Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (9)

26 223 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:47

Giáo viên thực hiện: Vy Thị Kim CÂU1 P E P T I C CHỮ CÁI CÂU2 C Ấ U T R Ú C S Ố L Ư N G D I T R U Y Ề N CHỮ CÁI CÂU3 CÂU4 CHỮ CÁI CHỮ CÁI Liên kết hóa học axit amin cấu Độ n gen, độprô tubiế nincấ ui liê NST xế p Bệ ntcủ hbiế ung thư má ởtêngườ thuộ cđượ độ t.cbiế n.và o .NST trú c a phâ n tử n kế t Bện đaon ởdòngườ nhó mhbiế i thuộc đột biến NST DI IT T ƯU N Ề GN D NI G RƯ Y Ờ UR ƠY Ề IN CHƯƠNG V: DI TRÙN HỌC NGƯỜI TiÕt 30 : Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi Những khó khăn nghiên cứu di trùn người: - Người sinh ṃn, đẻ - Khơng thể sử dụng các phương pháp lai gây đợt biến lý x· héi TiÕt 31 : Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I Nghiên cứu ph¶ hƯ Em hiĨu c¸c ký hiƯu nµy nh­ thÕ nµo? Nam Bình thường Nữ Bị bệnh KÕt h«n TiÕt 31 : Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I Nghiên cứu ph¶ hƯ a) S¬ ®å ph¶ hƯ cđa hai gia đình b) Mắt nâu, mắt đen tính trạng nào là trợi? Vì sao? +Mắt nâu là tính trạng trợi vì: F1 có 100% mắt nâu Sự di trùn màu mắt có liên quan đến giới tính khơng? Tại sao? + Khơng liên quan đến giới tính vì: ở F2 tính trạng mắt nâu và đen đều biểu hiện cả nam và nữ TiÕt 31 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRÙN NGƯỜI I Nghiên cứu ph¶ hƯ Ví dụ : Bệnh máu khó đông gen quy đònh Người vợ không mắc bệnh ( ) lấy chồng không mắc bệnh ( ), sinh mắc bệnh trai ( ) Hãy vẽ sơ đồ phả hệ trường hợp trên? Bệnh máu khó đông gen trội hay gen lặn quy đònh ? Vì sao? Sự di truyền máu khó đông có liên quan đến giới tính hay không? Tại ? TiÕt 31: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRÙN NGƯỜI I Nghiên cứu ph¶ hƯ S¬ ®å ph¶ hƯ P: F1: 2.Bệnh máu khó đơng gen trợi hay gen lặn quy định? Vì sao? + Do gen lặn quy định bớ mẹ khơng mắc bệnh đời mắc bệnh (có sự phân li tính trạng) Sự di trùn bệnh máu khó đơng có liên quan với giới tính hay khơng? Tại sao? + Có liên quan đến giới tính mắc bệnh chỉ nam BÀI 28 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRÙN NGƯỜI I Nghiên cứu phả hệ P: XAXa G: F: x XA XA XA Xa Quy ước: A – bình thường a – bị bệnh : Nữ bình thường XA Y : Nam bình thường Xa Y : Nam bò bệnh XA , Xa ♀ ♂ XA Y XAY XA , Y XA Xa TiÕt 31 : Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I Nghiên cứu ph¶ hƯ Phương pháp nghiên cứu phả hệ phương pháp theo dõi di truyền tính trạng định người thuộc dòng họ qua nhiều hệ, người ta xác định đặc điểm di tuyền (trội, lặn hay nhiều gen quy định) Qua vÝ dơ trªn em hiĨu phương pháp nghiên cứu phả hệ? TiÕt 31 : Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I Nghiên cứu ph¶ hƯ Phương pháp nghiên cứu phả hệ phương pháp theo dõi di truyền tính trạng định người thuộc dòng họ qua nhiều hệ, người ta xác định đặc điểm di tuyền (trội, lặn hay nhiều gen quy định) II Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh TiÕt 31 : Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I Nghiên cứu ph¶ hƯ Phương pháp nghiên cứu phả hệ phương pháp theo dõi di truyền tính trạng định người thuộc dòng họ qua nhiều hệ, người ta xác định đặc điểm di tuyền (trội, lặn hay nhiều gen quy định) II Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Trẻ đồng sinh cïng trøng vµ kh¸c trøng TiÕt 31 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi Sinh ®«i cïng trøng Sinh ®«i kh¸c trøng TiÕt 31 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi Sinh ®«i cïng trøng Sinh ®«i kh¸c trøng Đặc điểm Trẻ đồng sinh trứng Trẻ đồng sinh khác trứng - Số trứng tham gia -1 -2 - Số tinh trùng tham gia -1 -2 - Kiểu gen - Kiểu hình - Giới tính - Cùng kiểu gen - Khác kiểu gen - Giống hệt - Giống anh, chị, em ruột - Cùng giới - Cùng giới khác giới 2.Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Trẻ đồng sinh trứng - Cùng kiểu gen - Cùng giới tính Trẻ đồng sinh khác trứng -Khác kiểu gen - Cùng giới khác giới 22 Trẻ đồng sinh trứng trẻ đồng sinh khác trứng khác điểm nào? 33 TiÕt 31 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRÙN NGƯỜI Ý nghóa phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Miền Bắc Phú Phú Cường Cường Miền nam Các Cá tínhc trạ ng trạ u gda, hình dạnhình g tóc,nhó mácu,nhó … phụ tính mà u da, dạnm g tó m thuộ máuc …chủ yếu rấ vàtogiố kiển u ggen phụ thuộ vàiề môui trườ nhau, ngc tỏ ?ng …phụ thuộ c •Cá tính trạ trạn ng g tâ tâm m lí, lí, tuổ tuổii thọ thọ,, thể thể trọ trọn ng, g,giọ ng i…thay •Cácc tính chủ u môitrạ trườ g số ng thuộc vào yếu tố nào? đổi yế Nhữ ngotính ngnnà y phụ TiÕt 31 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRÙN NGƯỜI BÀI TẬP TÌNH H́NG Mai và Lan là hai trẻ đờng sinh cùng trứng, có cùng nhóm máu và nhiều sở thích giớng Đến t̉i học, cả hai đều ®ược giáo nhận xét là thơng minh và có khiếu to¸n học Càng lên lớp Lan càng chăm học; còn Mai mải chơi khơng nghe lời ba mẹ, thầy Lan thi đậu vào mợt trường chun cấp III và được chọn vào đợi tủn học sinh giỏi toán Mai thi khơng dậu cấp III nên phải học ở mợt trường dân lập ? Tính trạng khiếu Toán học ở Mai và Lan kiểu gen qút định hay chịu ảnh hưởng của mơi trường là chủ ́u? ? Qua tình h́ng em rút bài học gì cho bản thân? TiÕt 31 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRÙN NGƯỜI Ý nghóa phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Ý nghóa: - Xác đònh vai trò kiểu gen vai trò môi trường hình thành tính trạng -Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen -Các tính trạng số lượng phụ thuộc chủ yếu vào môi trường TiÕt 31 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRÙN NGƯỜI I/ Phương pháp nghiên cứu phả hệ: Phương pháp nghiên cứu phả hệ phương pháp theo dõi di truyền tính trạng định người thuộc dòng họ qua nhiều hệ, người ta xác định đặc điểm di tuyền (trội, lặn hay nhiều gen quy định) II/ Nghiên cứu trẻ đồng sinh: Trẻ đồng sinh đứa trẻ sinh lần sinh 1/ Đồng sinh trứ ng và khác trứ ng - Trẻ đồng sinh trứng: kiểu gen và giới tính - Trẻ đồng sinh khác trứng: khác kiêểu gen và gi ới tính khác giới tính 2/ Ý nghóa nghiên cứu trẻ đồng sinh - Xác đònh vai trò kiểu gen vai trò môi trường hình thành tính trạng Cđng cè: Ph­¬ng ph¸p nµo d­íi ®©y kh«ng ®­ỵc sư dơng ®Ĩ nghiªn cøu di trun ng­êi A Phương pháp nghiên cứu phả hệ Sai! B Phương pháp lai phân tích Đúng! C Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Sai! D Phương pháp nghiên cứu tế bào Sai! ®ặc điểm di truyền trẻ đồng sinh trứng là: A Kh¸c kiĨu gen Sai! B Kh¸c giíi tÝnh Sai! C Có giới tính khác giới tính Sai! D Có kiểu gen giới tính Đúng! Trong nghiên cứu di truyền người, để xác định vai trò kiểu gen mơi trường, người ta thường dùng phương pháp nào? A Nghiên cứu trẻ đồng sinh trứng B Nghiên cứu trẻ đồng sinh khác trứng C Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh D Phương pháp nghiên cứu tế bào Đúng! Sai! Sai! Sai! DẶN DÒ Học trả lời câu hỏi 1, / 81/SGK Đọc mục: Em có biết? Xem trước mới: Tiết 30 -Bệnh tật di truyền người Tìm hiểu đặc điểm di truyền biểu bệnh, tật di truyền [...]... trường, người ta thường dùng phương pháp nào? A Nghiên cứu trẻ đồng sinh cùng trứng B Nghiên cứu trẻ đồng sinh khác trứng C Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh D Phương pháp nghiên cứu tế bào Đúng! Sai! Sai! Sai! DẶN DÒ Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2 / 81/SGK Đọc mục: Em có biết? Xem trước bài mới: Tiết 30 -Bệnh và tật di truyền ở người Tìm hiểu đặc điểm di truyền và biểu hiện của các bệnh, tật di truyền. .. 31 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRÙN NGƯỜI I/ Phương pháp nghiên cứu phả hệ: Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp theo dõi sự di truyền của một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ, người ta có thể xác định được đặc điểm di tuyền (trội, lặn do một hay nhiều gen quy định) II/ Nghiên cứu trẻ đồng sinh: Trẻ đồng sinh là những đứa trẻ cùng được sinh ra... cøu di trun ng­êi A Phương pháp nghiên cứu phả hệ Sai! B Phương pháp lai phân tích Đúng! C Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Sai! D Phương pháp nghiên cứu tế bào Sai! ®ặc điểm di truyền của trẻ đồng sinh cùng trứng là: A Kh¸c kiĨu gen Sai! B Kh¸c giíi tÝnh Sai! C Có cùng giới tính hoặc khác giới tính Sai! D Có cùng kiểu gen và cùng giới tính Đúng! Trong nghiên cứu di truyền người, để xác định vai...TiÕt 31 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRÙN NGƯỜI II Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Lµ những ®øa ra sinh trong 1 lÇn sinh ThÕ trỴ nµo®­ỵc lµ tr sinh ®ång TiÕt 31 : Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi I Nghiên cứu ph¶ hƯ Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp theo dõi sự di truyền của một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ, người ta có thể... Cùng giới hoặc khác giới 2 .Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Trẻ đồng sinh cùng trứng - Cùng kiểu gen - Cùng giới tính Trẻ đồng sinh khác trứng -Khác kiểu gen - Cùng giới hoặc khác giới 1 22 Trẻ đồng sinh cùng trứng và trẻ đồng sinh khác trứng khác nhau cơ bản ở điểm nào? 33 4 TiÕt 31 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRÙN NGƯỜI 2 Ý nghóa của phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Miền Bắc Phú Phú Cường... thể xác định được đặc điểm di tuyền (trội, lặn do một hay nhiều gen quy định) II Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh 1 Trẻ đồng sinh cïng trøng vµ kh¸c trøng TiÕt 31 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi Sinh ®«i cïng trøng Sinh ®«i kh¸c trøng TiÕt 31 : ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu di trun ng­êi Sinh ®«i cïng trøng Sinh ®«i kh¸c trøng Đặc điểm Trẻ đồng sinh cùng trứng Trẻ đồng sinh khác trứng - Số trứng... đợi tủn học sinh giỏi toán Mai thi khơng dậu cấp III nên phải học ở mợt trường dân lập ? Tính trạng năng khiếu Toán học ở Mai và Lan do kiểu gen qút định hay chịu ảnh hưởng của mơi trường là chủ ́u? ? Qua tình h́ng trên em rút ra bài học gì cho bản thân? TiÕt 31 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRÙN NGƯỜI 2 Ý nghóa của phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Ý nghóa:... một lần sinh 1/ Đồng sinh cùng trứ ng và khác trứ ng - Trẻ đồng sinh cùng trứng: cùng kiểu gen và cùng giới tính - Trẻ đồng sinh khác trứng: khác kiêểu gen và cùng gi ới tính hoặc khác giới tính 2/ Ý nghóa của nghiên cứu trẻ đồng sinh - Xác đònh được vai trò kiểu gen và vai trò môi trường đối với sự hình thành tính trạng Cđng cè: Ph­¬ng ph¸p nµo d­íi ®©y kh«ng ®­ỵc sư dơng ®Ĩ nghiªn cøu di trun... tuổii thọ thọ,, thể thể trọ trọn ng, g,giọ ng nó i…thay •Cácc tính chủ u và môitrạ trườ g số ng thuộc vào yếu tố nào? đổi yế Nhữ ngotính ngnnà y phụ TiÕt 31 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRÙN NGƯỜI BÀI TẬP TÌNH H́NG Mai và Lan là hai trẻ đờng sinh cùng trứng, có cùng nhóm máu và nhiều sở thích giớng nhau Đến t̉i đi học, cả hai đều ®ược cơ giáo nhận xét là thơng minh và có
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (9) , Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (9) , Bài giảng thao giảng sinh 9 phương pháp nghiên cứu di truyền người (9)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay