Tin học tiết 17 sử dụng hàm để tính toán

32 221 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:22

Hãy nêu b ớc nhập công thức ? Từ đâu biết ô chứa công thức hay chứa liệu cố định ? Hàm công thức đợc định nghĩa từ trớc Hàm đợc sử dụng để thực tính toán theo công thức với giá trị liệu cụ thể Sử dụng hàm có sẵn chơng trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng, nhanh gọn Các tham số thay đổi ngời sử dụng nhng hàm thay đổi đợc không ? Các hàm đợc thiết kế sẵn, có cú pháp riêng sử dụng ta phải tuân thủ theo cú pháp = (Danh sách tham s) Các tham số đợc liệt kê cặp dấu () cách dấu phẩy (,) Tên hàm có cần phải phân biệt chữ hoa hay chữ thờng không? Tên hàm không cần phân biệt chữ hoa hay thờng, nhng phải viết tên hàm a) Hàm tính tổng Hàm tính tổng dãy số có tên SUM Hàm SUM đợc nhập vào ô tính nh sau: Ví dụ1: Tính tổng số : 15,25,35 = SUM(15,25,35) Kết :75 Trong ô A5 có liệu số : 19 Trong ô B8 có liệu số : 31 Tính tổng nội dung hai ô A5 B8 Nhập vào nội dung: =Sum(A5,B8) Kết : 50 Đặc biệt, hàm SUM cho phép sử dụng địa khối công thức tính Điều làm đơn giản việc liệt kê giá trị tính toán Giả sử ta có giá trị địa sau A1, B2, C3, D4:D10 Dùng SUM để tính tổng =SUM(A1,B2,C3,D4:D10) Kết : 176 B) Hàm tính trung bình cộng Hàm tính trung bình cộng dãy số có tên AVERAGE Hàm AVERAGE đợc nhập vào ô tính nh sau: Ví dụ1: Tính trung bình cộng số 128,147,265 Ta nhập hàm : = AVERAGE (128,147,265) Kết : 180 Tình trung bình cộng số khối địa từ A1 đến A5 tơng ứng với số sau:120,130,140,150,160 B2 =170 ,180 Nhập vào công thức: =AVERAGE(A1:A5,B2,180) Kết :1050 Nếu ô tính có ký hiệu ### điều có ý nghĩa ? A Công thức vừa nhập sai Excel thông báo lỗi B Hàng chứa ô có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số C Cột chứa ô có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số D Hoặc B C Các cách nhập hàm sau không ? A =SUM(5,A3,B1); B =SUM(5,A3,B1); C =sum(5,A3,B1); D =SUM (5,A3.B1) Trong chơng trình bảng tính : A Hàm đợc định nghĩa từ trớc B Hàm đợc thay đổi ngời sử dụng C Hàm có sẵn chơng trình giúp việc tính toán dễ dàng nhanh chóng D A.C Có cách nhập hàm vào ô tính A Một cách B Ba cách C Hai cách D Bốn cách Giả sử phải tính tổng ô liên tiếp A1,A2,A3,A4,A5 lần lợt chứa số sau 10,20,30,40,50 Em cho biết công thức đúng: A =SUM(A1:A5) B =SUM(A1,A5) C = SAM (A1, A5) D = sum(A1:A2:A3:A4:A5) Viết cú pháp hàm, sử dụng hàm để tính kết hợp số địa ô tính nh địa khối công thức Chuẩn bị học sau: Một số hàm bang tính Xin chân thành cảm ơn thầy cô Kính chúc thầy cô Xin chân thành can ơn thầy cô Mạnh khoẻ Thành công Hạnh phúc [...]... biệt, hàm SUM còn cho phép sử dụng địa chỉ các khối trong công thức tính Điều này làm đơn giản việc liệt kê các giá trị khi tính toán Giả sử ta có các giá trị của các địa chỉ sau A1, B2, C3, và D4:D10 Dùng SUM để tính tổng =SUM(A1,B2,C3,D4:D10) Kết quả : 176 B) Hàm tính trung bình cộng Hàm tính trung bình cộng của một dãy các số có tên là AVERAGE Hàm AVERAGE đợc nhập vào ô tính nh sau: Ví dụ1: Tính. .. có dữ liệu số là : 40 Tính tổng của nội dung hai ô A1 và B1 bằng cách sử dụng sử dụng nút lệnh Insert Function ở trên thanh công thức Kết quả : 55 a) Hàm tính tổng Hàm tính tổng của một dãy các số có tên là SUM Hàm SUM đợc nhập vào ô tính nh sau: Ví dụ1: Tính tổng của 3 số : 15,25,35 = SUM(15,25,35) Kết quả :75 Trong ô A5 có dữ liệu số là : 19 Trong ô B8 có dữ liệu số là : 31 Tính tổng của nội dung... Tính trung bình cộng của 3 số 10,20,30 Ta sử dụng công thức sau đây : =(10+20+30)/3 Chơng trình bảng tính có hàm AVERAGE giúp ta tính công thức trên bằng cách: = AVERAGE (10,20,30) Kết quả :20 Ví dụ 2: Trong ô A1 có dữ liệu số là :50 Trong ô A5 có dữ liệu số là :10 Tính trung bình cộng của nội dung hai ô A1 và A5 bằng cách sử dụng hàm có sẵn Ta nhập nh sau : = AVERAGE (A1,A5) Kết quả : 30 2 Để sử dụng. .. hoặc C Các cách nhập hàm nào sau đây không đúng ? A =SUM(5,A3,B1); B =SUM(5,A3,B1); C =sum(5,A3,B1); D =SUM (5,A3.B1) Trong chơng trình bảng tính : A Hàm đợc định nghĩa từ trớc B Hàm đợc thay đổi bởi ngời sử dụng C Hàm có sẵn trong chơng trình giúp việc tính toán dễ dàng nhanh chóng D A.C đúng Có mấy cách nhập hàm vào ô tính A Một cách B Ba cách C Hai cách D Bốn cách Giả sử phải tính tổng các ô liên... Để sử dụng hàm em cần nhập hàm đó vào một ô tính Để nhập hàm ta nhập nh sau: Có hai cách nhập Nhập trực tiếp nh một công thức vào ô tính Cách này đòi hỏi phải nhớ cú pháp của hàm Giống nh với công thức, dấu = ở đầu là kí tự bắt buộc Tình tổng các số trong khối địa chỉ từ A1 đến A5 tơng ứng với các số sau: 10,20,30,40,50 Nhập vào nội dung: =Sum(A1:A5) Kết quả : 150 Nhập hàm bằng cách sử dụng nút lệnh... hãy cho biết công thức nào là đúng: A =SUM(A1:A5) B =SUM(A1,A5) C = SAM (A1, A5) D = sum(A1:A2:A3:A4:A5) Viết đúng cú pháp các hàm, sử dụng các hàm để tính kết hợp các số và địa chỉ ô tính cũng nh địa chỉ các khối trong công thức 1 2 Chuẩn bị giờ học sau: Một số hàm trong bang tính Xin chân thành cảm ơn các thầy cô Kính chúc thầy cô Xin chân thành can ơn các thầy cô Mạnh khoẻ Thành công Hạnh phúc ... nhập vào ô tính nh sau: Ví dụ1: Tính trung bình cộng của 3 số 128,147,265 Ta nhập hàm : = AVERAGE (128,147,265) Kết quả : 180 Tình trung bình cộng các số trong khối địa chỉ từ A1 đến A5 tơng ứng với các số sau:120,130,140,150,160 và B2 =170 ,180 Nhập vào công thức: =AVERAGE(A1:A5,B2,180) Kết quả :1050 Nếu trong một ô tính có các ký hiệu ### điều đó có ý nghĩa gì ? A Công thức vừa nhập sai và Excel
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học tiết 17 sử dụng hàm để tính toán , Tin học tiết 17 sử dụng hàm để tính toán , Tin học tiết 17 sử dụng hàm để tính toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay