Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

11 146 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:36

Chương I: BẢN ĐỒ Bài 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ Phương pháp kí hiệu:  - Đối tượng thể hiện: đối tượng phân bố theo điểm cụ thể: trung tâm công nghiệp, mỏ khoáng sản…  - Cách thể hiện: kí hiệu thể đối tượng đặt xác vào vị trí mà phân bố đồ  - Có ba dạng kí hiệu chính: kí hiệu hình học, kí hiệu chữ kí hiệu tượng hình  - Phương pháp kí hiệu không xác định vị trí đối tượng mà thể số lượng ( quy mô), cấu trúc, chất lượng đối tượng 1 Phương pháp kí hiệu: Phương pháp kí hiệu: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động:  - Đối tượng thể hiện: di chuyển tượng tự nhiên (hướng gió, dòng biển…) tượng kinh tế – xã hội (các luồng di dân, vận chuyển hàng hoá…) đồ  - Sự di chuyển tượng thể mũi tên hướng di chuyển; khối lượng vận chuyển tốc độ di chuyển đối tượng địa lí thể mũi tên dài, ngắn dày, mảnh khác 2 Phương pháp kí hiệu đường chuyển động: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động: Phương pháp chấm điểm: - Đối tượng thể : đối tượng, tượng phân bố phân tán, lẻ tẻ điểm dân cư nông thôn, sở chăn nuôi… - Các đối tượng, tượng thể điểm chấm Trên đồ, điểm chấm (.) có giá trị 3 Phương pháp chấm điểm: Phương pháp đồ – biểu đồ: - Đối tượng thể hiện: giá trị tổng cộng tượng địa lí đơn vị lãnh thổ (đơn vị hành chính) - Cách thể hiện: sử dụng biểu đồ đặt vào phạm vi đơn vị lãnh thổ đồ 4 Phương pháp đồ – biểu đồ: [...]...4 Phương pháp bản đồ – biểu đồ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ, Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ, Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ, Phương pháp kí hiệu:, Phương pháp kí hiệu đường chuyển động:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay