on clothes this is a these are

8 164 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:39

CLOTHES THIS IS A HAT CLOTHES THIS IS A COAT CLOTHES THIS IS A JUMPER CLOTHES THIS IS A T-SHIRT CLOTHES THIS IS A DRESS CLOTHES THIS IS A SKIRT CLOTHES THESE ARE TROUSERS CLOTHES THESE ARE SHOES
- Xem thêm -

Xem thêm: on clothes this is a these are , on clothes this is a these are , on clothes this is a these are

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay