ĐỀ CƯƠNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN

51 514 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:43

ĐỀ CƯƠNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN Câu 1:Sự đời phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin Điều kiện Kinh tế Xã hội -.Thế kỉ 18, CM CN Anh, bước chuyển biến: SX thủ công TBCN ->SX đại CN TBCN, XH h.thành g/cấp vô sản -> năm 40 TK 19 nc Tây Âu có phương thức SX TBCN phát triển mạnh mẽ - Trong xã hội tư bản, xuất hai giai cấp bản, đối lập lợi ích, giai cấp tư sản >< giai cấp vô sản Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân ngày lan rộng, phát triển từ tự phát tới tự giác, từ đấu tranh kinh tế tới đấu tranh trị.: kn công nhân Lyong (1831,1834), phog trào Hiến chương(1835 đến 1848) -> Phong trào cần có lý luận khoa học cách mạng dẫn dắt, soi đường Chủ nghĩa xã hội khoa học C Mác Ph.Ăngghen sáng lập đáp ứng yêu cầu cấp thiết Đồng thời thực tiễn CM tiền đề thực tiễn cho h.thành p.triển CN Mác Tiên đề KH-TN - Vào kỷ XIX, khoa học tự nhiên đạt nhiều thành tựu to lớn, có ba phát minh quan trọng: Thuyết tiến hóa; Định luật bảo toàn chuyển hóa lượng; Thuyết tế bào Các phương pháp nhận thức khoa học như: quy nạp, phân tích, thực nghiệm, tổng hợp thúc đẩy lực tư khoa học không ngừng phát triển Tiền đề Lý luận - Thế kỷ XIX kỷ chứng kiến phát triển mạnh mẽ + triết học cổ điển Đức (tiêu biểu Cantơ, Hêghen, Phoiơbắc) ảnh hưởng đến hình thành TG quan, p.p luận cưa CN Mác, chuyển biến từ TG quan tâm sang vật + kinh tế trị cổ điển Anh (tiêu biểu Ađam Xmít Đavít Ricácđô) Mác, A.ghen kế thừa y.tố KH g.trị LĐ + tư tưởng tiến XD lí luận g.trị thặng dư Nguồn gốc KT dẫn đến diệt vong tất yếu CNTB, đời XHCN + chủ nghĩa xã hội không tưởng (tiêu biểu Xanh Ximông, Rôbớc Ôoen, Sáclơ Phuriê) Mang tinh thần nhân đạo, vạch trần khốn V/C & tinh thần ng LĐ Như vậy, chủ nghĩa Mác đời thành tựu trí tuệ loài người, phản ánh thực tiễn xã hội, đấu tranh giai cấp công nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển cách mạng giới, tất yếu khách quan tiến trình phát triển lịch sử tư tưởng nhân loại Câu 2: vật chất, ý thức : mqh VC & YT, ý nghĩa p.p luận Vật chất: Trong tác phẩm “Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”, VI.Lenin định nghĩa: “Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác” Phân tích - “Phạm trù triết học” khái niệm chung nhất, rộng lớn nhất, để phân biệt vc triết học với vật chất khoa học tự nhiên +Vật chất phạm trù rộng lớn nhất, khái quát nhất, hiểu theo nghĩa hẹp khái niệm vật chất thường dùng khoa học cụ thể hay đời sống hàng ngày + Vật chất với tư cách phạm trù triết học dùng để vật chất nói chung, vô hạn, vô tận, không sinh ra, không đi; đối tượng, dạng vật chất khoa học cụ thể nghiên cứu có giới hạn, có sinh để chuyển hóa thành khác Vì vậy, định nghĩa vật chất đồng với vật thể hay thuộc tính vật chất - Là “thực khách quan”, “tồn không lệ thuộc vào cảm giác” thuộc tính vật chất “Khách quan”, theo Lenin, “cái tồn độc lập với loài người với cảm giác người dù ng có nhạn biết đc hay ko - “Thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh”: giới vật chất tồn độc lập với ý thức người, tồn trừu tượng, mà tồn thực, cụ thể, cảm tính Khi dạng vật chất cụ thể tác động đến người gây cảm giác đem lại cho người nhân thức, YT-sự phản ánh đối vs VC, VC đc YT p.ánh Ý thức Nguồn gốc tự nhiên Theo quan điểm triết học Mác - Lê nin, ý thức thuộc tính dạng vật chất có tổ chức cao óc người mqh ng vs tg khác quan tạo nên h.tượng p/ánh động sáng tạo Bộ óc:Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định ý thức thuộc tính dạng vật chất sống có tổ chức cao óc người, c.năng óc K.q h.đ sinh lí thần kinh óc Mối quan hệ ng vs TG khác quan tạo trình phản ánh động sáng tạo Phản ánh thuộc tính chung, phổ biến đối tượng vật chất Phản ánh lực giữ lại, tái lại hệ thống vật chất đặc điểm hệ thống vật chất khác Trong trình phát triển lâu dài giới vật chất, thuộc tính phản ánh vật chất phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp: Phản ánh vật lý, hóa học: Là hình thức phản ánh đơn giản giới vô sinh, thể qua trình biến đổi cơ, lý, hoá Phản ánh sinh học: Là phản ánh sinh giới giới hữu sinh có nhiều hình thức khác ứng với trình độ phát triển giới sinh vật Phản ánh tâm lý Phản ánh động sáng tạo: hình thức cao phản ánh giới thực, ý thức nảy sinh giai đoạn phát triển cao giới vật chất, với xuất c.người Nguồn gốc xã hội Để ý thức đời, bên nguồn gốc tự nhiên điều kiện định cho đời ý thức nguồn gốc xã hội, thể vai trò lao động, ngôn ngữ • Lao động: Là hoạt động đặc thù người, hoạt động chất người Đó hoạt động chủ động, sáng tạo, có mục đích Lao động đem lại cho người dáng thẳng đứng, giải phóng hai tay Điều với chế độ ăn có thịt thực có ý nghĩa định trình chuyển hoá từ vượn thành người, từ tâm lý động vật thành ý thức Ngôn ngữ: Theo quan điểm triết học Mác - Lê nin ngôn ngữ phương tiện để người giao tiếp xã hội, hệ thống tín hiệu thứ hai, vỏ vật chất tư duy, hình thức biểu đạt tư tưởng Ngôn ngữ yếu tố quan trọng để phát triển tâm lý, tư người xã hội loài người Mối quan hệ vật chất ý thức a/ Vai trò vật chất ý thức - Trong mối quan hệ vật chất ý thức, vật chất có trước, ý thức có sau; vật chất nguồn gốc ý thức; vật chất định ý thức; ý thức phản ánh vật chất - Ý thức người sản phẩm chủ quan tuý, có nguồn gốc từ lực lượng siêu tự nhiên Nó kết phản ánh thực khách quan vào đầu óc người - Các yếu tố tạo thành nguồn gốc tự nhiên xã hội ý thức thân giới vật chất dạng tồn vật chất tạo ra, vật chất nguồn gốc ý thức - Vật chất định biến đổi, phát triển ý thức; biến đổi ý thức phản ánh biến đổi vật chất Vật chất không định nội dung mà định hình thức biểu biến đổi ý thức b Vai trò ý thức vật chất - Trong mối quan hệ với vật chất, ý thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người: Vai trò ý thức vật chất thực chất vai trò người Bản thân ý thức tự không trực tiếp làm thay đổi thực, muốn thay đổi thực cần phải có hoạt động vật chất Song hoạt động người ý thức đạo, nên ý thức trang bị cho người tri thức thực khách quan sở giúp người xác định mục tiêu, phương hướng, lựa chọn biện pháp, công cụ để thực mục tiêu - Sự tác động ý thức vật chất diễn theo hai hướng: tích cực tiêu cực + Nếu người nhận thức đúng, có tri thức khoa học, có nghị lực, ý chí, hành động hợp quy luật khách quan có tác dụng thúc đẩy hoạt động thực tiễn, cải tạo giới, đạt mục đích + Nếu ý thức phản ánh sai thực khách quan, khiến cho hành động người ngược lại quy luật khách quan tác động mang lại tác động tiêu cực hoạt động thực tiễn, kìm hãm phát triển xã hội Chính thế, hoạt động thực tiễn, việc nhận thức quy luật khách quan, cần phải phát huy cao độ tính động chủ quan, đồng thời chống lại biểu chủ nghĩa chủ quan, ý chí, chống lại tư tưởng lạc hậu, phản động, phản khoa học Ý nghĩa phương pháp luận Trên sở quan điểm chất vật chất giới; chất động, sáng tạo ý thức mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức rút ý nghĩa phương pháp luận - Trong hoạt động nhận thức thực tiễn đòi hỏi phải xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng hành động theo khách quan đồng thời phát huy tính động chủ quan +Trong nhận thức hành động người phải xuất phát từ thực tế khách quan để xác định mục đích, đề đường lối, chủ trương, sách, kế hoạch, biện pháp; +phải lấy thực tế khách quan làm sở, phương tiện; phải tìm nhân tố vật chất, tổ chức nhân tố thành lực lượng vật chất để hành động -Phát huy tính động chủ quan phát huy vai trò tích cực, động, sáng tạo ý thức nhân tố người việc vật chất hóa tính tích cực, động, sáng tạo Điều đòi hỏi người phải tôn trọng tri thức khoa học, mặt khác phải tích cực học tập, nghiên cứu để làm chủ tri thức khoa học đồng thời phải tu dưỡng rèn luyện thân đạo đức, ý chí, nghị lực Đảm bảo nguyên tắc tính thống biện chứng tôn trọng khách quan phát huy động chủ quan hoạt động thực tiễn đòi hỏi phải khắc phục bệnh chủ quan ý chí, chủ nghĩa kinh nghiệm, coi thường tri thức khoa học hoạt động nhận thức thực tiễn Ví dụ: Tiêu chuẩn đánh giá vận dụng đắn quy luật khách quan thông qua chủ trương sách Đảng Nhà nước sản xuất phát triển, lưu thông thông suốt, đời sống vật chất tinh thần nhân dân bước ổn định nâng cao, người XHCN ngày hình thành rõ nét, xã hội ngày lành mạnh, chế độ XHCN ngày cố Điều điều kiện đảm bảo dẫn dắt đắc Đảng Mọi chủ trương sách gây tác động ngược lại biểu vận dụng không quy luật khách quan, cần phải sửa đổi hay bãi bỏ kịp thời Câu 3:Khả thực Mqh, ý nghĩa p.p luận Khả thực a Khái niệm - Khả phạm trù triết học dùng để chưa có, chưa tới, có, tới điều kiện định Ví dụ: Cái mầm nảy từ hạt thóc, đứa trẻ biết nói - Hiện thực phạm trù triết học dùng để tồn thực tế Ví dụ: Hạt thóc nảy mầm thành mạ Hiện thực có thực vật chất thực tinh thần Khả có khả tất nhiên khả ngẫu nhiên Khả chia ra: khả gần khả xa b Mối quan hệ biện chứng khả thực - Khả thực tồn mối quan hệ thống nhất, không tách rời, chuyển hóa lẫn - Khả điều kiện định biến thành thực Ví dụ: Một công ty có sản phẩm với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng sản phẩm tiêu thụ nhanh chóng thị trường Hiện thực lại mở khả điều kiện định lại chuyển hóa thành thực - Với điều kiện định tồn nhiều khảnăng: khả thực tế, khả tất nhiên, khả ngẫu nhiên, khả gần, khả xa… Ví dụ: Một sinh viên chăm học tập thi đạt kết cao lí mà lại bị kết thấp Điều xảy - Khả biến thành thực cần phải có điều kiện khách quan nhân tố chủ quan Nhân tố chủ quan tính tích cực xã hội ý thức chủthể người để chuyển hóa khả thành thực Điều kiện khách quan tổng hợp mối quan hệ hoàn cảnh, không gian, thời gian để tạo nên chuyển hóa c Ý nghĩa phương pháp luận - Khả thực không tách rời nhau, nên hoạt động nhận thức thực tiễn cần dựa vào thực để nhận thức hành động Cần phân biệt khả với không khả năng; khả với thực để tránh rơi vào ảo tưởng - Trong đời sống xã hội, để khả biến thành thực cần phát huytối đa tính động chủ quan người việc nhận thức thực tiễn để biến khả thành thực theo mục đích Câu 4: nhận thức trình độ nhận thức: Nhận thức trình phản ánh tích cực, tự giác sáng tạo thếgiới khách quan vào óc người sở thực tiễn, nhằm sáng tạo tri thức giới khách quan Quan niệm nhận thức xuất phát từ nguyên tắc sau: 1- thừa nhận giới vật chất tồn khách quan, độc lập với ý thức người người nhận thức giới khách quan 2- thừa nhận người có khả nhận thức giới khách quan; coi nhận thức phản ánh giới khách quan vào óc người, hoạt động tìm hiểu khách thể chủ thể; thừa nhận nhận thức mà có người chưa nhận thức 3- khẳng định phản ánh trình biện chứng, tích cực, tự giác sáng tạo từ thấp đến cao (chưa biết đến biết, biết đến biết nhiều, chưa toàn diện sâu sắc đến toàn diện sâu sắc ) Các trình độ nhận thức Nhận thức trình với trình độ nhận thức khác nhau, trình từ nhận thức kinh nghiệm đến trình độ nhận thức lý luận; từ nhận thức thông thường đến trình độ nhận thức khoa học Nhận thức kinh nghiệm: -Là trình độ nhận thức hình thành từ quan sát trực tiếp vật, tượng giới tự nhiên, xã hội hay thí nghiệm khoa học - Kết nhận thức kinh nghiệm tri thức kinh nghiệm bao gồm tri thức kinh nghiệm thông thường tri thức kinh nghiệm khoa học - Hạn chế nhận thức kinh nghiệm dừng lại mô tả vật đem lại hiểu biết mặt riêng rẽ, bề ngoài, rời rạc, chưa phản ánh chất quy luật vật, tượng Nhận thức lý luận - Là trình độ nhận thức gián tiếp, trừu tượng, có tính hệ thống việc khái quát chất, quy luật vật, tượng - Nhận thức kinh nghiệm nhận thức lý luận hai giai đoạn nhận thức khác nhau, có mối quan hệ biện chứng với nhau, nhận thức kinh nghiệm sở nhận thức lý luận -Nhận thức lý luận không hình thành cách tự phát, trực tiếp trước kiện kinh nghiệm, hướng dẫn hình thành tri thức kinh nghiệm có giá trị, lựa chọn kinh nghiệm hợp lý phục vụ cho hoạt động thực tiễn Nhận thức thông thường: loại nhận thức hình thành cách tự phát, trực tiếp từ hoạt động hàng ngày người Nhận thức thông thường phản ánh vật, tượng xảy với tất đặc điểm chi tiết, cụ thể với sắc thái khác vật mang tính phong phú, nhiều vẻ, gắn liền với quan niệm sống hàng ngày Vì có vai trò chi phối thường xuyên hoạt động người xã hội Nhận thức khoa học: loại nhận thức hình thành cách tự giác gián tiếp từ phản ánh đặc điểm chất, quan hệ tất yếu đối tượng nghiên cứu -Nhận thức khoa học vừa có tính khách quan, vừa có tính trừu tượng, khái quát, hệ thống hình thức khái niệm, phạm trù quy luật khoa học - Để nhận thức khoa học, người phải sử dụng hệ thống phương pháp nghiên cứu diễn đạt ngôn ngữ thông thường thuật ngữ khoa học Nhận thức khoa học có vai trò to lớn hoạt động thực tiễn, thời đại cách mạng khoa học công nghệ đại Nhận thức thông thường nhận thức khoa học hai bậc thang khác chất trình nhận thức nhằm đạt tới tri thức chân thực Giữa chúng có liên hệ chặt chẽ với nhau: nhận thức thông thường sở cho nhận thức khoa học ngược lại đạt đến trình độ nhận thức khoa học lại tác động trở lại nhận thức thông thường, làm cho nhận thức thông thường phát triển Câu : chân lý vai trò vs thực tiễn chân lý dùng để tri thức có nội dung phù hợp với thực tế khách quan mà phù hợp kiểm tra chứng minh thực tiễn Theo nghĩa vậy, khái niệm chân lý không đồng với khái niệm tri thức không đồng với khái niệm giả thuyết (dù giả thuyết khoa học), đồng thời chân lý trình Theo V.I.Lênin “sự phù hợp tư tưởng khách thể trình: tư tưởng (= người) không nên hình dung chân lý dạng đứng im, tranh (hình ảnh) đơn giản, nhợt nhạt (lờ mờ), không khuynh hướng, không vận động” Các tính chất chân lý: -Mọi chân lý có tính khách quan, tính tương đối, tính tuyệt đối tính cụ thể +Tính khách quan chân lý tính độc lập nội dung phản ánh ý chí chủ quan người; nội dung tri thức phải phù hợp với thực tế khách quan, thuộc giới khách quan, giới khách quan quy định Khẳng định chân lý có tính khách quan điểm phân biệt quan niệm chân lý chủ nghĩa vật biện chứng với chủ nghĩa tâm thuyết bất khả tri +Tính tuyệt đối tính tương đối chân lý _Tính tuyệt đối chân lý tính phù hợp hoàn toàn đầy đủ nội dung phản ánh tri thức với thực khách quan Về nguyên tắc đạt đến chân lý tuyệt đối vật, tượng mà người hoàn toàn nhận thức đựợc song khả lại bịhạn chế điều kiện cụ thể hệ khác nhau, thực tiễn cụ thể điều kiện xác định không gian thời gian đối tượng phản ánh chân lý có tính tương đối +Tính tương đối chân lý tính phù hợp chưa hoàn toàn đầy đủ nội dung phản ánh tri thức đạt với thực khách quan mà phản ánh mà đạt phù hợp phần, phận, số mặt, khía cạnh điều kiện định Chân lý tuyệt đối chân lý tương đối không tồn tách rời mà có thống biện chứng với +chân lý tuyệt đối tổng sốcủa chân lý tương đối +trong chân lý mang tính tương đối chứa đựng yếu tố tính tuyệt đối +Chân lý tuyệt đối chân lý tương đối hai mặt chân lý cụ thể Một chân lý cụ thể vừa có tính tuyệt đối (vì áp dụng điều kiện cụ thể luôn không trở thành sai lầm), vừa có tính tương đối (vì chưa đầy đủ, chưa toàn diện, áp dụng điều kiện khác trở thành sai lầm) Như vậy, có chân lý vĩnh cữu, tức chân lý bất di bất dịch Tư người trình tiến lên vô tận ngày tiệm cận đến chân lý tuyệt đối, không đạt cách đầy đủ, hoàn toàn Tính cụ thể chân lý đặc tính gắn liền phù hợp nội dung phản ánh với đối tượng định điều kiện, hoàn cảnh lịch sửcụ thể Bất kỳ chân lý có gắn liền với điều kiện lịch sử cụ thể, “ chân lý trừu tượng, chân lý luôn cụ thể Vai trò chân lý thực tiễn -Để sinh tồn phát triển, người phải tiến hành hoạt động thực tiễn hoạt động thực tiễn thành công có hiệu người có tri thức đắn thực tế khách quan vận dụng đắn tri thức hoạt động thực tiễn vậy, chân lý điều kiện tiên đảm bảo thành công tính hiệu hoạt động thực tiễn -Mối quan hệ chân lý hoạt động thực tiễn mối quan hệ song trùng trình vận động, phát triển chân lý thực tiễn Chân lý phát triển nhờ thực tiễn thực tiễn lại phát triển nhờ vận dụng đắn chân lý mà người đạt hoạt động thực tiễn Ý nghĩa phương pháp luận -Quan điểm biện chứng mối quan hệ chân lý thực tiễn đòi hỏi hoạt động nhận thức người phải xuất phát từ thực tiễn để đạt chân lý, coi chân lý trình, đồng thời phải thường xuyên tự giác vận dụng chân lý vào hoạt động thực tiễn để phát triển thực tiễn -Coi trọng tri thức khoa học tích cực vận dụng sáng tạo tri thức vào hoạt động kinh tế xã hội, nâng cao hiệu hoạt động thực tiễn người Về thực chất việc phát huy vai trò chân lý khoa học hoạt động thực tiễn Câu 6:nội dung quy luật phép vật biện chứng ý nghĩa p.p luận + Quy luật đấu tranh thống mặt đối lập(quy luật mâu thuẫn) - Quy luật hạt nhân phép biện chứng - Nó vạch nguồn gốc, động lực phát triển, phản ánh trình đấu tranh giải mâu thuẫn bên vật -vận dụng nguyên tắc mâu thuẫn mà yêu cầu phải nhận thức đắn mâu thuẫn vật, trước hết mâu thuẫn mâu thuẫn chủ yếu, phải phân tích mâu thuẫn quátrình đấu tranh giải mâu thuẫn -Đấu tranh phương thức giải mâu thuẫn Tuy nhiên, hình thức đấu tranh đa dạng linh hoạt, tuỳ thuộc mâu thuẫn cụ thể hoàn cảnh lịch sử cụ thể + Quy luật chuyển hoá từ biến đổi lượng dẫn tới biến đổi chất ngược lại (quy luật lượng - chất.) + Chất phạm trù triết học dùng để tính quy định vốn có vật, thống hữu yếu tố, thuộc tính làm cho vật nó, khác.VD: chẳng chua thể chanh, chẳng thể cam sành chín + Lượng phạm trù triết học dùng để tính quy định vốn có vật mặt số lượng, khối lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu vận động phát triển vật, thuộc tính vật VD: năm đại học lượng chất sinh viên * Nội dung quy luật Độ phạm trù triết học dùng để khoảng giới hạn mà thay đổi lượng chưa dẫn đến thay đổi chất, vật VD: 00C > nước< 1000C, nước thể lỏng Đây độ nước Điểm nút phạm trù triết học dùng để thời điểm mà thay đổi lượng đủ làm thay đổi chất VD độ sôi nước 1000C điểm nút 00C Bước nhảy phạm trù triết học dùng để chuyển hoá chất vật thay đổi lượng trước tạo VD vượt qua 1000C nước chuyển sang thể hơi, khí vượt qua điểm nút 0C nước chuyển hóa thành thể rắn => Bất kỳ vật, tượng thống hữu hai mặt chất lượng, chúng tác động qua lại lẫn làm cho vật biến đổi Sự phát triển vật tích luỹ, thay đổi lượng đạt tới điểm nút có chuyển hoá chất thông qua bước nhảy Mặt khác, chất đời, có tác động trở lại lượng vật, làm thay đổi quy mô, kết cấu, trình độ nhịp điệu vận động vật * Ý nghĩa phương pháp luận + Trong hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn phải biết tích luỹ biến đổi lượng để tạo chuyển hoá chất theo quy luật + Trong hoạt động thực tiễn cần vận dụng linh hoạt hình thức bước nhảy để cải tạo, biến đổi vật VD: tích tiểu thành đại; Góp gió thành bão góp nên rừng + Tránh nóng vội chủ quan đồng thời tránh trì trệ bảo thủ * Liên hệ với thân trình học tập trình nhận thức VD: Chuyển từ chất HS -> SV -> kỹ sư + Quy luật phủ định phủ định - Quy luật khái quát khuynh hướng phát triển tiến lên theo hình thức xoáy ốc thể tính chất chu kỳ trình phát triển - Đó sở phương pháp luận nguyên tắc phủ định biện chứng, đạo phương pháp suy nghĩ hành động người - Phủ định biện chứng đòi hỏi phải tôn trọng tính kế thừa, kế thừa phải có chọn lọc, cải tạo, phê phán, chống kế thừa nguyên xi, máy móc phủ định trơn, chủ nghĩa hư vô với khứ đổi thân Do đó, sản xuất vật chất không ngừng phát triển tất yếu làm cho xã hội không ngừng phát triển -Sự phát triển sản xuất vật chất định biến đổi, phát triển toàn đời sống xã hội Sự vận động, phát triển xã hội suy cho có nguyên nhân từ phát triển sản xuất xã hội + Do đó, để giải thích giải vấn đề đời sống xã hội phải xuất phát từ thực trạng sản xuất vật chất xã hội +Lịch sử phát triển xã hội lịch sử phát triển phương thức sản xuất từ thấp đến cao Suy cho để phân biệt thời đại kinh tế chỗ sản xuất mà tiến hành cách với công cụ Quan điểm vai trò định phương thức sản xuất trình độ phát triển sản xuất xã hội sở để giải thích phát triển lịch sử nhân loại, lịch sử phát triển thay phương thức sản xuất -Sự thay phát triển phương thức sản xuất phản ánh xu hướng tất yếu khách quan trình phát triển xã hội loài người từ trình độ thấp đến trình độ cao + Sự thay phương thức sản xuất phương thức sản xuất khác diễn theo quy luật phát triển nhảy vọt, bỏ qua phương thức sản xuất điều kiện định, có đan xen phương thức sản xuất giai đoạn định tạo nên tính phong phú, đa dạng đường phát triển dân tộc l.sử.Nhận thức vai trò sản xuất vật chất tồn phát triển xã hội Trên sở nhận thức sở giúp cho nhận thức rằng, hoạt động thực tiễn nhận thức phải dựa tảng sản xuất vật chất -Sự biến đổi phương thức sản xuất định biến đổi, phát triển xã hội để thúc đẩy xã hội phát triển cần -phải thúc đẩy phát triển phương thức sản xuất Quá trình vận động, phát triển, thay phương thức sản xuất lịch sử trình phong phú, đa dạng dân tộc phải tùy thuộc vào điều kiện lịch sử cụ thể để lựa chọn đường phát triển riêng mình, phù hợp với quy luật vận động khách quan lịch sử câu 26: mqh biện chứng CSHT KTTT Cơ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng hai phương diện đời sống xã hội phương diện kinh tế phương diện trị - xã hội, chúng có quan hệ thống biện chứng với nhau, tác động lẫn sở hạ tầng đóng vai trò định kiến trúc thượng tầng; kiến trúc thượng tầng có tác động trở lại sở hạ tầng sản sinh a Vai trò định sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng -Cơ sở hạ tầng định nội dung tính chất kiến trúc thượng tầng +nội dung tính chất kiến trúc thượng tầng phản ánh sở hạ tầng Tương ứng với sở hạ tầng sản sinh kiến trúc thượng tầng phù hợp, có tác dụng bảo vệ sở hạ tầng -Cơ sở hạ tầng định biến đổi kiến trúc thượng tầng +những biến đổi sở hạ tầng tạo nhu cầu khách quan phải có biến đổi kiến trúc thượng tầng; biến đổi kiến trúc thượng tầng phản ánh biến đổi sở hạ tầng -Tính chất phụ thuộc kiến trúc thượng tầng vào sở hạ tầng có nguyên nhân từ vai trò định kinh tế toàn lĩnh vực hoạt động xã hội b Vai trò tác động trở lại kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng -Với tư cách hình thức phản ánh xác lập nhu cầu phát triển kinh tế, yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng có vị trí độc lập tương đối thường xuyên có vai trò tác động trở lại sở hạ tầng xã hội -Sự tác động kiến trúc thượng tầng với sở hạ tầng thông qua nhiều phương thức, hình thức tùy thuộc vào chất nhân tố kiến trúc thượng tầng, phụ thuộc vào vai trò, vị trí điều kiện cụ thể +Trong điều kiện kiến trúc thượng tầng có yếu tố nhà nước phương thức hình thức tác động yếu tố khác tới sở kinh tế phải thông qua nhân tố nhà nước pháp luật thực phát huy vai trò thực tế Nhà nước nhân tố tác động trực tiếp mạnh mẽ tới sở hạ tầng kinh tế xã hội -Sự tác động kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng theo nhiều xu hướng mục tiêu, chí xu hướng không khác mà đối lập nhau, điều phản ánh tính chất mâu thuẫn lợi ích giai cấp, tầng lớp xã hội khác -Sự tác động kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng diễn theo xu hướng tích cực tiêu cực Khi yếu tố kiến trúc thượng tầng phù hợp với nhu cầu khách quan phát triển kinh tế tạo tác động tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, ngược lại yếu tố kiến trúc thượng tầng không phù hợp kìm hãm, phá hoại phát triển kinh tế Tuy nhiên, dù kiến trúc thượng tầng có tác động tới sở hạ tầng giữ vai trò định sở hạ tầng Câu 27: khái niệm giai cấp vai trò giai cấp -giai cấp dùng để “những tập đoàn to lớn gồm người khác địa vị họ hệ thống sản xuất xã hội định lịch sử, khác quan hệ họ tư liệu sản xuất, vai trò họ tổ chức lao động xã hội, khác cách thức hưởng thụ phần cải xã hội nhiều mà họ hưởng” Từ khái niệm cho thấy: - Giai cấp kết phân hóa xã hội có đối lập họ địa vị chế độ kinh tế xã hội định - Trong xã hội, giai cấp nắm tư liệu sản xuất chủ yếu xã hội đồng thời có khả chiếm địa vị làm chủ quyền lực trị quyền lực nhà nước trở thành giai cấp thống trị xã hội - Giai cấp không khái niệm khoa học trị mà khái niệm phản ánh mối quan hệ khách quan lĩnh vực kinh tế lĩnh vực trị xã hội; phản ánh mối quan hệ kinh tế, trị tập đoàn người điều kiện lịch sử định Đó mối quan hệ khác biệt mà có tính chất đối lập họ phương diện kinh tế trị Từ cho thấy, việc phân tích vấn đề kết cấu trị cần phải gắn liền với việc phân tích kết cấu kinh tế xã hội theo quan điểm lịch sử cụ thể -Cần phân biệt khái niệm giai cấp với khái niệm tầng lớp xã hội Khái niệm tầng lớp xã hội dùng để phân tầng, phân lớp, phân nhóm người giai cấp theo địa vị khác biệt cụ thể họ giai cấp nhóm người kết cấu giai cấp xã hội định (công chức, trí thức, tiểu nông) b Nguồn gốc giai cấp Nguồn gốc trực tiếp giai cấp xã hội từ phân hóa xã hội đời, tồn chế độ tư hữu tư liệu sản xuất chủ yếu xã hội + Trong điều kiện tất yếu làm phát sinh tồn phân biệt địa vị tập đoàn người trình sản xuất, dẫn tới khả tập đoàn người chiếm đoạt lao động thặng dư tập đoàn người khác Tuy nhiên, trình phải gắn với điều kiện lực lượng sản xuất phải phát triển đến mức độ định, làm cho suất lao động tăng lên khiến cho thời gian lao động chia thành thời gian lao động tất yếu thời gian lao động thặng dư mà biểu dư thừa tương đối cải cộng đồng xã hội Nguồn gốc sâu xa phân hóa giai cấp xã hội tình trạng phát triển chưa đầy đủ lực lượng sản xuất Khi lực lượng sản xuất phát triển tới mức đầy đủ lại nguyên nhân khách quan dẫn đến xóa bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất, xóa bỏ giai cấp, đối kháng đấu tranh giai cấp xã hội -hình thức hình thành khác nhau, mức độ khác cộng đồng khác lịch sử Điều tùy thuộc tác động nhân tố khách quan chủ quan đến tiến trình vận động, phát triển cộng đồng người Tuy nhiên, khái quát trình hình thành, phát triển giai cấp diễn chủ yếu với tác động nhân tố bạo lực quy luật kinh tế phân hóa người sản xuất hàng hóa nội cộng đồng xã hội, kết hợp hai yếu tố nói Câu 28: vai trò đấu tranh giai cấp đối vs vận động phát triển xã hội có đối kháng giai cấp: Tùy theo điều kiện lịch sử khác nhau, đấu tranh giai cấp biểu nhiều hình thức khác nhau, với phạm vi trình độkhác như: đấu tranh kinh tế, đấu tranh tư tưởng, đấu tranh trị… Trong thực tế lịch sử đấu tranh giai cấp mang hình thức đấu tranh dân tộc, tôn giáo, văn hóa… Nhà nước – công cụ chuyên giai cấp: Sự đời tồn nhà nước kết tất yếu đấu tranh giai cấp xã hội có đối kháng giai cấp Để khống chế đàn áp người nô lệ, ngườI làm thuê, trì thực bóc lột, giai cấp thống trị lịch sử (chủ nô, địa chủ, tư sản) tất yếu phải sử dụng đến sức mạnh bạo lực có tổ chức – nhà nước với đội vũ trang đặc biệt hệ thống pháp luật nhằm trì trật tự thống trị giai cấp Vì vậy, vấn đề quyền nhà nước vấn đề trung tâm đấu tranh giai cấp xã hội Sự đời tồn nhà nước để giải mâu thuẫn giai cấp mà để trì trật tự xã hội điều kiện mâu thuẫn không giải Nhà nước công cụ bạo lực để trấn áp giai cấp, trì địa vị giaicấp thống trị, công cụ chuyên giai cấp giai cấp bóc lột lịch sử nô lệ hay lao động làm thuê +Trong lịch sử tồn nhiều kiểu nhà nước khác nhau: nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản chất giai cấp công cụ chuyên giai cấp giai cấp bóc lột +Trái lại, với xuất nhà nước chuyên vô sản, nhà nước kiểu mới, nhà nước “nửa nhà nước” tồn thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, trở thành công cụ bạo lực có tổ chức công cụ quản lý kinh tế xã hội giai cấp công nhân nhân dân lao động Vai trò đấu tranh giai cấp -là phương thức, động lực tiến bộ, phát triển xã hội điều kiện xã hội có phân hóa thành đối kháng giai cấp +Lịch sử nhân loại từ có phân hóa đến thực chất lịch sử đấu tranh giai cấp biểu nhiều hình thức đa dạng với mức độ khác mang sắc thái khác + Kết cuối đấu tranh dẫn tới đời phương thức sản xuất thông qua đỉnh cao cách mạng xã hội -ko động lực phát triển lịch sử mà phương thức tiến phát triển xã hội, nhằm giải mâu thuẫn đối kháng đời sống kinh tế, trị, xã hội - Trong điều kiện xã hội có phân hóa giai cấp vận động mâu thuẫn phương thức sản xuất biểu mâu thuẫn giai cấp đời sống trị xã hội, mâu thuẫn đối kháng đời sống kinh tế giải thông qua việc giải mâu thuẫn đối kháng giai cấp lĩnh vực trị xã hội Ý nghĩa phương pháp luận: cho phép thấy tính tất yếu đấu tranh giai cấp xã hội, nhận thức chất hình thức biểu đấu tranh giai cấp; tạo sở lý luận để xây dựng đường lối chiến lược đấu tranh giai cấp chống lại ách áp bóc lột, bất bình đẳng giai cấp, xây dựng chế độ xã hội đồng thời sở để giải mâu thuẫn giai cấp xã hội nhằm thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Câu 29: quan điểm DVBC chất người, ý nghĩa p.p luận Theo C.Mác, “Bản chất người trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất người tổng hòa quan hệ xã hội” +, “bản tính người” người song quan niệm mang tính phiến diện, trừu tượng tâm thần bí, tuyệt đối hóa phương diện tự nhiên người, xem nhẹ việc lý giải người từ phương diện lịch sử xã hội +khắc phục hạn chế quan điểm vật siêu hình người, thừa nhận tính tự nhiên người lý giải người từ giác độ quan hệ lịch sử xã hội, từ phát tính xã hội nó, tính xã hội người phương diện chất người, cía phân biệt người với tồn khác giới tự nhiên -Năng lực sáng tạo lịch sử người điều kiện phát huy lực sáng tạo người: +Con người làm lịch sử hình thành phát triển người khả sáng tạo lịch sử xuất phát từ hình thành phát triển quan hệ xã hội lịch sử., quan hệ thay đổi  thay đổi chất người  giải phóng chất người cần phải hướng vào giải phóng quan hệ kinh tế, trị, xã hội  phát huy khả sáng tạo lịch sử người +Không có người phi lịch sử mà trái lại gắn với điều kiện hoàn cảnh lịch sử định Con người sản phẩm lịch sử, lịch sử sáng tạo người chừng mực người lại sáng tạo lịch sử chừng mực Đây biện chứng mối quan hệ người – chủ thể lịch sử với lịch sử tạo đồng thời lại bị quy định lịch sử -Với tư cách thực thể xã hội, người hoạt động thực tiễn tác động vào giới tự nhiên, cải biến giới tự nhiên theo nhu cầu đồng thời người sáng tạo lịch sử nó, thực phát triển lịch sử Ý nghĩa phương pháp luận: - lý giải cách khoa học vấn đề người phải vào phương diện tự nhiên phương diện xã hội, vấn đề có tính định phương diện tính xã hội nó, từ quan hệkinh tế xã hội - động lực tiến phát triển xã hội lực sáng tạo lịch sử người, phát huy lực sáng tạo người phát huy nguồn động lực quan trọng thúc đẩy tiến phát triển xã hội -sự nghiệp giải phóng người, nhằm phát huy khả sáng tạo lịch sử phải hướng vào việc giải phóng quan hệ kinh tế xã hội Trên sở khẳng định giá trị cách mạng xã hội chủ nghĩa mục tiêu xóa bỏ triệt để quan hệ kinh tế xã hội áp bức, bóc lột nhằm giải phóng người, phát huy cao lực sáng tạo người, đưa người tới phát triển tự toàn diện Câu 30: k.n LLSX QHSX a/Lực lượng sản xuất yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất -Lực lượng sản xuất toàn nhân tố vật chất, kỹ thuật trình sản xuất, chúng tồn mối quan hệ biện chứng với tạo sức sản xuất làm cải biến đối tượng trình sản xuất, tức tạo lực thực tiễn làm biến đổi đối tượng vật chất giới tự nhiên theo nhu cầu định người xã hội +Lực lượng sản xuất bao gồm: Người lao động (như lực, kỹ năng, tri thức ) tư liệu sản xuất (gồm đối tượng lao động tư liệu lao động) nhân tố người lao động giữ vai trò định * suy đến tư liệu sản xuất sản phẩm lao động người, đồng thời giá trị hiệu thực tế tư liệu sản xuất phụ thuộc vào trình độ sử dụng người lao động * Trong tư liệu sản xuất, nhân tố công cụ lao động người sáng tạo phản ánh rõ trình độ phát triển lực lượng sản xuất * Ngày nay, với phát triển ứng dụng nhanh chóng thành tựu khoa học, kỹ thuật công nghệ đại vào trình sản xuất làm cho tri thức khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, thúc đẩy phát triển chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức - Lực lượng sản xuất phản ánh quan hệ người với giới tự nhiên trình sản xuất Lực lượng sản xuất nhân tố bản, tất yếu tạo thành nội dung vật chất trình sản xuất Để trình sản sản xuất diễn phải có quan hệ sản xuất đóng vai trò hình thức kinh tế trình sản xuất Quan hệ sản xuất quan hệ kinh tế người người trình sản xuất Quan hệ sản xuất bao gồm: quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức quản lý sản xuất quan hệ phân phối sản phẩm Những quan hệ sản xuất tồn mối quan hệ thống chi phối, tác động lẫn nhau, quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất vaitrò định Câu 31: mqh nguyên nhân kết quả, ý nghĩa a Khái niệm Nguyên nhân phạm trù dùng để tác động lẫn mặt vật, tượng hay vật, tượng với tạo biến đổi định Kết phạm trù dùng để biến đổi xuất tác động mặt, yếu tố vật vật, tượng tạo nên - Nguyên nhân khác với nguyên cớ điều kiện Điều kiện yếu tố giúp nguyên nhân sinh kết quả, thân điều kiện không sinh kết Nguyên cớ mối liên hệ chất với kết b Quan hệ biện chứng nguyên nhân kết - Nguyên nhân sinh kết nên nguyên nhân có trước kết quả, kết xuất sau nguyên nhân Mối quan hệ nhân không đơn thời gian (cái có trước kia), mà mối liên hệ sản sinh: tất yếu sinh Chỉ có mối quan hệ tất yếu mặt thời gian quan hệ nhân - Nguyên nhân sinh kết Cùng nguyên nhân sinh nhiều kết ngược lại, kết nhiều nguyên nhân sinh Do đó, mối quan hệ nhân phức tạp Trong trường hợp nhiều nguyên nhân tham gia sinh kết quả, người ta chia loại nguyên nhân: +Nguyên nhân bên nguyên nhân bên ngoài; +Nguyên nhân trực tiếp nguyên nhân gián tiếp; + Nguyên nhân nguyên nhân không bản; +Nguyên nhân chủ yếu nguyên nhân thứ yếu; +Nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan - Nguyên nhân kết chuyển hóa lẫn điều kiện định Nguyên nhân sinh kết quả, kết lại tác động đến vật, tượng khác trở thành nguyên nhân sinh kết khác Do đó, phân biệt nguyên nhân với kết có tính chất tương đối Chẳng hạn, phát triển vật chất nguyên nhân sinh tinh thần, tinh thần lại trở thành nguyên nhân làm biến đổi vật chất c Ý nghĩa phương pháp luận - Mối liên hệ nhân có tính khách quan nên cần phải tìm nguyên nhân vật, tượng dẫn đến kết giới thực khách quan giới - Do mối liên hệ nhân phức tạp, đa dạng nên phải phân biệt xác loại nguyên nhân để có phương pháp giải đắn, phù hợp với trường hợp cụ thể nhận thức thực tiễn - Vì nguyên nhân dẫn đến nhiều kết quả, kết nhiều nguyên nhân nên nhận thức thực tiễn cần có cách nhìn toàn diện lịch sử cụ thể phân tích, giải ứng dụng quan hệ nhân Câu 32: nói : việc phát CNDVLS phát vĩ đại CN Mác: -Trong lịch sử triết học, C.Mác người sáng tạo chủ nghĩa vật lịch sử -Đánh giá ý nghĩa việc phát chủ nghĩa vật lịch sử C.Mác, Ph.Ăngghen viết: “ Giống Đácuyn tìm quy luật phát triển giới hữu cơ, Mác tìm quy luật phát triển lịch sử loài người: thật giản đơn bị tầng tầng lớp lớp tư tưởng phủ kín ngày là: người trước hết cần phải ăn, uống, chỗ mặc làm trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo v.v được” -V.I.Lênin khẳng định ý nghĩa khoa học to lớn “Chủ nghĩa vật lịch sử Mác thành tựu vĩ đại tư tưởng khoa học Một lý luận khoa học hoàn chỉnh chặt chẽ thay cho lộn xộn tuỳ tiện, ngự trị từ trước đến quan niệm lịch sử trị; lý luận cho ta thấy rằng, chỗ lực lượng sản xuất lớn lên, từ hình thức tổ chức đời sống xã hội này, nảy phát triển lên hình thức tổ chức đời sống xã hội khác, cao hơn” -việc áp dụng, việc vận dụng triệt để chủ nghĩa vật để xem xét lĩnh vực tượng xã hội, loại bỏ hai khuyết điểm lý luận lịch sử trước +những lý luận xem xét động tư tưởng hoạt động lịch sử người, mà không nghiên cứu nguyên tượng đó, không phát tính quy luật khách quan phát triển hệ thống quan hệ xã hội không thấy trình độ phát triển sản xuất vật chất nguồn gốc quan hệ +những lý luận trước không nói đến hành động quần chúng nhân dân, chủ nghĩa vật lịch sử, lần đầu tiên, giúp ta nghiên cứu cách xác khoa học tự nhiên, điều kiện xã hội đời sống quần chúng biến đổi điều kiện ấy”(4) - chủ nghĩa vật lịch sử dẫn quan trọng cho nhà khoa học việc xem xét lựa chọn quan điểm triết học xã hội Xã hội loài người lĩnh vực phức tạp, liên quan đến hoạt động có ý thức người Nên nhà triết học có quan điểm vật, nghiên cứu tự nhiên, rơi vào quan điểm tâm nghiên cứu xã hội Theo quan điểm tâm này, vận động phát triển xã hội phụ thuộc vào ý thức, tư tưởng người, chí phụ thuộc vào ý thức, tư tưởng số cá nhân  Với việc phát chủ nghĩa vật lịch sử, C.Mác loại bỏ quan điểm tâm xã hội “con người trước hết cần phải ăn, uống, chỗ mặc làm trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo v.v được” Tuy chân lý giản đơn, công lao phát thuộc C Mác - Quan điểm C.Mác chủ nghĩa xã hội giả thuyết khoa học Quan điểm cho rằng, có xã hội tương lai, cao tốt đẹp xã hội tư tất mặt kinh tế, trị, xã hội, văn hoá; điều kiện cần để xây dựng xã hội tương lai tốt đẹp phải xoá bỏ chế độ tư hữu Các nước xã hội chủ nghĩa tiến hành thực hoá quan điểm C.Mác chủ nghĩa xã hội cách xoá bỏ chế độ tư hữu nhiều biện pháp khác Quan điểm C.Mác chủ nghĩa xã hội có liên quan với quan điểm ông triết học nói chung, triết học xã hội nói riêng Tuy nhiên, quan điểm ông triết học sở lý luận để ông xây dựng quan điểm chủ nghĩa xã hội Quan điểm C.Mác triết học vật, biện chứng thực tiễn xác nhận (sự cần hiểu theo nghĩa tương đối, quan điểm triết học vật biện chứng C.Mác phát triển hơn, làm cho vật nhiều biện chứng nhiều hơn) C.Mác đc : +vai trò SXVC quy luật QHSX phù hợp vs trình độ phát triển LLSX +mqh biện chứng CSHT KTTT +tồn XH định YTXH tính độc lập tương đối YTXH +phạm trù hình thái kinh tế trình lịch sử- tự nhiên phát hình thái KT +vai trò đấu tranh g/cấp CMXH đối vs vận động, p.triển XH có đối kháng g/cấp +quan điểm người vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân -Chủ nghĩa vật lịch sử Đó thành tựu vĩ đại tư tưởng khoa học, dấu hiệu để phân biệt triết học mácxít với triết học khác Nhưng, đáng tiếc là, nay, nhiều người chưa tin, chí từ bỏ niềm tin vào chủ nghĩa vật lịch sử Để khắc phục tình trạng này, việc làm cần thiết phải tiếp tục làm sáng tỏ nội dung nguyên lý chủ nghĩa vật lịch sử./ Câu 33: Các cách mạng xã hội đầu tầu lịch sử -Chỉ có CMXH +thay quan hệ sản xuất cũ quan hệ sản xuất mới, tiến bộ, + thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển + thay hình thái kinh tế - xã hội cũ hình thái kinh tế - xã hội cao  CMXH bước chuyển biến vĩ đại đời sống xã hội kinh tế - trị - văn hóa - tư tưởng -Trong thời kỳ CMXH, lực sáng tạo quần chúng nhân dân phát huy cách cao độ, C.Mác nói: CMXH đầu tàu lịch sử Lịch sử nhân loại chứng minh đầy đủ rõ nét vai trò CMXH qua CMXH đưa nhân loại trải qua hình thái kinh tế - xã hội nối tiếp +CMXH thực bước chuyển từ hình thái kinh tế - xã hội nguyên thuỷ lên hình thái kinh tế - xã hội chiếm hữu nô lệ +CM chuyển chế độ nô lệ lên chế độ phong kiến +cuộc CM tư sản lật đổ chế độ phong kiến, xác lập chế độ TBCN +cuộc CM vô sản lật đổ TBCN, xác lập chế độ XHCN tiến lên cộng sản chủ nghĩa (Cuộc cách mạng vô sản kiểu cách mạng xã hội chất Nếu tất cách mạng xã hội trước thay hình thức chế độ chiếm hữu tư nhân, thay hình thức người bóc lột người, cách mạng vô sản nhằm xây dựng xã hội giai cấp để giải phóng triệt để người Đó chuyển biến sâu sắc ví dụ CM tháng 10 Nga) CM tháng 10 Nga mở kỉ nguyên mới, thay đổi tình hình đất nước toàn giới 1.với đất nc +lần l.sử Nga, g/cấp công nhân nhân dân LĐ đc giải phóng khỏi xiềng xích nô lệ, đứng lên làm chủ đất nc vận mệnh +l.sử Nga bc sang trang , chế độ CNXH đc thiết lập vs m.tiêu xóa bỏ chế độ ng bóc lột ng, XD XH tự do, hạnh phúc, bình đẳng công cho ng lao động Với Thế giới: - Cách mạng tháng 10 có ảnh hưởng mạnh mẽ tới tiến trình lịch sử cục diện Thế giới: + Thắng lợi Cách mạng tháng 10 đời nhà nước xã hội chủ nghĩa Xô Viết Thế giới làm cho chủ nghĩa tư không hệ thống hoàn chỉnh bao trùm Thế giới + Thế giới phân chia thành hệ thống xã hội đối lập: * Hệ thống xã hội Tư chủ nghĩa * Hệ thống xã hội Xã hội chủ nghĩa - Cách mạng tháng 10 để lại nhiều học kinh nghiệm quý báu cho Cách mạng Thế giới lãnh đạo Đảng Cộng sản, khối liên minh công nông nghệ thuật chớp thời để giành thắng lợi - Cách mạng tháng 10 cổ vũ mạnh mẽ phong trào Cách mạng giai cấp công nhân Quốc tế, cho họ đường tới thắng lợi đấu tranh chống chủ nghĩa tư + Ngay sau Cách mạng tháng 10 thắng lợi, cao trào Cách mạng vô sản bùng nổ Châu Âu (1918 – 1923) làm chấn động dội thống trị giai cấp tư sản nhiều nước + Quốc tế Cộng sản thành lập năm 1919 hoạt động đến năm 1943 có vai trò quan trọng phát triển thắng lợi phong trào nông dân nhiều nước - Cách mạng tháng 10 mở thời kì phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân nước thuộc địa phụ thuộc châu Á, châu Phi khu vực Mĩ La-tinh Một xu hướng xuất phong trào giải phóng dân tộc nhiều nước, xu hướng theo đường Cách mạng vô sản cờ tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lê-nin với nhận thức + Phong trào giải phóng dân tộc phận khăng khít phong trào Cách mạng vô sản Thế giới + Tính tất yếu kết hợp chặt chẽ phong trào Cách mạng giai cấp vô sản phong trào giải phóng dân tộc đấu tranh chống kẻ thù chung chủ nghĩa đế quốc => Nhờ đó, phong trào giải phóng dân tộc nhiều nước phát triển mạnh mẽ, Đảng Cộng sản nhiều nước đời giành thắng lợi quan trọng “Như ánh mặt trời chói lọi, CM tháng 10 chiếu rọi khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột Trái đất Trong lịch sử loài người, chưa có CM có ý nghĩa to lớn sâu xa thế”(HMC) Câu 34:Vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân vai trò cá nhân lịch sử - quần chúng nhân dân chủ thể sáng tạo lịch sử lực lượng định phát triển lịch sử, lịch sử trước hết lịch sử hoạt động quần chúng nhân dân tất lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội +Vai trò chủ thể sáng tạo lịch sử, định tiến trình phát triển lịch sử QCND thể mặt sau: *QCND LLSX XH, trực tiếp tạo cải vật chất đáp ứng nhu cầu tồn phát triển người XH * QCND người sáng tạo giá trị tinh thần xã hội Hoạt động QCND sở thực cội nguồn phát sinh sáng tạo văn hóa tinh thần xã hội; giá trị sáng tạo tinh thần dù qua phương thức cuối để phục vụ hoạt động quần chúng nhân dân, có ý nghĩa thực vật chất hóa hoạt động thực tiễn nhân dân *QCND lực lượng động lực cách mạng cải cách lịch sử Cách mạng xã hội cải cách xã hội thành công xuất phát từ lợi ích nguyện vọng nhân dân, nhân dân thực Với ý nghĩa nói: “cách mạng ngày hội quần chúng”, nhờ làm cho lịch sử tiến bước dài -Vai trò cá nhân, vĩ nhân phát triển lịch sử: +Vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân tách rời vai trò cụ thể cá nhân, cá nhân thủ lĩnh hay lãnh tụ nhân dân +Cá nhân vai trò cá nhân Cá nhân khái niệm dùng để người cụ thể cộng đồng xã hội định phân biệt với người khác thông qua tính đơn tính phổ biến +mỗi cá nhân chỉnh thể thống nhất, vừa mang tính cá biệt vừa mang tính phổ biến, chủ thể lao động, quan hệ xã hội nhận thức nhằm thực chức cá nhân chức xã hội giai đoạn phát triển định lịch sử +Mỗi cá nhân, tùy theo vị trí, chức năng, vai trò lực sáng tạo cụ thể họ mà tham gia vào trình sáng tạo lịch sử cộng đồng nhân dân Theo ý nghĩa đó, cá nhân cộng đồng nhân dân in dấu ấn vào trình sáng tạo lịch sử, dù mức độ phạm vi khác Lãnh tụ vai trò lãnh tụ: Lãnh tụ cá nhân kiệt xuất phong trào cách mạng quần chúng nhân dân tạo nên, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân Để trở thành lãnh tụ nhân dân, quần chúng nhân dân tín nhiệm, lãnh tụ phải người có phẩm chất sau: - Có tri thức khoa học uyên bác, nắm xu vận động, phát triển lịch sử - Có lực tập hợp quần chúng nhân dân, thống ý chí hành động quần chúng nhân dân - Gắn bó mật thiết với nhân dân, hy sinh lợi ích nhân dân Lãnh tụ lãnh tụ tầm vĩ nhân có vai trò to lớn việc tập hợp, tổ chức, đạo phong trào cách mạng quần chúng nhân dân Lãnh tụ xuất thực vai trò từ phong trào quần chúng nhân dân  Trong hoạt động thực tiễn cần có quan điểm biện chứng vai trò quần chúng nhân dân vai trò cá nhân Không tuyệt đối hóa vai trò quần chúng nhân dân không tuyệt đối hóa vai trò cá nhân, lãnh tụ Ý nghĩa phương pháp luận.: 1/lý giải cách khoa học vai trò định lịch sử quần chúng nhân dân, chống quan điểm sai trái chủ nghĩa tâm đồng thời đem lại phương pháp luận khoa học việc nghiên cứu, đánh giá vai trò cá nhân, vĩ nhân, lãnh tụ cộng đồng xã hội 2/ cung cấp phương pháp luận khoa học để đảng cộng sản phân tích lực lượng xã hội, tổ chức xây dựng lực lượng quần chúng nhân dân công cuộcCM CNXH, tập hợp đông đảo lực lượng quần chúng nhân dân để xây dựng thành công CNXH Câu 35: cm quần chúng nhân dân người sáng tạo chân lịch sử -Chủ nghĩa vật lịch sử khẳng định quần chúng nhân dân chủ thể sáng tạo chân lịch sử Bởi vì, lý tưởng giải phóng xã hội, giải phóng người chứng minh thông qua tiếp thu hoạt động quần cúng nhân dân -Vai trò định lịch sử quần chúng nhân dân biểu ba nội dung sau: 1/ QCND LLSX xã hội, trực tiếp sản xuất cải vật chất, sở tồn phát triển xã hội Con người muốn tồn phải có điều kiện vật chất cần thiết, mà nhu cầu đáp ứng thông qua sản xuất + LLSX dông đảo QCND LĐ bao gồm lao động chân tay lao động trí óc CM KH-KT có vai trò đặc biệt phát triển LLSX Song vai trò khoa học phát huy thông qua thực tiễn sản xuất quần chúng nhân dân lao động, đội ngũ công nhân đại trí thức sản xuất xã hội, thời đại kinh tế tri thức Điều khẳng định hoạt động sản xuất QCND điều kiện để định tồn phát triển xã hội +QCND động lực CMXH Lịch sử chứng minh rằng, chuyển biến cách mạng mà không hoạt động đông đảo QCND Họ lực lượng cách mạng, đóng vai trò định thắng lợi CMXH Trong cách mạng làm chuyển biến xã hội từ hình thái kinh tế xã hội sang hình thái kinh tế - xã hội khác, NDLĐ lực lượng tham gia đông đảo *Cách mạng ngày hội QCND, nghiệp quần chúng Tất nhiên, suy đến cùng, nguyên nhân cách mạng phát triển LLSX dẫn đến mâu thuẫn với QHSX, nghĩa hoạt động SXVC QCND Bởi vậy, NDLĐ chủ thể trình kinh tế, trị, xã hội, đóng vai trò động lực CMXH + QCND người sáng tạo giá trị văn hoá tinh thần QCND đóng vai trò to lớn phát triển khoa học, nghệ thuật, văn học, đồng thời áp dụng thành tựu vào hoạt động thực tiễn Những sáng tạo văn học, nghệ thuật, khoa học, y học, quân sự, kinh tế, trị, đạo đức  cội nguồn, vừa điều kiện để thúc đẩy phát triển văn hoá tinh thần dân tộc thời đại *hoạt động QCND từ thực tiễn nguồn cảm hứng vô tận cho sáng tạo tinh thần đời sống xã hội Mặt khác, giá trị văn hoá tinh thần trường tồn đông đảo QCND chấp nhận truyền bá sâu rộng, trở thành giá trị phổ biến Tóm lại, xét từ kinh tế đến trị, từ hoạt động vật chất đến hoạt động tinh thần, QCND đóng vai trò định lịch sử Tuy nhiên, tuỳ vào điều kiện lịch sử mà vai trò chủ thể quần chúng nhân dân biểu khác Chỉ có chủ nghĩa xã hộ, quần chúng nhân dân có đủ điều kiện để phát huy tài trí sáng tạo ví dụ Lịch sử dân tộc Việt Nam chứng minh vai trò, sức mạnh quần chúng nhân dân, Nguyễn Trãi nói: “Chở thuyền dân, lật thuyền dân, thuận lòng dân sống, nghịch lòng dân chết” Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định cách mạng nghiệp quần chúng nhân dân quan điểm “lấy dân làm gốc” trở thành tư tưởng thường trực nói lên vai trò sáng tạo lịch sử nhân dân Việt Nam Ở nước ta nay, kinh tế thị trường thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao xuất lao động, tạo sở vật chất văn hoá tinh thần ngày đa dạng phong phú Lợi ích cá nhân ngày ý, tạo hội để phát triển cá nhân Tuy nhiên, chế dẫn đến tuyệt đối hoá lợi ích kinh tế, dẫn tới phân hoá giàu nghèo xã hội, chứa đựng khả đối lập cá nhân xã hội Do đó, cần khắc phục mặt trái chế thị trường, phát huy vai trò nhân tố người, thực chiến lược người Đảng ta mục tiêu có ý nghĩa định để giải mối quan hệ cá nhân xã hội theo tinh thần Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX ra: Xây dựng người Việt Nam có tinh thần yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội, có ý thức tự cường dân tộc, trách nhiệm cao lao động, có lương tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp, có ý thức cộng đồng, tôn trọng tình nghĩa, có lối sống văn hoá, quan hệ hài hoà gia đình, cộng đồng xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN, ĐỀ CƯƠNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN, ĐỀ CƯƠNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay