christmas (2)

15 177 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:30

XMAS GAME Let’s play It’s… Rudolph Santa Claus Jesus It’s a … Xmas tree Xmas wreath Xmas gift They are candles angels bells They are… ornaments gifts stars It’s Santa’s train Santa’s car Santa’s sleigh They are candles gifts bells It’s pudding holy candy It’s an … engel elf angel They are stockings ornaments gifts It’s a… sleigh reindeer snowman They are elves reindeer gifts It’s an… alf angel elf It’s a fireplace tree present It’s a gift wreath bell
- Xem thêm -

Xem thêm: christmas (2) , christmas (2) , christmas (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay