ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

14 206 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:25

Hà Nội - 2012 Tài liê học tâ êp - Về giáo trình - Về tài liêu tham khảo Mục đích, yêu cầu Mục đích: Nghiên cứu làm rõ đối tượng, phương pháp nghiên cứu, hệ thống khái niệm giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn cách mạng Việt Nam, từ khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh khoa học độc lậ p Yêu cầu: Nắm vững vấn đề sau Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ mối quan hệ môn tư tưởng Hồ Chí Minh với môn lý luận trị khác Phương pháp nghiên cứu ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh Đối tượng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa việc học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh sinh viên I ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Khái niệm tư tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh a Khái niệm tư tưởng: Khái niệm tư tưởng Khái niệm hệ tư tưởng Khái niệmn nhà tư tưởng Nghĩa thông thường Nghĩa triết học Là hệ thống quan điểm và tư tưởng: trị, pháp luật, đạo đức, thẩm mĩ, tôn giáo, triết học Là người biết giải trước người khác tất cả vấn đề trị - sách lược, các vấn đề về tổ chức, về yếu tố vật chất phong trào cách tự giác (V.I Lênin) Khái niệm tư tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh b Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội VII Đảng: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta và thực tế, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành tài sản tinh thần quý báu Đảng và dân tộc Các nhà khoa học: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về Đại hội IX Đảng: vấn đề bản cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc “Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả và sâu đề bản cách vận toàn dụng diện và phát triểnsắc chủ về nghĩa Mácvấn – Lênin vào điều kiện cụ thể mạng Việt Nam, là kết quả vận dụng và phát triển nước ta, đồng thời là kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại, nhằm sáng tạo chủ Mác – Lênin vàovà điều cụ thể giải phóng dân nghĩa tộc, giải phóng giai cấp giảikiện phóng người” nước ta, đồng thời là kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng người” Đối tượng nhiệm vụ môn học tư tưởng Hồ Chí Minh Các bài nói, bài viết Người a Đối tượng nghiên cứu Quá trình đạo cách mạng phong phú Người Sự vận dụng và phát triển sáng tạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng Cơ sở hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh Các giai đoạn hình thành và phát triển TT Hồ Chí Minh b Nhiệm vụ Nội dung, bản chất, đặc điểm các quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh Vai trò nền tảng tư tưởng, kim nam cho hành động tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam Quá trình nhận thức, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh qua các giai đoạn CM Đảng và Nhà nước ta Giá trị tư tưởng lý luận Hồ Chí Minh kho tàng tư tưởng lý luận cách mạng giới thời đại Mối quan hệ môn học tư tưởng Hồ Chí Minh với môn lý luận trị khác Tư tưởng Hồ Chí Minh Những nguyên lý bản chủ nghĩa Mác - Lênin Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Cơ sở phương pháp luận a Bảo đảm thống nguyên tắc tính Đảng với tính khoa học b Quan điểm thực tiễn và nguyên tắc lý luận gắn liền với thực tiễn c Quan điểm lịch sử - cụ thể d Quan điểm toàn diện và hệ thống e Quan điểm kế thừa và phát f Kết hợp nghiên cứu tác phẩm với thực tiễn đạo cách mạng Hồ Chí Minh Các phương pháp cụ thể a Phương pháp lịch sử và logic b Phương pháp liên ngành c Các phương pháp cụ thể khác: phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, văn bản học, vấn nhân chứng lịch sử d Sử dụng phương pháp luận Hồ Chí Minh Lí luận gắn liền với thực tiễn Dĩ bất biến, ứng vạn biến Quan điểm thống biện chứng lập trường giai cấp với lập trường dân tộc, dân tộc và thời đại Quan điểm phát triển, sáng tạo, đổi Quan điểm toàn diện có trọng tâm trọng điểm III Ý nghĩa việc học tập môn học sinh viên Nâng cao lực tư lý luận phương pháp công tác Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng rèn luyện lĩnh trị [...]... sở phương pháp luận a Bảo đảm sự thống nhất nguyên tắc tính Đảng với tính khoa học b Quan điểm thực tiễn và nguyên tắc lý luận gắn liền với thực tiễn c Quan điểm lịch sử - cụ thể d Quan điểm toàn diện và hệ thống e Quan điểm kế thừa và phát trển f Kết hợp nghiên cứu tác phẩm với thực tiễn chỉ đạo cách mạng của Hồ Chí Minh 2 Các phương pháp cụ thể a Phương pháp lịch sử và logic b Phương. .. tộc và thời đại Quan điểm phát triển, sáng tạo, đổi mới Quan điểm toàn diện nhưng có trọng tâm trọng điểm III Ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị ... chỉ đạo cách mạng của Hồ Chí Minh 2 Các phương pháp cụ thể a Phương pháp lịch sử và logic b Phương pháp liên ngành c Các phương pháp cụ thể khác: phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, văn bản học, phỏng vấn nhân chứng lịch sử d Sử dụng phương pháp luận Hồ Chí Minh Lí luận gắn liền với thực tiễn Dĩ bất biến, ứng vạn biến Quan điểm thống nhất biện chứng giữa lập trường giai cấp với lập
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay