classroom language

27 205 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:13

BY HERBER teachers Good morning everybody! teachers Sit down, please! teachers Be quiet, please! teachers Listen to me, please! students I’m sorry, I’m late students May I come in? students Can I clean the blackboard, please? students What page are we on? teachers Open your books at page 10 students Can I sharpen my pencil, please? students Can I go to the toilet, please? Students & teachers What’s the matter? I don’t understand teachers Pay attention, please students Can you help me, please? students How you say this in English? students Can I go to the blackboard, please? Students & teachers Wait a moment, please? students Step aside, please! teachers Where is London? Who knows the answer to this question? students Can I borrow your pencil, please? students What’s the homework? TEACHERs Pack your things away! students May I go out? Students & teachers Goodbye! Bye, see you tomorrow!
- Xem thêm -

Xem thêm: classroom language , classroom language , classroom language

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay