Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (1)

127 341 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:47

Gi¸o viªn :Lª ThÞ Hång Nhung Tr­êng : THCS LỢI BÌNH NHƠN CÂU1 P E P T I T CHỮ CÁI CÂU2 CHỮ CÁI CÂU3 C Ấ U T R Ú C S Ố L Ư N G CÂU4 D I T R U Y Ề N CHỮ CÁI CHỮ CÁI Độnnthbiế gen, độ biế ncácấ trú cbiế c cấ p.trú vàco Bệ Đ ung ao thư ởangườ má angườ thuộ thuộ độ t amin cNST độ n t.trong biế đượ n.củ xế a u.NST NST Liê kế tnhó họ c utigiữ cciuaxit m biế dò t ê i.n liên kết củnhó a phâ n tửn prô I IT T ƯU N Ề GN D NI G RƯ Y Ờ U R ƠY D Ề IN Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi Thơng tin di Vật chất di truyền truyền chứa đựng người ADN gì? dạng nào? _ Vật chất di truyền người là: gen,ADN,NST (2n = 46) _ Thơng tin di truyền chứa đựng ADN dạng mã ba TIẾT 29 Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi P ♀ ♂ X Pt/c F1 ♀ F1 X F1 F1 F2 X ♀ X ♂ ♂ F2 ♀ ♂ ♂ Có thể sử dụng phương pháp nghiên cứu sinh vật để nghiên cứu di truyền người khơng? Tại sao? Ví dụ: P: X ♀ mắt xanh ♂ mắt nâu Mắt nâu F1: F1 x F1: ♀ Mắt nâu x F2 : ? ♂ Mắt nâu Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi Bµi 28 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi  * Nghiên cứu di truyền người gặp nhiều khó khăn là: _Vòng đời dài, sinh sản chậm, số _Số lượng NST nhiều, nhỏ, giống _ Vì lí xã hội, đạo đức khơng thể dùng phương pháp lai, gây đột biến Nghiên cứu di truyền người gặp khó khăn nào? Nếu dùng phương pháp lai, gây đột 10 biến ngày nghiên cứu di truyền người? Dùng người làm “vật thí nghiệm” Bộ NST người Bộ NST ruồi giấm Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi Bµi 28 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi * Việc nghiên cứu di truyền người gặp nhiều khó khăn là: -Vòng đời dài,sinh sản chậm,số -Số lượng NST nhiều,nhỏ,khá giống -Vì lý xã hội đạo đức  khơng thể dùng phương pháp lai,gây đột biến Nh÷ng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ë ng­êi Nghiªn cøu ph¶ hƯ Nghiªn cøu trỴ ®ång sinh Nghiªn cøu tÕ bµo Ph­¬ng ph¸p di trun ph©n tư Tõ nh÷ng nh÷ng khã khã kh¨n kh¨n Tõ trªn, viƯc viƯc nghiªn nghiªn cøu cøu di di trªn, trun ng­êi ng­êi ph¶i ph¶i cã cã ph­ ph­ trun ¬ng ph¸p ph¸p ®Ỉc ®Ỉc tr­ng, tr­ng, ¬ng thÝch hỵp hỵp ®ã ®ã lµ lµ nh÷ng nh÷ng thÝch ph­¬ng ph¸p ph¸p nµo nµo ?? ph­¬ng Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi Bµi 28 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi * Việc nghiên cứu di truyền người Em hiểu kí hiệu gặp nhiều khó khăn là: nào? -Vòng đời dài, sinh sản chậm, số - Số lượng NST nhiều, nhỏ,khá giống - Vì lí xã hội, đạo đức khơng thể dùng phương pháp lai, gây đột biến I – Nghiªn cøu ph¶ hƯ: sù ghi chÐp Ph¶ lµ c¸c thÕ hƯ HƯ lµ ………………  b¶n ghi chÐp c¸c thÕ hƯ Ph¶ hƯ lµ………………………… Phả hệ gì? NAM NỮ nam tãc th¼ng n÷ tãc th¼ng Nam tãc qu¨n N÷ tãc qu¨n Hai tr¹ng th¸i ®èi lËp KÕt h«n cïng tr¹ng th¸i KÕt h«n tr¹ng th¸i ®èi lËp Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi Bµi 28 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I – Nghiªn cøu ph¶ hƯ: Em h·y ®äc vÝ dơ sgk (78) vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái : Khi theo dâi sù di trun tÝnh tr¹ng mµu m¾t (n©u: hc ®en: hc ) qua ®êi cđa hai gia ®×nh kh¸c nhau, ng­êi ta lËp ®­ỵc hai s¬ ®å ph¶ hƯ nh­ sau: §êi «ng bµ (P) §êi (F1) §êi ch¸u (F2) THẢO LUẬN: 2’ a) b) S¬ ®å ph¶ hƯ cđa hai gia ®×nh a( Cã bµ ngo¹i m¾t n©u) vµ b (cã «ng néi m¾t n©u) M¾t n©u vµ m¾t ®en tÝnh tr¹ng nµo tréi? V× sao? Sù di trun c¸c tÝnh tr¹ng mµu m¾t cã liªn quan ®Õn Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi Bµi 28 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I Nghiªn cøu ph¶ hƯ §êi «ng bµ (P) a) §êi (F1) b) §êi ch¸u (F2) S¬ ®å ph¶ hƯ cđa hai gia ®×nh a) Cã bµ ngo¹i m¾t n©u b) cã «ng néi m¾t n©u M¾t n©u, m¾t ®en tÝnh tr¹ng nµo lµ tréi? V× sao? +M¾t n©u lµ tÝnh tr¹ng tréi v×: F1 cã 100% m¾t n©u Sù di trun mµu m¾t cã liªn quan ®Õn giíi tÝnh kh«ng? T¹i sao? +Kh«ng liªn quan ®Õn giíi tÝnh v×: F2 tính trạng mắt nâu đen biểu nam nữ Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi Bµi 28 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I – Nghiªn cøu ph¶ hƯ II – Nghiªn cøu trỴ ®ång sinh 1- TrỴ ®ång sinh cïng trøng vµ kh¸c trøng Thụ tinh Hợp tử phân bào Phơi A:sinh đơi trứng B: sinh đơi khác trứng Khác Đồng sinh khác trứng sinh lần thể Sơ đồ A: trứng sinh kết hợp trứng với có 1cùng tinh trùng 1đứa kiểu tạo gen thành là 1sinh hợpgiới tử 2.đồng Tại Đồng trẻ sinh sinh đơi trứng trứng khác trứng nam 3.-Trẻ Đồng sinh khác trứng gì?Những trẻ đồng khác trứng phát triển từ trứng thụ tinh khác Hai sơ đồ giống khác điểm nào? -Trẻ đồng Lần sinh ngun khác phân trứng đầu cóđều kiểu tiên gen hợp tửkiểu phát triển cùng phơi bào Vì chúng có gen cóđồng thể khác giới hay khơng? Tạithành giới khác nữ? ởkhác điểm nào? Những đứa trẻ sinh khác trứng giới khác Sơ đồkhác B: 2giới trứng kết hợp với tinh trùng thành hợp tử phát triển giới chúng khác kiểu gen thành phơi bào Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi Bµi 28 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi * Việc nghiên cứu di truyền người gặp nhiều khó khăn là: -Vòng đời dài,sinh sản chậm,số -Số lượng NST nhiều,nhỏ,khá giống -Vì lý xã hội đạo đức  khơng thể dùng phương pháp lai,gây đột biến I – Nghiªn cøu ph¶ hƯ:  - Là theo dõi di truyền tính trạng người thuộc dòng họ qua nhiều hệ để xác định đặc điểm di truyền tính trạng - Mục đích: Xác đònh tính trạng trội, lặn, nằm NST thường hay NST giới tính Do hay nhiều gen qui đònh II.Nghiên cứu trẻ đồng sinh:- Trẻ đồng sinh đứa trẻ sinh lần sinh 1.Trẻ đồng sinh trứng khác trứng: -Trẻ đồng sinh trứng có kiểu gen  giới -Trẻ đồng sinh khác trứng có kiểu gen khác cùng giới khác giới Ý nghĩa nghiên cứu trẻ đồng sinh: 2/- Ý nghóa nghiên cứu trẻ đồng sinh: Miền Bắc Phú Phú Cường Cường Miền nam Hai anh em Phú Cường giống khác điểm nào? Các tính trạng màu da, hình dạng tóc,nhóm máu … phụ thuộc vào chủ yếu kiểu gen phụ thuộc vào môi trường Các tính trạng tâm lí, tuổi thọ, thể trọng, …phụ thuộc chủ yếu vào môi trường sống Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi Bµi 28 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi -Vì lý xã hội đạo đức II.Nghiên cứu trẻ đồng sinh: - Trẻ đồng sinh đứa trẻ sinh lần sinh 1.Trẻ đồng sinh trứng khác trứng: -Trẻ đồng sinh trứng :có kiểu gen  giới -Trẻ đồng sinh khác trứng: có kiểu gen khác cùng giới khác giới  khơng thể dùng phương pháp lai,gây đột biến Ý nghĩa nghiên cứu trẻ đồng sinh: * Việc nghiên cứu di truyền người gặp nhiều khó khăn là: -Vòng đời dài,sinh sản chậm,số -Số lượng NST nhiều,nhỏ,khá giống I – Nghiªn cøu ph¶ hƯ:  - Nghiªn cøu trỴ ®ång sinh cho  - Là theo dõi di truyền gióp x¸c ®Þnh ®­ỵc: tính trạng người thuộc + TÝnh tr¹ng nµo phơ thc chđ dòng họ qua nhiều hệ để xác định đặc điểm di truyền tính u vµo kiĨu gen trạng + TÝnh tr¹ng nµo dƠ bÞ biÕn ®ỉi - Mục đích: Xác đònh tính trạng trội, lặn, nằm NST thường hay t¸c ®éng cđa m«i tr­êng tù nhiªn NST giới tính Do hay nhiều gen vµ x· héi qui đònh Ghi nhí : Theo dâi sù di trun cđa mét tÝnh tr¹ngnhÊt ®Þnh trªn nh÷ng ng­êi thc cïng mét dßng hä qua nhiỊu thÕ hƯ ng­êi ta cã thĨ x¸c ®Þnh ®­ ỵc®Ỉc ®iĨm di trun ( tréi, lỈn, mét hay nhiỊu gen quy ®Þnh) Nghiªn cøu trỴ ®ång sinh cïng trøng cã thĨ x¸c ®Þnh ®­ỵc tÝnh tr¹ng nµo gen qut ®Þnh lµ chđ u, tÝnh tr¹ng nµo chÞu ¶nh h­ëng cđa m«i tr­êng tù nhiªn hay xa héi BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Phương pháp khơng áp dụng để nghiên cứu di truyền người? A Phương pháp nghiên cứu phả hệ Câu 2: Sai! B Phương pháp lai phân tích Đúng! Câu 3: C Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Sai! Câu 4: D Phương pháp nghiên cứu tế bào Sai! BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Một đặc điểm di truyền trẻ đồng sinh trứng là: Câu 1: A Có kiểu gen Sai! Câu 2: B Có giới tính Sai! Câu 3: C Có giới tính khác giới tính Sai! Câu 4: D Có kiểu gen giới tính Đúng! BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong nghiên cứu di truyền người, để xác định vai trò kiểu gen mơi trường, người ta thường dùng phương pháp nào? A Nghiên cứu trẻ đồng sinh trứng Đúng! Câu 2: B Nghiên cứu trẻ đồng sinh khác trứng Câu 3: C Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Câu 4: D Phương pháp nghiên cứu tế bào Sai! Sai! Sai! BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I Câu 1: Câu 2: Câu 3: XaXa II Xa Y III Câu 4: X AY Xác đònh kí hiệu vò trí sơ đồ phả hệ? Gen gây bệnh mù màu gen lặn (a) quy đònh nằm NST X, xác đònh kiểu gen (1),(2), (9) DẶN DÒ Học trả lời câu hỏi 1, / 81/SGK Xem trước mới: Tiết 30 -Bệnh tật di truyền người Tìm hiểu đặc điểm di truyền biểu bệnh, tật di truyền •Bài tập: Theo dõi di truyền tóc quăn tóc thẳng gia đình, người ta lập sơ đồ phả hệ sau: P: F1: Tóc thẳng Tóc quăn F2: 1.Tính trạng trội, tính trạng lặn? Vì sao? 2.Gen kiểm tra tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường hay nhiễm sắc thể giới tính? Vì sao? 3.Qui ước gen xác định kiểu gen có thành viên gia đình? Đáp án: Sơ đồ phả hệ : P F1 Tóc thẳng Tóc quăn F2 1.Tính trạng tóc quăn trội, tóc thẳng lặn Vì bố mẹ tóc quăn đời F1 có phân li, xuất tính trạng tóc thẳng 2.Gen kiểm tra tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường Vì tóc quăn tóc thẳng có nam nữ 3.Qui ước gen: Gọi A gen qui định tóc quăn Gọi a gen qui định tóc thẳng P: A X A Bµi tËp Ng­êi b×nh th­êng Ng­êi m¾c bƯnh BƯnh b¹ch t¹ng - BƯnh b¹ch t¹ng gen tréi hay gen lỈn qui ®Þnh? Gen n»m trªn NST th­êng hay NST giíi tÝnh? - ViÕt kiĨu gen cđa tõng ng­êi ph¶ hƯ ? ( VỊ nhµ ) - Dù ®o¸n sù di trun bƯnh b¹ch t¹ng ë thÕ hƯ sau? S¬ ®å ph¶ hƯ bƯnh b¹ch t¹ng KÝnh chóc c¸c thÇy c« m¹nh kh , h¹nh Chóc c¸c em ch¨m ngoan häc giái [...]... nghiªn cøu di trun ng­êi I Nghiªn cøu ph¶ hƯ II .Nghiên cứu trẻ đồng sinh  - Là những đứa trẻ cùng được sinh ra ở 1 lần Thế nào là trẻ đồng sinh? sinh Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi Bµi 28 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I Nghiªn cøu ph¶ hƯ Có mấy trường hợp trẻ II Nghiªn cøu trỴ ®ång sinh đồng sinh? ĐỒNG SINH CÙNG TRỨNG KHÁC TRỨNG Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi Bµi 28 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun... đơng do gen lặn nằm trên NST X, di truyền chéo +Tật dính ngón 2, 3, có túm lơng ở tai do gen trên NST Y, di truyền thẳng +Tật xương chi ngắn, 6 ngón tay là đột biến trội +Bệnh bạch tạng, câm, điếc bẩm sinh là đột biến lặn o Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi Bµi 28 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi * Việc nghiên cứu di truyền người gặp nhiều khó khăn là: -Vòng đời dài ,sinh sản chậm,số con ít -Số lượng... mù màu, máu khó đơng do gen lặn nằm trên NST X, di truyền chéo +Tật dính ngón 2, 3, có túm lơng ở tai do gen trên NST Y, di truyền thẳng Bµi 28 : Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi Đã xác định được sự di truyền các tính trạng:  - Là theo dõi sự di truyền của 1 tính trạng trên những người thuộc cùng 1 dòng họ qua nhiều thế hệ để xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó - Mục đích: Xác đònh tính... gen lặn nằm trên NST X, di truyền chéo +Tật dính ngón 2, 3, có túm lơng ở tai do gen trên NST Y, di truyền thẳng +Tật xương chi ngắn, 6 ngón tay là đột biến trội Bµi 28 : Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi Đã xác định được sự di truyền các tính trạng:  - Là theo dõi sự di truyền của 1 tính trạng trên những người thuộc cùng 1 dòng họ qua nhiều thế hệ để xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó... đạo đức  khơng thể dùng phương pháp lai,gây đột biến I Nghiªn cøu ph¶ hƯ:  - Là theo dõi sự di truyền của 1 tính trạng trên những người thuộc cùng 1 dòng họ qua nhiều thế hệ để xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó - Mục đích: Xác đònh tính trạng trội, lặn nằm trên NST thường hay NST giới tính, do một hay nhiều gen qui đònh II Nghiªn cøu trỴ ®ång sinh: Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi Bµi 28... XAY XAXa XaY Em có thể viết cơng di truyền (kết hợp NST và gen) trong lập phả hệ của gia nói trên khơng? thức giữa việc đình Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi Bµi 28 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I Nghiªn cøu ph¶ hƯ ph¸p  - Là theo dõi sự di truyền của Ph­¬ng 1 tính trạng trên nghiªn cøu thế những người thuộc cùng 1 dòng họ qua nhiều hệ để xác định đặc điểm di truyềnph¶ củahƯ tính trạng lµ g×?... tính Do một gen hay nhiều gen qui định Mơc ®Ých cđa viƯc nghiªn cøu ph¶ hƯ ? Bµi 28 : Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi Đã xác định được sự di truyền các tính trạng:  - Là theo dõi sự di truyền của 1 tính trạng trên những người thuộc cùng 1 dòng họ qua nhiều thế hệ để xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó - Mục đích: Xác đònh tính trạng trội, lặn, nằm trên NST thường hay NST giới tính, do...Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi Bµi 28 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I – Nghiªn cøu ph¶ hƯ Ví dụ 2 : Bệnh máu khó đông do một gen quy đònh Người vợ không mắc bệnh ( ) lấy chồng không mắc bệnh ( ), sinh ra con mắc bệnh chỉ là con trai ( ) 1 Hãy vẽ sơ đồ phả hệ của trường hợp trên? 2 Bệnh máu khó đông do gen trội hay gen lặn quy đònh ? Vì sao? 3 Sự di truyền máu khó đông có liên... đông có liên quan đến giới tính hay không? Tại sao ? Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi Bµi 28 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I – Nghiªn cøu ph¶ hƯ 1 S¬ ®å ph¶ hƯ P: F1: 2.Bệnh máu khó đơng do gen trội hay gen lặn quy định? Vì sao? + Do gen lặn quy định vì bố mẹ khơng mắc bệnh nhưng đời con mắc bệnh (có sự phân li tính trạng) 3 Sự di truyền bệnh máu khó đơng có liên quan với giới tính hay khơng? Tại... sinh đồng sinh? ĐỒNG SINH CÙNG TRỨNG KHÁC TRỨNG Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi Bµi 28 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I – Nghiªn cøu ph¶ hƯ– Nghiªn cøu trỴ ®ång sinh: II 1 TrỴ ®ång sinh cïng trøng vµ kh¸c trøng Sinh ®«i cïng trøng Sinh ®«i kh¸c trøng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (1) , Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (1) , Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay