physical description a ppt baloon game with 18 slides

19 198 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 19:41

PHYSICA L DESCRIPTION G O I have got … hair My teeth are very… His hair is too … Mr Jones is … Our maid is a sweet … lady My eyes are … My doctor has got a grey… She has got … hair I have got … face You are too … to play basketball I have got … He has got … My hair is … I have got a … My skin is … I am … I am so … My sister is so … WELL DONE! [...]...You are too … to play basketball I have got … He has got … My hair is … I have got a … My skin is … I am … I am so … My sister is so … WELL DONE!
- Xem thêm -

Xem thêm: physical description a ppt baloon game with 18 slides , physical description a ppt baloon game with 18 slides , physical description a ppt baloon game with 18 slides

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay