Chươg VII SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂNVÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

54 259 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:42

Chươg VII SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA A Mục tiêu : G/C CN sứ mệnh l/s Những đ/k kq quy định smệnh l/s g/c CN Vai trò ĐCS qúa trình thực sứ mệnh l/s g/c CN CMXHCN ng/nhân Mục tiêu động lực , nội dung CMXHCN Liên minh g/c CN với g/c nông dân tầng lớp lao động XH khác CMXHCN Xu hướng t/y xuất HTKT-XH CSCN Và giai đoạn phát triển HTKT-XH CSCN B Nội dung I Sứ mệnh lịch sử g/cấp công nhân G/c CN sứ mệnh lịch sử g/c CN a K/n g/c CN : * G/C CN tập đoàn XH ổn định, hình thành phát triển với trình phát triển công nghiệp đại, với nhịp độ phát triển LLSX có tính Xh hoá ngày cao, LLSX bản, tiên tiến, trực tiếp gián tiếp tham gia vào qtrình SX, tái SX cải vật chất cải tạo quan hệ Xh ; * G/C CN lực lượng chủ yếu tiến trình lịch sử độ từ CNTB lên CNXH Ở nước TBCN, g/c CN người TLSX phải làm thuê cho g/c TS bị g/c TS bóc lột giá trị thặng dư ; Ở nước XHCN, g/c CN người nhân dân lao động làm chủ nhừng TLSX chủ yếu hợp tác lao động lợi ích chung toàn XH có lợi ích đáng thân họ ”  Định nghĩa: “ G/C CN tập đoàn XH ổn định, hình thành phát triển với trình phát triển công nghiệp đại, với nhịp độ phát triển LLSX có tính Xh hoá ngày cao, LLSX bản, tiên tiến, trực tiếp gián tiếp tham gia vào qtrình SX, tái SX cải vật chất cải tạo quan hệ Xh ; lực lượng chủ yếu tiến trình lịch sử độ từ CNTB lên CNXH Ở nước TBCN, g/c CN người TLSX phải làm thuê cho g/c TS bị g/c TS bóc lột giá trị thặng dư ; nước XHCN, họ người nhân dân lao động làm chủ nhừng TLSX chủ yếu hợp tác lao động lợi ích chung toàn XH có lợi ích đáng thân họ ”  Khi sử dụng k/n g/c CN, Mác Ăng ghen dùng số thuật ngữ khác để biểu đạt k/n đó, : g/c VS, g/c VS đại, g/c CN đại, g/c CN đại công nghiệp … Mặc dù vậy, thuật ngữ trước hết biểu thị khái niệm thống nhất, g/c CN đại, đẻ SX đại công nghiệp TBCN, g/c đại biểu cho LLSX tiên tiến, cho PTSX đại Chú ý : - CM không tự diễn ra, CNTB không tự sụp đổ - Cần chống khuynh hướng CM phiêu lưu, phải xem xét đến trình độ giác ngộ nhân dân phải chuẩn bị chu đáo 2.Các giai đoạn phát triển HTKT-XH CSCN M A cho HTKT-XH CSCN phát triển từ thấp lên cao, từ giai đoạn Xh XHCN ( CNXH ) lên Xh CSCN Nhưng Xh TBCN Xh CSCN có thời kỳ độ  Quan điểm CNMLN, HTKT-XH CSCN chia thành thời kỳ : * Thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH * Xh XHCN * Giai đoạn cao HTKT-XH CSCN a Thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH * Tính t/y thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH : Tính t/y thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH lý giải từ sau : - Một là, CNTB CNXH khác chất  muốn có Xh XHCN cần phải có thời gian cải tạo … - Hai là, CNXH xây dựng SX đại công nghiệp có trình độ cao… cần phải có thời gian tổ chức xếp … - Ba là, quan hệ XHCN không tự nảy sinh lòng CNTB, chúng kết trình xây dựng cải tạo XHCN  cần tgian - Bốn là, công xây dựng CNXH công việc mẻ, khó khăn, phức tạp… cần tgian * Đặc điểm thực chất thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH : - Đặc điểm bật thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH tồn yếu tố XH cũ bên cạnh nhân tố CNXH mối quan hệ vừa thống vừa đấu tranh với tất lĩnh vực đời sống kinh tế - Xh + Trên lĩnh vực kinh tế : t/y tồn kinh tế nhiều thành phần hệ thống kinh tế quốc dân thống … + Trên lĩnh vực trị : tồn nhiều g/c, tầng lớp,  họ vừa hợp tác vừa đấu tranh, phận có trình độ, có ý thức khác nhau… + Trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa : tồn nhiều yếu tố tư tưởng văn hóa khác … -Thực chất thời kỳ độ … + Thời kỳ diễn đấu tranh g/c TS bị đánh bại…với g/c CN QCNDLĐ + Đấu tranh g/c diễn đ/k g/c CN nắm quyền nhà nước, quản lý tất lĩnh vực đời sống Xh + Cuộc đấu tranh g/c với nội dung, hình thức mới, diễn lĩnh vực trị, kinh tế, tư tưởng – văn hoá tuyên truyền vận động chủ yếu, hành pháp luật * Nội dung thời kỳ độ lên CNXH - Trong lĩnh vực kinh tế : Thực việc xếp, bố trí lại lực lượng SX có Xh ; cải tạo QHSX cũ, xây dựng QHSX … - Trong lĩnh vực trị : tiến hành đấu tranh chống lại lực thù địch, chống phá nghiệp xây dựng CNXH; tiến hành xây dựng, củng cố Nhà nước dân chủ XHCN, Bảo đảm quyền làm chủ … nhân dân lao động… - Trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa : thực tuyên truyền, phổ biến tư tưởng khoa học cách mạng… - Trong lĩnh vực xã hội : thực việc khắc phục tệ nạn Xh Xh cũ để lại b Xã hội XHCN Những đặc trưng Xh XHCN ( đặc trưng ) + Một là, sở v/c – kỹ thuật Xh XHCN đại CN … + Hai là, CNXH xóa bỏ chế độ TBCN, thiết lập chế độ công hữu TLSX + Ba là, Xh XHCN chế độ Xh tạo cách tổ chức lao động kỷ luật lao động dựa tinh thần tự giác, kết hợp hài hòa lợi ích… + Bốn là, Xh XHCN thực nguyên tắc phân phối theo lao động … + Năm là, Xh XHCN Xh mà nhà nước mang chất g/c công nhân, có tính nhân dân rộng rãi, tính dân tộc sâu sắc … + Sáu là, Xh XHCN thực giải phóng người khỏi ách áp bóc lột ; thực bình đẳng Xh , tạo đ/k để người phát triển toàn diện… c Giai đoạn cao HTKT – XH CSCN Các Mác có dự báo xuất giai đoạn cao HTKT-XH CSCN : + Về kinh tế : LLSX phát triển cao làm cải trở nên dồi dào…để thực nguyên tắc “ làm theo lực hưởng theo nhu cầu ”… + Về mặt Xh : Trình độ Xh ngày phát triển …tri thức người nâng cao, không phân biệt thành thị nông thôn …g/c không , nhà nước không còn…con người giải phóng hoàn toàn… * Chú ý : Một là, đạt tới giai đoạn cao Xh CSCN thực tế khách quan phát triển Xh có đ/k tiền đề phù hợp Mọi ý muốn chủ quan muốn thực phạm phải sai lầm chủ quan ý chí… Hai là, Sự xuất giai đoạn cao HTKT-XH CSCN trình lâu dài … Ba là, trình xuất giai đoạn cao HTKT-XH CSCN nước khác diễn với trình khác *** Tiến trình l/s không đường thẳng, trái lại phải trải qua bước thăng trầm với đường vòng …k/hoảng tụt lùi…Đó biện chứng trình phát triển Xh CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE ! [...]... lđộng trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình SX kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc SX kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp ” b Nội dung sứ mệnh lịch sử của g/c CN G/C CN là sphẩm của nền công nghiệp hiện đại, lực lượng đại biểu cho sự ptriển của LLSX tiến bộ, cho x/hướng ptriển của PTSX tương lai  Do vậy g/c CN ( về mặt khách quan ) là g/c có sứ mệnh lịch sử : - Lãnh đạo nhân... l/đạo của g/c CN … + ĐCS có lợi ích cơ bản tnhất với lợi ích của g/c CN và qcndlđ… + ĐCS là bộ tham mưu chiến đấu của g/c CN và của cả dân tộc II Cách mạng xã hội chủ nghĩa 1 CM XHCN và nguyên nhân của nó a Khái niệm CMXHCN CMXHCN là cuộc CM nhằm thay thế chế độ TBCN lỗi thời bằng cđộ XHCN trong cuộc CM đó, g/c CN là g/c lãnh đạo và cùng với qcndlđ xdựng một Xh công bằng dân chủ văn minh  Theo nghĩa. .. ptriển chính đảng của g/c CN Trong l/s có áp bức  có đtranh Ptrào đtranh của g/c CN có từ khi CNTB hình thành và ptriển Có nhiều cuộc đtranh diễn ra nhưng thất bại vì thiếu lí luận khoa học cách mạng  Chỉ khi nào g/c CN đạt tới mức tự giác bằng cách tiếp thu lí luận khoa học cách mạng thì lúc đó ptrào CN mới trở thành ptrào cách mạng mang tính ctrị  Khi ĐCS ra đời, thông qua sự l/đạo của Đảng  g/c... HĐH đất nước vì mục tiêu: dân giầu, nước mạnh, Xh công bằng, dân chủ văn minh L/lượng nòng cốt trong liên minh g/c CN với g/c nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự l/đ của đảng ” 2 Những đ/k k/q quy định sml/s của G/C CN a Địa vị kinh tế - Xh của g/c CN trong Xh TBCN - G/C CN vừa là chủ thể trực tiếp nhất vừa là sphẩm căn bản nhất của nền SX đại công nghiệp … - Là g/c có tính tổ chức kỷ luật đoàn... sml/s của mình  ĐCS muốn hoàn thành vtrò l/đạo cách mạng thì phải trước hết chăm lo xdựng về t/chức, ctrị, nâng cao trí tuệ, gắn bó với qcndlđ b Mối qhệ giữa ĐCS và g/c CN + ĐCS là tổ chức ctrị cao nhất của g/c CN, đại biểu cho lợi ích và trí tuệ của g/c CN và toàn thể ndlđ + G/C CN là cơ sở g/c g/c của ĐCS là nguồn bổ xung l/lượng phong phú cho ĐCS … + Với một ĐCS chân chính thì sự l/đạo của đảng... ích của đại đa số qcndlđ… b Những đặc điểm ctrị - Xh của g/c CN Một là, g/c CN là g/c tiên phong CM và có t/t CM triệt để Hai là, g/c CN là g/c có ý thức t/chức kỷ luật cao Ba là, g/c CN có bản chất quốc tế 3 Vai trò của ĐCS trong qtrình thực hiện sml/s của g/c CN Sml/s của g/c CN do địa vị ktế Xh của g/c này quy định, nhưng để biến knăng k/q đó thành hiện thực thì phải thông qua nhân tố cq của. .. Theo nghĩa rộng : nó gồm 2 thời kỳ : - CM về ctrị - Thời kỳ sử dụng chính quyền CM để cải tạo Xh cũ xdựng Xh mới b Nguyên nhân của CMXHCN Ng/nhân của mọi cuộc CM trong Xh là do >< giữa nhu cầu ptriển của LLSX với sự kìm hãm của QHSX đã trở nên lỗi thời  Do vậy ng/nhân cuộc CMXHCN là >< giữa LLSX có tính Xh hoá cao với tính chất tư nhân TBCN về TLSX dưới CNTB 2 Mục tiêu, động lực và nội dung của. .. của CMXHCN a Mục tiêu của CMXHCN : Giải phóng Xh, gphóng con người  tiến tới mục tiêu cao cả là biến con người từ vương quốc của t/y sang vương quốc của tự do Mục tiêu trên được thực hiện qua từng chặng đường từng bước đi Mục tiêu giai đoạn 1 là lật đổ để giành chính quyền… Mục tiêu giai đoạn 2 là tổ chức xây dựng… b Động lực của CM XHCN + G/C CN vừa là g/c l/đ vừa là động lực chủ yếu trong CM XHCN... CM XHCN … + G/C nông dân có nhiều lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của g/c công nhân , g/c này trở thành động lực to lớn trong CM XHCN … c Nội dung của CM XHCN CM XHCN được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống Xh - Trên lĩnh vực chính trị + Đập tan nhà nước của g/c bóc lột giành cq… + Tổ chức nhân dân tham gia công việc nhà nước … + Chăm lo nâng cao dân trí , xây dựng hệ thống pháp... quan của liên minh công nông và các tầng lớp lao động khác trong CM XHCN - Tính t/y của liên minh + Nếu không thực hiên Liên minh giữa g/c CN với g/c nông dân và các tầng lớp khác thì g/c CN không thể giành và giữ được nhà nước + Để xây dựng một XH không có giai cấp, không còn nhà nước chỉ có thể thực hiện đươc bằng liên minh giữa g/c CN với g/c nông dân và các tầng lớp khác - Cơ sở khách quan của việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Chươg VII SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂNVÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, Chươg VII SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂNVÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, Chươg VII SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂNVÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay