Chương VIII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG T TRÌNH CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

56 183 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:43

Chương VIII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA A: Mục tiêu : Quan niệm dân chủ, dân chủ, đặc trưng dân chủ XHCN tính tất yếu việc xây dựng dân chủ XHCN Khái niệm nhà nước XNCN, đặc trưng, chức nhiệm vụ nhà nước XHCN tính tất yếu việc xây dựng nhà nước XHCN Khái niệm văn hoá văn hoá Nền văn hoá XHCN, đặc trưng văn hoá XHCN tính tất yếu việc xây dựng văn hoá XHCN Nội dung phương thức xây dựng văn hoá XHCN Vấn đề dân tộc quan điểm CNMLN việc giải vấn đề dân tộc Tôn giáo quan điểm CNMLN việc giải vấn đề tôn giáo B Nội dung I Xây dựng dân chủ XHCN nhà nước XHCN Xây dựng dân chủ XHCN a Quan niệm dân chủ dân chủ Dân chủ thực dân chủ nhu cầu khách quan người Dân chủ từ buổi sơ khai l/s nhân loại hiểu quyền lực nhân dân Hình thức dân chủ sơ khai, chất phác có từ xã hội CXNT ( cử phế bỏ người đứng đầu ) Từ thực tiễn l/s đời phát triển dân chủ  CNMLN nêu quan niệm dân chủ : Thứ nhất, dân chủ sản phẩm tiến hoá lịch sử, nhu cầu khách quan người Với tư cách quyền lực nhân dân, dân chủ phản ánh giá trị nhân văn, kết đấu tranh lâu dài nhân dân chống lại áp bóc lột bất công Thứ hai, dân chủ với tư cách phạm trù trị gắn với kiểu nhà nước giai cấp cầm quyền dân chủ phi g/c, dân chủ chung chung Thứ ba, dân chủ hiểu với tư cách hệ giá trị phản ánh trình độ phát triển cá nhân cộng đồng Xh trình giải phóng Xh, chống áp bức, bóc lột, nô dịch để tiến tới tự bình đẳng …  Trong Xh có g/c nhà nước, quyền lực nhân dân thể chế hoá chế độ nhà nước, pháp luật từ Xh có g/c, dân chủ thực hình thức với tên gọi thể dân chủ hay dân chủ Nền dân chủ gắn với nhà nước chế để thực thi dân chủ mang chất giai cấp g/c thống trị b Những đặc trưng dân chủ XHCN ( đặc trưng ) Một là,… dân chủ XHCN bảo đảm quyền lực thuộc nhân dân… Hai là, dân chủ XHCN có sở kinh tế chế độ công hữu TLSX chủ yếu toàn Xh… Ba là, dân chủ XHCN có sức động viên, thu hút tiềm sáng tạo, tính tích cực Xh nhân dân nghiệp xây dựng Xh Bốn là, dân chủ XHCN dân chủ mang tính g/c Thực dân chủ với số đông qcnd trấn áp với số bon phản động Trong dân chủ , chuyên dân chủ hai mặt, hai yếu tố quy định lẫn nhau, tác động, bổ sung cho Năm là, dân chủ XHCN không ngừng mở rộng với phát triển kinh tế, Xh; hoàn thiện luật pháp, chế hoạt động trình độ dân trí c Tính tất yếu việc xây dựng dân chủ XHCN Tất yếu : + Động lực qtrình ptriển Xh, qtrình xây dựng CNXH dân chủ Dân chủ phát huy cao độ tính tích cực, sáng tạo nhân dân, để nhân dân tham gia vào công việc quản lý nhà nước, quản lý ptriển xã hội Nền dân chủ bảo đảm cho thành công CNXH + Nền dân chủ XHCN bắt nguồn từ chất chế độ XHCN Xu hướng thứ hai : Các dân tộc quốc gia, kể dân tộc nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại với  Trong đ/k CNĐQ, vận động xu hướng gặp nhiều khó khăn trở ngại Sau CM 10/1917các quyền tự do, bình đẳng mối quan hệ đoàn kết,hữu nghị người với người thực … đ/k CNXH, tình trạng áp g/c, tình trạng người bóc lột người bị thủ tiêu tình trạng áp bị xoá bỏ  Với thắng lợi CMVS mở trình hình thành ptriển dân tộc XHCN * Tuy nhiên, dân tộc XHCN x/hiện cải tạo, xdựng bước cộng đồng dân tộc mối quan hệ XH, quan hệ dân tộc theo nguyên lý CNXH KH Đồng thời, dân tộc XHCN đời sở từ kết toàn diện lĩnh vực công xdựng CNXH từ ktế, ctrị, vhoá – tư tưởng … c Những quan điểm CNMLN việc giải vấn đề dân tộc Theo quan điểm Mác xít vđề dân tộc phận vđề chung CMVS vàCCVS Do giải vđề dtộc phải gắn với CMVS sở CM XHCN - CNMLN cho xxét gquyết vđề dtộc phải đứng vững lập trường g/c CN Nghĩa phải dựa sở lợi ích bản, lâu dài dtộc - Giải vđề dtộc thực chất xác lập qhệ công bằng, bình đẳng dtộc quốc gia, quốc gia dân tộc lĩnh vực ktế, ctrị, vhoá, Xh …  Trên sở tư tưởng C.Mác, Ph.Ăngghen vđề dtộc g/c, với phân tích xu hướng vđề dtộc, V.I.Lênin nêu “cương lĩnh dân tộc” với nội dung : Một là, dân tộc hoàn toàn bình đẳng Hai là, dân tộc quyền tự Ba là, liên hiệp công nhân tất dân tộc Tôn giáo quan điểm CNMLN việc giải vấn đề tôn giáo a Khái niệm tôn giáo * Với tư cách HTYTXH  “Tôn giáo phản ánh hư ảo – vào đầu óc người - lực lượng bên chi phối sống hàng ngày họ; p/ánh lực lượng trần mang hình thức lực lượng siêu trần thế”  Hình thức đầy đủ tôn giáo bao gồm - YT tôn giáo - Tổ chức thiết chế tôn giáo ( giáo hội ) - Các nghi thức hoạt động tin ngưỡng tgiáo * Nguồn gốc tôn giáo Tgiáo đời với nhiều nguồn gộc khác từ nguồn gốc ktế - Xh, nhân thức tâm lý  Tôn giáo sản phảm người, gắn với điều kiện tự nhiên lịch sử cụ thể, xác định Về chất, tôn giáo tượng Xh phản ánh bế tắc, bất lực người trước tự nhiên Xh Tuy nhiên, tgiáo chứa đựng số giá trị phù hợp với đạo đức, đạo lý người … khuyên làm điều tốt , răn bỏ điều ác b Vấn đề tôn giáo tiến trình xây dựng CNXH Trong tiến trình xây dựng CNXH Xh XHCN, tôn giáo tồn Có nhiều nguyên nhân cho tồn tín ngưỡng, tôn giáo, có nguyên nhân chủ yếu sau: Một là, nguyên nhân nhận thức Hai là, nguyên nhân kinh tế Ba là, nguyên nhân tâm lý Bốn là, nguyên nhân trị -Xh Năm là, nguyên nhân văn hoá c Các quan điểm CNMLN việc giải vấn đề tôn giáo Tín ngưỡng, tôn giáo vấn đề nhạy cảm phức tạp Do đó, vấn đề nảy sinh từ tôn giáo cần phải xem xét, giải thận trọng, cụ thể chuẩn xác có tính nguyên tắc với phương thức linh hoạt theo quan điểm CNMLN  Giải vấn đề tôn giáo tiến trình xây dựng CNXH cần dựa nguyên tắc sau Một là, khắc phục dần ảnh hưởng tiêu cực tôn giáo đời sống Xh phải gắn liền với trình cải tạo Xh cũ, xây dựng Xh Đó yêu cầu khách quan nghiệp xây dựng CNXH Hai là, Khi tín ngưỡng tôn giáo nhu cầu t/t nột phận nhân dân nhà nước XHCN phải tôn trọng bảo đảm quyền tự tín ngưỡng không tín ngưỡng công dân Ba là, thực đoàn kết người có tôn giáo với người tôn giáo, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, đoàn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ đát nước Nghiêm cấm hành vi chia rẽ cộng đồng lý tín ngưỡng tôn giáo Bốn là, phân biệt rõ hai mặt trị tư tưởng vấn đề tôn giáo để giải cho phù hợp… Năm là, Phải có quan điểm lịch sử - cụ thể giải vấn đề tôn giáo Cảm ơn em lắng nghe !
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương VIII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG T TRÌNH CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, Chương VIII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG T TRÌNH CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, Chương VIII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG T TRÌNH CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay