Bài 3 sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

17 105 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:42

TẠI SAO HỌC ĐỊA LÍ CẦN PHẢI SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ? BÀI SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG Thông qua đồ hành Việt Nam ta biết gì? Bản đồ tự nhiên Việt Nam giúp ta tìm hiểu vấn đề gì? Bằng hiểu biết, suy nghó phát biểu vai trò đồ học tập đời sống? I Vai trò đồ học tập đời sống Trong học tập  Học lớp  Học nhà  Để kiểm tra Mạng lưới đường giao thông thành phố Hồ Chí Minh Bản đồ khí hậu giúp ta biết điều gì? Qua góp phần phục vụ sống? Bản đồ quân dùng để làm gì? - Qua đồ vừa hiểu biết mình, em phát biểu đồ có vai trò sống ? - Hãy lấy vài ví dụ thiết thực mà em biết? 2.Trong sống Bảng đường  Phục vụ ngành sản xuất  Trong quân  Để hiểu đồ ta phải đọc kí hiệu Tỉ lệ đồ 1: 6.000.000 có nghóa cm đồ ứng với 60 km thực tế Hướng Bắc Hướng Hướng Tây Đông Hướng Nam Dựa vào đồ tự nhiên giới , xác đònh phương hướng đồ? Nếu đồ hệ thống kinh, vó tuyến dựa vào đâu để xác đònh phương hướng đồ ? II.Sử dụng đồ, tlát học tập Những vấn đề cần lưu ý trình học tập đòa lí sở đồ a Chọn đồ phù hợp với nội dung (mục đích) cần tìm hiểu (học tập) b.Đọc đồ phải tìm hiểu tỷ lệ đồ ký hiệu đồ c Xác đònh phương hướng đồ Hiểu mối quan hệ yếu tố đòa lí đồ, Atlát Cả lớp quan sát Atlát đòa lí Việt Nam, để biết chế độ nước sông cần phải sử dụng kết hợp đồ nào?  Dựa vào đồ ta xác đònh độ dốc hướng chảy sông?  Khi xác đònh độ dốc hướng chảy sông ta kết hợp với đồ để biết chế độ nước sông?  Sử dụng đồ đòa hình xác đònh độ dốc hướng chảy sông Kết hợp với đồ khí hậu để xác đònh chế độ nước sông Qua học ta thấy tầm quan trọng đồ nào? [...]... hiểu được bản đồ ta phải đọc các kí hiệu Tỉ lệ bản đồ là 1: 6.000.000 có nghóa là 1 cm trên bản đồ ứng với 60 km trên thực tế Hướng Bắc Hướng Hướng Tây Đông Hướng Nam Dựa vào bản đồ tự nhiên thế giới , xác đònh phương hướng của bản đồ? Nếu bản đồ không có hệ thống kinh, vó tuyến thì dựa vào đâu để xác đònh phương hướng của bản đồ ? II .Sử dụng bản đồ, tlát trong học tập 1 Những vấn đề cần lưu ý trong. .. trình học tập đòa lí trên cơ sở bản đồ a Chọn bản đồ phù hợp với nội dung (mục đích) cần tìm hiểu (học tập) b.Đọc bản đồ phải tìm hiểu tỷ lệ của bản đồ và ký hiệu trên bản đồ c Xác đònh phương hướng trên bản đồ 2 Hiểu được mối quan hệ giữa các yếu tố đòa lí trong bản đồ, Atlát Cả lớp quan sát Atlát đòa lí Việt Nam, để biết được chế độ nước của các con sông thì chúng ta cần phải sử dụng kết hợp những bản. .. hợp những bản đồ nào?  Dựa vào bản đồ nào ta xác đònh được độ dốc và hướng chảy của các con sông?  Khi xác đònh được độ dốc và hướng chảy của các con sông thì ta kết hợp với bản đồ nào để biết được chế độ nước của các con sông?  Sử dụng bản đồ đòa hình xác đònh được độ dốc và hướng chảy của các con sông Kết hợp với bản đồ khí hậu để xác đònh được chế độ nước của các con sông Qua bài học ta thấy được... sông?  Sử dụng bản đồ đòa hình xác đònh được độ dốc và hướng chảy của các con sông Kết hợp với bản đồ khí hậu để xác đònh được chế độ nước của các con sông Qua bài học ta thấy được tầm quan trọng của bản đồ như thế nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3 sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, Bài 3 sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, Bài 3 sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, I. Vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống, Hiểu được mối quan hệ giữa các yếu tố đòa lí trong bản đồ, Atlát

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay