present continuous

14 174 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 19:41

What are they doing? She’s taking photograph He’s using the computer He’s cooking She’s playing tennis He’s eating He’s playing baseball He’s swimming He’s painting She’s doing gymnastics He’s playing soccer He’s fishing He’s reading Dialogue A: What you every day? B: and A: What are you doing now? B: I am
- Xem thêm -

Xem thêm: present continuous , present continuous , present continuous

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay