board game simple present

1 128 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:05

START HERE go to school don’t have Go forward spaces gets up listen to music Go back spaces studies drives a car Do ? Go back spaces play computer games clean the house uses the computer doesn’t play soccer Does ? swim goes don’t Go forward spaces read Does ? speaks Go back 10 spaces doesn’t FINISH
- Xem thêm -

Xem thêm: board game simple present , board game simple present , board game simple present

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay