wheel of clothes ppt

17 195 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:14

CLOTHES BY HERBER boots boots coat coat gloves gloves jumper jumper What’s this? scarf scarf socks socks hat hat NEXT NEXT boots boots coat coat gloves gloves jumper jumper What’s this? scarf scarf socks socks hat hat NEXT NEXT boots boots coat coat gloves gloves What are these? jumper jumper scarf scarf socks socks hat hat NEXT NEXT boots boots coat coat gloves gloves jumper jumper What’s this? scarf scarf socks socks hat hat NEXT NEXT boots boots coat coat gloves gloves What are these? jumper jumper scarf scarf socks socks hat hat NEXT NEXT boots boots coat coat gloves gloves jumper jumper What’s this? scarf scarf socks socks hat hat NEXT NEXT boots boots coat coat gloves gloves jumper jumper What’s this? scarf scarf socks socks hat hat NEXT NEXT WELL DONE! CONGRATULATIONS! NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT WELL DONE! CONGRATULATIONS!
- Xem thêm -

Xem thêm: wheel of clothes ppt , wheel of clothes ppt , wheel of clothes ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay