đề cương trắc nghiện đồ họa máy tính

22 637 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:35

Ôn tập Câu 1: Giải thuật sau giải thuật gì? void Function (int x, int y, int c1, int c2) { if (getpixel(x,y) = = c1) { putpixel(x, y, c2); Function(x – 1, y, c1, c2); Function(x + 1, y, c1, c2); Function(x + 1, y + 1, c1, c2); Function(x – 1, y - 1, c1, c2); Function(x, y - 1, c1, c2); Function(x, y + 1, c1, c2); } } a Giải thuật tô màu dòng quét dùng điểm lân cận b Giải thuật tô màu dùng đệ qui để tô vùng kín dùng mẫu tô c Giải thuật tô màu loang dùng điểm lân cận d Giải thuật tô màu loang dùng điểm lân cận Câu 2: Giải thuật sau giải thuật gì? void Function (int x, int y, int c1, int c2) { if (getpixel(x,y) = = c1) { putpixel(x, y, c2); Function(x – 1, y, c1, c2); Function(x + 1, y, c1, c2); Function(x, y + 1, c1, c2); Function(x, y - 1, c1, c2); } } a Giải thuật tô màu dòng quét dùng điểm lân cận b Giải thuật tô màu dùng đệ qui để tô vùng kín dùng mẫu tô c Giải thuật tô màu loang dùng điểm lân cận d Giải thuật tô màu loang dùng điểm lân cận Câu 3: Cho cửa sổ xén tỉa có góc trái (1,-2) góc phải (6,8), mã vùng 4-bit điểm A(7,9) là: a 1010 b 0101 c 0110 d 0010 Câu 4: Cho cửa sổ xén tỉa có góc trái (1,-2) góc phải (6,8), mã vùng 4-bit điểm B(-1,-4) là: a 0000 b 0110 c 0100 d 0001 Câu 5: Mã vùng 4-bit điểm A (1001), theo giải thuật Cohen Sutherland điểm cắt cạnh cửa sổ cắt tỉa là: a x = xmax y = ymax b x = xmax y = ymin c x = xmin y = ymin d x = xmin y = ymax Câu 6: Mã vùng 4-bit điểm B (0110), theo giải thuật Cohen Sutherland điểm cắt cạnh cửa sổ cắt tỉa là: a x = xmax y = ymax b x = xmin y = ymax c x = xmin y = ymin d x = xmax y = ymin Câu 7: Mã vùng 4-bit điểm E (0001), theo giải thuật Cohen Sutherland điểm cắt cạnh cửa sổ cắt tỉa là: a x = xmin b x = xmax c y = ymin d y = ymax Câu 8: Mã vùng 4-bit điểm G (0100), theo giải thuật Cohen Sutherland điểm cắt cạnh cửa sổ cắt tỉa là: a y = ymin b y = ymax c x = xmax d x = xmin Câu 9: Cho mã vùng 4-bit hai điểm cuối đoạn AB A(0000) B(0000), theo giải thuật Cohen Sutherland hạng mục xén tỉa đoạn AB là: a Không thuộc hạng mục b Hoàn toàn nằm c Bị xén tỉa d Hoàn toàn nằm Câu 10: Cho mã vùng 4-bit hai điểm cuối đoạn MN M(0010) N(0010), theo giải thuật Cohen Sutherland hạng mục xén tỉa đoạn MN là: a Không thuộc hạng mục b Hoàn toàn nằm c Bị xén tỉa d Hoàn toàn nằm Câu 11: Cho mã vùng 4-bit hai điểm cuối đoạn EF E(1001) F(0010), theo giải thuật Cohen Sutherland hạng mục xén tỉa đoạn EF là: a Bị xén tỉa b Không thuộc hạng mục c Hoàn toàn nằm d Hoàn toàn nằm Câu 12: Giả sử cạnh AB cạnh cửa sổ xén tỉa P0P1…PN-1 danh sách đỉnh đa giác cần xén tỉa (đa giác lồi hướng dương) Theo giải thuật Hogman Pi-1 Pi nằm bên phải cạnh AB đỉnh đưa vào danh sách đa giác sau xén tỉa (VertexOutput) là: a P i-1 b Không có đỉnh c Pi d Pi Pi-1 Câu 13: Giả sử cạnh AB cạnh cửa sổ xén tỉa P0P1…PN-1 danh sách đỉnh đa giác cần xén tỉa (đa giác lồi hướng dương) Theo giải thuật Hogman Pi-1 nằm bên phải Pi nằm bên trái cạnh AB đỉnh đưa vào danh sách đa giác sau xén tỉa (VertexOutput) là: a Giao điểm I Pi-1Pi với cạnh AB Pi b Giao điểm I Pi-1 c Chỉ có giao điểm I d Cả Pi Pi-1 Câu 14: Giả sử cạnh AB cạnh cửa sổ xén tỉa P0P1…PN-1 danh sách đỉnh đa giác cần xén tỉa (đa giác lồi hướng dương) Theo giải thuật Hogman Pi-1 nằm bên trái Pi nằm bên phải cạnh AB đỉnh đưa vào danh sách đa giác sau xén tỉa (VertexOutput) a Không có đỉnh b Cả Pi Pi-1 c Giao điểm I Pi-1Pi với cạnh AB Pi d Giao điểm I Pi-1Pi với cạnh AB Câu 15: Giải thuật Liang-Barsky dựa vào phương trình đường thẳng a Không tường minh f(x,y) = b Đường thẳng ông đưa c Tường minh y = f(x) d Tham số x = x(t), y = y(t) có t ∈ [0, 1] Câu 16: Trong câu nói sau câu sai ? (theo giải thuật Cohen Sutherland) a Đoạn thẳng nằm hoàn toàn phạm bốn bất đẳng thức sau: x1,x2 > xmax; x1,x2 < xmin; y1,y2 > ymax; y1,y2 < ymin b Đoạn thẳng nằm hoàn toàn thoả mãn bốn bất đẳng thức sau: x1,x2 >= xmax; x1,x2 = ymax; y1,y2 *u1) retVal = FALSE; else if (r > *u0)= r; else } if ( p > 0.0) { r = q / p; if (r < *u0) retVal = FALSE; else } if (r < *u1) = r; else{ if (q < 0.0) retVal = FALSE; } return (retVal); } a Cohen Sutherland b Không phải giải thuật xén tỉa c Lyangbarsky d Hodgman Câu 18: Cho cửa sổ cắt tỉa hình chữ nhật có góc trái L(3, 1), góc phải R(7, 4) Cho đoạn IJ có toạ độ I(8, 2) J(8, 3) Dùng giải thuật Liang-Barsky tính giá trị P1, P2, P3, P4 a P1 = 0; P2 = 0; P3 = -1 P4 = b P1 = -1; P2 = 1; P3 = P4 = c P1 = 1; P2 = -1; P3 = P4 = d P1 = -1; P2 = 1; P3 = P4 = -1 Câu 19: Cho cửa sổ cắt tỉa hình chữ nhật có góc trái L(-2, -2), góc phải R(9, 4) Cho đoạn CD có toạ độ C(1, -3) D(6, 5) Dùng giải thuật LiangBarsky tính giá trị P1, P2, P3 P4: a P1 = -5; P2 = 5; P3 = P4 = -8 b P1 = -7; P2 = 7; P3 = -8 P4 = c P1 = -5; P2 = 5; P3 = P4 = d P1 = 5; P2 = -5; P3 = P4 = -8 Câu 20: Hàm sau thuộc giải thuật xén tỉa nào? void Function(float x1[10],float y1[10],int k){ if(y1[k]-ymax>=0) sign[k][1]= 1; else sign[k][1]= 0; if(ymin-y1[k]>=0) sign[k][2]= 1; else sign[k][2]= 0; if(x1[k]-xmax>=0) sign[k][3]= 1; else sign[k][3]= 0; if(xmin-x1[k]>=0) sign[k][4]= 1; else sign[k][4]= 0; } a Đa giác b Hodgman c Liang-Barsky d CohenSutherhand Câu 29: Đoạn mã sau cài đặt giải thuật Cohen Sutherland, gán mã vùng 4bít cho điểm cuối đoạn thẳng xén tỉa Từ giải thuật học bạn cho biết thứ thự từ [1], [2], [3], [4] có mã vùng là: [1] #define EDGE_1 0x1 [2] #define EDGE_2 0x2 [3] #define EDGE_3 0x4 [4] #define EDGE_4 0x8 a Trái, phải, b Trên, dưới, trái phải c Trái, phải, d Phải, trái, Câu 32: Ta có chương trình sau Dịch chạy lỗi (tất câu lệnh không sai cú pháp) Khi chạy chương trình không thấy kết (không có thông báo lỗi), sao, dòng lệnh ? #include #include void floodfill(int x,int y,int old,int newc){ if(getpixel(x,y)==old){ putpixel(x,y,newc) ; // [1] floodfill(x-1,y,old,newc); floodfill(x+1,y,old,newc); floodfill(x,y-1,old,newc); floodfill(x,y+1,old,newc); } } void main(){ int grdriver, grmode; grdriver=DETECT; initgraph(&grdriver,&grmode,"d:\\tc\\bgi"); circle(getmaxx()/2,getmaxy()/2,60); // [2] floodfill(getmaxx()/2,getmaxy()/2,0,4); // [3] getch(); closegraph(); // [4] } a [2] b [3] c [4] d [1] Câu 34: Hàm sau hàm giải thuật Cohen Sutherland Bạn cho biết dòng lệnh [1], [2], [3], [4] cho mã vùng 4bít là: (chiếu theo định nghĩa mã vùng bít sách kỹ thuật đồ hoạ) unsigned char encode(double x, double y, double xmin, double ymin, double xmax, double ymax) { unsigned char code = 0x00; if (x < xmin) code = code | LEFT_EDGE;//[1] if (x > xmax) code = code | RIGHT_EDGE; //[2] if (y < ymin) code = code | TOP_EDGE; //[3] if (y > ymax) code = code | BOTTOM_EDGE;//[4] return code; } a 0x8, 0x4, 0x2 0x1 b 0x1, 0x2, 0x8 0x4 c 0x2, 0x8, 0x4 0x1 d 0x1, 0x2, 0x4 0x8 Câu 35: Cho cửa sổ cắt tỉa hình chữ nhật có góc trái L(0, -5), góc phải R(4, -1) Cho điểm V(-1, -4) Dùng giải thuật Liang-Barsky tính giá trị a1, a2, a3 a4 điểm V: a a1 = -1; a2 = 5; a3 = a4 = b a1 = -1; a2 = 5; a3 = a4 = -1 c a1 = -1; a2 = 5; a3 = a4 = -1 d a1 = 1; a2 = -5; a3 = a4 = Thêm Câu 36: Các công đoạn tô màu gồm có… a Xác định điểm cần tô, đỉnh cạnh đối tượng tô màu b Xác định cạnh đối tượng tô màu chọn c Xác định điểm cần tô tô màu chọn d Xác định đỉnh đối tượng cần tô tô màu đối tượng Câu 37: Phương pháp tô màu scan-line fill là… a Tô màu theo đường biên b Tô màu theo dòng quét c Tô màu theo đỉnh d Tô màu theo điểm vùng tô Câu 38: Phương pháp tô màu boundary fill … e Tô màu theo đường biên f Tô màu theo dòng quét g Tô màu theo đỉnh h Tô màu theo điểm vùng tô Câu 39: Hình sau minh hoạ thuật toán nào: a b c d Tô màu theo đường biên Tô màu đa giác lồi Tô màu điểm đối tượng Tô màu theo dòng quét Câu 40: Hình sau minh hoạ thuật toán nào… a Tô màu theo đường biên b Tô màu đa giác lồi c Tô màu điểm đối tượng d Tô màu theo dòng quét Câu 41: pixel liên thông nếu… a Chúng kề với theo chiều ngang hay chiều dọc hay đường chéo b Chúng có điểm pixel chung c Chúng kề với theo chiều ngang hay chiều dọc d Chúng có pixel lân cận hàng xóm Câu 42: pixel liên thông nếu… e Chúng có điểm pixel chung f Chúng kề với theo chiều ngang hay chiều dọc g Chúng có pixel lân cận hàng xóm h Chúng kề với theo chiều ngang hay chiều dọc hay đường chéo Câu 43: Trong thuật toán scan-line fill, số giao điểm scan-line đa giác là… a Số chẵn b Số lẻ c Bằng d Bằng Câu 44: Trong thuật toán scan-line fill, scan-line đường thẳng… a Thẳng đứng b Đường thẳng y = x c Đường thẳng nằm ngang d Đường thẳng y = -x Câu 45: Trong thuật toán scan-line fill, điểm nằm đa giác điểm… a Các pixel nằm cặp giao điểm chẵn – lẻ b Các pixel nằm cặp giao điểm lẻ - chẵn c Các pixel nằm cạnh đa giác d Các pixel nằm đường thẳng scan-line Câu 46: Trong thuật toán scan-line fill, AEL là… a Danh sách xác định toạ độ đỉnh đa giác đường scan-line bước b Danh sách xác định cạnh đa giác đường scan-line bước c Danh sách xác định toạ độ giao điểm đa giác đường scan-line bước d Danh sách xác định toạ độ tâm đa giác đường scan-line bước Câu 47: Trong thuật toán scan-line fill, danh sách giao điểm đa giác đường scan-line xác định… a Tăng dần theo tung độ b Tăng dần theo tổng hoành độ tung độ c Không xếp d Tăng dần theo hoành độ Câu 48: Trong thuật toán scan-line fill, cấu trúc EdgeTable dùng để… a Lưu trữ thông tin cạnh trước trình tô màu xảy b Lưu trữ thông tin cạnh sau trình tô màu xảy c Lưu trữ thông tin đỉnh đa giác trước trình tô màu xảy d Lưu trữ thông tin đỉnh đa giác sau trình tô màu xảy Tiếp Câu 49: Xén hình thao tác… a Loại bỏ phần ảnh không thích hợp b Loại bỏ phần ảnh nằm vùng cho trước c Loại bỏ điểm ảnh màu d Loại bỏ điểm đơn lẻ Câu 50: Cửa sổ xén định nghĩa bởi… a Điểm bên trái điểm bên phải b Điểm bên trái điểm bên phải c điểm hình chữ nhật d Điểm bên trái cạnh Câu 51: Điểm P(x,y) thuộc cửa sổ xén tỉa a x[...]... cách: a.Thay đổi kiểu vector nút: đều tuần hoàn, mở, không đều b.Thay đổi cấp k của đường cong c.Thay đổi số đỉnh và vị trí các đỉnh đa giác kiểm soát d.Tất cả đều đúng Câu 66.Theo công thức toán học hàm bậc ba của đường cong Hermite được biểu diễn dưới dạng: a.p = p(u) = k0 + k1u2 + k2u3 + k3u4 b.p = p(u) = k0 + k1u + k2u2 + k3u3 c.p = p(u) = k1 + k2u2 + k3u3 d.Tất cả đều sai Câu 67.Khi biểu diễn đường... 1 tâm chiếu Tr, tính r? a -0.2 b -5 c 1/5 d 5 Câu 56: Cho phép chiếu phối cảnh hai tâm chiếu, có tâm chiếu là (-10,0,0) và (0,4,0) Có ma trận 2 tâm chiếu Tpq, tính p,q? 5 a p = 10 và q = -4 b p = -0.1 và q = 0.25 c p = 1/10 và q = -1/4 d p = 0.1 và q = -0.25 Câu 57: Cho phép chiếu phối cảnh ba tâm chiếu, có các tâm chiếu là (-5,0,0), (0,20,0) và (0,0,-10) Có ma trận 3 tâm chiếu Tpqr, tính p,q và r?... số P(u, v) = (1-v)p0(u) + vp1(u) biểu diễn đối tượng đồ hoa: a Đường thẳng b Hình cầu c Hình trụ d Mặt phẳng Câu 39: Trong không gian 3D, phương trình tham số P(u, v) = p0(u) + vd biểu diễn đối tượng đồ hoa: 0 a Hình nón b Hình cầu c Hình trụ d Mặt phẳng Câu 40: Trong không gian 3D, phương trình tham số P(u, v) = (1-v)p0 + vp1(u) biểu diễn đối tượng đồ hoa: a Hình nón b Hình cầu c Hình trụ d Mặt phẳng... toạ độ thế giới thực a 1-2-3-4 b 1-4-3-2 c 3-4-2-1 d 4-1-3-2 Câu 26: Trong solid modeling, các đối tượng đồ hoạ cơ sở được để ….? a Các đối tượng phức tạp b Các đối tượng có thể tích c Các bề mặt của đối tượng d Các đối tượng mặt phẳng Câu 27: Trong boundary representations (B-reps), các đối tượng đồ hoạ được định nghĩa bởi ….? a Các đỉnh của chúng b Các cạnh của chúng c Các bề mặt của chúng d Khác Câu... trực giao và chiếu xiên 9 Câu 34: Phép chiếu loại bỏ thành phần x của đối tượng đồ hoạ P là a Phép chiếu song song với mặt phẳng quan sát yz và trục x b Phép chiếu vuông góc với trục x c Phép chiếu nhìn từ trên xuống (top – view) d Phéo chiếu nhìn từ dưới lên (bottom-view) Câu 35: Phép chiếu loại bỏ thành phần y của đối tượng đồ hoạ P là a Phép chiếu vuông góc với trục y b Phép chiếu song song với mặt... f(x), z = g(x) d.y = f3(x),z = g3(x) 38.Hạn chế trong cách biểu diễn đường cong : a.Hệ đồ hoạ ứng dụng chỉ mô tả bó hẹp trong đoạn nào đấy b.Đường cong bậc cao với mỗi giá trị của x ta luôn có 2 tập giá trị của y (thực tế chỉ cần 1) c.Chúng ta cần biểu diễn đường cong mềm (chỉ biễu diễn đường "cong gẫy") d.Tất cả đều đúng 39.Công thức đường cong đa thức bậc ba tham biến tường minh là : a.f(x,y,z) =... + vp1(u) biểu diễn đối tượng đồ hoa: a Hình nón b Hình cầu c Hình trụ d Mặt phẳng Câu 41: Trong không gian 3D, phương trình tham số P(u, v) = (Rcos(v)cos(u), Rsin(v)sin(u), Rsin(v) biểu diễn đối tượng đồ hoa: a Hình nón b Hình cầu c Hình trụ d Mặt phẳng Tiếp Câu 42: Trong không gian 3D, toạ độ thuần nhất của điểm P(x,y,z) là… a (x,y, z) b (x,y,z,0) c (x,y,z,1) d (x,y,z,2) Câu 43:Hình sau minh hoạ …
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương trắc nghiện đồ họa máy tính, đề cương trắc nghiện đồ họa máy tính, đề cương trắc nghiện đồ họa máy tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay