trắc nghiệm lí sinh y1

23 220 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:23

1.Chọn câu sai cấu tạo mắt máy ảnh có giống của: A thủy tinh thể vật kính B giác mạc phim ảnh C lỗ màng chắn D mí mắt cửa sập 2.Trong tượng phát xạ cưỡng photon sinh so với photon gây cưỡng bức: A giống hệt B khác hướng truyền C khác đọ phân cực D khác pha 3.Nhận xét tính chất học hoạt đọng sinh công: A công học tính theo công thức A=đạo hàm F(l)dl B đa số lượng sử dụng để tạo thành công phần tạo thành nhiệt C đọ lớn lực co phụ thuộc vào độ rút ngắn mà không phụ thuộc vào kích thước bắp D có tính đàn hồi lớn,lực co tỉ lệ thuận với độ biến dạng 4.Từ tư nằm sang tư đứng A độ lực P máu chi thay đổi đáng kể B kì tâm trương lượng máu đổ tim giảm đột ngột C P máu tim co bóp tăng D lượng máu tim đẩy không đổi 5.Hiện tượng sau nguồn gốc chùm lazer tượng hấp thụ A tượng phát xạ nhiệt B tượng phát xạ cưỡng C tượng phát quang 6.Tia gây nguy hiểm chiếu xạ A phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồnB tia anpha C tia beta D tia gama 7.Dòng điện tim lan truyền nhờ chế A ion âm B ion dương C nước D dung dịch điện li 8.ion tham gia hoạt đọng điện vận chuyển theo chế hiệng tượng vận chuyển: A.khuếch tán B.thẩm thấu C.siêu lọc D.lọc 9.điện màng bớt âm có ý nghĩa: A.giá trị điện âm màng lớn B.điện âm màng tăng dần vế giá trị mV C.màng dễ bị ức chế D.làm cho màng tiến đến trạng thái ưu phân cực 10.tia tử ngoại đến hệ thống sống A.melamin hấp thụ tia tử ngoại gây ung thư da B.bức xạ tử ngoại tác dụng tới tổ chức nông đâm xuyên thấp C.bức xạ tử ngoại có bước sóng ngắn không gây nguy hiểm bị hấp thụ trước đến trái đất D.phân tử sinh học quan trọng thể hấp thụ mạnh xạ tia tử ngoại vùng bước sóng trung bình 11.phân tích trình cảm thụ màu sắc mắt ta thấy A.tế bào que hấp thu chọn lọc hướng sóng miền nhìn thấy không cho cảm giác màu B.tb nón có cực dải hấp thụ miền ánh sáng nhìn thấy-cho cảm giác màu C.tb que không cho cảm giác màu nhạy cảm với ánh có đọ rọi nhỏ D.cảm giác màu sắc mắt hình thành số lượng tế bào nón khác bị kích hoạt 12.mức đọ nguy hiểm dòng điện qua thể định A.hiệu điện B.cường độ C.tần số D.đường dẫn truyền qua thể 13.động tác chườm mặt khăn ướt đắp trán cho người sốt ví dụ A.truyền nhiệt trực tiếp B.truyền nhiệt hình thức đối lưu C.truyền nhiệt xạ nhiệt D.cả 14.áp suất đường dẫn khí A.luôn áp suất khí B.bàng áp suất khí trước hít vào C.lớn áp suất khí hít vào D.nhỏ áp suất khí thở 15.kĩ thuật trị xạ thay đổi suất liều A.hiệu suất sinh học định sảy tổng liều lớn liều ngưỡng B.liều ngưỡng gây hiệu ứng sinh học không đổi C.liều ngưỡng gây hiệu ứng sinh học tăng lên suất liều giảm D liều ngưỡng gây hiệu ứng sinh học tăng lên suất liều tăng 16.phóng xạ chụp PET có đặc điểm A.quỹ chạy xạ phát đủ lớn để đầu dò tạo tượng hủy cặp B khả phát xạ tia beta C.dễ phát nhờ hiệu ứng tạo cặp D.chu kì bán rã cỡ hàng năm 17.tính chất vật lí ứng dụng laze y học A.bản chất sóng điện từ không gây nguy hiểm cho thể B.có mật đọ lợn lớn dùng làm dao phẫu thuật C.có tính định hướng cao dễ tập trung vào tổ chức bệnh không gây nguy hiểm xung quanh D.có tính đơn sắc mang lượng lớn tác dụng lên thể sống 18.cảm giác thay đổi độ to của âm quan thị giác phụ thuộc vào A.thay đổi cường độ âm B.mối tương quan âm âm giao thoa C.time âm tác dụng D.thay đổi phụ âm 19.điều kiện sảy tác động quang động lực chất hoạt hóa phải có A.khả lân quang B.khả huỳnh quang C.phổ tác dụng trùng phổ hấp thụ chất D.phổ hấp thụ trùng phổ chất 20.quá trình chuyển hóa lượng A.hóa thành nhiệt thành B.có thể không nhận trực tiếp quang C.cùng biến đổi thành nhiệt cách giữ nhiệt độ không đổi D.1 phần thành nhiệt 21.hình thành điện nghỉ dòng ion vào quan trọng A.dòng K chuyển động từ tb mt tác dụng gradien C B.Na chuyển động dựa vào gradien C màng tb C.Na chuyển đọng mt tb nhờ tác dụng lực điện trường D.K chuyển đọng từ mt vào tb nhờ lực điện trường 22.áp suất khoang màng phổi A.có tác dụng làm phổi áp sát lồng ngực B.có giá trị thấp hít vào thông thường C.được tạo tính đàn hồi lồng ngực D.có a/s cao a/s khí cuối kì thở 23.nhận xét trình vận chuyển vật chất thụ động qua màng tế bào A.luôn càn tham gia chất mang B.chiều vận chuyển định gradien C C.chiều vận chuyển xá định tương tác gradien có mặt vùng mang D.NL chi phí cho trình lấy từ NL dự trữ gradien chất mang 24.cơ hoành chiếm % trình hít vào A.2/3 B.1/3 C.1/2 D.3/4 25.vận động viên chạy maraton,có NL nhận từ A.hô hấp hiếu khí B.thủy phân photpho creatin C.thủy phân đường glucozo D.3 trình 26.tật khúc xạ mắt không liên quan đến A.chiết suất dịch mắt B.khoảng giác mạc võng mạc C.hoạt động mắt D.khoảng cách giác mạc thủy tinh thể 27.giảm liều chiếu xạ lên thể dùng A.use dùng chắn chì xạ tia beta D.giảm hoạt độ phóng xạ nguồn xuống 5mCi C.tăng khoảng cách tới nguồn D.use chắn Al hay thủy tinh tia X 28.ngưỡng bình thường để phát độ cao âm A.f=40-4000Hz B.cường độ,ngưỡng chói 20000Hz C.time tác dụng lên tai 0,1s B.0,1s C.tùy phim nhanh hay chậm D.==a 41.ảnh vật thảng đứng võng mạc cảu mắt A.ảnh thật chiều dc to lên B.ảnh ảo thẳng đứng dc phóng to C.ảnh ảo,đảo ngược D.ảnh thật đảo ngược 42.tính chất chùm siêu âm A.với chùm siêu âm có cừơng độ nhau,chùm có f lớn đâm xuyên lớn B.với kích thước phù hợp đầu phát thu chùm siêu âm có độ phân kì nhỏ lan truyền mà gặp vật gây nhiễu xạ C.sóng siêu âm lan truyền có tính chất sóng âm 43.về điện tâm đồ A.hình dạng đơn sóng thể hình dạng hoạt động tim B.sóng P thể xung điện co tâm thất C.biên độ đơn sóng thể áp lực bơm máu D.sóng QSR thể trình lan truyền sóng tâm nhĩ 44.ở thể sống nhiệt lượng thứ cấp sinh trình A.thực công mt như: nâng vật,di chuyển vật B.sinh công thực chức sinh lí : hô hấp,tuần hoàn, tiêu hóa C.biến đổi dạng Nl thể sống D.biến đổi NL thức ăn thành dạn Nl thể dùng dc 45.khi ánh sáng có độ rọi nhỏ A.chỉ có tb que tham gia trình nhìn B.cả loại cảm thụ a/s tham gia vào trình nhìn C.chỉ có tb nón tham gia trình nhìn D.phụ thuộc time t/d lên võng mạc,tương ứng có tb thma gia trình nhìn 46.nghiên cứu mối liên hệ lực xuất co chiều dài thời điểm ta có A.nếu chiều dài không đổi lực căng =0 B.nếu chiều dài co < chiều dài nghỉ lực co có chất lực đàn hồi bắp C.nếu chiều dài co > chiều dài nghỉ lực co tỉ lệ thuận với biến thiên chiều dài D.nếu chiều dài chiều dài lúc nghỉ lực co tối đa 47.những tính chất vật lí quan trọng chùm laze có ứng dụng y học A.tia laze có chất sóng điện từ có chất a/s không gây hại cho thể B.tia laze có tính đơn sắc nên mang theo lượng lớn tác dụng lên tổ chức sống C.tia laze có tính định hướng cao dễ tác dụng vào tổ chức bệnh mà ko gây nguy hiểm cho chỗ khác D.tia laze có mật độ NL lớn nên làm dao phẫu thuật trường hợp cần độ xác cao 48.trong trình phát sinh xung điện hoạt động màng tế bào lặp lại trạng thái phân cực nhanh chóng(pha tái phân cực nhờ) A.tính thấm màng tb với K+ tăng B.tính thấm màng tb với Na+ tăng mạnh C.hoạt động mạnh lên kênh Na D.cả 49.các chế vận chuyển vật chất qua màng tế bào A.khuếch tán qua kênh protein ion dành cho phân tử thích nước ion B.vận chuyển tích cực với giúp đỡ chất mang NL dự trữ gradien có vùng mang C.vận chuyển thụ động với giúp đỡ protein cần chuyển lượng ATP 50.khi chụp cắt lớp tia X tổ chức có tỉ trọng quang tuyến khoảng 55HU đén 156 HU.để quan sát rõ hình ảnh tổ chức với độ tương quan phù hợp với khả quan sát mắt ta mở cửa sổ quan sát coi điểm trung bình ……(1)…… đo tổ chức có tỉ trọng quang tuyến tương ứng 55HU có …(2)… tổ chức có tỉ trọng quang tuyến tương ứng với 156 HU có ….(3) A.1-108,2-màu đen.3-màu trắng B.1-101,2-màu đen,3-màu trắng C.1-106,2-màu đen,3-màu trắng D.1-28,2-màu trắng,3-màu đen 51.Đối với đối tương nghiên cuwuscos đọ dày mỏng khác có khối lượng riêng khác nhau,chùm tia X bị … nhiều khác nhau,ạo nên chùm tia ló khác A.nhiễu xạ B.khúc xạ C.hấp thụ 52.Để tăng giá trị co vận đọng viên tập luyện nhằm A.tăng chiều dài sợi B.tăng số lượng sợi có bắp C.tăng tốc độ cơ D.tăng thiết diện sợi 53.khi tập luyện cac môn se đạp maraton tập luyện nhằm A.tăng chiều dài sợi B.tăng số lượng sợi có bắp D.phản xạ C.tăng tốc độ cơ D.tăng thiết diện sợi 54.tổn thương tổ chức sinh học tác dụng chùm xạ ion hóa người ta thấy A.các chùm xạ có NL gây tổn thương B.tổn thương gây chùm neutron nặng nề chùm tia gama C.chùm tia beta gây nặng chùm tia X D.tổn thương nặng nề t/d tia gama 55.trên màng sau synap thụ cảm thể bắt chất dẫn truyền thần kinh mwor cho ion… A.Na+ vào làm màng sau synap phân cực vượt mức B.Na+ vào làm màng sau synap khử cực C.K+ vào làm màng sau synap khử cực D.Cl- vào làm màng sau synap khử cực 56.từ nguyên lí chụp hình cộng hưởng từ hạt nhân ta thấy A.độ dày lớp căt phụ thuộc tốc độ biến thiên cường độ từ trường theo tọa độ B.từ trường có cường độ sáng nhỏ chất lượng hình ảnh rõ C.do tương phản ảnh MRI định mật độ proton tổ chức tham gia cộng hưởng từ hạt nhân D.tần số sóng vô tuyến lớn ảnh MRI rõ 57.sự trao đổi nhiệt thể chủ yếu theo trình A.truyền nhiệt B.truyền đối lưu D.truyền đối lưu+bức xạ C.bức xạ nhiệt độ+đối lưu 58.synap hóa học có tác dụng A.dẫn truyền điện hoạt động tb liên kết với synap B.làm khả bị kích hoạt nguồn sau synap dễ có điện hoạt động trước synap C.là điện màng đối diện qua synap thay đổi có ĐTHĐ phía synap D.dẫn truyền thông tin tb tk 59.đặc điểm điện trở hệ thống sống A.điện trở tb + điện trở mô không phụ thuộc vào tần số điện xoay chiều qua B.đối với dòng điện xoay chiều có tần số định điện trở tb + điện trở mô thay đổi theo trang thái sinh lí,khi tb tổn thương điện trở tăng C.điện trở đối tượng sinh vật với dòng điện xoay chiều lớn so với dòng chiều D.tổng trở mii gần không đổi khoảng rộng tần số dòng điện 60.trong trình tạo thành điện hoạt động tb tim bình thường A.tính thấm với Na+ giảm đột ngột tb thần kinh làm pha phân cực kéo dài B.tính thấm với Ca++ tăng giảm chậm làm pha tái phân cực kéo dài Ctính thấm với K+ tăng tăng chậm làm pha tái phân cực kéo dài D.tính thấm với Ca++ tăng đột biến làm pha tái phân cực ngắn 61.nhận xét hệ số chất lượng tia Q xạ ion hóa có chất khác gây tônr thương A.Q tia gamma gấp 20 lần tia neutron B.Q tia anpha gấp lần tia beta C.Q tia anpha gấp 20 lần tia X D.Q tia proton gấp 20 tia neutron 62.chùm tia beta có cường độ I1 sau tương tác với lớp vật chất A.I=I1 d>=R B.I=0 d>R C.suy giảm phụ thuộc vào d giảm theo hàm số mũ 63.kích thích mạnh A.xung điện động kéo dài B.vùng bị kích họat màng tb rộng C.thời gian kéo dài + biên độ xung điện không đổi lớn D.biên độ xung điện hoạt động 64.giới thiệu tính chất vật lí hệ tuần hoàn A.dòng máu chảy theo chiều nhờ hệ thống van hệ thống mạch B.tim có tác dụng bơm đẩy máu vào hệ mạch nhờ chênh lệc P buồng tim C.dòng máu chảy liên tục mạch nhờ tim co bóp liên tục để cung cấp áp suất cho dòng chảy D.sự đóng mở van buồng tim điều khiển hệ tk 65.trong hệ SI đơn vị đo liều tối đa cho phép từ xạ ion hóa với người A.W/kg-Gray(Gy) B.j/kg 66.tác dụng dòng điện tới thể A.ngưỡng cảm giác không phụ thuộc vào tần số C.W/m2 D.sieven(sv) B.dòng điện không nguy hiểm người ta chưa cảm thấy C.gây hiệu ứng tỏa nhiệt không phụ thuộc vào tần số D.trong điện liệu pháp tần số có ngưỡng “không buông” lớn giới hạn cường độ dòng áp dụng nhỏ 67.đặc điểm mắt viễn thị A.cận điểm mắt viễn xa mắt thường viễn điểm lại gần so với mắt thường B.độ tụ mắt viễn nhỏ mắt thường C.mặt phẳng tiêu mắt ước lược nằm trước võng mạc mắt viễn D.cận điểm viễn điểm gần mắt so với bình thường 68.thông số sau không thay đổi chuyển … Điện tim A.biên độ đơn sóng định C.hình dạng đơn sóng B.khoảng time đơn sóng D.cả 69.trong hình thành xung điện hoạt động tb tim đặc biệt A.tính thấm màng với Ca++ tăng B.tính thấm màng với Na+ tăng C.tính thấm màng với Na+ tăng kết hợp tính thấm màng với K+ giảm D tính thấm màng với Ka+ tăng 70.các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh chụp hình tia X A.sự chệnh lệch độ hấp thụ mô,hấp thụ lớn độ tương phản cao B.nguồn phát tia X xa chất lượng tia ảnh tốt C.time chụp nhanh chất lượng ảnh D.phim để xa đối tượng chất lượng ảnh rõ 71.tốc độ lan truyền am mooit trường phụ thuộc vào A.tính đàn hồi mt B.mật độ mt C.nhiệt độ mt D.cả 72.các đặc trung cảm giác âm phụ thuộc vào A.độ to âm phụ thuộc cường độ C.âm sắc phụ thuộc vào tần số chói 73.biên độ âm định đến B.độ to âm phụ thuộc thành phần cấu tạo(đồ thị âm) D.ta nghe dc âm có độ to khoản nghe đến ngưỡng A.độ cao B.cường độ âm C.các họa âm D.khả cộng hưởng 74.hai âm phức tạp khác có f,độ to khác A.độ cao âm B.biên độ áp suất gây màng nhĩ C.thành phần dao động điều hòa hình sin tao hợp âm D.cả 75.khi lan truyền sóng âm có đặc điểm A.tốc độ phụ thuộc mật độ P theo V=căn bậc (anpha P) B.gặp mặt phân giới hạn mt khác âm trở sóng âm phản xạ khúc xạ nhiễu xạ… C.tốc độ lan truyền mt # có v khác ko phụ thuộc nhiệt độ D.cường độ âm thay đổi tỉ lệ nghịch với khoảng cách tơi nguồn 76.đại lượng độc lập với cá điều kiện vật lí mt A.v âm B.f C.bước sóng D.cường độ âm 77.sóng âm A.là sóng dọc lan truyền môi trường B.là sóng ngang lan truyền mt đàn hồi có f từ 16-20000Hz C.là sóng ngang lan truyền môi trường D sóng dọc lan truyền mt đàn hồi có f từ 16-20000Hz 78.1 sóng âm truyền từ kk vào nức đại lượng không đổi A.bước sóng B.biên độ C.tốc độ lan truyền D.tần số 79.sóng âm ko truyền dc mt A.chất xốp B.chất lỏng tinh khiết C.chất khí loãng 80.sự biến thiên độ to âm A.tỉ lệ với tỉ số cường độ dao động âm gây cảm giác âm B.được phát khi(I2-I1)/I < 0,1 C.tỉ lệ với log tỉ số cường độ dao động gây cảm giác âm D.chỉ phụ thuộc vào cường độ âm mà ko phụ thuộc vào tần số âm 81.ta biết âm có cường độ I1,I2 có độ khác A (I2-I1)/I < 0,1 B.i lớn ngưỡng nghe nhỏ ngưỡng chói C.tỉ số chúng khoảng 16-20000Hz D.cả D.chân không 82.trong nhạc cụ có dây dao động,dây phát âm có f lớn A.thiết diện lớn B.lực căng lớn C.chiều dài lớn D.khối lượng đvị L dây lớn 83.các yếu tố liên quan đến phát tiếng nói là:dây thanh,thần kinh,lưỡi,xoang cộng hưởng, môi…3 yếu tố quan trọng A.dây thanh,tk,lưỡi B.tk,lưỡi,môi C.môi,dây thanh,tk D.môi,dây thanh,lưỡi 84.nguồn phát âm A.mặt căng đàn hồi chịu áp lực lực mạnh B.dây kl chịu áp lực lực tuần hoàn C.bản thạch anh áp điện chịu tác dụng hiệu điện xoay chiều có f>20000Hz lực D.cột kk bị nén 85.siêu âm có đặc điểm A.f20000Hz dọc,f>16Hz B.sóng dọc,ff, 2-nguồn máy thu lại gần f’>f A.1,2 B.1 true,2 false C.1F,2T D.cả sai 106.cơ sở vật lí quan trọng chuẩn đoán hình ảnh siêu âm chùm siêu âm bị,,,,,,, mặt phân cách mt có,,,,,,,,khác A.phản xạ,âm trở xuất B.suy yếu,maath độ vật chất 107.sự trao đổi chất thành mao mạch có động lực C.phản xạ,độ hấp thụ D.khúc xạ chiết A.P thẩm thấu keo máu B.các loại gradien C tồn thành mao mạch C.P dòng chảy máu D.các loại gradien P thành mao mạch 108.tác dụng dòng chiều lên thể A.gây tử vong chủ yếu hiệu ứng nhiệt B.dòng chiều làm thay đổi tính thấm màng tb tăng trao đổi chất C.xung điện gây phản ứng hóa học thể đuôi điện cực D.dòng chiều gây kích thích thần kinh chủ yếu 109.trong phương pháp hiển vi đẻ tăng khả phân li thiết bị ta chủ yếu thay đổi… A.phương pháp xử lí tiêu B.các thông số thấu kính C.tính chất mt đặt tiêu D.bươc sóng chùm tia tới 110.tổn thương tổ chức sinh học tác dụng xạ ion hóa phụ thuộc vào:1-loại xạ,2-suất liều hấp thụ phân bố đợt chiếu,3-tổng hợp liều hấp thụ,4-loại tổ chức sinh học bị chiếu A.1,2,3,4 B.1,2,3 C.2,3,4 D.1,2,4 111.quá trình sinh nhiệt lượng thứ cấp A.quá trình biến đổi NL thức ăn thành dạng lượng dừng B.quá trình sinh công đẻ thực chức hô hấp tuần hoàn C.quá trình nâng vật nặng D.cả trình 112.tác dụng quang đọng lực tổn thương……một độ chức sinh lí cấu trúc tác dụng ….với có mặt của……… A.có thể hồi phục ,bức xạ ion hóa,oxi+chất màu B.có thể hồi phục,ánh áng,oxi+chất màu C.không thể hồi phục,bức xạ ion hóa,oxi+chất màu D.không thể hồi phục,ánh sáng oxi+chất màu 113.dòng điện xoay chiều dừng ứng dụng sau A.điện di dược chất điện B.galvani liệu pháp C.cáp cứu rối loạn hay ngừng tim D.phẫu thuật 114.hiện tương khuếch tán tượng…….có chất sự….hỗn loạn phân tử không tạo phương ưu tiên dẫn đến trạng thái……… A.di chuyển vật chất,chuyển động,san khuếch tán B di chuyển vật chất,chuyển động nhiệt,san nồng độ C.trao đổi vật chất,chuyển động nhiệt,cân khuếch tán D trao đổi vật chất,chuyển động nhiệt,dừng 115.nhận xét phương pháp đánh dấu phóng xạ A.phương pháp tương đối vô hại tổ chức sống phân biệt ĐVPX nên đào thải ĐVPX nhanh B.ta chọn ĐVPX có chu kì bán rã lớn để hoạt độ nguồn phóng xạ nhỏ không gây hại cho người C.bức xạ phát từ đồng vị phóng xạ thể cho ta hình ảnh rõ nét cấu trúc tb bên D.đòng vị bền ĐVPX tham gia vào trình sinh lí sinh hóa tổ chức sống 116.thẩm thấu trình vận chuyển….qua…2 dung dịch có thành phần khác lực trọng lực lực điện trường động lực trình là… A.dd,màng lọc,grad C B.dung môi,màng ngăn cách,áp suất thẩm thấu C.dung môi,màng bán thấm,áp suất thẩm thấu D.chất tan,màng bán thấm, P thẩm thấu 117.cơ sở biện pháp đảm bảo an toàn phóng xạ A.tăng khoảng cách tới nguồn làm giảm liều hấp thụ B.sử dụng vật liệu chắn có hệ số hấp thụ cao C.rút ngắn time tiếp xúc với nguồn nhằm giảm liều chiếu D.cả đáp án đứng 118.tổn thương tổ chức sinh học tác dụng xạ ion hóa không phụ thuộc A.cơ chế tác dụng trực tiếp hay gián tiếp C.loại xạ ion hóa B.liều tác dụng D.time tác dụng 119.nhận xét trình vận chuyển vật chất qua màng tb A.năng lượng chi phí cho trình vận chuyển thụ đọng dc lấy từ NL dự trữ trg grad chất mang B.quá trình vận chuyển thụ đọng cần tham gia chất mang C.khuếch tán đơn giản vận chuyển chênh lệch nồng độ D.sự vận chuyển chất định nhu cầu tb 120.tác dụng tia X mạnh tb có ….,những tb xa giai đoạn cuối trình phân bào tb có… A.trọng số mô thấp,khả phân chia nhanh B.cấu trúc chức hoàn thiện,độ nhạy phóng xạ cao C.khả phân chia nhanh,cấu trúc chức chưa biệt hóa D.độ nhạy phóng xạ thấp,cấu trúc chức chưa biệt hóa 121.về tb nón tb que A.ở võng mạc số lượng tb nón nhiều tb que nhiều B.tb nón có độ nhạy so với tb que C.tb que phân bố tập trung vùng điểm vàng D.tb que có khả phân biệt chi tiết hình thể màu sắc Câu 122: Việc sử dụng thấu kính để sửa tât cận thị minh hoạ sơ đồ sau: Câu 123: Nguyên nhân làm tế bào tâm thất co đồng thời do: A.Sự kích hoạt lan truyền rât nhanh chóng từ nút AV sang SV B.Tốc độ lan truyền xung điện theo bó His sợi Purkinje nhanh nhiều lần so với theo mô tim bình thường C.Tốc độ lan truyền đường dẫn truyền đến ohần khác tâm thất D.Cơ tâm thất có độ đàn hồi lớn 1.Trong phương pháp chụp CT A.với số cảm quang không đổi máy tính thay đổi độ phân giải ảnh cách chia lát cắt thành nhiều pixel B.hiệu ứng quan che khuất lẫn kĩ thaautj X quang cổ điển không nữa,vậy chất cản quang dùng đến C.chùm tia X mảnh sau ló sau qua dãy voxel cảm nhận cảm biến D chùm tia X mảnh thuộc chùm tia lớn qua voxel lát cắt cho biết tỉ trọng quang uyến voxel 2.Xác định phát biểu sai sở phép định tính chất quang phổ hấp thụ A.bước sóng hấp thụ cực đại chất nghiên cứu phụ thuộc vào số phân mức lượng xác định tồn chất B.bề rộng hình dáng phổ hấp thụ phụ thuộc vào mức độ phức tạp chất nghiên cứu C.xác suất chuyển điện tử tới phân mức lượng xác định tuân theo nguyên lí Pau phụ thuộc hoàn toàn vào cấu trúc phân tử D.sự hấp thụ ánh sáng chất nghiên cứu phụ thuộc vào tính chất mt bao quanh chúng 3.đặc điểm mắt lão A.mắt lão nặng có độ tụ lớn B.khoảng biến thiên độ tụ mắt lão nhỏ mắt thường C.mắt lão có khả điều tiết yếu nhìn xa D.mắt lão nặng ko có kn nhìn gần điều tiết để nhìn xa 4.Xác định phát biểu sai sở kính hiến vi điện tử A.có điện tử chuyển động KHVĐT không bị lệch phương qua thấu kính từ B.từ trường thấu kính từ tác dụng lên điện tử chuyển động làm lệch phương truyền chùm điện tử tương tự thấu kính làm lệch phương ánh sàng C.chùm điện tử không bị nhiễu xạ chùm a/s k/n phân li khvđt cao khv cổ điển D.mục đích việc gia tốc chùm điện tử vận tốc chùm điện tử lớn k/n phân li KHVĐT cao 5.Nhận xét trình cảm thụ màu sắc mắt A.thị giác scoto có tb que tham gia nên ko cho cảm giác màu B.thị giác photo có tb nón tham gia nên cho cảm giác màu C.cảm giác màu sắc tổng hợp từ số lượng loại tb nón khác bị kích thích D.để có cảm giác màu phải có đủ loại tb nón 6.Bản chất lan truyền điện hoạt động A.sự lan truyền sóng điện từ B.sự kích hoạt nối tiếp vùng cạnh tb C.sự lan truyền sóng học mt đàn hồi D.dòng điện trg mt điện li phía màng tb 7.ứng dụng sau không thực dùng phương pháp nguồn chiếu xạ A.thăm dò chức mô quan B.chuẩn đoán bệnh C.định lượng yếu tố đa vi lượng mô sinh học D.tiêu diệt tb 8.điều kiện sảy tác động quang động lực chất hoạt hóa phải có A.khả lân quang B.khả huỳnh quang C.phổ tác dụng trùng phổ hấp thụ chất D.phổ hấp thụ trùng phổ chất 9.hiện tượng xảy tập hợp nguyên tử có liên quan đến phát xạ laze A.hiện tượng đảo ngược mật độ cư trú B.hiện tượng phát xạ huỳnh quang C.hiện tượng tự phát D.hiện tượng phát xạ lân quang 10.tại synap hóa,ĐTHĐ màng trc synap gây nên A.sự di chuyển phân tử dẫn truyền thần kinh có khe synap B.sự khử cực phân cực vượt mức màng sau synap C.sự mở kênh Na+ thụ thể màng sau syanap D.sự phóng phân tử dẫn truyền tk vào khe synap 11.nhận xét tương tác hạt vi mô điện tích với vật chất A.vận tốc hạt vi mô lớn xs gây ion hóa nhỏ B.khối lượng hạt vi mô lớn xs gây ion hóa nhỏ C.càng cuối quĩ đạo mật độ ion hóa tuyến tính nhỏ D điện tích hạt vi mô lớn xs gây ion hóa nhỏ 12.sự kiện sảy tác dụng quang động lực A.khi chất màu chuyển từ mức kích thích singlet mức bền triplet lược dc truyền cho oix B.oxy hấp thụ photon nhảy lên mức singlet C.khi chất màu chuyển từ mức kích thích triplet mức bền lược dc truyền cho oxi D.chất màu hấp thụ photon nhảy lên mức triplet 13.điện tâm đồ người so với người khác A.luôn giống đơn sóng chu kì điện tim B.đồng thời khoảng đơn sóng C.khác biên độ đơn sóng 14.tổn thương t/d xạ ion hóa:1-t/d vs nc tạo gốc có tính oxy hóa mạnh,tức có xu hướng lấy điện tử phân tử khác,2-bị điện tử phân tử hữu quan trọng trog tb đứt gãy thông tin bị ảnh hưởng A.2 kết B.1 đúng,2 sai C.1,2 thuộc chỗ D.1 gây nên 15.trong trình tạo thành điện hoạt động tb tim bình thường A.tính thấm với Na+ giảm đột ngột tb thần kinh làm pha phân cực kéo dài B.tính thấm với Ca++ tăng giảm chậm làm pha tái phân cực kéo dài Ctính thấm với K+ tăng tăng chậm làm pha tái phân cực kéo dài D.tính thấm với Ca++ tăng đột biến làm pha tái phân cực ngắn 16.ảnh căt lớp thuộc tín hiệu là…1… cho biết cấu trúc phân tử thể tích tức 2… A.1-tín hiệu cảm ứng tự FDI,2-chứa nhiều loại chất dịch tủy B.1-tín hiệu cảm ứng suy giảm tự FDI,2-mật độ proton C.1-thời gian hồi phục T1,T2, 2-chứa nhiều hay proton D 1-thời gian hồi phục T1,T2, 2-loại hạt nhân phân tử nghiên cứu 17.tác dụng phận máy phát laze A.hộp cộng hưởng có tác dụng tạo chùm tia laze có tính định hướng cao nhờ tượng cộng hưởng B.bơm lượng nhằm tạo số lớn nguyên tử kích thích C.bơm lượng nhằm cung cấp NL để nguyên tử di chuyển mt hoạt động laze D.mt hoạt động laze có t/d cung cấp nguyên tử trạng thái siêu bền định hướng chùm laze phát xạ 18.xác định biện pháp hiệu để giảm liều chiếu xạ lên nhân viên y tế A.giảm thời gian tiếp xúc C.tăng k/c tới nguồn B.chọn nguồn xạ có chu kì bán rã thích hợp D.dùng chắn thích hợp 19.đặc điểm mắt cận thị A.khoảng biến thiên độ tụ mắt cận nhỏ mắt thường B.mặt phăng tiêu mắt ước lược nằm trc võng mạc C.độ tụ mắt cận nhỏ thường D.khoảng nhìn rõ mắt cận nhỏ mắt thường nên mắt cận nhìn gần tốt 20.yếu tố không ảnh hưởng tới cảm giác màu sắc vật quan thị giác A.t/c hấp thụ phản xạ a/s vật B.kích thước vật quan sát C.thời gian a/s tác dụng lên mắt D.cường độ a/s 21.cơ sở chế tác dụng trực tiếp xạ ion hóa lên thể sống A.sự xuất gốc tự gốc H202 mt B.kích thích loại phân tử kể đại phân tử hữu C.ảnh hưởng nồng độ oxy hiệu ứng sinh học chiếu xạ D.a/h hàm lượng nc nhiệt độ hiệu ứng sinh học chiếu xạ 22.nhận xét xạ hãm phổ lượng tia X A.k/n đâm xuyên photon thuộc xạ hãm tương đương tia tử ngoại B.năng lượng photon xạ hãm phải nhỏ động điện tử dc gia tốc điện trg C.bức xạ hãm nhận bc sóng không liên tục D.năng lượng photon thuộc xạ hãm phụ thuộc số điện tử bắn phá bia 23.khi hấp thụ a/s nguyên tử hay phân tử chuyển từ A.kích thích singlet xuống triplet phát NL dư thừa xạ nhiệt B.trạng thái triplet len singlet C.trạng thái lên kích thích triplet D.trạng thái singlet lên singlets kích thích 24.nhận xét cấu tạo chức mắt theo quan điểm hình học A.tiêu điểm mắt ước lược nằm võng mạc B.chùm sáng trắng bị hấp thụ chọn lọc trc đến võng mạc làm giảm tượng cầu sai C.thủy tinh thể có chiết suất lớn khiến mt suốt nhãn cầu có độ tụ đáng kể D.đồng tử có R hẹp nên hạn chế tượng sắc sai 25.về vật liệu che chắn nguồn neutron A.các kl nặng có kn bắt tốt chúng làm cho neutron tạo đồng vị ko phóng xạ B.nguyên tố B10 dc pha vào kl để bắt neutron pư tạo C12 tia beta C.nguyên tố B10 dc pha vào kl để bắt neutron pư tạo Li7 tạo hạt anpha D.các kl nặng ko dùng che chắn neutron có k/n đâm xuyên cao [...]... bị mất nc và teo lại 100.quá trình quang sinh là quá trình bắt đầu với …1… của phân tử sinh học và kết thúc với sự xuất hiện các …2… Trong các tb và tổ chức của cơ thể sinh vật A.sự phát quang, hiệu ứng sinh học ko phục hồi B.các phản ứng quang hóa,tổn thương sinh lí chức năng C.sự hấp thụ a/s, tổn thương sinh lí chức năng ko phục hồi D.sự hấp thụ a/s,hiệu ứng sinh học 101.biên độ và dạng của ĐTHĐ gần... A.phương pháp xử lí tiêu bản B.các thông số của thấu kính C.tính chất của mt đặt tiêu bản D.bươc sóng của chùm tia tới 110.tổn thương tổ chức sinh học dưới tác dụng của bức xạ ion hóa phụ thuộc vào:1-loại bức xạ,2-suất liều hấp thụ và phân bố các đợt chiếu,3-tổng hợp liều hấp thụ,4-loại tổ chức sinh học bị chiếu A.1,2,3,4 B.1,2,3 C.2,3,4 D.1,2,4 111.quá trình nào dưới đây chỉ có thể sinh ra nhiệt lượng... truyền A.quá trình quang sinh, quang năng,hóa năng,xung điện thế hoạt động B.quá trình phân hủy sắc tố thị giác,quang năng ,điện năng,cảm giác sáng C.quá trình quang sinh, sắc tố thị giác ,vitamin A,xung điện thế hoạt động D.phản ứng sinh lí chức năng,hóa năng,điện năng,sự biến thiên các dòng ion qua màng 103.ĐTHĐ được lan truyền là nhờ:1-sự kích hoạt nối tiếp các vùng cạnh nhau trên màng tb,2-sự xuất... kích thích,cường độ và bản chất tác nhân kích thích B.trag thái sinh lí của tb,bản chất của kích thích C.cường độ bản chất tác nhân kích thích,tính chất tb kích thích D.tính chất tb kích thích,time kích thích 102.quá trình nhìn sảy ra ở mắt có bản chất là…trong đó sự biến đổi…thành…dẫn đến sự xuất hiện…có khả năng lan truyền A.quá trình quang sinh, quang năng,hóa năng,xung điện thế hoạt động B.quá trình... ra nhiệt lượng thứ cấp A.quá trình biến đổi NL thức ăn thành các dạng năng lượng có thể dừng được B.quá trình sinh công đẻ thực hiện các chức năng như hô hấp tuần hoàn C.quá trình như nâng vật nặng D.cả 3 quá trình trên 112.tác dụng của quang đọng lực là sự tổn thương……một độ chức năng sinh lí và cấu trúc dưới tác dụng của ….với sự có mặt của……… A.có thể hồi phục ,bức xạ ion hóa,oxi+chất màu B.có thể... độ của nguồn phóng xạ nhỏ không gây hại cho con người C.bức xạ phát ra từ đồng vị phóng xạ trong cơ thể cho ta hình ảnh rõ nét cấu trúc tb bên trong D.đòng vị bền và ĐVPX tham gia vào mỗi quá trình sinh lí sinh hóa là như nhau trong tổ chức sống 116.thẩm thấu là quá trình vận chuyển….qua…2 dung dịch có thành phần khác nhau khi không có lực ngoài như trọng lực lực điện trường động lực của quá trình này... lên cơ thể sống A.sự xuất hiện gốc tự do và gốc H202 trong mt B.kích thích hoặc mọi loại phân tử kể cả đại phân tử hữu cơ C.ảnh hưởng nồng độ oxy đối với các hiệu ứng sinh học do chiếu xạ D.a/h hàm lượng nc và nhiệt độ đối với các hiệu ứng sinh học do chiếu xạ 22.nhận xét về bức xạ hãm trong phổ năng lượng tia X A.k/n đâm xuyên photon thuộc bức xạ hãm tương đương tia tử ngoại B.năng lượng của photon bức... khúc xạ nhiễu xạ… C.tốc độ lan truyền trong các mt # nhau có v khác nhau và ko phụ thuộc nhiệt độ D.cường độ âm thay đổi tỉ lệ nghịch với khoảng cách tơi nguồn 76.đại lượng độc lập với cá điều kiện vật lí của mt A.v âm B.f C.bước sóng D.cường độ âm 77.sóng âm A.là sóng dọc lan truyền trong mọi môi trường B.là sóng ngang lan truyền trong mt đàn hồi có f từ 16-20000Hz C.là sóng ngang lan truyền trong mọi... xạ A.tăng khoảng cách tới nguồn làm giảm liều hấp thụ B.sử dụng vật liệu chắn có hệ số hấp thụ cao C.rút ngắn time tiếp xúc với nguồn nhằm giảm liều chiếu D.cả 3 đáp án đứng 118.tổn thương các tổ chức sinh học dưới tác dụng của các bức xạ ion hóa không phụ thuộc A.cơ chế tác dụng trực tiếp hay gián tiếp C.loại bức xạ ion hóa B.liều tác dụng D.time tác dụng 119.nhận xét về quá trình vận chuyển vật chất... có thể tồn tại đối với chất đó B.bề rộng hình dáng phổ hấp thụ phụ thuộc vào mức độ phức tạp của chất nghiên cứu C.xác suất chuyển của điện tử tới phân mức năng lượng xác định nào đó tuân theo nguyên lí Pau và phụ thuộc hoàn toàn vào cấu trúc phân tử D.sự hấp thụ ánh sáng của chất nghiên cứu phụ thuộc vào tính chất của mt bao quanh chúng 3.đặc điểm của mắt lão A.mắt lão nặng có độ tụ khá lớn B.khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm lí sinh y1 , trắc nghiệm lí sinh y1 , trắc nghiệm lí sinh y1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay