oing to future 2

12 66 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:44

She is going to go to school She is going to some shopping She is going to go to school He is going to have a cup of tea He is going to buy some coffee He is going to have a cup of tea She is going to play football She is going to play football She is going to her homework He is going to paint He is going to swim He is going to paint She is going to play the piano She is going to dance She is going to play the piano She is going to sing She is going to teach She is going to sing They are going to mend the wheelchair They are going for a walk They are going to mend the wheelchair He is going to send emails He is going to some research He is going to send emails They are going to make a snowman They are going to make a sandcastle They are going to make a snowman She is going to cook She is going to fly She is going to cook She is going to swim She is going to study She is going to swim [...]...She is going to cook She is going to fly She is going to cook She is going to swim She is going to study She is going to swim
- Xem thêm -

Xem thêm: oing to future 2 , oing to future 2 , oing to future 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay