BỘ tài CHÍNH Hướng dẫn về giao dịch chứng khoán

5 607 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:46

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2011 BỘ TÀI CHÍNH Số: 74/2011/TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn giao dịch chứng khoán Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006; Căn Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính; Bộ Tài hướng dẫn giao dịch thị trường chứng khoán sau: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Thông tư hướng dẫn hoạt động giao dịch chứng khoán công ty niêm yết, đăng ký giao dịch quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Điều Giải thích thuật ngữ Trong Thông tư này, thuật ngữ hiểu sau: Thành viên giao dịch công ty chứng khoán SGDCK chấp thuận trở thành thành viên giao dịch Hệ thống giao dịch hệ thống máy tính dùng cho hoạt động giao dịch chứng khoán SGDCK Hệ thống chuyển lệnh hệ thống thực việc chuyển lệnh giao dịch nhà đầu tư từ thành viên giao dịch đến SGDCK Biên độ dao động giá giới hạn dao động giá chứng khoán quy định ngày giao dịch tính theo tỷ lệ phần trăm (%) so với giá tham chiếu Giá tham chiếu mức giá làm sở để SGDCK tính giới hạn dao động giá chứng khoán ngày giao dịch Phương thức khớp lệnh phương thức giao dịch hệ thống giao dịch thực dựa so khớp lệnh mua lệnh bán chứng khoán Phương thức khớp lệnh bao gồm khớp lệnh định kỳ khớp lệnh liên tục Phương thức thoả thuận phương thức giao dịch thành viên giao dịch tự thoả thuận với điều kiện giao dịch thành viên giao dịch nhập thông tin vào hệ thống để ghi nhận kết giao dịch Giao dịch mua ký quỹ chứng khoán (margin) giao dịch mua chứng khoán khách hàng có sử dụng tiền vay công ty chứng khoán sử dụng chứng khoán khác có tài khoản chứng khoán mua tiền vay để cầm cố Thông tin nội thông tin liên quan đến công ty đại chúng quỹ đại chúng chưa công bố mà công bố ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán công ty đại chúng quỹ đại chúng 10 Giao dịch nội giao dịch có sử dụng thông tin nội để mua bán chứng khoán nhằm mang lại lợi ích (thu lời tránh, giảm lỗ) cho người thực giao dịch, người biết thông tin nội người thứ ba 11 Giao dịch thao túng thị trường chứng khoán việc hay nhiều cá nhân, tổ chức thực thông đồng với thực hiện, cách trực tiếp hay gián tiếp việc đặt lệnh, giao dịch công bố, phát tán thông tin nhằm tạo cung, cầu, tính khoản, diễn biến giá giả tạo nhiều loại chứng khoán Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều Tổ chức giao dịch chứng khoán SGDCK tổ chức giao dịch chứng khoán theo phương thức khớp lệnh phương thức thỏa thuận Phương thức khớp lệnh hệ thống giao dịch thực theo nguyên tắc ưu tiên giá thời gian SGDCK tổ chức giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch SGDCK thông qua hệ thống giao dịch SGDCK, ngoại trừ trường hợp sau: a) Các trường hợp quy định Điểm b Khoản Điều Thông tư 43/2010/TT-BTC ngày 25/3/2010 Bộ trưởng Bộ Tài sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Tài b) Đấu giá bán phần vốn nhà nước tổ chức niêm yết, công ty đại chúng; c) Các trường hợp chuyển nhượng khác qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLKCK) sau Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận SGDCK ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán sau UBCKNN chấp thuận Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán quy định cụ thể về: Thời gian giao dịch; Phương thức giao dịch; Cách xác định giá tham chiếu; Biên độ dao động giá chứng khoán; Các loại lệnh giao dịch; Việc sửa lệnh, hủy lệnh giao dịch nội dung khác có liên quan SGDCK Hà Nội tổ chức giao dịch chứng khoán niêm yết chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết SGDCK, ngoại trừ trường hợp quy định điểm a, b c Khoản Điều TTLKCK cấp mã chứng khoán cho chứng khoán giao dịch SGDCK Điều Tạm ngừng giao dịch chứng khoán SGDCK tạm ngừng hoạt động giao dịch chứng khoán toàn hệ thống trường hợp: a) Hệ thống giao dịch hệ thống chuyển lệnh SGDCK gặp cố; b) Khi xảy kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch thị trường thiên tai, hỏa hoạn; c) UBCKNN yêu cầu ngừng giao dịch để ổn định thị trường; d) Các trường hợp SGDCK thấy cần thiết để bảo vệ lợi ích nhà đầu tư sau UBCKNN chấp thuận Việc tạm ngừng giao dịch loại chứng khoán cụ thể thực theo Quy chế giao dịch SGDCK SGDCK phải báo cáo UBCKNN định tạm ngừng giao dịch quy định điểm a, b Khoản Khoản Điều Điều Biên độ dao động giá SGDCK quy định biên độ dao động giá sau UBCKNN chấp thuận; Trong trường hợp cần thiết để đảm bảo bình ổn thị trường, UBCKNN định điều chỉnh biên độ dao động giá Điều Sửa lỗi sau giao dịch, xác lập giao dịch huỷ bỏ giao dịch TTLKCK chịu trách nhiệm ban hành Quy trình hướng dẫn việc sửa lỗi sau giao dịch chứng khoán niêm yết đăng ký giao dịch SGDCK sau UBCKNN chấp thuận SGDCK chịu trách nhiệm ban hành quy định việc xác lập giao dịch hủy bỏ giao dịch chứng khoán sau UBCKNN chấp thuận Điều Giao dịch chứng khoán nhà đầu tư Nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán công ty chứng khoán để thực giao dịch chứng khoán SGDCK chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, xác thông tin mở tài khoản giao dịch Nhà đầu tư phép mở tài khoản giao dịch công ty chứng khoán, ngoại trừ trường hợp sau: a) Tài khoản giao dịch ký quỹ nhà đầu tư; b) Công ty quản lý quỹ phải mở tài khoản giao dịch riêng biệt cho thân công ty quỹ đầu tư chứng khoán công ty quản lý quỹ quản lý công ty chứng khoán nơi công ty quản lý quỹ mở tài khoản phải nêu rõ điều hợp đồng mở tài khoản Trường hợp thực quản lý danh mục đầu tư, công ty quản lý quỹ phải mở hai (02) tài khoản giao dịch đứng tên công ty quản lý quỹ công ty chứng khoán thay mặt cho nhà đầu tư ủy thác, bao gồm (01) tài khoản cho nhà đầu tư ủy thác nước (01) tài khoản cho nhà đầu tư ủy thác nước c) Nhà đầu tư nước công ty chứng khoán nước thành lập theo pháp luật nước mở tài khoản giao dịch chứng khoán tách biệt công ty chứng khoán để quản lý chứng khoán thuộc sở hữu công ty (tự doanh) tài khoản cho khách hàng (môi giới) công ty chứng khoán nước d) Công ty bảo hiểm 100% vốn nước hoạt động Việt Nam tham gia giao dịch chứng khoán phải mở hai (02) tài khoản giao dịch công ty chứng khoán: (01) tài khoản đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu chịu điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, (01) tài khoản đầu tư từ nguồn thu phí bảo hiểm không chịu điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước Việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán người hành nghề chứng khoán thực theo quy định Khoản Điều 81, Luật Chứng khoán Trường hợp nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán công ty chứng khoán khác nhau, hồ sơ mở tài khoản công ty chứng khoán phải ghi rõ số lượng tài khoản mở mã số tài khoản công ty chứng khoán trước Nhà đầu tư nước mở tài khoản giao dịch sau đăng ký TTLKCK cấp mã số giao dịch chứng khoán UBCKNN hướng dẫn nguyên tắc cấp mã tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư Công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản có trách nhiệm lưu giữ thông tin chủ tài khoản, thông tin giao dịch chứng khoán chứng từ có liên quan tối thiểu 10 năm kể từ ngày phát sinh giao dịch Nhà đầu tư phải đảm bảo tỷ lệ ký quỹ tiền chứng khoán giao dịch UBCKNN hướng dẫn tỷ lệ ký quỹ tiền chứng khoán sau Bộ Tài chấp thuận Việc chuyển nhượng chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch phải thực qua SGDCK Các trường hợp chuyển nhượng nêu Khoản Điều Thông tư thực thông qua TTLKCK phải công bố thông tin SGDCK Công ty chứng khoán thực mua cổ phiếu, chứng quỹ lô lẻ nhà đầu tư theo giá thoả thuận tổ chức giao dịch lô lẻ cho khách hàng theo hướng dẫn UBCKNN Điều Giao dịch chứng khoán ngày giao dịch: Nhà đầu tư thực giao dịch ngược chiều (mua, bán) loại chứng khoán ngày giao dịch, đáp ứng điều kiện sau: a) Sử dụng tài khoản mở công ty chứng khoán để thực lệnh mua bán; b) Chỉ mua (hoặc bán) loại chứng khoán lệnh bán (hoặc lệnh mua) chứng khoán loại trước thực lệnh giao dịch phải đáp ứng yêu cầu tỷ lệ ký quỹ theo quy định Khoản 7, Điều Thông tư c) Công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ lệnh đặt mua/bán nhà đầu tư 2 Nhà đầu tư không phép: a) Thực giao dịch mà không dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu chứng khoán; b) Đồng thời đặt lệnh mua bán loại chứng khoán lần khớp lệnh tài khoản tài khoản khác mà nhà đầu tư đứng tên sở hữu Điều Tài khoản giao dịch ủy quyền Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán ủy quyền giao dịch trường hợp sau: a) Ủy quyền giao dịch văn cho công ty chứng khoán ngân hàng lưu ký chứng khoán thực giao dịch thay cho Khi ủy quyền giao dịch, công ty chứng khoán/ngân hàng lưu ký thay mặt nhà đầu tư thực giao dịch phải tuân thủ quy định giao dịch, toán chứng khoán, nghĩa vụ công bố thông tin chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư nội dung theo ủy quyền; b) Ủy quyền giao dịch văn cho cá nhân khác thực giao dịch thay cho phải đảm bảo: - Có xác nhận việc ủy quyền quyền địa phương công chứng theo quy định pháp luật; - Hợp đồng ủy quyền phải nêu rõ phạm vi ủy quyền; - Người ủy quyền không thực giao dịch với với người thứ ba mà người ủy quyền Nhân viên công ty chứng khoán không phép nhận ủy quyền nhà đầu tư Nhà đầu tư mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán phải báo cáo nghĩa vụ cổ đông lớn tổng số chứng khoán tài khoản công bố thông tin theo quy định pháp luật Điều 10 Giao dịch cổ phiếu quỹ Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch mua lại, bán cổ phiếu quỹ SGDCK thực theo quy định pháp luật SGDCK ban hành Quy chế hướng dẫn cụ thể giao dịch cổ phiếu quỹ sau UBCKNN chấp thuận Trường hợp bán cổ phiếu quỹ, công ty đại chúng phải báo cáo UBCKNN bảy (07) ngày trước ngày thực giao dịch Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu lô lẻ nhà đầu tư để làm cổ phiếu quỹ Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu lô lẻ phải đảm bảo nguồn vốn mua lại cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật hạn chế thời hạn bán cổ phiếu lô lẻ mua làm cổ phiếu quỹ Điều 11 Giao dịch ký quỹ chứng khoán Công ty chứng khoán thực giao dịch ký quỹ sau báo cáo với UBCKNN Nhà đầu tư muốn thực giao dịch ký quỹ phải mở tài khoản giao dịch ký quỹ công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán Tại công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch, nhà đầu tư phép mở (01) tài khoản giao dịch ký quỹ Công ty chứng khoán phải quản lý tách biệt tài khoản giao dịch ký quỹ nhà đầu tư với tài khoản giao dịch khác Chứng khoán phép giao dịch ký quỹ cổ phiếu, chứng quỹ đầu tư niêm yết SGDCK đáp ứng yêu cầu chứng khoán phép giao dịch ký quỹ theo quy định UBCKNN Công ty chứng khoán có nghĩa vụ công bố công khai danh mục chứng khoán mà công ty thực giao dịch ký quỹ Công ty chứng khoán có nghĩa vụ báo cáo định kỳ, báo cáo theo yêu cầu hoạt động giao dịch ký quỹ với UBCKNN, SGDCK TTLKCK Trong trường hợp cần thiết, để đảm bảo an toàn cho hoạt động thị trường chứng khoán, UBCKNN yêu cầu công ty chứng khoán tạm ngừng giao dịch ký quỹ 6 UBCKNN quy định cụ thể nghiệp vụ giao dịch ký quỹ cho công ty chứng khoán Điều 12 Các trường hợp chứng khoán bị quản lý SGDCK quy định cụ thể điều kiện, biện pháp, thời hạn áp dụng biện pháp trường hợp chứng khoán giao dịch SGDCK thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, tạm ngừng giao dịch đình giao dịch sau UBCKNN chấp thuận Điều 13 Giao dịch bị cấm Giao dịch bị cấm bao gồm: giao dịch nội bộ, giao dịch thao túng thị trường giao dịch bị cấm khác theo quy định pháp luật; Các hành vi vi phạm giao dịch chứng khoán xử lý theo quy định pháp luật Điều 14 Chế độ báo cáo giám sát SGDCK, TTLKCK thực chế độ báo cáo tình hình giao dịch chứng khoán với UBCKNN SGDCK, TTLKCK thuộc đối tượng giám sát UBCKNN giao dịch chứng khoán Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 15 Điều khoản thi hành UBCKNN chịu trách nhiệm ban hành quy định hướng dẫn cụ thể Các SGDCK, TTLKCK chịu trách nhiệm ban hành Quy chế hướng dẫn, Quy trình nghiệp vụ giám sát việc tuân thủ hoạt động giao dịch thành viên sau UBCKNN chấp thuận Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2011 Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư Bộ trưởng Bộ Tài định./
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ tài CHÍNH Hướng dẫn về giao dịch chứng khoán, BỘ tài CHÍNH Hướng dẫn về giao dịch chứng khoán, BỘ tài CHÍNH Hướng dẫn về giao dịch chứng khoán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay