CHƯƠNG I CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

48 630 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:26

CHƯƠNG I CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh II Quá trình hình thành phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh III Giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh I Cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh Cơ sở khách quan Nhân tố chủ quan a Bối cảnh lịch sử hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh b Những tiền đề tư tưởng lý luận a Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh * Bối cảnh lịch sử Việt Nam Triều đình nhà Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp - Thực dân pháp tiến hành xâm lược đặt ách đô hộ đất nước ta Nhà Nguyễn ký với Pháp hiệp ước Patơnốt 1884 Việt Nam trở thành thuộc địa Pháp + Theo khuynh hướng phong kiến: Nhu cầu Phát triển cả nước lần lượt bị thất bại + Theo khuynh hướng dân chủ tư sản: Phong trào này diễn được một thời gian ngắn thì bị dập tắt Thực tiễn đất nước đã giúp Nguyễn Tất Thành có những bài học kinh nghiệm quý báu, làm hành trang cho Người trước tìm đường cứu nước Bến cảng Nhà Rồng – Nơi Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước (6/1911) * Bối cảnh thời đại - Chủ nghĩa tư độc quyền xác lập thống trị chúng phạm vi toàn giới + Thế giới xuất thêm mâu thuẫn mới: THUỘC ĐỊA ĐẾ QUỐC + Vấn đề thuộc địa trở thành vấn đề quốc tế lớn - Thắng lợi cách mạng tháng Mười mở thời đại mới, thời đại độ lên chủ nghĩa xã hội Ảnh hưởng đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Quốc tế III đời (3/1919) Giá trị truyền thống dân tộc b Những tiền đề tư tưởng lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Tinh hoa văn hóa nhân loại Chủ nghĩa Mác - Lênin * Giá trị truyền thống dân tộc “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước Đó là một truyền thống quý báu của ta Từ xưa đến nay, mỗi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” Tháng 7/1920, đọc S th ảo l ần th ứ nh ất nh ững lu ận c ương v ề v ấn đề dân t ộc thu ộc địa kh ẳng định đường c ứu n ước Bảnsơ sơthảo thảo Bản lầnthứ thứnhất lần NHỮNG NHỮNG LUẬNCƯƠNG CƯƠNG LUẬN VỀCÁC CÁCVẤN VẤNĐỀ ĐỀ VỀ DÂNTỘC TỘCVÀ VÀ DÂN THUỘCĐỊA ĐỊA THUỘC V.I.LÊNIN LÊNIN V.I Nguyễn Ái Quốc Đại hội Tua tháng 12 năm 1920 Thời kỳ từ năm 1921 – 1930: Hình thành tư tưởng cách mạng Việt Nam a Từ 1920 – 1923: Pháp Tham dự Đại hội lần thứ (25-30/12/1921) lần thứ (2124/10/1922) Đảng Cộng sản Pháp Tham gia thành lập Hội liên hiệp thuộc địa Xuất báo Le Paria: Viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp b 1923 – 1924: Liên Xô: Tham dự Đại hội V Quốc tế cộng sản (17/6-8/7/1924) Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội V Quốc tế cộng sản (7/1924) c Từ 1924 – 1927: Trung Quốc - Thành lập Hội liên hiệp bị áp Á Đông - Thành lập Hội Việt Nam cách mạng niên - Xuất báo Thanh niên: quan ngôn luận HVNCMTN - Trực tiếp tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng, huấn luyện cán Quảng Châu (Trung Quốc) - Xuất tác phẩm Đường cách mệnh (1927) Người mở lớp huấn luyện trị Quảng Châu (Trung Quốc) d Chủ trì Hội nghị hợp tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị thông qua cương lĩnh trị Người soạn thảo Cương lĩnh đề cập đến xây dựng nhà nước Công – Nông – Binh sau giành độc lập tư tưởng quân Hội nghị có giá trị Đại hội thành lập Đảng Thời kỳ từ năm 1930 – 1945: Vượt qua thử thách, kiên cường giữ vững lập trường cách mạng Về nước lãnh đạo cách mạng Triệu tập chủ trì Hội nghị trung ương lần thứ – tháng 5/1941 “Trong lúc quyền lợi phận, giai cấp phải đặt sinh tử, tồn vong quốc gia, dân tộc Trong lúc này, không giải vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi độc lập, tự cho toàn thể dân tộc toàn thể quốc gia dân tộc chịu kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi phận, giai cấp đến vạn năm không đòi lại được” Lán khuẩy Nậm – Nơi Nguyễn Ái Quốc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ (5/1941) – Thành lập Mặt trận Việt Minh Thành lập địa cách mạng Thành lập lực lượng vũ trang Lãnh đạo cách mạng tháng – 1945 thành công Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập sáng ngày 2/9/1945 quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Tuyên ngôn nhấn mạnh quyền dân tộc giới, có Việt Nam Quyền bình đẳng dân tộc: “tất dân tộc giới sinh bình đẳng, dân tộc có quyền sống, quyền sung sướng quyền tự do” Quyền độc lập tự dân tộc: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập thật trở thành nước tự độc lập” Thời kỳ từ năm 1945 – 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện a Từ 1945 – 1954: Xây dựng Nhà nước lãnh đạo nhân dân tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp Sáng lập nhà nước, xây dựng củng cố quyền cách mạng non trẻ Tiến hành kháng chiến toàn dân, toàn diện, tường kỳ tự lực cánh sinh, tranh thủ ủng hộ quốc tế - Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.4, tr 480 - b Từ 1954 – 1969: Tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng giai đoạn phát triển thắng lợi Tư tưởng Hồ Chí Minh Ti ến hành đồng th ời chi ến l ược cách m ạng Cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam Đại hội Đảng lần thứ ba )1960) Đề chiến lược cách mạng cho hai miền Là giai đoạn phát triển thắng lợi Tư tưởng Hồ Chí Minh Giai đo ạn H Chí Minh hoàn thi ện t t ưởng v ề ch ủ ngh ĩa xã h ội, v ề ng ười m ới n ền v ăn hóa m ới, v ề Đảng, v ề đạo đức … Di chúc: Là b ản c ương l ĩnh tóm t toàn b ộ s ự phát tri ển cách m ạng Vi ệt Nam Ch ỉ đường ph ương th ức cách m ạng Gi ải quy ết v ấn đề c đất n ước th ời đại III Giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đường giải phóng phát triển dân tộc - Là tài s ản tinh th ần vô giá c dân t ộc Vi ệt Nam - Là n ền t ảng t t ưởng, kim ch ỉ nam cho hành động c cách m ạng Vi ệt Nam T t ưởng H Chí Minh đối v ới s ự phát tri ển c th ế gi ới - Phản ánh khát vọng thời đại - Tìm giải pháp đấu tranh giải phóng loài người - Cổ vũ dân tộc đấu tranh mục tiêu cao
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG I CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, CHƯƠNG I CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, CHƯƠNG I CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay