physical description disney characters pictionary 1

1 162 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:39

big skinny small short slim/thin muscular tall medium height stocky pretty handsome cute attractive funny chubby old middle-aged young obese/overweight elegant beautiful/gorgeous fat ugly
- Xem thêm -

Xem thêm: physical description disney characters pictionary 1 , physical description disney characters pictionary 1 , physical description disney characters pictionary 1

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay