peters family 2 ppt game

10 172 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 19:41

PETER’S FAMILY LET’S PLAY grandfather father grandmother uncle mother aunt PET ER sister brother cousin cousins WHO IS MARK? FATHER UNCLE GRANDFATHER Mark is Peter’s NEXT WHO IS TIM? BROTHER COUSIN FATHER Tim is Peter’s NEXT WHO IS SUSAN? MOTHER AUNT SISTER Susan is Peter’s _ NEXT WHO IS SARA? COUSIN NIECE SISTER Sara is Peter’s _ NEXT WHO ARE PAUL AND PAT? PARENTS COUSINS GRANDPARENTS Paul and Pat are Peter’s _ NEXT WHO IS MARY? AUNT GRANDMOTHER MOTHER Mary is Peter’s _ NEXT MATCH UNCLE COUSIN SISTER FATHER NEXT GOOD BYE GREAT JOB!  ©dorkas
- Xem thêm -

Xem thêm: peters family 2 ppt game , peters family 2 ppt game , peters family 2 ppt game

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay