CHƯƠNG II:TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

35 626 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:27

CHƯƠNG II: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Cấu trúc chương II I Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc II Tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc Kết luận I Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc Vấn đề dân tộc thuộc địa - Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa - Độc lập dân tộc – nội dung cốt lõi vấn đề dân tộc thuộc địa - Chủ nghĩa dân tộc – Một động lực lớn đất nước a Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa Mác – Ăngghen: Sự hình thành dân tộc gắn liền với hình thành chủ nghĩa tư châu Âu Lênin: bàn phát triển vấn đề dân tộc, Ông đề cập đến hai xu hướng phát triển vấn đề dân tộc điều kiện tư chủ nghĩa Tuy nhiên, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cách mạng vô sản châu Âu lúc nên ông: - Chưa thấy tính chủ động dân tộc - Khi giải vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp ông tập trung nhiều vào vấn đề giai cấp, giải vấn đề giai cấp trước, vấn đề dân tộc phụ thuộc vào vấn đề giai cấp Quan điểm Hồ Chí Minh Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc Lựa chọn đường phát triển dân tộc Xóa Phương bỏ ách thống triển nướccủa ngoài, độcNam lập dân tộc,thời hướngtrịphát dângiành tộc Việt thực quyền tự đại dân chủ tộc nghĩa xã hội Lên án, tố cáo tội ác chủ nghĩa thực dân, vạch trần gọi Hoạch định đường phát triển dân tộc thuộc địa lên “khai hóa văn minh” chúng chủ nghĩa xã hội vấn đề mẻ Đi lên chủ nghĩa xã dân hội –tộc chủ nghĩa sản hướng Chỉ rõ mâu thuẫn thuộc địacộng với bọn đếphương quốc thực dân phát triển lâukhông dài thể điều hòa mâu thuẫn đối kháng, mâu thuẫn b Độc lập dân tộc – nội dung cốt lõi vấn đề dân tộc thuộc địa - Cách tiếp cận từ quyền người Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền pháp 1791 - Nội dung độc lập dân tộc Độc lập dân tộc khát vọng lớn dân tộc thuộc địa - Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện đời hoạt động Hồ Chủ Tịch, NXB CTQG, HHà Nội, 1994, tr.44 - Khát vọng độc lập dân tộc thể xuyên suốt tác phẩm Người Hội nghị Véc – xay (Pháp) nước đồng minh 1919 Bản yêu sách để i m Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Véc - xay Khát vọng độc lập dân tộc thể xuyên suốt tác phẩm Người Lán Khuẩy Nậm, nơi họp Hội nghị Trung ương lần thứ (5/1941) Nguyễn Ái Quốc tập Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành thắng lợi phải: Có mục tiêu cách mạng Đi theo đường cách mạng vô sản Do Đảng Cộng sản lãnh đạo Huy động sức mạnh toàn dân tộc Tiến hành chủ động, sáng tạo có khả giành thắng lợi trước cách mạng vô sản quốc Tiến hành bạo lực cách mạng Mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc a Tính chất nhiệm vụ cách mạng thuộc địa HCM: Sự phân hóa giai cấp mâu thuẫn chủ yếu xã hội phương Đông không giống phương Tây Tinh chất đấu tranh cách mạng thuộc địa khác so với nước phương Tây mâu thuẫn khác Đối tượng cách mạng thuộc địa CN thực dân tay sai phản động Mâu thuẫn chủ yếu xã hội phương Đông mâu thuẫn dân tộc bị áp với CN thực dân Mâu thuẫn chủ yếu xã hội phương Tây mâu thuẫn giai cấp vô sản giai cấp tư sản nước tư chủ nghĩa phải tiến hành đấu tranh giai cấp nước thuộc địa trước hết phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc Chống đế quốc giành độc lập cho dân tộc Nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc Chống phong kiến, đưa lại ruộng đất cho nông dân, dân chủ cho nhân dân lao động b Mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc Giải phóng dân tộc, giành độc lập cho dân tộc thiết lập quyền nhân dân tạo tiền đề cho giải phóng giai cấp cuối giải phóng người Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành thắng lợi phải theo đường cách mạng vô sản a Rút học từ đường cứu nước trước b Cách mạng tư sản không triệt để c Con đường giải phóng dân tộc Thất bại phong CMT10: “Trong giới bâythế giờkỷchỉ có trào yêu nước cuối “Cách mệnh Pháp cách mệnh dân tộc, không đường Hồcách Chímệnh Minh khẳng đinh: “Muốn cứu nước giải phóng Nga thành công thành XIXMỹ, đầunghĩa kỷlàXX nước cách mệnh tư bản, cách mệnh “Cách mệnh Mỹ thành công Nào khác đường cách mạng vô sản” côngta đến nơi, nghĩa dân chúng làkhông chưa đường đếncónơi, tiếnglốilà cộng hòa dân chủ,hơn 150 năm nay, công hưởng phúc pháp tự do, đấu bình đẳng thật, vàhạnh phương thìtranh tước lục công nông, nông cực khổ, lo bình đẳng tự giả dối đế Hồ Chí Minh rõ: “Chỉ có giải phóng CNDQ trởáp thành hệ thuộc địa” Vì vây “mà tính cách mệnh lần thứ hai” quốc Pháp khoe khoang bên An Nam, giai cấp vô sản giải phóng thống thếnông giới công Pháp phải mưunhững Cách mạng vô sản theo Hồ Chí Minh nộichỉ dung sau: Người rõ:giải “ấy cách Cách mệnh Nga dạy cho dâncótộc; hai phóng tính cách mệnh lần hòng thoát mệnh Mỹ cách mệnh tư bản, muốn cách mệnh thành công phải nghiệp chủ nghĩa khỏi vòng áp Cách mệnh An Nam nênmà cách mệnh tư chưa dân chúng (công - nông) làm gốc, phải có cộng sản cách mạng giới” nhớ điều phải cách mệnh đến nơi” đảng vững, phải bền gan, phải hycách sinh,mạng giai cấp công Lực lượng lãnh đạo nhân mà đội tiền phong Lực lượng cách mạng khối đoàn kết toàn dân, nòng cốt liên minh Tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc bước phải thống Cách Nói tómViệt lại phảilàcủa theo mạng Nam mộtnóbộlàphận khăng khít cách mạng giới Đảng Cộng sản trí óc công nhân, nông dân, lao động “đi tới xã hội cộng sản” chủ nghĩa Mã Khắc Tư Lêninnên phải đoàn kết quốc tế Cách mạng giải phóng dân tộc thời đại phải Đảng Cộng sản lãnh đạo HCM: Muốn giải phóng dân tộc thành công trước hết phải có Đảng cách mệnh Đảng phải lấy liên minh công nông làm gốc mệnh hết phải có gì? Đảng phải “Cách tổ chứctrước chặt bềncách vững, thốngcòn “Công nôngchẽ, gốc mệnh, họcĐảng trò, viên Đảng phải Trước hết phải có đảng mệnhhyđểsinh vận động bền cách gan, chủ phải nhà buôn nhỏ, điền bị tư sản áp tổ chức dân chúng, liên lạc với dân tộc bị áp bức, song không cực khổ công nông, ba vô sản giai cấp nơi Đảng có vững cách mệnh thành hạng bầu bạn cách mệnh công công động ngườidân cầm lái cótrong vững thuyền mạng, chạy” đồng thời Đảng phải biết tổ Cũng chức chúng làm cách nôngvận thôi” “trong liên lạc nước với giai cấp, phải biết liên lạc, đoàn với giai cấp vô sản dân tộcmột bị áp giới phải kết cẩn thận, không khivà nhượng chút lợi ích công nông mà vào Đảng phải theo chủ nghĩa Mác –đường Lênin:thỏa “Bâyhiệp” học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mệnh chủ nghĩa Lênin” Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc Cách mạng nghiệp dân chúng bị áp Một khởi nghĩa phải chuẩn bị quần chúng Nội dung “Lấy dân Lực làm gốc” tư tưởng xuyêngiải suốtphóng dân tộc trình lượng cách mạng Năm 1924,đạo HCM nghĩ khởi nghĩa vũ cách củamột Người làmạng toànđến dân tộc trang toàn dân cho rằng: “Để có thắng lợi, HCM: sức mạnh đại vàvũnăng sáng tạo vô tận khởivĩnghã tranglực Đông Dương phải cóquần tính Lực Động lực củakhởi cách mạng công nhân chúng làchất thencủa chốtmột bảo đảm thắng lợi: quần “Dân khí mạnh thìkhông quân nghĩa chúng luợng nông dân lính nào,phải súngmột ốngcuộc nàonổi không chống nổi”.phải “Phải dựa loạn Cuộc khởi lại nghĩa củavào cách dân,chuẩn dựa vào quần dân kẻ địch tiêu diệt bị chúng” mạng giải được” Bạn đồng minh cách mạng phóng dân tộc “Công nông người chủ cách mạng Là công nông bị áp nặng nề Đảng hếtnông sức liên lạc với sản, Là vìphải công đông nhấttiểu chotưnên trí thức, trung họ vào phe sứcnông…để mạnh hơnkéo hết” vô sản giai cấp” Cách mạng giải phóng dân tộc cần tiến hành chủ động, sáng tạo có khả giành thắng lợi trước cách mạng vô sản quốc a Quan hệ cách mạng thuộc địa với cách mạng vô sản quốc Giaó trình TT Hồ Chí Minh, 2006, tr.43 Mét sè thµnh viªn cña Quèc tÕ céng s¶n HCM khẳng định: Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa cách mạng vô sản quốc có mối quan hệ chặt chẽ tác động qua lại lẫn đấu tranh chống kẻ thù chung chủ nghĩa đế quốc Bản án chếđộ thực dân Pháp Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, t.1, tr 298 • Phát biểu Đại hội V Quốc tế cộng sản (6/1924), Nguyễn Ái Quốc khẳng định: Nguyễn Ái Quốc tham dựĐại hội V QTCS đại biểu khác Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, t.1, tr 273-274 Nguyễn Ái Quốc với đồng chí tung hô sau Đại hội khách sạn nơi Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa có vị trí ngang hàng với cách mạng vô sản quốc Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.2, tr.266 b Cách mạng thuộc địa cần tiến hành chủ động, sáng tạo Các dân tộc thuộc địa cần dựa vào sức mình, chủ động đấu tranh giành độc lập: “Đem sức ta mà giải phóng cho ta” Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa có khả giành thắng lợi trước cách mạng quốc thuộc địa khâu yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa Ý nghĩa “Công giải phóng nhân dân thuộc địa thực nỗ lực Có giá trị lý luận thực tiễn to lớn, góp phần bổ sung, phát thân nhân dân thuộc địa” triển sáng tạo CN Mác – Lênin Luận điểm thể độc lập, tự chủ, sáng tạo tư lý luận Hồ Chí Minh Là sở tảng, kim nam cho Đảng ta trình tổ chức, lãnh đạo nhân dân đứng lên làm cách mạng để tự giải phóng khỏi ách áp bóc lột * Các nhà sáng lập CN Mác – Lênin dự báo hai khả giành quyền cách mạng: * HCM khẳng định: phải sử dụng bạo lực cách mạng quần chúng để Giành quyền cách mạng bạo lực, coi bạo lực “bà giải phóng dân tộc đỡ” cách mạng vô sản hòa bình tuycách khả mạng kẻ Cần Giành dùng bạo lựcquyền cách mạng chống lạibất bạobạo lựclực, phản hoi quyền thù, giành lấy Tư tưởng bạo lực cách mạng gắn bó hữu với tư tưởng nhân đạo “Chế “Chếđộ độthực thựcdân, dân,tự tựbản bảnthân thân vànó hòa bình làlàmột hành động nóđã đãkẻ mộtcủa hành động bạo “Trong đấu tranh gian khổ chống thù giai cấpbạo dân tộc, lực kẻ mạnh kẻ lực kẻ mạnh kẻdân; mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, Hìnhcần tháidùng bạo bạo lực: lực khởicách nghĩa toàn dân chiến tranh nhân kháng yếu rồi” (tập 1, tr.96) yếu rồi” (tập 1, tr.96) giành quyền bảo vệ chiên toàn diện lấy tự lực cánh sinh phương châmquyền” chiến lược quan trọng KẾT LUẬN Làm phong phú học thuyết Mác – Lênin cách mạng thuộc địa Làm chuyển hóa phong yêu nước, tạogiải điều kiện cho Về lýtrào luận cách mạng phóng dân tộcra đời Đảng Cộng sản Việt Nam Về phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc Đặt sở để xây dựng nên đường lối cách mạng giải phóng dân tộc Đảng Cộng sản Việt Nam Soi đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG II:TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, CHƯƠNG II:TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, CHƯƠNG II:TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay