SPEAKING GREETING

8 198 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:42

Greetings Hello! Hello! Hi! Good morning Good afternoon Good evening Good night Goodbye! Bye Bye!
- Xem thêm -

Xem thêm: SPEAKING GREETING , SPEAKING GREETING , SPEAKING GREETING

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay