powerpoint countries and nationalities

23 33 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:45

Countries and nationalities I’m from Portugal I’m Portuguese I’m from Spain I’m Spanish I’m from France I’m French I’m from Italy I’m Italian I’m from Germany I’m German I’m from Poland I’m Polish I’m from the UK I’m British The U.K = England + Scotland + Wales + Northern Ireland I’m from England I’m English I’m from Scotland I’m Scottish I’m from Wales I’m Welsh I’m from Ireland I’m Irish I’m from Ukraine I’m Ukrainian I’m from Russia I’m Russian I’m from the USA I’m American I’m from Mexico I’m Mexican I’m from Brazil I’m Brazilian I’m from Japan I’m Japanese I’m from China I’m Chinese I’m from India I’m Indian I’m from Angola I’m Angolan I’m from Mozambique I’m Mozambican I’m from Cape Verde I’m Cape Verdean [...]...I’m from Wales I’m Welsh I’m from Ireland I’m Irish I’m from Ukraine I’m Ukrainian I’m from Russia I’m Russian I’m from the USA I’m American I’m from Mexico I’m Mexican I’m from Brazil I’m Brazilian I’m from Japan I’m Japanese I’m from
- Xem thêm -

Xem thêm: powerpoint countries and nationalities , powerpoint countries and nationalities , powerpoint countries and nationalities

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay