Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (10)

22 184 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:47

GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ MỘNG LINH Di trun häc lµ g× ? Vai trß cđa di trun häc ? - Di trun häc nghiªn cøu c¬ së vËt chÊt, c¬ chÕ, tÝnh quy lt cđa hiƯn t­ỵng di trun vµ biÕn dÞ - Di trun häc cã vai trß quan träng kh«ng chØ vỊ lý thut mµ cßn cã gi¸ trÞ thùc tiƠn cho khoa häc chän gièng vµ y häc, ®Ỉc biƯt C«ng nghƯ sinh häc hiƯn ®¹i Ch­¬ng V: di trun häc ng­êi Ch­¬ng V: di trun häc ng­êi TiẾT 29 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi Nh÷ng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ë ng­êi ? ViƯc nghiªn cøu di trun ng­êi gỈp nh÷ng khã kh¨n nµo Tõ nh÷ng nh÷ng khã khã kh¨n kh¨n trªn, trªn, viƯc viƯc Tõ nghiªn cøu cøu di di trun trun ng­êi ng­êi ph¶i ph¶i nghiªn ph­¬ng ph¸p ®Ỉc tr­ng, thÝch ph­¬ng ph¸p thÝch -cã Người sinh sản®Ỉc chậ ậtr­ng, m và đẻ đẻ -cã Người sinh sản ch m ítít hỵp ®ã ®ã lµ lµ nh÷ng nh÷ng ph­¬ng ph­¬ng ph¸p ph¸p nµo nµo hỵp con Vì lý lý do xã xã hội hội khơng khơng thể thể áp áp ??Vì dụng các phương phương pháp pháp lai lai và gây gây dụng đột biến biến đột Nghiªn cøu ph¶ hƯ Nghiªn cøu trỴ ®ång sinh Nghiªn cøu tÕ bµo C¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi TiẾT 29 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I – Nghiªn cøu ph¶ hƯ Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi TiẾT 29 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I – Nghiªn cøu ph¶ hƯ VÝ dơ sgk trang 78 : Khi theo dâi sù di trun tÝnh tr¹ng mµu m¾t (n©u: hc ®en: hc ) qua ®êi cđa hai gia ®×nh kh¸c nhau, ng­êi ta lËp ®­ỵc hai s¬ ®å ph¶ hƯ nh­ sau: §êi «ng bµ (P) §êi (F1) §êi ch¸u (F2) a S¬ ®å ph¶ hƯ cđa hai gia ®×nh b a( Cã bµ ngo¹i m¾t n©u) vµ b (cã «ng néi m¾t n©u) ChØ nam ChØ n÷ Hai tr¹ng th¸i ®èi lËp KÕt h«n cïng tr¹ng th¸i KÕt h«n tr¹ng th¸i ®èi lËp Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi TiẾT 29 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I – Nghiªn cøu ph¶ Em h·y ®äc vÝ dơ sgk (78) : hƯ Khi theo dâi sù di trun tÝnh tr¹ng mµu m¾t (n©u: hc ®en: hc ) qua ®êi cđa hai gia ®×nh kh¸c nhau, ng­êi ta lËp ®­ỵc hai s¬ ®å ph¶ hƯ nh­ sau: §êi «ng bµ (P) §êi (F1) §êi ch¸u (F2) a S¬ ®å ph¶ hƯ cđa hai gia ®×nh b a( Cã bµ ngo¹i m¾t n©u) vµ b (cã «ng néi m¾t n©u) - M¾t n©u, m¾t ®en tÝnh tr¹ng nµo lµ tréi? V× sao? + M¾t n©u lµ tÝnh tr¹ng tréi v×: F1 cã 100% m¾t n©u, F2 cã 3m¾t n©u 1m¾t ®en - Sù di trun mµu m¾t cã liªn quan ®Õn giíi tÝnh kh«ng?T¹i sao? + Kh«ng liªn quan ®Õn giíi tÝnh v×: TÝnh tr¹ng m¾t n©u vµ m¾t ®en cã ë c¶ hai giíi Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi TiẾT 29 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I – Nghiªn cøu ph¶ hƯ  Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ph¶ hƯ lµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu sù di trun cđa mét tÝnh tr¹ng nhÊt ®Þnh, trªn nh÷ng ng­êi thc cïng dßng hä, qua nhiỊu thÕ hƯ, ®Ĩ x¸c ®Þnh ®Ỉc ®iĨm di trun cđa tÝnh tr¹ng ®ã Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ph¶ hƯ lµ g× ? T¹i ng­êi ta dïng ph­¬ng ph¸p ®ã ®Ĩ nghiªn cøu ? Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi TiẾT 29 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I – Nghiªn cøu ph¶ hƯPh­¬ng ph¸p nghiªn cøu ph¶ hƯ lµ ph­¬ng ph¸p Ví dụ : Bệnh máu khó đông nghiªn cøu sù di trun cđa mét tÝnh tr¹ng nhÊt gen quy đònh Người vợ ®Þnh, trªn nh÷ng ng­êi thc cïng dßng hä, qua không mắc bệnh ( ) lấy chồng nhiỊu thÕ hƯ, ®Ĩ x¸c ®Þnh ®Ỉc ®iĨm di trun cđa tÝnh không mắc bệnh ( ), sinh tr¹ng ®ã mắc bệnh trai ( ) - S¬ ®å ph¶ hƯ P F1  Em vẽ sơ đồ phả hệ trường hợp trả lời câu hỏi sau : 1.Bệnh máu khó đông gen trội hay gen lặn quy đònh? ? Bệnh gen hay nhiều gen quy đònh ? Sự di truyền máu khó đông có liên quan đến giới tính Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi TiẾT 29: ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I – Nghiªn cøu ph¶ hƯ  Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ph¶ hƯ lµ ph­ Mơc ®Ých cđa viƯc nghiªn ¬ng ph¸p nghiªn cøu sù di trun cđa mét cøu ph¶ hƯ ? tÝnh tr¹ng nhÊt ®Þnh, trªn nh÷ng ng­êi thc cïng dßng hä, qua nhiỊu thÕ hƯ, ®Ĩ x¸c ®Þnh ®Ỉc ®iĨm di trun cđa tÝnh tr¹ng ®ã -Genquy quy®Þnh ®ÞnhtÝnh tÝnhtr¹ng tr¹nglµ lµgen gentréi tréihay haylỈn lỈn -Gen Gen®ã ®ãn»m n»mtrªn trªnNST NSTth­êng th­ênghay haygiíi giíitÝnh tÝnh Gen TÝnhtr¹ng tr¹ngdo domét métgen genhay haynhiªu nhiªugen genquy quy TÝnh ®Þnh ®Þnh Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi TiẾT 29 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I – Nghiªn cøu ph¶ hƯ - Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ph¶ hƯ lµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu sù di trun cđa mét tÝnh tr¹ng nhÊt ®Þnh, trªn nh÷ng ng­êi thc cïng dßng hä, qua nhiỊu thÕ hƯ, ®Ĩ x¸c ®Þnh ®Ỉc ®iĨm di trun cđa tÝnh tr¹ng ®ã -Genquy quy®Þnh ®ÞnhtÝnh tÝnhtr¹ng tr¹nglµlµgen gentréi tréihay haylỈn lỈn -Gen Gen®ã ®ãn»m n»mtrªn trªnNST NSTth­êng th­ênghay haygiíi giíitÝnh tÝnh Gen TÝnhtr¹ng tr¹ngdo domét métgen genhay haynhiªu nhiªugen genquy quy®Þnh ®Þnh TÝnh Sinh ®«i II – Nghiªn cøu trỴ ®ång sinh Sinh Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi TIẾT 29: PH­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I – Nghiªn cøu ph¶ hƯ  Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ph¶ hƯ lµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu sù di trun cđa mét tÝnh tr¹ng nhÊt ®Þnh, trªn nh÷ng ng­êi thc cïng dßng hä, qua nhiỊu thÕ hƯ, ®Ĩ x¸c ®Þnh ®Ỉc ®iĨm di trun cđa tÝnh tr¹ng ®ã -Genquy quy®Þnh ®ÞnhtÝnh tÝnhtr¹ng tr¹nglµlµgen gentréi tréihay haylỈn lỈn -Gen Gen®ã ®ãn»m n»mtrªn trªnNST NSTth­êng th­ênghay haygiíi giíitÝnh tÝnh Gen TÝnhtr¹ng tr¹ngdo domét métgen genhay haynhiªu nhiªugen genquy quy®Þnh ®Þnh TÝnh II – Nghiªn cøu trỴ ®ång sinh Sinh Sinh ®«i ®«i Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi TiẾT 29 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I – Nghiªn cøu ph¶ hƯ  Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ph¶ hƯ lµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu sù di trun cđa mét tÝnh tr¹ng nhÊt ®Þnh, trªn nh÷ng ng­êi thc cïng dßng hä, qua nhiỊu thÕ hƯ, ®Ĩ x¸c ®Þnh ®Ỉc ®iĨm di trun cđa tÝnh tr¹ng ®ã II – Nghiªn cøu trỴ ®ång sinh 1- TrỴ ®ång sinh cïng trøng vµ kh¸c trøng Thụ tinh Hợp tử phân bào Phơi bào tách PHƠI a b Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi TiẾT 29 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi Thơ tinh I – Nghiªn cøu ph¶ hƯ  Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ph¶ hƯ lµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu sù di trun cđa mét tÝnh tr¹ng nhÊt ®Þnh, trªn nh÷ng ng­êi thc cïng dßng hä, qua nhiỊu thÕ hƯ, ®Ĩ x¸c ®Þnh ®Ỉc ®iĨm di trun cđa tÝnh tr¹ng ®ã -Genquy quy®Þnh ®ÞnhtÝnh tÝnhtr¹ng tr¹nglµlµgen gentréi tréihay haylỈn lỈn -Gen Gen®ã ®ãn»m n»mtrªn trªnNST NSTth­êng th­ênghay haygiíi giíitÝnh tÝnh Gen TÝnhtr¹ng tr¹ngdo domét métgen genhay haynhiªu nhiªugen genquy quy®Þnh ®Þnh TÝnh II – Nghiªn cøu trỴ ®ång sinh 1- TrỴ ®ång sinh cïng trøng vµ kh¸c trøng Hỵp tư ph©n bµo Ph«i bµo t¸ch a Ph«i b H×nh 28.2 S¬ ®å h×nh thµnh trỴ ®ång sinh a) Sinh ®«i cïng trøng b) Sinh ®«i kh¸c trøng -Sơ đồ 28.2 a 28.2b khác điểm nào? Sơ đồ 28.2a Sơ đồ28.2 b trứng kết hợp tinh trùng tạo hợp tử trứng kết hợp tinh trùng tạo hợp tử hợp tử ngun phân -> phơi bào -> thể giống hợp tử ngun phân 2 phơi bào ->2 thể khác Cïng kiĨu gen Kh¸c kiĨu gen Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi TiẾT 29 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I – Nghiªn cøu ph¶ hƯ  Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ph¶ hƯ lµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu sù di trun cđa mét tÝnh tr¹ng nhÊt ®Þnh, trªn nh÷ng ng­êi thc cïng dßng hä, qua nhiỊu thÕ hƯ, ®Ĩ x¸c ®Þnh ®Ỉc ®iĨm di trun cđa tÝnh tr¹ng ®ã II – Nghiªn cøu trỴ ®ång sinh 1- TrỴ ®ång sinh cïng trøng vµ kh¸c trøng Thơ tinh Hỵp tư ph©n bµo a Ph«i b H×nh 28.2 S¬ ®å h×nh thµnh trỴ ®ång sinh a) Sinh ®«i cïng trøng b) Sinh ®«i kh¸c trøng -Mét trøng + mét tinh trïng – cïng kiĨu gen -Tại trẻ sinh đơi trứng nam nữ? - trøng + tinh trïng hỵp tư - Kh¸c kiĨu gen – cïng giíi hc kh¸c giíi - Đồng sinh khác trứng gì? Những đứa trẻ đồng sinh khác trứng khác giới tính hay khơng?Tại sao? Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi TiẾT 29 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I Nghiªn cøu ph¶ hƯ  Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ph¶ hƯ lµ ph­ ¬ng ph¸p nghiªn cøu sù di trun cđa mét tÝnh tr¹ng nhÊt ®Þnh, trªn nh÷ng ng­êi thc cïng dßng hä, qua nhiỊu thÕ hƯ, ®Ĩ x¸c ®Þnh ®Ỉc ®iĨm di trun cđa tÝnh tr¹ng ®ã II – Nghiªn cøu trỴ ®ång sinh 1- TrỴ ®ång sinh cïng trøng vµ kh¸c trøng Em h·y hoµn thiƯn b¶ng ph©n biƯt trỴ ®«ng sinh cïng trøng vµ kh¸c trøng §Ỉc ®iĨm Sè trøng tham gia thơ tinh KiĨu gen KiĨu h×nh Giíi tÝnh TrỴ ®ång sinh cïng trøng TrỴ ®ång sinh kh¸c trøng hc nhiỊu trøng Cïng Kh¸c kiĨu kiĨugen gen Gièng Gièng Ýt nhiỊu Cïng hc Cïng giíi kh¸c giíi trøng Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi TiẾT 29 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I Nghiªn cøu ph¶ hƯ  Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ph¶ hƯ lµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu sù di trun cđa mét tÝnh tr¹ng nhÊt ®Þnh, trªn nh÷ng ng­êi thc cïng dßng hä, qua nhiỊu thÕ hƯ, ®Ĩ x¸c ®Þnh ®Ỉc ®iĨm di trun cđa tÝnh tr¹ng ®ã II – Nghiªn cøu trỴ ®ång sinh 1- TrỴ ®ång sinh cïng trøng vµ kh¸c trøng Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi TiẾT 29 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I – Nghiªn cøu ph¶ hƯ  Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ph¶ hƯ lµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu sù di trun cđa mét tÝnh tr¹ng nhÊt ®Þnh, trªn nh÷ng ng­êi thc cïng dßng hä, qua nhiỊu thÕ hƯ, ®Ĩ x¸c ®Þnh ®Ỉc ®iĨm di trun cđa tÝnh tr¹ng ®ã II – Nghiªn cøu trỴ ®ång sinh 1- TrỴ ®ång sinh cïng trøng vµ kh¸c trøng 2- ý nghÜa cđa viƯc nghiªn cøu trỴ ®ång sinh lµ g× ? -Nghiªn cøu trỴ ®ång sinh cho ta biÕt : + TÝnh tr¹ng nµo phơ thc chđ u vµo kiĨu gen + TÝnh tr¹ng nµo dƠ bÞ biÕn ®ỉi t¸c ®éng cđa m«i tr­êng tù nhiªn vµ x· héi Ch­¬ng v: di trun häc ng­êi TiẾT 29 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi * Đối với học tiết học này: - Häc, hiĨu bµi -Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK vµ lµm bµi tËp vë bµi tËp *Đối với học tiết học tiếp theo: •-Xem “ Bệnh tật di truyền người” •+ Sưu tầm tranh ảnh bệnh tật di truyền người Ng­êi b×nh th­êng Ng­êi m¾c bƯnh BƯnh b¹ch t¹ng S¬ ®å ph¶ hƯ bƯnh b¹ch t¹ng - BƯnh b¹ch t¹ng gen tréi hay gen lỈn qui ®Þnh? - Gen n»m trªn NST th­êng hay NST giíi tÝnh? - ViÕt kiĨu gen cđa tõng ng­êi ph¶ hƯ ? ( VỊ nhµ ) 15 10 [...]... Tính II Nghiên cứu trẻ đồng sinh Sinh Sinh đôi đôi Chương v: di truyền học người TiT 29 : phương pháp nghiên cứu di truyền người I Nghiên cứu phả hệ Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp nghiên cứu sự di truyền của một tính trạng nhất định, trên những người thuộc cùng dòng họ, qua nhiều thế hệ, để xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó II Nghiên cứu trẻ đồng sinh 1- Trẻ đồng sinh cùng... định đặc điểm di truyền của tính trạng đó II Nghiên cứu trẻ đồng sinh 1- Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng Chương v: di truyền học người TiT 29 : phương pháp nghiên cứu di truyền người I Nghiên cứu phả hệ Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp nghiên cứu sự di truyền của một tính trạng nhất định, trên những người thuộc cùng dòng họ, qua nhiều thế hệ, để xác định đặc điểm di truyền của tính... haynhiêu nhiêugen genquy quyđịnh định Tính 1 Sinh đôi II Nghiên cứu trẻ đồng sinh 3 Sinh 3 Chương v: di truyền học người TIT 29: PHương pháp nghiên cứu di truyền người I Nghiên cứu phả hệ Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp nghiên cứu sự di truyền của một tính trạng nhất định, trên những người thuộc cùng dòng họ, qua nhiều thế hệ, để xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó -Genquy quyđịnh... kiểu gen Khác kiểu gen Chương v: di truyền học người TiT 29 : phương pháp nghiên cứu di truyền người I Nghiên cứu phả hệ Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp nghiên cứu sự di truyền của một tính trạng nhất định, trên những người thuộc cùng dòng họ, qua nhiều thế hệ, để xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó II Nghiên cứu trẻ đồng sinh 1- Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng Thụ...Chương v: di truyền học người TiT 29 : phương pháp nghiên cứu di truyền người I Nghiên cứu phả hệ - Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp nghiên cứu sự di truyền của một tính trạng nhất định, trên những người thuộc cùng dòng họ, qua nhiều thế hệ, để xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó -Genquy quyđịnh địnhtính tínhtrạng trạnglàlàgen... Giới tính Trẻ đồng sinh cùng trứng Trẻ đồng sinh khác trứng 2 hoặc nhiều trứng Cùng Khác kiểu kiểugen gen Giống nhau Giống nhau ít nhiều Cùng hoặc Cùng giới khác giới 1 trứng Chương v: di truyền học người TiT 29 : phương pháp nghiên cứu di truyền người I Nghiên cứu phả hệ Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp nghiên cứu sự di truyền của một tính trạng nhất định, trên những người thuộc cùng dòng... trứng Thu tinh Hp t phõn bao Phụi bao tach nhau PHễI a b Chương v: di truyền học người TiT 29 : phương pháp nghiên cứu di truyền người Thụ tinh I Nghiên cứu phả hệ Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp nghiên cứu sự di truyền của một tính trạng nhất định, trên những người thuộc cùng dòng họ, qua nhiều thế hệ, để xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó -Genquy quyđịnh địnhtính tínhtrạng trạnglàlàgen... của tính trạng đó II Nghiên cứu trẻ đồng sinh 1- Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng 2- ý nghĩa của việc nghiên cứu trẻ đồng sinh là gì ? -Nghiên cứu trẻ đồng sinh cho ta biết : + Tính trạng nào phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen + Tính trạng nào dễ bị biến đổi do tác động của môi trường tự nhiên và xã hội Chương v: di truyền học người TiT 29 : phương pháp nghiên cứu di truyền người * i vi bi hc tit... pháp nghiên cứu di truyền người I Nghiên cứu phả hệ Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phư ơng pháp nghiên cứu sự di truyền của một tính trạng nhất định, trên những người thuộc cùng dòng họ, qua nhiều thế hệ, để xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó II Nghiên cứu trẻ đồng sinh 1- Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng Em hãy hoàn thiện bảng phân biệt trẻ đông sinh cùng trứng và khác trứng Đặc... đồng sinh a) Sinh đôi cùng trứng b) Sinh đôi khác trứng -Một trứng + một tinh trùng cùng kiểu gen -Ti sao tr sinh ụi cựng trng u l nam hoc u l n? - 2 trứng + 2 tinh trùng 2 hợp tử - Khác nhau kiểu gen cùng giới hoặc khác giới - ng sinh khỏc trng l gỡ? Nhng a tr ng sinh khỏc trng cú th khỏc nhau v gii tớnh hay khụng?Ti sao? Chương v: di truyền học người TiT 29 : phương pháp nghiên cứu di truyền người
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (10) , Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (10) , Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (10)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay