phạt tiền mức đây? Quản lý, giúp đỡ, chăm sóc người bán dâm giáo dục xã, phường, thị trấn Lôi kéo, ép buộc người khác mua dâm Động viên, giúp người bán dâm xoá bỏ mặc cảm Quản lý, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người bán dâm tái phạm Mua dâm với người chưa thành niên Mua dâm với nhiều người Từ 10 triệu đến 15 triệu đồng Từ 15 triệu đến 20 triệu đồng Từ triệu đến 10 triệu đồng 75 Pháp lệnh phòng chống mại dâm quy định Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phòng, chống mại dâm? Tổ chức thực phòng, chống mại dâm địa phương; Lập hồ sơ, thống kê, phân loại đối tượng, sở kinh doanh dịch vụ để có biện pháp phòng ngừa tệ nạn mại dâm; Tổ chức thực việc quản lý, giáo dục xã, phường, thị trấn người bán dâm người có hành vi liên quan đến mại dâm theo quy định pháp luật xử lý vi phạm hành 76 Pháp lệnh phòng chống mại dâm Bán dâm có tính quy định người bán dâm bị truy chất đồi trụy cứu trách nhiệm hình trường hợp sau đây? Tổ chức thực việc quản lý, giáo dục xã, phường, thị trấn người bán dâm người có hành vi liên quan đến mại dâm theo quy định pháp luật xử lý vi phạm hành Tổ chức thực phòng, chống mại dâm địa phương Lập hồ sơ, thống kê, phân loại đối tượng, sở kinh doanh dịch vụ để có biện pháp phòng ngừa tệ nạn mại dâm Bán dâm đồng giới Biết bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác Bán dâm cho nhiều người lúc 77 Pháp lệnh phòng chống Phạt tiền mại dâm quy định: Người mua dâm tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý trường hợp sau đây? Truy cứu trách nhiệm hình Cảnh cáo Cảnh cáo; phạt tiền; Truy cứu trách nhiệm hình 78 Theo quy định Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định người mua dâm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt tiền hành vi… 79 Pháp lệnh phòng chống mại dâm quy định người có hành vi liên quan đến mại dâm bị truy cứu trách nhiệm hình trường hợp sau đây? Mua dâm với nhiều Mua dâm có tính chất đồi trụy Mua dâm với người chưa thành niên Biết bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác Cưỡng bức, mua bán phụ nữ, trẻ em để phục vụ hoạt động mại dâm Môi giới mại dâm, chứa mại dâm, tổ chức mại dâm; cưỡng bán dâm; mua bán phụ nữ, trẻ em để phục vụ hoạt động mại dâm Phạt tiền đến 10 triệu đồng Mua bán phụ nữ, trẻ em để phục vụ hoạt động mại dâm; cưỡng bán dâm; mua bán phụ nữ, trẻ em để phục vụ hoạt động mại dâm Phạt tiền đến 20 triệu đồng 80 Theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Chính phủ, thẩm quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có quyền xử lý vi phạm hành phòng, chống tệ nạn xã hội với mức phạt tối đa tiền ? 81 Pháp lệnh phòng chống mại dâm quy định sở kinh doanh dịch vụ lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý trường hợp sau đây? Tịch thu tang vật, phương tiện có liên quan trực tiếp đến hoạt động mại dâm Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề Phạt tiền; tịch thu tang Phạt tiền; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng vật, phương tiện có hành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động mại dâm; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề người lúc Môi giới mại dâm, chứa mại dâm, tổ chức mại dâm; mua bán phụ nữ, trẻ em để phục vụ hoạt động mại dâm Phạt tiền đến 30 triệu Phạt tiền đến 40 triệu đồng đồng 82 Pháp lệnh phòng chống mại dâm quy định người có chức vụ, quyền hạn có hành vi bao che cho người thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm quy định Pháp lệnh bị xử lý nào? Khiển trách Tuỳ theo tính Phạt tiền chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật truy cứu trách nhiệm hình Đình công tác 83 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định thẩm quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có quyền xử lý vi phạm hành phòng, chống tệ nạn xã hội với mức phạt tối đa tiền? 84 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Chính phủ, quy định Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền xử lý vi phạm hành phòng, chống tệ nạn xã hội với mức phạt tối đa tiền? 85 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định Trưởng Công an cấp huyện có quyền xử lý vi phạm hành phòng, chống tệ nạn xã hội với mức phạt tối đa tiền? Phạt tiền đến triệu đồng Phạt tiền đến triệu đồng Phạt tiền đến triệu đồng Phạt tiền đến triệu đồng Phạt tiền đến 40 triệu đồng Phạt tiền đến 10 triệu đồng Phạt tiền đến 30 triệu đồng Phạt tiền đến 20 triệu đồng Phạt tiền đến triệu đồng Phạt tiền đến triệu đồng Phạt tiền đến 10 triệu Phạt tiền đến đồng triệu đồng 86 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Phạt tiền đến 2,5 Chính phủ quy định Trưởng triệu đồng Công an cấp xã có quyền xử lý vi phạm hành phòng, chống tệ nạn xã hội với mức phạt tối đa tiền? Phạt tiền đến triệu đồng Phạt tiền đến 1,5 triệu Phạt tiền đến triệu đồng đồng 87 Pháp lệnh phòng chống mại dâm quy định nội dung tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mại dâm bao gồm nội dung sau đây? Tác hại tệ nạn mại dâm Các chủ trương, Tuyên truyền, giáo dục truyền sách, biện thống văn hoá, đạo đức, lối sống pháp, mô hình, lành mạnh kinh nghiệm quy định pháp luật phòng, chống mại dâm Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mại dâm bao gồm: tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hoá, đạo đức, lối sống lành mạnh; tác hại tệ nạn mại dâm; chủ trương, sách, biện pháp, mô hình, kinh nghiệm quy định pháp luật phòng, chống mại dâm 88 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP Tối đa không vượt Chính phủ, quy định người 25 triệu đồng phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống mại dâm bị thương, bị suy giảm khả lao động trợ cấp chi phí y tế, trợ cấp khả lao động theo mức độ suy giảm sức Tối đa không Tối đa không Tối đa không vượt 20 triệu vượt 30 vượt 35 triệu đồng đồng triệu đồng lao động mức đây? 89 Một trách nhiệm sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm quy định Pháp lệnh phòng chống mại dâm gì? Cam kết chấp hành quy định pháp luật phòng, chống mại dâm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tệ nạn mại dâm xảy sở 90 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP Tối đa không Chính phủ, quy định người 40 triệu đồng phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống mại dâm bị chết gia đình người đại diện hợp pháp nhận trợ cấp lần tiền, mức trợ cấp bao gồm chi phí thực tế mức đây? 91 Được đền bù giá trị Nghị định số 178/2004/NĐ-CP tài Chính phủ, quy định người sản bị thiệt hại phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống mại dâm bị thiệt hại tài sản đền bù mức đây? Ký hợp đồng lao Thực khám động văn sức khoẻ định kỳ cho với người người lao động từ đủ lao động từ đủ 16 tuổi trở lên 16 tuổi trở lên Không sử dụng người lao động 16 tuổi làm công việc ảnh hưởng xấu đến phát triển thể lực, trí lực nhân cách họ Tối đa không 60 triệu đồng Tối đa không Tối đa không 50 70 triệu đồng triệu đồng Tối đa không vượt 25 triệu đồng Tối đa không Tối đa không vượt 30 triệu đồng vượt 35 triệu đồng 92 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào? Ngày 18 tháng 10 Ngày 18 tháng Ngày 28 tháng 12 năm Ngày 28 tháng năm 2013 11 năm 2013 2013 01 năm 2014 93 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP Phạt tiền Chính phủ, quy định quan, tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực văn hoá, dịch vụ văn hóa, bưu chính, viễn thông mà có hành vi phổ biến, tàng trữ, lưu hành hình ảnh, vật phẩm, sản phẩm, thông tin có nội dung hình thức đồi truỵ, khiêu dâm, kích động tình dục tuỳ theo tính chất, mức độ cá nhân, tổ chức vi phạm mà bị xử lý trường hợp sau đây? 94 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định người có hành vi bán dâm bị xử lý phạt tiền mức đây? 95 Pháp lệnh phòng chống mại dâm quy định người phát tố giác đấu tranh phòng chống mại dâm đảm bảo quyền lợi ? Từ 100.000 200.000 đồng Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh đến Từ 100.000 đến 300.000 đồng Bảo vệ giữ bí Trường hợp bị mật; trường hợp bị thiệt hại tài sản thiệt hại tài sản thì đền bù đền bù Tước quyền sử dụng Phạt tiền; tước quyền sử dụng chứng hành nghề chứng hành nghề; giấy phép kinh doanh Từ 300.000 đến 500.000 đồng Từ 500.000 đến 1.000.000 đồng Nếu bị thương tích, tổn hại sức khoẻ bị thiệt hại tính mạng hưởng chế độ, sách theo quy định pháp luật Bảo vệ giữ bí mật; trường hợp bị thiệt hại tài sản đền bù; bị thương tích, tổn hại sức khoẻ bị thiệt hại tính mạng hưởng chế độ, sách theo quy định pháp luật 96 Pháp lệnh phòng chống mại dâm quy định người đứng đầu sở kinh doanh dịch vụ thiếu tinh thần trách nhiệm để hoạt động mại dâm xảy sở quản lý, gây hậu nghiêm trọng bị … 97 Theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Chính phủ, người có hành vi bán dâm nhiều người lúc bị xử lý phạt tiền mức đây? 98 Một quy định việc khiếu nại, tố cáo theo Pháp lệnh phòng chống mại dâm ? Truy cứu trách nhiệm hình Nhắc nhở Từ 100.000 đến 300.000 đồng Từ 500.000 đến Từ 500.000 đến 700.000 đồng triệu đồng Từ 300.000 đến 500.000 đồng Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền không chịu trách nhiệm giải khiếu nại, tố cáo Công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống mại dâm Cá nhân quyền khiếu nại định xử lý người có thẩm quyền việc phòng, chống mại dâm có cho định xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp Xử phạt hành Kiểm điểm nghiêm Nhắc nhở, phê túc bình Lợi dụng uy tín để bảo vệ hoạt động mua dâm, Môi giới mua dâm, bán dâm không thường xuyên; Cơ quan, tổ chức quyền khiếu nại định xử lý người có thẩm quyền việc phòng, chống mại dâm 99 Theo Pháp lệnh phòng chống Kỷ luật mại dâm quy định người có chức vụ, quyền hạn có hành vi bao che không kịp thời xử lý kỷ luật người thuộc quyền quản lý có hành vi mại dâm, liên quan đến hoạt động mại dâm bị xử lý nào? 10 Theo Nghị định số Lợi dụng uy tín để 167/2013/NĐ-CP Chính trì hoạt động phủ, quy mua dâm, bán dâm Khiển trách Cảnh cáo Lợi dụng uy tín để bảo vệ, trì hoạt động mua dâm, bán dâm; Môi giới mua dâm, bán dâm định phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hành vi sau đây: bán dâm Góp vốn để sử dụng vào mục đích hoạt động mua dâm, bán dâm không thường xuyên; Góp vốn để sử dụng vào mục đích hoạt động mua dâm, bán dâm; Đe dọa dùng vũ lực để bảo vệ, trì hoạt động mua dâm, bán dâm
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC lĩnh vực chuyên ngành phòng chống tệ nạn xã hội (phần thi trắc nghiệm) , NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC lĩnh vực chuyên ngành phòng chống tệ nạn xã hội (phần thi trắc nghiệm) , NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC lĩnh vực chuyên ngành phòng chống tệ nạn xã hội (phần thi trắc nghiệm)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay