CHƯƠNG VI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN

22 232 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:25

GV: Trần Thị Quỳnh Diễn BM: Lý luận Chính trị A- Mục tiêu Trình bày vấn đề sau: Quan điểm Hồ Chí Minh xây dựng Nhà nước thể quyền chủ làm chủ nhân dân Quan điểm thống chất giai cấp công nhân với tính nhân dân tính dân tộc nhà nước theo Tư tưởng Hồ Chí Minh Quan điểm Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ, Quan điểm Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước vững mạnh hoạt động có hiệu Quan điểm quán xuyên suốt HCM xây dựng Nhà nước nhân dân lao động làm chủ Dân chủ xã hội Việt Nam thể tất lĩnh vực đời sống Xã hội Dân chủ lĩnh vực đời sống xã hội Dân chủ lĩnh vực kinh tế Dân chủ trị NhàDân nước nhân dân chủ văndân hóa– –nhân xã hội cử ra, tổ chức nên máy nhà nước toàn hệ thống trị Chế độ ta chế độ dân chủ, Nhà nước nhà nướcPhương dân chủ, nước dânđộng chủ xã thức tổ chức hoạt ai có tự ta dophải thảocó luận, luận hộiquyền nước cấutranh tạo quyền để tìm Khi chân lý tìm thấy lực tòi màchân đólý người dân trực tiếp quyền tự dogián tư tưởng hóa chủ quyền tự tiếp qua dân đại diện phục tùng chân lý Quan điểm Hồ Chí Minh dân chủ trịtổcủa Dân chủchủ Biểu hiệnGiá Dân chủ Phương Nguồn thức gốc, lực chức lượng dân - Khái niệm Dân chủ: “Ở nướ chínhch quy tr nhân dân, Dân chcủtakhông ỉ làềnmlà ộtcgiá ị chung, nhân dân ủc …Nhân làaông - Phươ ng th ứclàm tổ dân chdân ủ củ Nhàchnủ ước sản phẩm văn minh nhân loại, thmểchính hiện: quy cấuềtn.ạoNhân quyềdân n lựb c ầxã hộđ iạ mà nắ u i biởểđó u lý t ưở ng ph ấ n đ ấ u c ủ a dân t ộ c, Nguồn gốc, lực lượng tạo quyền hành ng ườ i dân đ i d ị ên, h ệ th ố ng tr ị doích - Chế độm dân chủ ởthi nước ta “ lợi thay ặt hành quy ền là“do nhân dân… dân cch ủra” nh thi ếổtlượng chứếc Xh dân t ch nên” “dân dân”, “quyền hành lực nơi THẾ LÀ DÂN CHỦ.” dân” quốc gia, biểu thị mối quan hệ quốc tế , hoà bình dân tộc Đó dân chủ bình đẳng… Nhà nước dân Hồ Chí Minh: Quyền lực nhân dân đặt vị trí tối thượng Điều – Hiến pháp 1946: Điều 32 – Hiến “Nước Việt Nam pháp nước dân1946: chủ cộng hòa “Những hệlà Tất quyền bính việc trongquan nước đến vậndân mệnh quốc toàn thể nhân Việt Nam, giabiệt đưa nhân không phân nòi giống, gái trai, dân giai phúccấp, quyết…” giàu nghèo, tôn giáo” Tất quyền lực Nhà nước xã hội thuộc nhân dân Nhân dân có quyền kiểm soát Nhà nước bãibầu đạira biểu Quốc hội Nhânvà dân Nhà nước vàvà Hội đồng nhân họ tỏ quyền cácdân cấpnếu thông qua không với trực tín nhiệm hìnhxứng thức đáng dân chủ tiếp, nhân phổ thông đầudân phiếu “Chính phủ mong đồng bào giúp đỡ, đôn đốc, kiểm soát phê bình để làm tròn nhiệm vụ người đầy tớ trung thành tận tụy nhân dân” Nhân dân hưởng quyền tự dân chủ Nhà nước dân “Nếu phủ làm hại dân dân có quyền đuổi phủ” Nhà nước dân Nhà nước phục vụ lợi ích nguyện vọng nhân dân, đặc quyền đặc lợi, thật sạch, cần, kiệm, liêm, Mục đích hoạt động nhà nước cải thiện nâng cao đời sống nhân dân Nhà nước kếtdân hợpcó cácăn; loại lợi ích, bảo “1.phải Làmbiết cho đảm thống công Làm chonhất, dânhài có hòa, mặc; Làm cho dân có chỗ ở; Nhà nước phải thật sạch, liêm khiết, Làm cho cóquan họcliêu, hành” chống tham ô, dân hối lộ, đặc quyền đặc lợi Hồchức Chí Nhà Minhnước phải hết Đội ngũ cán công lòng, phục vụ nhân dân II Quan điểm Hồ Chí Minh thống chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc Về chất giai cấp công nhân Nhà nước Nhà nước Đảng Cộng sản lãnh đạo Thể định hiện:hướng Thể tính xã hội chủ nghĩa phát triển đất nước Đảng lãnh đạo Nhà nước đường lối, quan điểm, Nguyên tắc tổ chức hoạt động chủ trương để Nhà nước thể chế hóa thành luật pháp, Nhà nước tập trung dân chủ sách, kế hoạch Đảng Nhà huy nước cácphát tổ “Nhà lãnh nướcđạo ta phát dân chủhoạt đến động cao độ…Có chức Đảng đảng máytất cơcả huy dân chủvà đến caoviên độ động viênbộđược lực lượng nhânquan dân, Nhà đưa nước cách mạng tiến lên Đồng thời phải tậpđạo trung đến cao độ đểcông thốngtác lãnh Đảng lãnh Nhà nước kiểm trađạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội” Bản chất giai cấp công nhân thống với tính nhân dân vàtính dân tộc nhà nước III Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ Xây dựng Nhà nước hợp pháp, hợp hiến Theo đề nghị Hồ Chí Minh, ngày Sau giành trongcủa 20/9/1945, Ủy ban dựchính thảo quyền Hiến pháp Tại phiên họp Chính phủ nước nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt nước VNDCCH Hồ Chí Minh làm trưởng VNDCCH (3/9/1945), Chủbản tịchTuyên Hồ Chíngôn Minhđộc phủthành lâm thời ban lập đọc nêu sáu nhiệm vụ cấp trongdân có lập lên (2/9/1945), tuyên bố bách, với quốc đồng nhiệm vụ là: Theo Hồthế Chígiới Minhvềmột Nhà nước cónước hợp hiến bào sựthứ 3đời Việt có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ Nam Ngày 6/1/1946, tổng tuyển cử nước Ngày 2/3/1946, Quốc hội khóa I họp phiên Tháng 11/1946, Quốc hội họp phiên thứ hai thành công nước thành công, bầu đầu qua tiên Hiến lập rapháp tổ chức, máy vàViệt thông nước Quốc hội chứcNam vụ thức hòa Nhà nước dân chủ cộng Hoạt động quản lý nhà nước Hiến pháp, pháp luật trọng đưa pháp luật vào sống Nhà nước quản lý xã hội pháp luật phải làm cho pháp luật có hiệu lực thực tế Vì Trong nhà nước dân chủ, dân chủ pháp luật phải đôi với Cần xây dựng pháp chế XHCN đảm bảo thực quyền lực nhân dân Có nghĩa xây dựng pháp luật trở thành công cụ quản lý đắc lực Nhà nước buộc người dân phải tuân theo Pháp luật sở thực quyền tự dân chủ Trong nghiệp lập hiến “Yêu lập pháp, cươngtự vị do, Chủ Ngay từ năm 1919, sách” đòiở quyền tịchchủ nước Hồnhân Chí dân MinhViệt hai lầnNguyễn đứng đầu Ủy ban dân cho Nam, Ái Quốc soạn thảodân Hiến phápphải (1946, 1959), đãpháp ký lệnh bố đòi thực Pháp cải cách lý ởcông Đông 16 đạo luật, 613 cai nhiều văn Dương, phải bãisắc bỏ lệnh chế độ trị sắcdưới lệnh luật khác thay đạo luật Hồ Chí Minh chăm lo đến vấn đề đưa pháp luật vào đời sống, tạo chế cho pháp luật thi hành Để đưa vàotrọn sống, Minh kêu Hồ“T Chí pháp ngày Minh luật thành coi lậ p việc nâng phHồ ủcao ,Chí dân trí nhân để gọi nhân dân tham giám sát công việc nhân dân hiểu vàchấp luật viên có nhi ều gia khuy ết hành ểm Cópháp ngườ i làm “ làm cho nhân dân bi ưở ền dân ủ, quan cách mang, chếợt đhphủ ỏ , ng chợquy đen, mưuch vinh biết dùng quyền dân chủ mình, dám nói, dám IV Xây dựng Nhà nước sạch, vững mạnh, 1.Xây dựng đội ngũ cán bộ,công chức hoạt động có hiệu quảđủ đức tài Hồ Chí Minh nêu lên yêu cầu sau đội ngũ cán bộ, công chức: Một là, tuyệt đối trung thành với cách mạng Hai là, hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn nghiệp vụ Ba là, phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân Bốn là, dám nghĩ, dám làm “thắng không kiêu, bại không nản” Năm là, phải thường xuyên tự phê bình phê bình, có ý thức hành động lớn mạnh, Nhà nước IV Xây dựng Nhà nước sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu Đề phòng khắc phục tiêu cực hoạt động máy Nhà nước Sức mạnh, hiệu Nhà nước mặt dựa vào tính nghiêm minh việc thi hành pháp luật, mặt khác dựa vào gương mẫu, đạo đức người cầm quyền Người nhắc nhở: Ngay sau khisợnước VNDCCH Chí “Chúng ta không sai lầ m, nhưngrađãđời, nhậHồ n bi ết Minh sai cần đề phòng: phép, lầm thìđã tanêu phảrõ i sức bệnh sửa ch ữa…Ai phạtrái m nh ững hủthì hóa, tưi htúng, kiêu ngạo lỗi lầm cậy trênthế, này, phả ết sứchia c sửrẽ, a chũa; Nếu không tự sửa chữa phủ không khoan dung Vì hạnh phúc dân tộc, lợi ích nước nhà, mà phải nói Chúng ta phải ghi sâu Hồ Chí Minh thường đề cập tiêu cực sau nhắc nhở người đề phòng khắc phục Thứ nhất, đặc quyền đặc lợi Thứ hai, tham ô, lãng phí, quan liêu – giặc nội xâm Thứ ba, “tư túng”, “chia rẽ”, “kiêu ngạo” Tăng cường tính nghiêm minh pháp luật đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng Pháp luật đạo đức kết hợp, bổ sung cho nhau, không tuyệt đối hóa độc tôn yếu tố riêng lẻ Trong suốt 24 năm cương vị đứng đầu Nhà nước, Hồ Chí “không dùng ịkhông Minh mẫu mực đạo “Đcủa ứx cửsự trph ịkết ” ạlàthợp tr nướđức c pháp luật, song gìbằcũng dùng chúđúng”, trọng giáo đạo đức nhưếkhông ngừng bằdục ng“chút tình, ng thuy t đến cao xửph ph tb không nên”, nâng vai trò, sức pháp luật ụạc, ằ ng mạnh đạo lý; “pháp “thưởngtr ph t ph nghiêm minh ị”ạlà trịảni ướ c Hồ Chí Minh hết sứcdân đề m cao – Kiệm – Liêm nhân ớđ iđạo yên kháng ạo đức luổận,tCần Chính Chílợcông tư ốc chiến–m ới th–ắng i,kiếvô n qu thành công” KẾT LUẬN a Nhà nước đảm bảo quyền làm chủ thật nhân dân Mở rộng dân chủ đôi với tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Chú ý thực thực quy tắc dân chủ cộng đồng dân cư b Kiện toàn máy hành nhà nước Đề cao trách nhiệm cá nhân việc giải khiếu kiện Đẩy mạnh cải cách hành theo hướng dân chủ, công dân Tiêu hóa,sắp lạiquan đội ngũ đội ngũnhiễu cán Kiên chuẩn khắc phụcxếp thói liêu,công háchchức dịch, Xây cửa dựng quyền, sách công chức đủ đức, đủ tài c Tăng cường lãnh đạo Đảng Nhà nước: Thống lãnh đạo tác đường cán lối, thống trị Lãnh đạo Nhà nước thể công chế hóa chủhệtrương Đảng Bản chất, tính chất Nhà nước ta gắn liền với vai trò Đổi phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước Đảng cầm quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG VI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN, CHƯƠNG VI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN, CHƯƠNG VI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay