locations directions ppt

27 410 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 19:41

? BY HERBER Where’s the supermarket? It’s around the corner Where’s the library? It’s across the street Where’s the hospital It’s down the street € Where’s the bank € It’s next to the hospital Where’s the church It’s on the right How I get to the museum? Go straight on Turn left Turn right It’s across from the school How I get to the police station? 1 Go Go two two blocks blocks 2 Turn Turn on on the the right right 3 Go Go one one block block 4 It’s It’s on on the the lef lef Park Avenue How I get to the hospital? Oak Street 1 Go Go to to the the corner corner 2 Turn Turn right right Park Avenue 3 Go Go straight straight on on 4 It’s It’s at at the the corner corner of of Park Park Ave Ave and and Oak Oak St St Oak Street Park Avenue How I get to the stadium? Oak Street 1 Go Go to to the the corner corner 2 Turn Turn right right Park Avenue 3 Go Go two two blocks blocks 4 It’s It’s on on the the right right opposite opposite the the gas gas station station Oak Street Park Avenue How I get to the garage? Oak Street 1 Go Go two two blocks blocks 2 Turn Turn lef lef Park Avenue 4 It’s It’s on on the the right right across across from from the the park park Oak Street THANK YOU FOR YOUR HELP! YOU’RE WELCOME!
- Xem thêm -

Xem thêm: locations directions ppt , locations directions ppt , locations directions ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay