family members ppt

23 163 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:38

parents grandparents grandad Abraham and Mona are Bart’s … grandchildren children grandson Bart, Lisa and Maggie are Abrahan and Mona’s … grandmother grandfather father Abraham is Bart’s … granddaughter nephew grandson Bart is Abraham’s … grandmother mother grandad Mona is Lisa’s … daughter granddaughter grandson Lisa is Mona’s … father grandparents parents Homer and Marge are Lisa’s … father grandad husband Homer is Marge’s … sister wife mother Marge is Homer’s … uncle father grandad Homer is Lisa’s … mother aunt grandmother Marge is Lisa’s … granddaughter children grandson They are Homer and Marge’s … nephew grandson son Bart is Homer and Marge’s … sisters daughters nieces Lisa and Maggie are Homer and Marge’s … nieces sisters cousins Lisa and Maggie are Bart’s … cousin nephew brother Bart is Lisa and Maggie’s … uncle father grandad Herb is Lisa’s … nephew niece daughter Lisa is Herb’s … cousin niece nephew Burt is Herb’s … aunt uncle cousin Selma is Lisa’s … niece cousin sister Ling is Lisa’s …
- Xem thêm -

Xem thêm: family members ppt , family members ppt , family members ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay