whats the time game

7 160 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:06

It’s three o’clock It’s five o’clock It’s nine o’clock next It’s ten past ten It’s ten past two It’s ten to two next It’s half past nine It’s half past eight It’s half to nine next It’s twenty past eleven It’s twenty past ten It’s twenty to eleven next It’s quarter to nine It’s quarter past nine It’s quarter to three next It’s five to nine It’s quarter to eleven It’s five past nine The end
- Xem thêm -

Xem thêm: whats the time game , whats the time game , whats the time game

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay