Chương V HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

133 776 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:42

Chng V HC THUYT GI TR THNG D A : Mc tiờu : : S chuyn hoỏ ca tin thnh t bn : Quỏ trỡnh sn xut m Xh t bn : Tin cụng Xh t bn : S chuyn hoỏ ca m t bn tớch lu TB : Quỏ trỡnh lu thụng ca TB v m : Cỏc hỡnh thỏi TB v cỏc hỡnh thc biu hin ca m B: Ni dung I : S chuyn hoỏ ca tin ( T ) thnh t bn (TB ) 1.Cụng thc chung ca TB Tin l sn vt cui cựng ca lu thụng hng hoỏ, ng thi cng l hỡnh thc biu hin u tiờn ca TB Mi TB lỳc u u biu hin di hỡnh thỏi mt s T nht nh Nhng bn thõn tin khụng phi l TB Tin ch bin thnh TB nhng /k nht nh chỳng c s dng bc lt lao ng ca ngi khỏc S ng ca ng T thụng thng v ng T l TB cú s khỏc c bn : - Trong lu thụng h/hoỏ gin n thỡ T c coi l T thụng thng Nú ng theo cụng thc : H - T - H õy T ch l phng tin t ti mc ớch bờn ngoi lu thụng ( hỡnh thc ny thớch hp vi nn SX nh ca nhng ngi th th cụng v nụng dõn ) - Cũn T c coi l TB thỡ ng theo cụng thc T - H - T So sỏnh cụng thc : H - T - H v T - H - T + Ging : - Chỳng u giai on i lp mua v bỏn hp thnh u cú nhõn t H - T - Cú ngi quan h vi l ngi mua v ngi bỏn - Khỏc : + Xut phỏt im khỏc ( bỏn v mua ) + Cụng thc H - T - H T ch l phng tin Cũn cụng thc T - H - T thỡ H l vt trung gian + Mc ớch H - T - H l giỏ tr s dng ca h/h cũn mc ớch ca T - H - T l li nhun ( giỏ tr tng thờm ) cụng thc y phi l T - H - T T = T + T S tin tri hn so vi s tin ó ng gi l giỏ tr thng d ( m ) S tin ó ng ban u ó chuyn hoỏ thnh TB VY T BN L GI TR MANG LI GI TR THNG D Mc ớch lu thụng TB l s ln lờn ca giỏ tr, l m nờn s ng ca TB l khụng cú gii hn T - H - T Mỏc gi cụng thc l cụng thc chung ca TB Vỡ s ng ca mi TB u biu hin lu thụng di dng khỏi quỏt ú Mõu thun ca cụng thc chung ca TB Cõu hi l : m õu m cú ? * Xột lu thụng khụng thy to m vỡ : Trao i ngang giỏ khụng to m Trao i khụng ngang giỏ cng khụng to m, chng hn : - Bỏn t - Mua r - Mua r, bỏn t xột trờn bỡnh din Xh thỡ tng giỏ tr khụng i * Xột ngoi lu thụng cng khụng to m Nu ngi trao i ng mt mỡnh vi h/h thỡ giỏ tr h/h y khụng thay i Nu ngi SX mun to gtr mi phi lao ng Mõu thun ca cụng thc chung l : TB khụng th xut hin t lu thụng v cng khụng th xut hin bờn ngoi lu thụng Nú phi xut hin lu thụng v ng thi khụng phi lu thụng Gii quyt >< ca cụng thc chung trờn phi ly nhng quy lut ni ti ca lu thụng h/h lm c s T bn gi cú nhng c im sau : Mt l, cú th mang li thu nhp cho ngi s hu nú Hai l, cú th mua bỏn c Ba l, vỡ l TB gi nờn s tng hay gim giỏ mua bỏn ca nú trờn th trng khụng cn cú s thay i tng ng ca TB tht ** Th trng chng khoỏn Trờn thc t, tt c cỏc chng khoỏn cú giỏ u cú th giao dch mua bỏn trờn th trng chng khoỏn Th trng chng khoỏn l ni mua bỏn cỏc chng khoỏn Th trng chng khoỏn c phõn thnh cp : Th trng s cp l th trng mua bỏn cỏc chng khoỏn ln phỏt hnh u tiờn Th trng th cp l th trng mua i bỏn li cỏc chng khoỏn v thng c thchin thụng qua cỏc sn giao dch chng khoỏn Quan h SX TBCN nụng nghip v a tụ TBCN 1: S hỡnh thnh QHSX TBCN nụng nghip QHSX TBCN nụng nghip xut hin mun hn so vi cụng nghip v th/nghip Nú c hỡnh thnh theo ng in hỡnh : Th nht, dn dn chuyn nn nụng nghip a ch PK sang kinh doanh theo PTSXTBCN s dng lng lm thuờ (c , Nga, í ) Th hai, thụng qua cuc CM dõn ch TS, xoỏ b ch canh tỏc rung t theo kiu PK, phỏt trin CNTB nụng nghip ( Anh, Phỏp c im ca QHSX TBCN nụng nghip l s tn ti ca g/c ch yu : - a ch ( s hu rung t ) - Nh TB kinh doanh nụng nghip ( cỏc nh TB thuờ rung t ca a ch kinh doanh) - Cụng nhõn nụng nghip lm thuờ 2: Bn cht ca a tụ TBCN a tụ TBCN l phn m cũn li sau ó khu tr i phn li nhun bỡnh quõn m cỏc nh TB kinh doanh nụng nghip phi np cho a ch Thc cht, a tụ TBCN chớnh l mt hỡnh thc chuyn hoỏ ca m siờu ngch hay li nhun siờu ngch Phõn bit a tụ TBCN vi a tụ PK Chỳng ging : u l búc lt i vi ngi lao ng, u l s thc hin v mt kinh t ca quyn s hu v rung t Chỳng khỏc nhau: a tụ PK a tụ TBCN V mt cht : Ch p/ỏnh qh gia P/ỏnh qh gia g/c g/c a ch v nụng a ch , TS v cụng dõn nhõn lm thuờ V mt lng Bao gm ton b m Ch l mt phn ca m nụng dõn lỏm ra, ú l phn tng ng vi cú cũn ln sang c phn m dụi ngoi li phn sphm cn thit nhun bỡnh quõn ca nh TB kinh doanh n/nghip .3 Cỏc hỡnh thc a tụ TBCN - a tụ chờnh lch l phn a tụ thu c trờn nhng rung t cú li th v /k SX + a tụ chờnh lch bng giỏ c SX chung tr i giỏ c SX cỏ bit + Thc cht ca a tụ chờnh lch l li nhun siờu ngch + Ngun gc ca a tụ chờnh lch l mt phn m cụng nhõn nụng nghip lam thuờ to + a tụ chờnh lch gn vi ch c quyn kinh doanh rung t theo li TBCN + cú loi a tụ chờnh lch l a tụ chờnh lch ( I ) v a tụ chờnh lch ( II ) - a tụ tuyt i l loi a tụ m tt c cỏc nh TB kinh doanh nụng nghip u phi np cho a ch, cho dự rung t tt hay su õy l loi a tụ thu trờn mi th t Vy, a tụ tuyt i l li nhun siờu ngch dụi ngoi li nhun bỡnh quõn, c hỡnh thnh cu to hu c ca TB nụng nghip luụn thp hn cu to hu c ca TB cụng nghip, nú l s chờnh lch gia giỏ tr nụng sn phm v giỏ c SX chung * a tụ tuyt i cú im ging nhng cng cú im khỏc bit vi a tụ chờnh lch + Chỳng ging nhau: v thc cht, chỳng u l li nhun siờu ngch, u l kt qu ca s chim ot lao ng thng d ca cụng nhõn nụng nghip lm thuờ + im khỏc bit : c quyn kinh doanh rung t theo kiu TBCN l nguyờn nhõn sinh a tụ chờnh lch, cũn c quyn t hu v rung t l nguyờn nhõn sinh a tụ tuyt i ** Chỳ ý : Ngoi hai a tụ ch yu l a tụ chờnh lch v a tụ tuyt i, thc t cũn tn ti mt s loi a tụ khỏc nh : a tụ xõy dng, a tụ hm m , a tụ c quyn d4 Giỏ c rung t Giỏ c rung t ch l giỏ mua quyn thu a tụ rung t mang li theo t sut li tc hin hnh Nú t l thun vi a tụ v t l nghch vi t sut li tc TB gi vo ngõn hng Lý lun a tụ TBCN ca Mỏc khụng ch vch rừ bn cht QHSX TBCN nụng nghip m cũn l c s khoa hc xõy dng cỏc chớnh sỏch thu i vi nụng nghip v cỏc ngnh khỏc cú liờn quan n t cú hiu qu hn Cảm ơn em lắng nghe !
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương V HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ, Chương V HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ, Chương V HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay