ÔN tập về dấu câu

23 207 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:22

TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung ôn tập: 1.Công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than * Ngữ liệu 1(149): a.Ôi mày ( ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn (Theo Tô Hoài) b Con có nhận không ( ) (Theo Tạ Duy Anh) c Cá ơi, giúp với ( ) thương với (Theo Ông lão đánh cá cá vàng) d Giờ chớm hè ( ) cối um tùm ( ) làng thơm ( ) (Theo Duy Khán) TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung ôn tập: 1.Công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than * Ngữ liệu 1(149): a.Ôi mày (!) ( ) Chú Chú mày mày có có lớn lớn mà mà chẳng chẳng có có khôn khôn (Theo Tô Hoài) b Con có nhận không ( ) (Theo Tạ Duy Anh) c Cá ơi, giúp với ( ) thương với (Theo Ông lão đánh cá cá vàng) d Giờ chớm hè ( ) cối um tùm ( ) làng thơm ( ) (Theo Duy Khán) TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung ôn tập: 1.Công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than * Ngữ liệu 1(149): a.Ôi thôicó màyraơicon ( ) không Chú mày b Con nhận (? )có lớn mà chẳng có khôn (Theo Tạ Duy(Theo Anh) Tô Hoài) b Con có nhận không ( ) (Theo Tạ Duy Anh) c Cá ơi, giúp với ( ) thương với (Theo Ông lão đánh cá cá vàng) d Giờ chớm hè ( ) cối um tùm ( ) làng thơm ( ) (Theo Duy Khán) TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung ôn tập: 1.Công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than * Ngữ liệu 1(149): a.Ôi mày ( ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn c Cá ơi, giúp với ( !) thương với (!) (Theo Tô Hoài) (Theo Ông lão đánh cá cá vàng) b Con có nhận không ( ) (Theo Tạ Duy Anh) c Cá ơi, giúp với ( ) thương với (Theo Ông lão đánh cá cá vàng) d Giờ chớm hè ( ) cối um tùm ( ) làng thơm ( ) (Theo Duy Khán) TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung ôn tập: 1.Công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than * Ngữ liệu 1(149): a.Ôi mày (! ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn (Theo(.) Tô Hoài) d Giờ chớm hè (.) cối um tùm (.) làng thơm (Theo Duy Khán) b Con có nhận không ( ?) (Theo Tạ Duy Anh) c Cá ơi, giúp với (!) thương với (!) (Theo Ông lão đánh cá cá vàng) d Giờ chớm hè (.) cối um tùm (.) làng thơm (.) (Theo Duy Khán) TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: 1.Công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than * Ngữ liệu 1(149): ⇒Kết luận: 1.*Lưu Côngý dụng dấu chấm, dấubiệt chấm hỏi, dấu chấm than nhữngcủa trường hợp đặc -> Thông thường, dấu chấm đặt cuối câu trần thuật, dấu chấm hỏi đặt cuối câu nghi vấn dấu chấm than Công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than đặt cuối câu cầu khiến, câu cảm thán -> Thông thường, dấu chấm đặt cuối câu trần thuật, dấu chấm hỏi đặt cuối câu nghi vấn dấu chấm than đặt cuối câu cầu khiến, câu cảm thán TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: 1.Công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than * Ngữ liệu 1(149): *Ngữ liệu 2: (149,150) a Tôi phải bảo: -Được, nói thẳng thừng […] Rồi, với điệu khinh khỉnh, mắng: […] Thôi, im điệu hát mưa dầm sùi sụt b AFP đưa tin theo cách ỡm ờ: “Họ 80 người sức lực tốt gầy” (! ?) (Theo Nguyễn Tuân) TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: 1.Công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than *Ngữ liệu 1(149): *Ngữ liệu 2: (149,150) Kết luận: Công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than -> Thông thường, dấu chấm đặt cuối câu trần thuật, dấu chấm hỏi đặt cuối câu nghi vấn dấu chấm than đặt cuối câu cầu khiến, câu cảm thán Tuy vậy, có lúc người ta dùng dấu chấm cuối câu cầu khiến đặt dấu chấm hỏi, dấu chấm than ngoặc đơn vào sau ý hay từ ngữ định để biểu thị thái độ nghi ngờ chấm biếm ý hay nội dung từ ngữ TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: 1.Công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than Chữa số lỗi thường gặp 2.1 So sánh cách dùng dấu câu a So sánh cách dùng dấu câu a.1 “Đệ kỳ quan Phong Nha” nằm quần thể hang động thuộc khối núi đá vôi Kẻ Bàng miền tây Quảng Bình Có thể tới Phong Nha dễ dàng hai đường […] (Trần Hoàng) TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: 1.Công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than Chữa số lỗi thường gặp 2.1 So sánh cách dùng dấu câu a So sánh cách dùng dấu câu a.1 “Đệ kỳ quan Phong Nha” nằm quần thể hang động thuộc khối núi đá vôi Kẻ Bàng miền tây Quảng Bình Có thể tới Phong Nha dễ dàng hai đường […] (Trần Hoàng) a.2 “Đệ kỳ quan Phong Nha” Nằm quần thể hang động thuộc khối núi đá vôi Kẻ Bàng miền tây Quảng Bình, tới Phong Nha dễ dàng hai đường TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: 1.Công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than Chữa số lỗi thường gặp 2.1 So sánh cách dùng dấu câu a So sánh cách dùng dấu câu b.1 Nơi có nétPhong hoangNha” sơ, bínằm hiểm, lại quần vừa a.1 “Đệ nhấtvừa kỳ quan thểthanh hang thoát giàukhối chấtnúi thơ động thuộc đá vôi Kẻ Bàng miền tây Quảng Bình b.2 Nơitớiđây vừa có nétrấthoang sơ, bí hiểm, Có thể Phong Nha dễ dàng hai lại convừa đường […] thoát giàu chất thơ (Trần Hoàng) (Trần Hoàng) TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: 1.Công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than Chữa số lỗi thường gặp 2.1 So sánh cách dùng dấu câu a So sánh cách dùng dấu câu b.2 b.1 Nơi vừa có nét hoang sơ, bí hiểm, lại vừa thoát thoát và giàu giàu chất chất thơ thơ (Trần Hoàng) TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: 1.Công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than Chữa số lỗi thường gặp 2.1 So sánh cách dùng dấu câu 2.2 Chữa lỗi dùng dấu câu a.Tôi chẳng tìm thấy nột khiếu gì? Và không hiểu thân với mèo trước nữa? Chỉ cần lỗi nhỏ gắt um lên b Tôi chẳng tìm thấy khiếu Và không hiểu thân với mèo trước Chỉ cần lỗi nhỏ gắt um lên! => Tôi chẳng tìm thấy khiếu Và không hiểu thân với mèo trước Chỉ cần lỗi nhỏ gắt um lên TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: II Luyện tập Đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp đoạn văn sau Tuy Mùaxuân xuânđã đãđiểm điểmcác Tuy rét rét vẫn kéo kéo dài, dài, mùa mùa xuân xuân đã đến đến bến bến bờ bờ sông sông Lương Lương.mùa chùm chùm hoa hoa gạo gạo đỏ đỏ mọng mọng lên lên những cành cành cây gạo gạo chót chót vót vót giữa trời trời và trải trải màu màu lúa lúa non Trênnhững non sáng sáng dịu dịu lên lên khắp khắp mặt mặt đất đất mới cách cách ít còn trần trần trụi trụi đen đen xám xám mịnmơn hồng mơncác mởn, vòm năm quanh nămum xanh um bãi đất bãi phùđất sa phù mịn sa hồng mởn, vòmcác quanh xanh dần dầnmàu chuyển mộtphấn lớp bụi phấn chuyển lốmmàu đốm,lốm nhưđốm, đượcnhư rắcđược thêmrắc mộtthêm lớp bụi vàng vàng vườn vườn nhãn, vườn trổ vải hoa trổMùa hoa […] xuân đến Những nhãn, vườn vải […] xuânMùa đến buổi chiều buổi hửngchiều ấm, hửng ấm, chim én đàntừchim én từ dãyđằng núi biếc đằng bayvòng tới, lượn đàn dãy núi biếc xa bay tới,xa lượn vòng bếnnhững đò, bến đuổi xậpnhững xè bênmài khóingày Những mưa phùn, đuổiđò, xập xè bên nhàmài tỏa nhà khóitỏa mưangày phùn, người ta người ta thấy bãi soilên dàiđây nổiđó lênở sông, giang, thấy mấytrên bãi soi dài giữađó sông, giang, sếu cao cao gần người, không biếttheo từ đâu về,lững theothững bước lững thững bước gần sếu người, từ đâu về, thấp thoáng thấp bụixóa mưa Cócảnhững buổi, quãng trongthoáng bụi mưa trắng có trắng nhữngxóa buổi, quãng sông phía gần sông chânphía núi gần chân rợp đinghìn hàng đôi cánh đàn sâm cầm tấp sà núi rợp hàng đôinghìn cánh đàn sâm cầm tới tấp sàtới xuống, xuống, chẳng khác đám mâyrụng rụng xuống, biếncác chẳng khác đám mây xuống, tan biếntan đầmcác bãiđầm rậm bãi rạp lau sậy rạp rậm lau sậy (Theo (Theo Nguyễn Nguyễn Đình Đình Thi) Thi) TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: II Luyện tập Đối thoại có dấu chấm hỏi dùng chưa không? Vì sao? - Bạn đến thăm động Phong Nha chưa? (Đ) - Chưa? (S) Thế bạn đến chưa? (Đ) - Mình đến Nếu tới đó, bạn hiểu người lại thích đến thăm động vậy? (S) Hãy đặt đấu chấm than vào cuối câu thích hợp: - ĐỘng Phong Nha “Đệ kì quan” nước ta (!) - Chúng xin mời bạn đến thăm động Phong Nha quê (!) - Động Phong Nha cất giữ bao điều huyền bí, thú vị, hấp dẫn mà (.) người chưa biết hết TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: II Luyện tập Đối thoại có dấu chấm hỏi dùng chưa không? Vì sao? - Bạn đến thăm động Phong Nha chưa? (Đ) - Chưa? (S) Thế bạn đến chưa? (Đ) - Mình đến Nếu tới đó, bạn hiểu người lại thích đến thăm động vậy? (S) Hãy đặt đấu chấm than vào cuối câu thích hợp: - ĐỘng Phong Nha “Đệ kì quan” nước ta (!) - Chúng xin mời bạn đến thăm động Phong Nha quê (!) - Động Phong Nha cất giữ bao điều huyền bí, thú vị, hấp dẫn mà (.) người chưa biết hết TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: II Luyện tập Đặt dấu câu thích hợp vào chỗ có dấu ngoặc đơn đây: Chị Cốc liền quát lớn: -Mày nói ( (?) ) - Lạy chị, em nói đâu ( )(!) Rồi Dế Choắt lủi vào ( ) (.) - Chối ((?) ) Chối Chốinày này( ) (!) chối chối nàynày ( ) (!) Mỗi câu “chối này” chị Cốc lại giáng mỏ xuống ( ) (.) (Theo Tô Hoài) TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: II Luyện tập Đặt dấu câu thích hợp vào chỗ có dấu ngoặc đơn đây: Chị Cốc liền quát lớn: -Mày nói ( (?) ) - Lạy chị, em nói đâu ( )(!) Rồi Dế Choắt lủi vào ( ) (.) - Chối ((?) ) Chối Chốinày này( ) (!) chối chối nàynày ( ) (!) Mỗi câu “chối này” chị Cốc lại giáng mỏ xuống ( ) (.) (Theo Tô Hoài) TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: II Luyện tập Công dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than -> Thông thường, dấu chấm đặt cuối câu trần thuật, dấu chấm hỏi đặt cuối câu nghi vấn dấu chấm than đặt cuối câu cầu khiến, câu cảm thán -> Tuy vậy, có lúc người ta dùng dấu chấm cuối câu cầu khiến đặt dấu chấm hỏi, dấu chấm than ngoặc đơn vào sau ý hay từ ngữ định để biểu thị thái độ nghi ngờ chấm biếm ý hay nội dung từ ngữ TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: II Luyện tập * Hướng dẫn nhà - Học thuộc kết luận - Làm tập (SGK trang 152) - Chuẩn bị bài: Ôn tập dấu câu (dấu phẩy) TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: II Luyện tập * Hướng dẫn nhà - Học thuộc kết luận - Làm tập (SGK trang 152) - Chuẩn bị bài: Ôn tập dấu câu (dấu phẩy) [...]... từ ngữ đó TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: II Luyện tập * Hướng dẫn về nhà - Học thuộc kết luận - Làm bài tập 5 (SGK trang 152) - Chuẩn bị bài: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: II Luyện tập * Hướng dẫn về nhà - Học thuộc kết luận - Làm bài tập 5 (SGK trang 152)... 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: II Luyện tập Công dụng của dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than -> Thông thường, dấu chấm được đặt ở cuối câu trần thuật, dấu chấm hỏi đặt ở cuối câu nghi vấn và dấu chấm than được đặt ở cuối câu cầu khiến, câu cảm thán -> Tuy vậy, cũng có lúc người ta dùng dấu chấm ở cuối câu cầu khiến và đặt các dấu chấm hỏi, dấu. .. 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: 1.Công dụng của dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than 2 Chữa một số lỗi thường gặp 2.1 So sánh cách dùng dấu câu a So sánh cách dùng dấu câu b.2 b.1 Nơi đây vừa có nét hoang sơ, bí hiểm, lại vừa rất thanh thoát thoát và và giàu giàu chất chất thơ thơ (Trần Hoàng) TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu. .. Kẻ Bàng ở miền tây Quảng Bình, có thể tới Phong Nha rất dễ dàng bằng hai con đường TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: 1.Công dụng của dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than 2 Chữa một số lỗi thường gặp 2.1 So sánh cách dùng dấu câu a So sánh cách dùng dấu câu b.1 Nơi đây có nétPhong hoangNha” sơ, bínằm hiểm, lại quần vừa rất a.1 “Đệ nhấtvừa kỳ quan...TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: 1.Công dụng của dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than 2 Chữa một số lỗi thường gặp 2.1 So sánh cách dùng dấu câu a So sánh cách dùng dấu câu a.1 “Đệ nhất kỳ quan Phong Nha” nằm trong quần thể hang động thuộc khối núi đá vôi Kẻ Bàng... Và không hiểu sao tôi không thể thân với mèo như trước kia nữa Chỉ cần một lỗi nhỏ ở nó là tôi gắt um lên TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: II Luyện tập 1 Đặt dấu chấm vào những chỗ thích hợp trong đoạn văn sau đây Tuy Mùaxuân xuânđã đãđiểm điểmcác các Tuy rét rét vẫn vẫn kéo kéo dài, dài, mùa mùa xuân xuân đã đã đến đến bến bến bờ bờ sông sông... con người vẫn chưa biết hết TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: II Luyện tập 4 Đặt dấu câu thích hợp vào chỗ có dấu ngoặc đơn dưới đây: Chị Cốc liền quát lớn: -Mày nói gì ( (?) ) - Lạy chị, em nói gì đâu ( )(!) Rồi Dế Choắt lủi vào ( ) (.) - Chối hả ((?) ) Chối Chốinày này( ) (!) chối chối nàynày ( ) (!) Mỗi câu “chối này” chị Cốc lại giáng một mỏ... xuống ( ) (.) (Theo Tô Hoài) TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: II Luyện tập 4 Đặt dấu câu thích hợp vào chỗ có dấu ngoặc đơn dưới đây: Chị Cốc liền quát lớn: -Mày nói gì ( (?) ) - Lạy chị, em nói gì đâu ( )(!) Rồi Dế Choắt lủi vào ( ) (.) - Chối hả ((?) ) Chối Chốinày này( ) (!) chối chối nàynày ( ) (!) Mỗi câu “chối này” chị Cốc lại giáng một mỏ... Thi) TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: II Luyện tập 2 Đối thoại dưới đây có dấu chấm hỏi nào dùng chưa đúng không? Vì sao? - Bạn đến thăm động Phong Nha chưa? (Đ) - Chưa? (S) Thế còn bạn đã đến chưa? (Đ) - Mình đến rồi Nếu tới đó, bạn mới hiểu vì sao mọi người lại thích đến thăm động như vậy? (S) 3 Hãy đặt đấu chấm than vào cuối câu thích hợp:... hết TIẾT 130: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) I Nội dung kiến thức: II Luyện tập 2 Đối thoại dưới đây có dấu chấm hỏi nào dùng chưa đúng không? Vì sao? - Bạn đến thăm động Phong Nha chưa? (Đ) - Chưa? (S) Thế còn bạn đã đến chưa? (Đ) - Mình đến rồi Nếu tới đó, bạn mới hiểu vì sao mọi người lại thích đến thăm động như vậy? (S) 3 Hãy đặt đấu chấm than vào cuối câu thích hợp:
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập về dấu câu , ÔN tập về dấu câu , ÔN tập về dấu câu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay