comparatives and superlatives ii

13 128 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:05

START Brad Paul Tim Who Who is is older older than than Paul? Paul? Click Click on on the the correct correct picture picture NEXT Brad Paul Tim Who is the youngest? NEXT The cheetah The hare The snail Who is slower than the hare? NEXT The hare The snail The cheetah Who is the fastest? NEXT Bob Dave John Who is stronger than Dave? NEXT Bob John Dave Who is the weakest? NEXT Eiffel tower Big Ben Burj Khalifa Which Which is is lower lower than than Eiffel Eiffel tower? tower? NEXT Eiffel tower Burj Big Ben Khalifa Which is the highest? NEXT Peter Steve Sato Who Who is is fatter fatter than than Peter? Peter? NEXT Steve Peter Sato Who is the fattest? NEXT Luke Rick James Who Who is is worse worse than than Luke? Luke? NEXT Steve Rick James Who is the best? NEXT
- Xem thêm -

Xem thêm: comparatives and superlatives ii , comparatives and superlatives ii , comparatives and superlatives ii

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay