CHƯƠNG IV TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

33 330 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:24

A- Mục tiêu Trình bày (viết vấn đáp) vấn đề sau: 1- Quan niệm Hồ Chí Minh vai trò chất Đảng Cộng Sản Việt Nam 2-Quan niệm Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền 3- Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng - quy luật tồn phát triển Đảng 4- Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh I.Tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò chất Đảng Cộng sản Việt Nam Về đời Đảng Cộng sản Việt Nam Vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam Bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam Quan niệm Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền II Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam sạch, vững mạnh Xây dựng Đảng – quy luật tồn phát triển Đảng Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam I Quan niệm Hồ Chí Minh vai trò chất Đảng Cộng sản Việt Nam Về đời Đảng Cộng sản Việt Nam V I Lênin “Chủ nghĩa Mác cần phong trào “Chủ nghĩa Mác Lênin kết hợp với công nhân với tư cách lực– lượng trào công phong trào để thực hiệnphong chủ nghĩa củanhân yêucông nướcnhân dẫn tớichủ việc thành lập phong trào cần Đảng sảndân Đông nghĩa Mác để soi Cộng đường lối Dương vào đấu tranh”đầu năm 1930” Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh nêu thêm yếu tố phong trào yêu nước vào quy luật đời Đảng Cộng sản Phong trào yêu nước có vị trí, vai trò to lớn trình phát triển dân tộc Việt Nam Vì: Phong trào công nhân kết hợp với phong trào yêu nước hai phong trào có chung mục tiêu Phong trào nông dân kết hợp với phong trào công nhân Phong trào yêu nước trí thức Việt Nam nhân tố quan trọng thúc đẩy kết hợp yếu tố cho đời Đảng Vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam Quan điểm Mác – Lênin vai trò quần chúng Quần chúng chủ thể sáng tạo chân lịch sử Thất bại phong trào yêu nước trước có Đảng Thực tiễn tiễn cách cách mạng mạng Việt Việt Nam Nam lúc trước có Đảng: Thực cho thấy, tất Cáccác phong trào địa đấuchủ tranh nhân diễntư giai cấp: phong kiến, dân nôngtadân, liệt,có sôikhả nổinăng điều thất bạimạng sản không lãnh đạo cách • Vai trò Đảng Trong vận động tổ chức dân chúng Ngoài liên hệ với dân tộc bị áp vô sản giai cấp nơi Trước có quyền: Lãnh đạo nhân dân giành quyền Sau giành quyền: Lãnh đạo quần chúng nhân dân cải tạo xây dựng xã hội HCM: CMVN giành thắng lợi nhờ “ta có Đảng to lớn mạnh mẽ, to lớn mạnh mẽ có chủ nghĩa Mác – Lênin, có cố gắng không ngừng toàn thể đảng viên, toàn quân, toàn dân tin yêu ủng hộ” Đảng Cộng sản nhân tố định thắng lợi cách mạng Bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam CN Mác – Lênin: Đảng Cộng sản mang chất giai cấp công nhân Quan điểm Hồ Chí Minh “Những người cộng sản đại biểu cho lợi ích toàn phong trào Vậy là, mặt thực tiễn, người ChÝlàMinh toµn kiên tËp, TËp.3, cộngHå sản phận quyếttr.3 các Đảng công nhân tất nước, phận thúc đẩy phong trào tiến lên mặt lý luận Họ phận lại giai cấp vô sản chỗ họ hiểu rõ điều kiện, tiến trình kết chung phong trào vô sản” Xây dựng Đảng – Quy luật tồn phát triển Đảng Xây dựng Đảng nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên để Đảng hoàn thành vai trò chiến sĩ tiên phong trước giai cấp, nhân dân dân tộc Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Đảng Đảng chịu hưởng trình phátluôn triển liên tục,ảnh cần phải thường xây dựng chỉnh vàxuyên tác động củavàxã hộiđốn Trong điều kiện Đảng cầm quyền Một tộc,vàmột Đảng xâydân dựng chỉnh đốnvàĐảng người, ngày hôm cầnqua thiếtlà vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không định ngày hôm ngày mai người yêu mến ca ngợi lòng không sáng nữa, sa vào chủ nghĩa cá nhân Nguyên PCT tỉnh Lào Cai hầu vụ Thiên Lợi Hoà Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam a Xây dựng Đảng tư tưởng lý luận Phải nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin cách khoa học Tiếp nhận vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin Hồ Chí Minh lưu ý: Một là, việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền CN Mác – Lênin phải phù hợp với đối tượng Hai là, việc vận dụng CN Mác – Lênin phải phù hợp với hoàn cảnh Ba là, học tập kinh nghiệm Đảng khác giới thường xuyên tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam Bốn là, Đảng phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sáng chủ nghĩa Mác - Lênin Xây dựng bảo vệ đường lối trị Xây dựng thực nghị b Xây dựng Đảng trị Xây dựng phát triển hệ tư tưởng trị Củng cố lập trường trị Nâng cao lĩnh trị c Xây dựng Đảng tổ chức, máy, công tác cán Hệ thống tổ chức Đảng phải chặt chẽ, có tính kỷ luật cao từ Trung ương đến sở Hồ Chí Minh coi trọng vai trò chi hệ thống tổ chức Đảng Chi hạt nhân, định đến chất lượng lãnh đạo Đảng Là môi trường tu dưỡng, rèn luyện nơi giám sát đảng viên Chi có vai trò quan trọng việc gắn kết Đảng với quần chúng nhân dân Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng Tập trung dân chủ Tập trung: đảm bảo thống tư tưởng, tổ chức hoạt động Tập trung thiểu số phục tùng đa số, cấp phục tùng cấp trên, tất đảng viên phục tùng vô điều kiện nghị Đảng Dân chủ: mở rộng ý kiến Đảng, phát huy sáng kiến cán đảng viên Mối quan hệ tập trung dân chủ: có mối quan hệ thống nhất, biện chứng Tập trung tảng dân chủ, dân chủ đạo tập trung Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Tập thể lãnh đạo: dân chủ, tránh tệ độc đoán chuyên quyền Cá nhân phụ trách: tập trung, tránh tệ bừa bãi, vô phủ nên công việc trôi chảy Mối quan hệ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách: có mối quan hệ mật thiết, đôi với Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng Tự phê bình phê bình “muốn đoàn kết chặt chẽ phải thật tự phê bình phê bình, thành khẩn phê bình đồng chí người xung quanh, tự phê bình phê bình để tiến bộ, để đến đoàn kết…” Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng Đoàn kết thống Đảng - Hå ChÝ Minh toµn tËp, TËp.9 tr.405 Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng Đoàn kết thống Đảng Hå ChÝ Minh toµn tËp, T.12, tr.510 Bót tÝch Di chóc cña Hå Chñ tÞch Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng Kỷ luật nghiêm minh tự giác “Mỗi đảng viên cần phải làm kiểu mẫu phục tùng kỷ luật Đảng, mà kỷ luật đoàn thể nhân dân quan quyền cách mạng” “Kỷ luật lòng tự giác đảng viên nhiệm vụ họ Đảng” Cán bộ, công tác cán Đảng Vị trí, vai trò cán Tiêu chuẩn cáncách bộ: cómạng đủ đức nghiệp Công tác cán bộvà tài, phẩm chất lực, đức phẩm chất gốc “Cán gốc công việc”, “Muôn việc “Cũng thành nhưcông sông hay thìthấy có nguồn mớibại, có nước, không cán có tốt nguồn sông cạn hoặcNgười kém” cách mạng phải có đạo đức, đạo đức dù tài giỏi Không lãnh đạo nhân dân” Hồ Chí Minh, toàn tập, tập5, tr.252-253 Cán “tiền vốn đoàn thể” Có vốn làm lãi, sách, công tác có cán tốt thành công, tức có lãi, cán tốt hỏng việc, tức lỗ vốn d Xây dựng Đảng đạo đức Năm 1960, kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Người khẳng định: “Đảng ta đạo đức, văn minh” Đạo đức tạo nên uy tín, sức mạnh Đảng, giúp Đảng đủ tư cách lãnh đạo, hướng dẫn quần chúng nhân dân Đạo đức Đảng đạo đức mới, đạo đức cách mạng, mang chất giai cấp công nhân, đạo đức Mác - Lênin Người nhấn mạnh Đảng ta Đảng cầm quyền, đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Giáo dục đạo đức nội dung quan trọng, chống chủ nghĩa cá nhân, làm cho Đảng vững mạnh KẾT LUẬN Về trị Về tổ chức Về tư tưởng Về đạo đức, lối sống Đường lối trịmột đắn, lĩnh trị vững vàng Xây Đảng thành tổ chức trị sạch, vững Coi trọng việc tudựng dưỡng đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Tư tưởng cách mạng triệt để, tiến công mạnh, tổ chức chiến đấu kiên cường Kiên Nâng định cao mục trình tiêu độđộc chuyên lập dân môn tộcvàgắn liềnlực vớicông chủ tác nghĩa xã hội Xây dựng tổdựng chức tư trị Xây tưởng cách sạch, mạng,vững khoamạnh; học tổ chức chiến đấu kiên cường bám vào nguyên tắc; tổ Gắn bó máu thịt nhân dân; Dámhơn hy sinh, xả thân tổ sựchức nghiệp chức coivới trọng chất lượng số lượng, lấycách việc mạng Cứng rắnvai vềtrò chiến lược, mềm dẻo lược, linh hoạt cao dân tộcvề sách nâng cao lãnh đạo sức chiến đấu làm nhiệm vụ biện pháp, tập hợp đảng đượcviên lực lượng toàn dân thường xuyên toàncủa Đảng Không ngừng học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin nhân dân Đảng nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội [...].. .Tư tưởng này được thể hiện trong nhiều bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh : Trong báo cáo chính trị đọc tại Đại hội II của Đảng (2/1951) Hồ Chí Minh nêu rõ: Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân đồng thời là Đảng của dân tộc; không thiên tư thiên vị Đảng không lo riêng cho một Đảng “ĐảngLao Laođộng độngViệt ViệtNam Namlà là Đảng đồng chí nào hết, Đảng lo Đảngcủa củagiai giaicấp... phải là Đảng của dân nên nó phải là Đảng của dân Năm 1965: tộc Việt Nam tộc Việt Nam Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong, là bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân đồng thời cũng là Đảng của nhân dân lao động và của dân tộc Đảng lấy lý tư ng giai cấp công nhân làm lý tư ng của mình: lý tư ng cộng sản Đảng được... chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa lênin b Quan niệm của Hồ Chí Minh về Đảng cẩm quyền Là một đảng chính trị Đảng cầm quyền Đại diện cho một giai cấp đang nắm giữ và lãnh đạo chính quyền, để điều hành quản lý đất nước Nhằm thực hiện lợi ích của giai cấp mình Mục đích lý tư ng của Đảng cầm quyền Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 7, tr.498 Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 11, tr.372 Đảng. .. hàng ngũ của của Đảng Đảng 4 Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền a Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền, trở thành Đảng cầm quyền Thành lập chính đảng cách mạng để lãnh đạo nhân dân giành chính quyền Đảng muốn vững mạnh thì phải có lý luận soi đường V.I.Lênin: “Không có lý luận cách mạng thì thì không có phong trào cách mạng” Hồ Chí Minh: Cách mạng muốn thành công th Đảng phải theo chủ... được chủ nghĩa cá nhân, làm cho Đảng luôn trong sạch vững mạnh KẾT LUẬN Về chính trị Về tổ chức Về tư tưởng Về đạo đức, lối sống Đường lối chính trịmột đúng đắn, bản lĩnh trị vững vàng Xây Đảng thành tổ chức chính trị chính trong sạch, vững Coi trọng việc tudựng dưỡng đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Tư tư ng cách mạng triệt để, tiến công mạnh, một tổ chức chiến đấu kiên cường... vệ đường lối chính trị Xây dựng và thực hiện nghị quyết b Xây dựng Đảng về chính trị Xây dựng và phát triển hệ tư tưởng chính trị Củng cố lập trường chính trị Nâng cao bản lĩnh chính trị c Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ Hệ thống tổ chức của Đảng phải chặt chẽ, có tính kỷ luật cao từ Trung ương đến cơ sở Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của chi bộ trong hệ thống tổ chức Đảng Chi bộ... Lênin đối với Cộng sản Vai trò của CN Mác – Lênin đối với Đảng Cộng sản nghĩa Mác Lênin và vàcách cáchmạng mạngViệt ViệtNam Nam “Chủ “Chủnghĩa nghĩaMác Mác––Lênin Lêninđối đối những người Đảng với muốn vữngta, phải có chủ nghĩa vớichúng chúng ta, những người Đảng Việt làm cốt, cách trong Đảng và ai cáchmạng mạng vàcũng Đảngphải Việthiểu, Nam, không làlàcái ai cũng phải theonhững chủ nghĩa ấy Nam, không... Một tộc,vàmột Đảng mỗi con xâydân dựng chỉnh đốnv Đảng càng người, ngày hôm cầnqua thiếtlà vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định ngày hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân Nguyên PCT tỉnh Lào Cai hầu toà trong vụ Thiên Lợi Hoà 2 Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam a Xây dựng Đảng về tư tưởng lý luận... dân” Hồ Chí Minh, toàn tập, tập5, tr.252-253 Cán bộ là “tiền vốn của đoàn thể” Có vốn mới làm ra lãi, bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi, không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn d Xây dựng Đảng về đạo đức Năm 1960, kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Người đã khẳng định: Đảng ta là đạo đức, là văn minh Đạo đức tạo nên uy tín, sức mạnh của Đảng, giúp Đảng. .. Đảng Đoàn kết thống nhất trong Đảng - Hå ChÝ Minh toµn tËp, TËp.9 tr.405 Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng Đoàn kết thống nhất trong Đảng Hå ChÝ Minh toµn tËp, T.12, tr.510 Bót tÝch Di chóc cña Hå Chñ tÞch Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng Kỷ luật nghiêm minh và tự giác “Mỗi đảng viên cần phải làm kiểu mẫu phục tùng kỷ luật của Đảng, mà cả kỷ luật của các đoàn thể nhân dân và của cơ quan chính
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG IV TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, CHƯƠNG IV TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, CHƯƠNG IV TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay