Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (2)

29 185 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:48

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN KiĨm tra bµi cò: Nªu ph­¬ng ph¸p vµ ®èi t­ỵng nghiªn cøu di trun Cđa Men®en vµ Moocgan? Tr¶ lêi: •Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun cđa Men®en vµ Moocgan lµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch c¸c thÕ hƯ lai *Néi dung -Lai c¸c cỈp bè mĐ kh¸c vỊ mét hc mét sè cỈp tÝnh tr¹ng thn chđng t­¬ng ph¶n, råi theo dâi sù di trun riªng rÏ cđa tõng cỈp tÝnh tr¹ng ®ã trªn ch¸u cđa tõng cỈp bè mĐ - Dïng to¸n thèng kª ®Ĩ ph©n tÝch c¸c sè liƯu thu ®­ỵc Tõ ®ã rót quy lt di trun c¸c tÝnh tr¹ng *§èi t­ỵng nghiªn cøu: - Men®en nghiªn cøu trªn c©y ®Ỉu Hµ Lan - Moocgan nghiªn cøu trªn ri giÊm CHƯƠNG V DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Tiết 29-Bài 28: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI Khó khăn : + sinh sản chậm đẻ + lý xã hội áp dụng phương pháp lai gây đột biến Nghiªn cøu th«ng tin SGK gi¶i thÝch c¸c ký hiƯu sau: Nữ Nam Hai màu khác kí hiệu biểu thò trạng thái đối lập tính trạng Nữ tóc thẳng Nam tóc thẳng Nữ tóc quăn Nam tóc quăn Kết hôn hay cặp vợ chồng Tiết 29 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI I Nghiên cứu phả hệ Ph¶ hƯ lµ b¶n ghi chÐp c¸c thÕ hƯ Tiết 29 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI I Nghiên cứu phả hệ V í dụ 1:Khi theo dõi di truyền tính trạng mầu mắt (nâu: đen : ) qua đời gia đình khác người ta lập sơ đồ phả hệ sau : Đời ơng bà (P) Đời (F1) Đời cháu (F2) a b Hình 28.1 sơ đồ phả hệ gia ®×nh a (cã bµ ngo¹i m¾t n©u)vµ b (cã «ng néi m¾t n©u) Tiết 29 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI Ý kiến cá nhân Ý kiến cá nhân I Nghiên cứu phả hệ Ph­¬ng Phiếu họph¸p c tậpnghiªn số Nhó cøu m ph¶ hƯ:Là phương pháp theo dõi di truyền Quan sácủa t hình một28.1 tính(atrạng b)nhất thảo định luận nhómnhững trả lờingười câu hỏthuộc i sau: -Mắt nâu dòng măhọ t đen quatính nhiều trạnthế g nàhệ o để trộ xáci ?định đặc điểm di truyền -Sự di truyề tính n tính trạng trạngđó màu mắt có liên quan tới giới tính hay không ? Tr¶ lêi: -Mắt nâu trội Ý kiế n cá nhâ n mắt kh«ng liên quan đến -Sự di truyền tính trạng màu giới tính mắt nâu, mắt đen có nam nữ ? Phương pháp nghiênÝcứu hệcủlàa ? Tại người ta dùng kiếnphả chung phương pháp ? nhóm Ý kiến cá nhân Ví dụ 2: Bệnh máu khó đông gen quy đònh Người vợ không mắc bệnh( ) lấy chồng không mắc bệnh( ), sinh mắc bệnh trai( ) Hãy vẽ sơ đồ phả hệ cho trường hợp §êi bè, mĐ Đời Ý kiến cá nhân Ý kiến cá nhân Phiếu học tập số 2: Nhóm 1-Bệnh máu khó đơng gen trội hay gen lặn quy định ? 2-Sự di truyền bệnh máu khó đơng có liên quan tới giới tính hay khơng ? Tại ? Gợi ý: Ý kiến cá nhân Tr¶ lêi: -Đặt tình bệnh gen trội quy định, bố khơng 1-Bệnh máu khó đơng gen lặn quy định mắc bệnh, mẹ khơng mắc bệnh Liệu sinh mắc 2-Sự di truyền bệnh máu khó đơng có Ý liên kiến chung bệnh khơng ? nhóở m quan tới giới tính bệnh xuất nam giới -Ta thấy bệnh xuất nam giới Liệu bệnh có Ý kiến cá nhân liên quan đến giới tính khơng ? Tiết 29 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI I Nghiên cứu phả hệ II Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Em hiĨu thÕ nµo lµ trỴ ®ång sinh? Trẻ đồng sinh đứa trẻ sinh lần sinh người mẹ sơ đồ bthµnh giống trỴ khác điểmtrøng ?vµ Em h·y2nªu sù ah×nh ®ångnhau sinh ởcïng trøng? Gống nhau: Các phối bào đềkh¸c u sinh từ hợp tử phát triển cho đứa trẻ đồng sinh Thơ tinh Khác a Sơ đồ a (Đồng sinh trứnHỵp g): b tư ph©n Sơ đồ bµo b (Đồng sinh khác trứng): - Hai phối bào phát triển từ hợp tử - Hai phôi bào phát triển từ hai hợp tử cha mẹ thời điểm đònh Ph«i Phơi bào tách a) Sinh ®«i cïng trøng b) Sinh ®«i kh¸c trøng H28.a,b S¬ ®å h×nh thµnh trỴ ®ång sinh - Sinh đơi trứng:1 tinh trùng + 1trứng 1 Hợptử  Phân cắt tạo tế bào tách biệt hoµn phát triển thành phơi2 thể -Sinh đơi khác trứng: tinh trùng khác thụ tinh với trứng tạo hợp tử  phơi  thể sơ đồ bthµnh giống trỴ khác điểmtrøng ?vµ Em h·y2nªu sù ah×nh ®ångnhau sinh ởcïng kh¸c trøng? Thơ tinh b a Hỵp tư ph©n bµo Ph«i Phơi bào tách a) Sinh ®«i cïng trøng b) Sinh ®«i kh¸c trøng H28.a,b S¬ ®å h×nh thµnh trỴ ®ång sinh Gống nhau: Các phối bào sinh từ hợp tử phát triển cho -Sinh đứa trẻ ®«i đồngcïng sinh trøng: trøng + tinh trïng  hỵp tư  ph©n bµo lÇn  ph«i bµo (t¸ch biƯt Khác hoµn toµn) Mçi ph«i bµo l¹i ph©n bµo khèi tÕ bµo, mçi đồ1 b®øa Sơ đồ a (Đồ ng sinh trứ ng):khèi tÕ bµo Sơ (ĐồntrỴ g sinh khác trứng): -Sinh ®«i kh¸c trøng: trøng + tinh trïng  hỵp tư  ph©n bµo - Hai phối bào phát triển từ hợp tử - Hai phôi bào phát triển từ hai hợp tử  ph«i bµo Mçi ph«i bµo l¹i ph©n  mẹ khèi mçi khèi bµo cha cùtÕ ngbµo, thời điể m nhấ t tÕ bµo  ®øa trỴ đònh a Đồng sinh trứng T¹i V× trỴ chóng ®ång sinh cïngkiĨu chøng l¹inªn ®Ịucïng lµ nam cã cïng gen, giíihc tÝnh®Ịu lµ n÷ b Đồng sinh khác trứng Nh÷ng ®øa trỴ sinhkh¸c kh¸cnhau, trøng Cã V× chóng cã®ång kiĨu gen Cã thĨ kh¸c vỊ hc giíi tÝnh Nªn cã thĨ cïng giíi kh¸chay giíi kh«ng? t¹i sao? c Ý nghóa phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Ý nghóa: -Giúp ta hiể u rõ phá vai ptrò nkiể vànvai tròcó củýa nghóa môi trườ Phương nguyê cứuu gen trẻ đồ g sinh gì? ng hình thành tính trạng -Sự ảnh hưởng khác môi trường tính trạng số lượng tính trạng chất lượng C Ý nghóa phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Miền Bắc Phú Phú Cườn g Cường Miền nam Trường hợp hai anh em tra sinh đôi Phú Cường ví dụ ảnh hưởng khác môi trường tính trạng số lượng tính trạng chất lượng Bố mẹ hai em đội, hi sinh năm 1975, lúc hai em tháng tuổi Sau ngày miền Nam giải phóng, người bạn chiến đấu Bố đón em Phú nuôi dạy thành phó Hồ Chí Minh Phú tốt nghiệp trường Đại học Thể dự thể thao, huấn luyện viên điền kinh Cường người bạn chiến đấu mẹ đón nuôi dạy Hà Nội Cường tốt nghiệp trường Đại học Tài chín, kế toán công ty Hai anh em giống hai giọt nước, có mái tóc đen quăn, mũi dọc dừa, mắt đen Họ khác ba điểm rõ rệt: Phú có nước da rám nắng, cao khoảng 10cm nói giọng miền Nam, Cường có da trắng Nói giọng miền Bắc PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI Nghiên cứu phả hệ Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh TrỴ ®ång sinh cïng trøng TrỴ ®ång sinh kh¸c trøng §iỊn tõ thÝch hỵpGHI vµo chç trèng? NHí * Theo dâi sù di trun cđa mét 1tÝnh tr¹ng nhÊt ®Þnh trªn nhiỊu 2thÕ hƯ.……., nh÷ng ng­êi thc cïng mét dßng hä qua ………………………………… 3®iĨm ®Ỉc ng­êi ta cã thĨ x¸c ®Þnh ®­ỵc ……… ……………………………… di trun (tréi, lỈn, mét gen hay nhiỊu gen quy ®Þnh) …… trøng cã thĨ x¸c ®Þnh * Nghiªn cøu trỴ ®ång sinh …cïng tÝnh5tr¹ng nµo gen qut ®Þnh lµ chđ u, tÝnh ®­ỵc …………………………… tr¹ng nµo chÞu ¶nh h­ëng nhiỊu cđa m«i tr­êng tù nhiªn vµ x· héi …………………………………….… … Câu 1: Phương pháp khơng áp dụng để nghiên cứu di truyền người? A Phương pháp nghiên cứu phả hệ Sai! B Phương pháp lai phân tích Đúng! C Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Sai! D Phương pháp nghiên cứu tế bào Sai! Câu 2: Phát biểu câu sau sai? A Các trẻ đồng sinh trứng sinh từ hợp tử trứng thụ tinh với tinh trùng Sai! B Các trẻ đồng sinh khác trứng có vật chất di truyền tương tự anh chị em sinh lần sinh khác bố mẹ Sai! C Các trẻ đồng sinh trứng đứa trẻ sinh lần sinh Sai! D Các trẻ đồng sinh trứng giới khác giới Đúng! Câu 3: Trong nghiên cứu di truyền học người, để xác định vai trò kiểu gen mơi trường, người ta thường dùng phương pháp nào? A Nghiên cứu trẻ đồng sinh trứng B Nghiên cứu trẻ đồng sinh khác trứng C Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh D Phương pháp nghiên cứu tế bào Đúng! Sai! Sai! Sai! CÂU1 CÂU2 CÂU3 CÂU4 S Ơ § å Đ Ồ N G S I N H K H Á C T R Ứ N G D I T R U Y Ề N CHỮ CÁI CHỮ CÁI CHỮ CÁI CHỮ CÁI tượ ncgnsinh truyề tính nnggcủ aiibố mẹ Nhữ ng nđứ ahiệ trẻ đượ ởđạ ncá g cmộ tthể lầtrạ ncù sinh gọ Nhữ g đứ antrẻ cù g mộra tnlầ ncùtsinh có giớ hoặ c, Phả hệ biểu diễn dạng làkhá trẻc i làcáđồ ng sinh tổ giớ tiêni gọ cho c hệ cháu Ơ IG TI R D TU N Ề ƯN D NI G Ề Ư Y Ờ NY R IN Bài vừa học Học trả lời câu hỏi cuối sách tập Đọc trước 29 -Bệnh tật di truyền người [...]... Y 2 .Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Tiết 29 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI I Nghiên cứu phả hệ II Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Em hiĨu thÕ nµo lµ trỴ ®ång sinh? Trẻ đồng sinh là những đứa trẻ cùng được sinh ra ở một lần sinh của người mẹ sơ đồ và bthµnh giống trỴ và khác điểmtrøng nào ?vµ Em h·y2nªu sù ah×nh ®ångnhau sinh ởcïng trøng? Gống nhau: Các phối bào đềkh¸c u được sinh. ..Tiết 29 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI I Nghiên cứu phả hệ Ví dụ 2: Bệnh máu khó đông do mét gen quy đònh .Người vợ không mắc bệnh( ) lấy chồng không mắc bệnh( ), sinh ra con mắc bệnh chỉ là con trai( ) §êi bè, mĐ Đời con P (bè ,mĐ) ♂X A Y x ♀X A X a Tiết 29 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI I Nghiên cứu phả hệ Ví dụ 2: Bệnh máu khó đông do một gen quy đònh Người vợ không mắc... cøu trỴ ®ång sinh …cïng tÝnh5tr¹ng nµo do gen qut ®Þnh lµ chđ u, tÝnh ®­ỵc …………………………… tr¹ng nµo chÞu ¶nh h­ëng nhiỊu cđa m«i tr­êng tù nhiªn vµ x· héi …………………………………….… … Câu 1: Phương pháp nào dưới đây khơng được áp dụng để nghiên cứu di truyền người? A Phương pháp nghiên cứu phả hệ Sai! B Phương pháp lai phân tích Đúng! C Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Sai! D Phương pháp nghiên cứu tế bào... Trong nghiên cứu di truyền học người, để xác định vai trò của kiểu gen và mơi trường, người ta thường dùng phương pháp nào? A Nghiên cứu trẻ đồng sinh cùng trứng B Nghiên cứu trẻ đồng sinh khác trứng C Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh D Phương pháp nghiên cứu tế bào Đúng! Sai! Sai! Sai! CÂU1 CÂU2 CÂU3 CÂU4 S Ơ § å Đ Ồ N G S I N H K H Á C T R Ứ N G D I T R U Y Ề N 4 CHỮ CÁI 8 CHỮ CÁI 9 CHỮ CÁI 8 CHỮ... Nói giọng miền Bắc PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI Nghiên cứu phả hệ Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh TrỴ ®ång sinh cïng trøng TrỴ ®ång sinh kh¸c trøng §iỊn tõ thÝch hỵpGHI vµo chç trèng? NHí * Theo dâi sù di trun cđa mét 1tÝnh tr¹ng nhÊt ®Þnh trªn nhiỊu 2thÕ hƯ.……., nh÷ng ng­êi thc cïng mét dßng hä qua ………………………………… 3®iĨm ®Ỉc ng­êi ta cã thĨ x¸c ®Þnh ®­ỵc ……… ……………………………… di trun (tréi, lỈn,... ncgnsinh truyề tính nnggcủ aiibố mẹ Nhữ ng nđứ ahiệ trẻ đượ ởđạ ncá g cmộ tthể lầtrạ ncù sinh gọ Nhữ g đứ antrẻ cù g mộra tnlầ ncùtsinh có giớ hoặ c, Phả hệ được biểu di n dưới dạng làkhá trẻc i làcáđồ ng sinh tổ giớ tiêni gọ cho c thế hệ con cháu Ơ IG TI R D TU N Ề ƯN D NI G Ề Ư Y Ờ NY R IN Bài vừa học Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài và sách bài tập Đọc trước bài 29 -Bệnh và tật di truyền ở người. .. quy đònh Người vợ không mắc bệnh( ) lấy chồng không mắc bệnh( ), sinh ra con mắc bệnh chỉ là con trai( ) 1 Hãy vẽ sơ đồ phả hệ cho trường hợp này §êi bè, mĐ Đời con Tiết 29 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI I Nghiên cứu phả hệ Ví dụ 2: Bệnh máu khó đông do mét gen quy đònh .Người vợ không mắc bệnh( ) lấy chồng không mắc bệnh( ), sinh ra con mắc bệnh chỉ là con trai( ) §êi bè, mĐ Đời con P (bè ,mĐ)... đồng sinh cùng trứng được sinh ra từ hợp tử do một trứng thụ tinh với một tinh trùng Sai! B Các trẻ đồng sinh khác trứng có vật chất di truyền tương tự như các anh chị em sinh ra trong những lần sinh khác nhau của bố mẹ Sai! C Các trẻ đồng sinh cùng trứng là những đứa trẻ cùng được sinh ra ở một lần sinh Sai! D Các trẻ đồng sinh cùng trứng có thể cùng giới có thể khác giới Đúng! Câu 3: Trong nghiên cứu. .. rõ phá vai ptrò của nkiể vànvai tròcó củýa nghóa môi trườ Phương nguyê cứuu gen trẻ đồ g sinh gì? ng đối với sự hình thành tính trạng -Sự ảnh hưởng khác nhau của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng C Ý nghóa của phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Miền Bắc Phú Phú Cườn g Cường Miền nam Trường hợp hai anh em tra sinh đôi Phú và Cường là một ví dụ về ảnh hưởng khác nhau... t tÕ bµo  1 ®øa trỴ đònh a Đồng sinh cùng trứng T¹i sao V× trỴ chóng ®ång sinh cïngkiĨu chøng l¹inªn ®Ịucïng lµ nam cã cïng gen, giíihc tÝnh®Ịu lµ n÷ b Đồng sinh khác trứng Nh÷ng ®øa trỴ sinhkh¸c kh¸cnhau, trøng Cã V× chóng cã®ång kiĨu gen Cã thĨ kh¸c nhau vỊ hc giíi tÝnh Nªn cã thĨ cïng giíi kh¸chay giíi kh«ng? t¹i sao? c Ý nghóa của phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Ý nghóa: -Giúp ta hiể u rõ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (2) , Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (2) , Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay